Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 61
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,761,599
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
13 ธันวาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Tour in Asia
คุนหมิง...ต้าลี่...ลี่เจียง
[11 มีนาคม 2553 15:35 น.]จำนวนผู้เข้าชม 9524 คน
 
.   คุนหมิง – ต้าลี่ – ลี่เจียง   .
สัมผัสดินแดนแห่งมรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติงาม
  6 วัน 5 คืน
 
วันแรก     ภูมิลำเนา - กรุงเทพฯ
 
xx.xx น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
xx.xx น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

วันที่แรก     กรุงเทพฯ – คุนหมิง ต้าลี่
เช้า          รับประทานอาหาร
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินTHAI AIRWAYS INTERNATIONAL เจ้าหน้าที่เลยทราเวล อำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารโดยตลอด
10:50 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG612
14.05 น. ถึงท่าอากาศยาน เมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน หลังผ่านพิธีการด้านเอกสารตรวจคนเข้าเมือง และได้รับกระเป๋าสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่ เมืองต้าหลี่ โดยรถโค้ช สู่เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่ กับภูเขาฉางซาน ที่ระดับความสูง 1,975 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลโดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่าอาณาจักรน่านเจ้า ( ค.ศ.738–903 ) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ ค.ศ.937 และต่อมาใน ค.ศ.1253 อาณาจักรต้าหลี่ ก็ถูกกุบไลข่าน ผู้เป็นจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่า ให้พบเห็นได้บนเส้นทางจากต้าหลี่ถึงลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ3.30 ชั่วโมง)
ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
               เข้าพักที่   REGENT HOTEL  5*  หรือเทียบเท่า      www.regenthotel.cn
 
วันที่สอง  โรงถ่ายภาพยนตร์ 8 เทพอสูรมังกรฟ้า – หมู่บ้านสี่โจว โชว์วัฒนธรรมชาวไป๋ – น้ำชาสาาถ้วย - ต้าลี่ – ลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
เช้า           นำท่านสู่ เมืองสี่โจว ให้ท่านเข้าสู่ โรงถ่ายภาพยนตร์ 8 เทพอสูรมังกรฟ้า จากบทประพันธ์อันลือของ กิมย้ง โดยใช้สถานที่ถ่ายทำยังเมืองต้าหลี่ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของต้าลี่ที่มีชื่อเสียงไม่แพ้ที่อื่นๆ พร้อมชมโชว์ 5 ชุดที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย โชว์ชุดแรก โชว์เปิดประตูเมือง ชุดที่ 2 โชว์โยนลูกบอล ชุดที่ 3 โชว์ไม้ต่อเท้า ชุดที่ 4 กายกรรม ชุดที่ 5 ชมตอนอวสานของเรื่องแปดเทพอสูรมังกรฟ้า ที่โรงถ่ายแห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบเอ๋อไห่   หนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดที่โด่งดังบนที่ราบสูงมณฑลยูนนาน เนื่องด้วยทะเลสาบแห่งนี้มีลักษณะคล้ายหู ประกอบกับที่ชาวเขาไม่เคยเห็นทะเลจึงเรียกผืนน้ำอันกว้างใหญ่ว่า “ไห่” ซึ่งแปลว่าทะเล และขนานนามว่า “เอ๋อไห๋” นำท่านแวะซื้อ หินอ่อน เป็นของฝากทีระลึก จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านสี่โจวชาวไป๋ ให้ท่านได้ชมวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยชาวไป๋ เยี่ยมชมวีธีการจัดการบริหารหมู่บ้าน ของชนกลุ่มน้อย จากนั้นนำท่านชม โชว์ศิลปะวัฒนธรรมชนชาติไป๋ เช่น การแสดงนาฎศิลป์ พิธีการแต่งงานวิธีการชงน้ำชา 3 ถ้วย 3 รส ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแบบพื้นเมืองของเผ่าไป๋
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย         นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลี่เจียง ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง เมื่อถึงลี่เจียง นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณลี่เจียง ตลาดสี่เหลี่ยม หรือ“ต้าเอี้ยนเจิ้น” ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ้อง มีอายุกว่า 1,000 ปี และยังคงสภาพเมืองที่อาศัยแบบดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบันองค์การ UNESCOประกาศให้เป็นเมืองอนุรักษ์มรดกโลกแห่งหนึ่ง นำท่านเดินบนทางเดินแคบๆ ที่ปูด้วยหินอัดแน่นรายล้อมด้วยเรือนไม้ 2 ชั้น กึ่งดิน กึ่งไม้โดยมีแม่น้ำหยกไหลผ่านเชื่อมกับจัตุรัสกลางเมือง ซึ่งเปรียบเสมือนหลอดเลือดใหญ่ ที่หล่อเลี้ยงชาวลี่เจียง กว่า 5,000 คน ที่อาศัยในระแวก บริเวณเมืองเก่าแห่งนี้ 
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
                เข้าพักที่   XIN YI HOTEL  4* หรือเทียบเท่า      www.xinyijiudian.com
 
 
วันที่สาม    ภูเขาหิมะมังกรหยก – ทุ่งราบหวินซานผิง – อุทยานน้ำหยก – วัดยี่เฟิง – สระมังกรดำ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เช้า        นำท่านชม ภูเขาหิมะมังกรหยก ที่ประกอบด้วยเทือกเขา 13 ลูก ทอดตัวยาวคล้ายมังกร ยอดที่สูงที่ สุดมีความสูงถึง 5,596 เมตร จากระดับน้ำทะเล และนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าฟ้า ขึ้นสู่ ทุ่งราบหวินซานผิง ซึ่งอยู่บนไหล่เขา โอบล้อมด้วยลานสนนับร้อยๆต้น ก่อให้เกิด ทัศนียภาพที่งดงาม ดุจสรวงสวรรค์บนโลกมนุษย์ ตื่นตาตื่นใจกับหมู่เมฆที่บดบังเทือกเขา สาดส่องด้วยแสงอาทิตย์ เป็นทางดุจแดนสวรรค์ ให้ท่านเพลิดเพลินกับความงามนี้ได้ตามอัธยาศัย เมื่อได้เวลาอันสมควร นำท่านลงจากเขา 
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย         นำท่านชม อุทยานน้ำหยก“มังกรออกถ้ำ”ชั้นที่สองมีชื่อว่า “มังกรเล่นน้ำ” ชั้นที่สามมีชื่อว่า “มังกรโบยบิน” และยังมี ต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่อายุมากกว่า 500 ปี จากนนั้น สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจียง สถาน ที่แห่งนี้เป็นหัวใจทางด้านวัฒนธรรม ของชนเผ่าน่าซี กลมกลืนกับธรรม ชาติที่งดงาม อันประกอบด้วย ประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่าท่านเดินทางสู่ วัดยี่เฟิง เป็นวัดลามะทิเบตที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง และทางวัดได้ปลูกต้น ไม้คามีเลียพันธุ์ต่างๆ เป็นจำนวนมากบางต้นมีอายุกว่า 500 ปี ต้นไม้เหล่านี้จะออกในช่วง ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนกุมภาพันธ์) และจะส่งกลิ่น หอมไปทั่วบริเวณ มีอยู่ต้นหนึ่งสามารถออกดอกได้ 20,000 ดอกต่อปี จากนั้นชม สวนสาธารณะเหยหลงถัน หรือ สระมังกรดำ ที่มีทะเล สาบล้อมรอบด้วยต้นไม้เขียวขจี ชมเก๋งจีน และสะพานโค้งหินอ่อนที่เก่าแก่โบราณแบบจีนๆ  
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
                 เข้าพักที่   XIN YI  HOTEL  4*  หรือเทียบเท่า     www.xinyijiudian.com
 
 
วันที่สี่      ลี่เจียง – ต้าลี่ – เมืองโบราณต้าลี่  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
เช้า           นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าลี่ ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย         นำท่านสู่ เมืองโบราณต้าลี่ เป็นเมืองที่รู้จักกันดีในสมัยก่อนว่าเย่อยิ่ว ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองเซี้ออยู่ทางตอนล่างของภูเขาชังชาน ทางทิศตะวันตก จะมองเห็นทัศนียภาพของทะเลสาบเอ้อไห่ อยู่ทางทิศตะวันออก ถูกจัดตั้งในปีของช่วงระยะเวลาของราชวงศ์หมิง (ในปี คศ.1382) เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรต้าลี่ มีกำแพงเมืองเดิมสูง 8 เมตร ยาว 6 กิโลเมตร ตลอดทั้ง 4 ด้าน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ตะวันตก ใต้และเหนือ มีชื่อว่า เฉินเอน, ตงไห่, คังชาน และ อันหยวน ตามลำดับ แต่ในปัจจุบันยังมีกำแพงทางด้านเหนือและใต้เท่านั้นที่ยังคงเหลืออยู่
ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
                  เข้าพักที่    REGENT HOTEL  5* หรือเทียบเท่า        www.regenthotel.cn
 
 
วันที่ห้า       ต้าลี่ – คุนหมิง – ตำหนักทอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นเดินทางสู่คุนหมิง ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชั่วโมง  
เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย          นำท่านเดินทางกลับคุนหมิง เที่ยวชม ตำหนักทองเป็นตำหนักทองเหลืองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุด ของจีนทั้งหลัง หนัก 250 กว่าตันซึ่งนายพลอู่ซันกุ้ย ผู้นำชาวแมนจูเข้ามาปกครองประเทศจีน ได้สร้างขึ้นเมื่อ 300 กว่าปีก่อนจากนั้นนำท่านพักผ่อนเต็มที่โดยการนวดฝ่าเท้า ร้านยาจีน
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพิเศษ สุกี้เห็ดเลื่องชื่อ!! 
                เข้าพักที่   ENJOY HOTEL (4++)  หรือเทียบเท่า    www.enjoyinghotel.com
 
 
วันที่หก  วัดหยวนทง - ช้อปปิ้งตลาดโบ้เบ้คุนหมิง – กรุงเทพฯ - ภูมิลำเนา  
07.00 น   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
เช้า           นำท่านชิมชาที่เลื่องชื่อของเมืองจีน ณ ร้านชาคุนหมิง เดินทางสู่ วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองคุนหมิง นมัสการพระพุทธชินราชจำลอง จากประเทศไทย ที่นำมาประดิษฐานไว้ โดย พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เมืองครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษอาหารกวางตุ้ง!! 
บ่าย         นำท่านเข้า ฟาร์มไข่มุข ชมการผลิตไข่มุกน้ำจืด เละนำมาแปรรูปเป็น สินค้าต่างๆ จนขึ้นชื่อของเมืองจีน  จากนั้นให้ท่านอิสระช้ออปิ้ง ตลาดโบ้เบ้คุนหมิง ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 
15.20 น. เหิรฟ้ากลับ กรุงเทพ ฯ ด้วยสายการบินไทย โดยเที่ยวบินที่ TG613 
16.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ  จากนั้นนำท่านกลับภูมิลำเนา
xx.xx น. ถึงภูมิลำเนาโดยสวัสดภาพและความประทับใจมิรู้ลืม
 

 
...............โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม...............
 
 
 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Tour in Asia
- ซีรีย์ฮ่องกง มิ.ย.-ก.ค.2017 [11 มีนาคม 2553 15:35 น.]
- ซีรี่ย์-เกาหลี มิ.ย.-ส.ค.60 [11 มีนาคม 2553 15:35 น.]
- ฮอกไกโด-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ [11 มีนาคม 2553 15:35 น.]
- ไต้หวันบรรเจิด...สุดคุ้ม 5วัน4คืน [11 มีนาคม 2553 15:35 น.]
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่...ทัวร์เดียวเที่ยวครบ [11 มีนาคม 2553 15:35 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้--ตรุษจี-ปี2560 [11 มีนาคม 2553 15:35 น.]
- ซีรี่ย์เที่ยว-ฮ่องกง [11 มีนาคม 2553 15:35 น.]
- ฮ่องกง-ส.ค.2016-ม.ค.2017 [11 มีนาคม 2553 15:35 น.]
- ฮ่องกง-2016 [11 มีนาคม 2553 15:35 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ OCT 2015 [11 มีนาคม 2553 15:35 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
As far as first impressions go, the celine outlet seems like a good successor to the By the Way,goyard outlet but offers a taller body and leaner width.Giuseppe Zanotti The leather is valentino replica and holds its shape well, which means the gucci replica is not not light, but it’s also not overly heavy.valentino outlet online Aesthetically, this valentino outlet store is one of my new favorites;valentino outlet it’s another Fendi stunner.There are a few special valentino online to this design,true religion outlet including a leather pouch that true religion outlet online attaches to the main compart of the true religion outlet store by by a conical stud. (See the stud on the front center of the true religion jeans That is actually the pouch attaching to the interior) true religion jeans outlet The pouch easily removes and cheap true religion secures and while removed can true religion replica be used on its own or in addition to other true religion outlet online store. The center of the true religion replica jeans features a stiff partition that will hold shape chanel replica but still allows you easily access to both sides. In a Moncler CLEARANCE market where canvas linings reign, the Moncler doudoune offers a great grey microfiber. The moncler outlet online storealso has a detachable shoulder strap along with a single top handle.I was sent a sample of the light blue moncler outlet, and this hue of blue is perfect moncler factory outlet on calf leather. The moncler outlet online color mixes blue with toned-down grey undertones, but there are currently four other moncler replica colorways available. Fendi also launched its moncler outlet store site not long.www.truereligionoutlets.net/
ชื่อ : gucci   E-mail : WQM@163.COM    วันที่ : 22 ธันวาคม 2558 10:16 น.
IP : 199.195.193.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
replica christian louboutin heels a plum is off the forehead, dyed color,tory burch flip flops outlet brush the do not. Ladies see the strange, is following suitreplica louboutin shoesin addition tochristian louboutin knockoffsflowers painted tin,giuseppe zanotti shoes there are thosefake christian louboutin the metal to build. As for the christian louboutin glitter pumpsbecause there is a lady, cheeks on the block mark,tory burch flats unique to this as a disguise,tory burch heels people feel the Decleor, christian louboutin heelscompetition and the effect of it,Giuseppe Zanotti Sneakers then into one o'clock Christian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps face particular attention to the decoration,Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black the general aristocratic girls to the house christian louboutin replica such as silkworm silk is called),Christian Louboutin middle of the forehead with a tory burch bootsvariety of paste made of feathers, sequins and animal flower tin. Some will even white teeth Giuseppe Zanotti Sneakersthen people might think this is beautiful performance, full lips are not painted, only the middle part of the painting, because it seems small but clever mouth,Christian Louboutin Asteroid face paste tin films, flowers Huang and other christian louboutin spiked heelssupplies are frequently used heroin (also known as ornament, itimmolation) Giuseppe Zanotti Wedge Sneakersis a lead and wheatreplica christian louboutin ground into powder,Giuseppe Zanotti Boots white powder extracted confusion, seemed to be painted on the face and neck, the skin appears white christian louboutin studded pumps, but the lead could easily cut giuseppe zanotti it is alsochristian louboutin narcissus pumps useful to make rice Giuseppe Zanotti Sneakers outletthe mask of this kindtory burch reva flats. Red powder known as Dan, is aGiuseppe Zanotti Sneakers applied to the cheeks and lips, you can also dye clothes made sauce, the modern equivalent of Christian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platformhair female hair change is the most ancient, style, the most abundantchristian louboutin daffodil pumpsregardless of the marriage of the girlgiuseppe zanotti outlet around as usual, are generally all hair comb to the head, made of various shapesreplica christian louboutin pumpscan be decorated with a Tory Burch shoesNicholas Kirkwood shoes is pleasant name.giuseppe zanotti Such as the Wei andGiuseppe Zanotti sale in the late Tang Dynasty is the bunstory burch ballet flats, refer toreplica louboutin pumps women in christian louboutin storessteps ontory burch outlet the basis of development to shake, Saotou, chai (chai for two shares) to fix thechristian louboutin glitter heels and many tory burch flats sale move.tory burch flats discount AfteGiuseppe Zanotti online popular costume, unknown,valentino outlet but her peculiar charm of oriental art of the world is profound. Tang suit the tory burch wallets to be called the world, and no oneGiuseppe Zanotti Boots which is full of feudal societyGiuseppe Zanotti Sneakers onlineculture to show to the peak tory burch handbags, the performance of http://www.toryburchs.net.
ชื่อ : http://www.valentinosoutlet.cc   E-mail : zxerfetrt@outlook.com    วันที่ : 1 เมษายน 2559 09:27 น.
IP : 161.202.102.XXX

ความคิดเห็นที่ 3

ralph lauren outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


cheap uggs


coach outlet store


pandora charms


canada goose jackets


ray ban sunglasses cheap


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


coach outlet online


red bottom


mulberry outlet uk


coach outlet online


toms


ugg


coach outlet online


harden shoes


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


pandora uk


birkin handbags


michael kors


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


coach outlet online


hermes bags


nfl jerseys


harden vol 1


coach factory outlet


christian louboutin sale


kate spade outlet


birkenstock uk


cheap nfl jerseys wholesale


adidas nmd runner


yeezy boost


pandora jewelry outlet


uggs outlet


coach outlet store online


ugg sale


michael kors outlet online


nmd adidas


retro 11


longchamp sale


pandora charms sale clearance


ugg outlet


nfl jerseys cheap


canada goose clothing


tory burch shoes


toms outlet


kate spade handbags


ray ban sunglasses sale


nike outlet store online


coach factory outlet online


canada goose jackets


christian louboutin shoes


ralph lauren sale clearance uk


hermes bag


yeezy boost 350


ugg boots


coach outlet online


beats wireless headphones


birkenstocks


adidas outlet online


christian louboutin shoes


adidas outlet online


mlb jerseys


ugg boots


coach factory outlet online


longchamp


birkenstock outlet


ralph lauren sale


ralph lauren uk


nike huarache shoes


mulberry handbags


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


air jordan retro


cheap jerseys


coach factory outlet


ugg outlet


coach purses


canada goose coats


coach outlet store


nike outlet store


coach factory outlet online


pandora outlet


coach outlet online


nike outlet store


oakley sunglasses outlet


toms outlet


uggs outlet


pandora jewelry


ugg boots women


air jordan shoes


pandora charms sale clearance


longchamps


hermes outlet


ugg boots


mlb jerseys


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ugg shoes


moncler outlet online


canada goose outlet


adidas yeezy boost 350


birkenstock shoes


burberry handbags


mulberry


north face jackets


coach factory outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


christian louboutin sale


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nike shoes


michael kors outlet online


ugg on sale


ralph lauren sale clearance uk


ugg slippers


kate spade outlet online


canada goose jackets


cheap ugg boots


michael kors


pandora charms outlet


nike outlet online


burberry outlet


moncler outlet online


superdry outlet


adidas nmd runner


valentino


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren


ralph lauren sale


canada goose


ralph lauren


pandora charms outlet


nike sneakers


michael kors bags


polo ralph lauren outlet online


canada goose parka


nike sneakers


ray bans


longchamp handbags


birkenstock shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots outlet


supreme clothing


adidas store


michael kors outlet online


ugg outlet online


ugg outlet


canada goose coats


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy shoes


uggs


burberry outlet online


toms


birkenstock


adidas outlet store


adidas sneakers


uggs outlet


ralph lauren sale


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet online


ugg canada


christian louboutin shoes


pandora charms outlet


cheap ugg boots


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


michael kors uk


birkenstock outlet store


ray bans


birkenstock outlet


ralph lauren


cheap nike shoes


coach factory outlet online


yeezy shoes


red bottoms


uggs outlet


bottes ugg


pandora charms


louboutin outlet


uggs outlet


burberry uk


coach factory outlet online


adidas superstar shoes


canada goose outlet


coach outlet canada


adidas nmd r1


mbt


louboutin shoes


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


caterpillar boots


toms


cheap jordan shoes


superdry sale


kate spade outlet


kate spade handbags


uggs on sale


coach outlet store online clearance


burberry outlet


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350


uggs outlet


canada goose sale


adidas nmd r1


beats headphones


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet store online


yeezy shoes


kate spade outlet online


air max


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


pandora jewelry store


coach factory outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


canada goose jackets uk


pandora jewelry outlet


pandora


michael kors


moncler coats


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


longchamp bags


ugg boots


michael kors outlet store


coach factory outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


ugg outlet online


fitflops sale clearance


pandora charms sale clearance


nike air max 2018


louboutin outlet


ralph lauren outlet


mulberry uk


polo ralph lauren outlet


ugg boots outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


moncler jackets


canada goose jacket


fitflop sandals


canada goose jackets


uggs outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


moncler


michael kors outlet store


canada goose coats


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


michael kors outlet store


nike outlet


michael kors handbags outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


supreme london


canada goose


the north face outlet


yeezy boost 350


cheap ugg sale


pandora jewelry


tory burch outlet online


mlb jerseys whgolesale


michael kors outlet clearance


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


adidas outlet store


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


ray ban glasses


pandora charms sale


canada goose jackets


jordans


michael kors outlet canada


red bottom heels


pandora charms sale


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


cheap air jordans


adidas yeezy boost


valentino outlet


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


michael kors outlet store


cheap jordan shoes


polo ralph lauren


coach outlet online


canada goose jackets


ray bans


michael kors bags


discount oakley sunglasses


timberland outlet store


coach handbags outlet


moncler pas cher


kate spade handbags


discount oakley sunglasses


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach outlet canada


gucci outlet online


adidas nmd r1


adidas nmd runner


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


pandora charms


yeezy shoes


longchamp bags


ray ban glasses


cheap uggs


mlb jerseys


hermes bags


ray ban sunglasses discount


ugg boots


ชื่อ : 20170904yuanyuan   E-mail : john802399@gmail.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 19:21 น.
IP : 27.153.182.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY