Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 756
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,117,536
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 ตุลาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Newzealand-Australia
นิวซีแลนด์-เกาะใต้
[8 พฤษภาคม 2553 13:42 น.]จำนวนผู้เข้าชม 20047 คนนิวซีแลนด์ : เกาะใต้
 
มหัศจรรย์ความงามที่ธรรมชาติสรรสร้าง 
ไคร้สท์เชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – แม่น้ำเอว่อน - ควีนส์ทาวน์
ตัดขนแกะ - กระเช้ากอนโดล่า – ล่องเรือโจรสลัด เรือจักรไอน้ำ
แอโรทาวน์ – โอมาลามา - ทะเลสาบปูคากิ
เมืองไคคูล่า ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า.
 
วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ : กรุงเทพ - ไคร้สท์เชิร์ช
05.00 น.   ถึงกรุงเทพฯ นำท่านเข้าที่พัก ยืดเส้นยืดสาย เพื่ออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดสบายในการเดินทาง
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า(1) แล้วออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
10.30 น.   คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์  สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)  ทำการเช็คอินน์ตั๋ว และรับเอกสารการเดินทาง
12.40 น.   เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 975  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง(2)
16.30 น.  เดินทางถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน และรับประทานอาหารเย็น(3)
19.45 น.  ออกเดินทางสู่ ไคร้สท์เชิร์ช โดยเที่ยวบินที่ SQ 297 บริการอาหาร เครื่องดื่มและหลับพักผ่อนบนเครื่องค่ะ(4)
 
วันที่สอง   ไคร้สท์เชิร์ช – city tour
10.30 น.   เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช เกาะใต้ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจ
คนเข้าเมือง นำท่านสู่ตัวเมืองโดยรถปรับอากาศ
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (5)
* นำท่านชม เมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจำเมือง  ชมความงามของ แม่น้ำเอว่อน(AVON) ที่ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็น ท่านจะได้เห็นคนถ่อเรือไปตามสายน้ำที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้าอยู่เหนือน้ำ เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองผู้ดีไม่มีผิด   * เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์ ชมพิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอร์รี่ ภายในพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้พบเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชาวเมารีและนกมัว ชมบรรยากาศจำลองของถนนสายสำคัญและย่านการค้าในสมัยยุคตื่นทองของเมืองไคร้สท์เชิร์ช
* จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาแคชเมียร์ ยอดเขาสูงที่ท่านจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไคร้สท์เชิร์ช
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน(6)
*   ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะและใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็กน่ารัก CHURCH OF GOOD  SHEPHERDโบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์
* นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GODLEY RESORT หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม   ทะเลสาบเทคาโป - ทะเลสาบปูคากิ––อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก - ควีนส์ทาวน์ - กระโดดบันจี้ 
เช้า   อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่นิงซีแลนด์ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม(7)
* นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโปที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของ
ภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ นำท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีความสูงถึง 3,753 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี มีความสวยงามมาก
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหารไทย (8)
* จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ผ่านชมการกระโดดบันจี้ ที่สะพานคาวารัว (การกระโดดบันจี้ และการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท เป็นทัวร์นอกรายการ สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์นะคะ)
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน(9)
* นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  COPTHORNE ZON  หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่   ควีนส์ทาวน์–ล่องเรือกลไฟโบราณ– ทะเลสาบวาคาติปู–โชว์ตัดขนแกะ–กระเช้ากอนโดล่า–ยอดเขาบ็อบส์พีค
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม(10)
* นำท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์   TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอายุถึง 98 ปี ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบวาคาติปู ที่สวยงามในบรรยากาศแสนโรแมนติค ท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำใสสะอาด พร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ชมทัศนียภาพของเมืองควีนส์ทาวน์สู่วอลเตอร์พีค
เพื่อให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการสาธิตการตัดขนแกะและชมความฉลาดแสนรู้ของสุนัขในการโชว์สุนัขต้อนแกะ และพลาดไม่ได้ที่จะเลือกชื้อสินค้าจากร้านค้าซึ่งมีมากมายหลากชนิด
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
* นำท่านนั่ง กระเช้ากอนโดล่า ขึ้นสู่ ยอดเขาบ็อบส์พีค ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุมสูงที่ท่านจะมองเห็นอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เข่า พร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามด้านล่างพร้อมชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ในโรงแรม (12)
* นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  COPTHORNE ZON  หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า    เมืองแอร์โร่ทาวน์ – การกระโดดบันจี้ -เมืองครอมเวลล์ - เมืองโอมาราม่า – ไคร้สท์เชิร์ช
เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม(13)
* จากนั้นเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆ น่ารักที่ยังคงรักษาบรรยากาศของยุคตื่นทองในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 แต่เป็นการพบทองเพียงระยะสั้นๆให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและเลือกซื้อของพื้นเมืองเป็นที่ระลึก
ผ่านชมการกระโดดบันจี้( KAWARAU BRIDGE BUNGY ) แห่งแรกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก               และเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์กระโดดจากสะพานคาวารัวด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว (14)
บ่าย     นำท่านเดินทางผ่านเมืองครอมเวลล์ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้นานาชนิดของนิวซีแลนด์ ก่อนเข้าสู่เขตที่ราบสูงแม๊คเคนซี่ แวะเมืองโอมาราม่าเมืองเล็กๆที่สวยงามบนที่ราบสูงที่สวยงามรอมรอบด้วยภูเขาสูง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก COPTHORNE ZON หรือเทียบเท่า
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทยพร้อมกุ้งมังกร และเป๋าฮื้อทะเลใต้ และไวน์เลิศรส (15)
 
วันที่หก     ไคร้สท์เชิร์ช – เมืองไคคูร่า - ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า – ไคร้สท์เชิร์ช
เช้า   รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม (16)
นำท่านเดินทางขึ้นทางตอนเหนือของเกาะใต้สู่ เมืองไคคูร่า ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆน่ารักริมฝั่งทะเลทางตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองท่าเรือล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922 และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ เมืองไคคูร่ามีชื่อเสียงด้านการจัดทัวร์ชมปลาวาฬเป็นอย่างมาก และยังเป็นเจ้าแรกในนิวซีแลนด์ที่จัดให้มีทัวร์ชมปลาวาฬ (โดยการนั่งเรือหรือเครื่องบินเล็กชม บริษัทฯจะจัดให้อย่างไดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน การชมปลาวาฬจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย)
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (17)
บ่าย  นำท่านลงเรือยอร์ชลำใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การผจญภัย ชมปลาวาฬยักษ์พันธ์ซเพิม ซึ่งเป็นสัตว์ที่สง่างามที่สุดของโลก ในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ท่านอาจจะพบกับ ปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ำ และอาจจะยังได้ชมปลาวาฬอีกหลากหลายพันธุ์ที่แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝั่ง ในบางฤดูกาลอีกด้วย ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(18)
 * นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GRAND CHANCELLOR HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่เจ็ด     ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพ
เช้า   รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม (19)
08.00 น.   นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ เมือง Christ Church
10.50 น.   ออกเดินทางกลับ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์  โดยเที่ยวบินที่ SQ 298 สู่ประเทศสิงคโปร์  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (20)
17.45 น.    ถึงประเทศสิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
18.35 น.      ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ SQ 978 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องค่ะ(21)
20.00 น.    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
 
........โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม........
 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Newzealand-Australia
- นิวซีแลนด์ - เกาะใต้ 2014 [8 พฤษภาคม 2553 13:42 น.]
- นิวซีแลนด์ : เกาะใต้ - เกาะเหนือ [8 พฤษภาคม 2553 13:42 น.]
- ออสเตรเลีย...ดินแดนแห่งความฝัน [8 พฤษภาคม 2553 13:42 น.]
- นิวซีแลนด์-เกาะใต้ [8 พฤษภาคม 2553 13:42 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY