Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 192
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,130,634
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 พฤศจิกายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Tour in Asia
มาเก๊า-ฮ่องกง-เซิ่นเจ้น.4คืน
[5 พฤษภาคม 2553 15:51 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5885 คน
ก๊า-ฮ่-เซิ่จิ้
มาเก๊า1คืน , ฮ่องกง 2คืนเ, ซิ่นเจิ้น 1 คืน
 
วันแรก   กรุงเทพฯ - มาเก๊า
16.30 น.   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางออก 4 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเชีย ทำการเช็คอินน์ตั๋วและรับเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
18.55 น.  บินลัดฟ้าสู่ มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่  FD………..
* รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (1)บนเครื่อง
20.55 น.   ถึงสนามบินนานาชาติมาเก๊า  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านนั่งรถปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมืองสัมผัสบรรยากาศ,ชมวิถีชีวิตสองข้างทางแล้วเดินทางเข้าสู่ที่พัก Fortuna Hotel  ค่ำคืนนี้ที่มาเก๊า พักผ่อนตามอัธยาศัย ( www.hotelfortuna.com.mo)
 
วันที่สอง   มาเก๊า – วัดอาม่า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – โบสถ์เซ็นต์พอล – เซนาโด้ -เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง 
เช้า  * รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (2)
* นำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือ วัดเจ้าแม่ทับทิม ชาวมาเก๊านิยมไปกราบไหว้ เจ้าแม่อาม่า ซึ่งถือกันว่าเป็นเทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้มีความศักดิ์สิทธิ์ ชาวประมงทั้งหลายเรียกดินแดนตรงนี้ว่า A-Ma Goa หมายถึง อ่าวของอาม่า นาน ๆ เข้าเสียงก็เปลี่ยนไปเป็น มาเก๊า ณ ที่แห่งนี้ได้ผสมผสานทั้งความเป็นขงจื๊อ เต๋า พุทธ และความเชื่อท้องถิ่น เข้าไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นมาช้านาน 
* นำท่านชมวัดเจ้าแม่กวนอิม (Kun Iam Temple) ซึ่งเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่มากที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13  ภายในมีแท่นบูชาอันสวยงามใช้สำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป และองค์เจ้าแม่กวนอิม ในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม ด้านในมีโต๊ะหินที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพราะใช้เป็นสถานที่ลงนาม ในสนธิสัญญาทางมิตรภาพ ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน เมื่อปี ค.ศ. 1844 และมีต้นบอนไซดัดเป็นรูปตัวหนังสือจีนสื่อความหมายว่า "การมีชีวิตยืนยาว"
* จากนั่นนำท่านชม โบสถ์ เซ็นต์พอล สัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1602 เพื่อใช้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตก ต่อมาในปี ค.ศ. 1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้เกิดความเสียหายทั้งหลัง คงเหลือเพียงประตูหน้าและบันไดทางเข้าเท่านั้น ปัจจุบันได้รับการเสนอชื่อแก่องค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก อีกด้วย
* อิสระช้อปปิ้งในย่านการค้า “เซนาโด้ สแควร์” จุดศูนย์รวมวัยรุ่นของมาเก๊า โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยอาคารสไตล์ยุโรปหลากสีสัน ที่นี่จัดว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่รวมไว้ซึ่งร้านค้าต่างๆ มากมาย ทั้งแฟชั่น แบรนด์เนม ร้านแผงลอย เฟอร์นิเจอร์โบราณ อัญมณี เครื่องประดับ ของที่ระลึก ฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย * เดินทางเข้าชม โรงแรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมาเก๊าในขณะนี้ เวเนเชี่ยน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท โรงแรมหรูหรา ระดับ 5 ดาว โดยจำลองบรรยากาศของเมืองเวนิซ ประเทศอิตาลีมาไว้ในมาเก๊า  ให้ท่านมีเวลาอิสระตามอัธยาศัย โดยเพลิดเพลินกับกิจกรรม และความบันเทิงหลากหลายรูปแบบที่ท่านสามารถพบได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น การเดินช้อปปิ้งไปตามร้านค้าต่างๆ กว่า 350 ร้านค้า กับสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งให้บรรยากาศเหมือนเดินอยู่ร้านค้าใจกลางยุโรป, ล่องเรือกอนโดล่า กับบรรยากาศสุดโรแมนติก, ถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมยุโรปอันสวยงาม และการแสดงโชว์ต่างๆ หรือ สัมผัสกับคาสิโนหรูหรา ระดับ 5 ดาว ให้ท่านได้ลองเสี่ยงโชค จนได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือ Cotai Jet
ค่ำ   ถึง ฮ่องกง นำท่าน ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (4)
* เดินทางเข้าสู่ที่พัก BP International House Hotel  โรงแรมย่านจิมซาจุ่ย ฝั่งเกาลูน ( www.bpih.com.hk )
 
วันที่สาม   ฮ่องกง-วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – โรงงานเครื่องประดับ - เซิ่นเจิ้น  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (5)
* นำท่านชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัย ขึ้นชมวิว 360 องศาของเกาะฮ่องกง บนเขา วิคตอเรียพีค ชมความงามของอ่าวฮ่องกง ที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์และสูดอากาศสดชื่นบนขุนเขา
 * แล้วนำท่านสู่ รี พัลส์เบย์ , เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเอง ที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล  และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข
* แล้วนำชม โรงงานเครื่องประดับ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการออกแบบเครื่องประดับ ซึ่งเป็นสินค้าโอทอปที่มีชื่อเสียงในฮ่องกง
เที่ยง  * รับประทานอาหารกลางวัน (6)
บ่าย  ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอย ให้ทุกท่านได้อิสระช้อปปิ้งย่าน ถนนนาธาน เลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงมาจากทั่วโลก อาทิเช่น MARK & SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, BALENO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นต้น
เย็น    * รับประทานอาหารเย็น (7)
* พักที่  BP International House Hotel โรงแรมย่านจิมซาจุ่ย ฝั่งเกาลูน
 
วันที่สี่   ฮ่องกง -  เซิ่นเจิ้น - หล่อวู เซ็นเตอร์ - ช้อปปิ้ง
เช้า       * รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8) หลังอาหาร เก็บตกช้อปปิ้งต่อ(ขอแนะนำ Ocean ห้างชื่อดังที่มีร้านค้าแบ   รนด์เนมส์อยู่มากมาย และชื่นชมทิวทัศน์ของอ่าววิคตอเรีย พร้อมถ่ายภาพกับเรือสำราญที่จอดเทียบท่าด้วย Terminal
เที่ยง  * รับประทานอาหารกลางวัน (9)
บ่าย   จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองเซิ้นเจิ้น”   โดยรถไฟอันทันสมัย   หลังผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง นำท่านสู่ “หล่อวู เซ็นเตอร์”พบกันสินค้าแฟชั่นเครื่องประดับ เสื้อผ้า เครื่องหนัง นาฬิกา ราคาถูก สะดวกสบายกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อขายส่งฝั่งฮ่องกงและต่างประเทศอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (10) แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Shenzhen Felicity โรงแรม 5 ดาว (เตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยนะคะ)
 
วันที่ห้า  เซิ่นเจิ้น – พิพิธภัณฑ์ – หมู่บ้านวัฒนธรรม- กรุงเทพฯ   
ช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (11)
นำท่านชมตัวเมืองของเมืองเซินเจิ้น ชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ซึ่งบอกกล่าวถึงวัฒนธรรมความเป็นมาของผู้คนในอดีต
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ)
บ่าย  นำชมหมู่บ้านวัฒนธรรมซึ่งได้จำลองหมู่บ้านและวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี แปลกตามากมายของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ของจีน เชิญซื้อสินค้าที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกของเมืองเซิ่นเจิ้น อาทิ งานหัตถกรรมที่มีชื่อจากนั้น ชมการแสดงโชว์ที่สวยงามอลังการ ด้วยระบบแสงสีเสียงเลเซอร์และฉากเวทีที่สวยงามตระการตา และขบวนพาเหรดของชนเผ่าต่างๆ อย่างประทับใจ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(12) ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาท์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เช็คอินน์ตั๋ว
23.20 น. เครื่องลัดฟ้า นำท่านสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD 3115
 
วันที่หก   มาเก๊า - กรุงเทพฯ     
01.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
 
 
 
 
…………..โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม…………… 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Tour in Asia
- ซีรีย์ฮ่องกง [5 พฤษภาคม 2553 15:51 น.]
- ซีรี่ย์-เกาหลี [5 พฤษภาคม 2553 15:51 น.]
- ฮอกไกโด-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ [5 พฤษภาคม 2553 15:51 น.]
- ไต้หวันบรรเจิด...สุดคุ้ม 5วัน4คืน [5 พฤษภาคม 2553 15:51 น.]
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่...ทัวร์เดียวเที่ยวครบ [5 พฤษภาคม 2553 15:51 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ [5 พฤษภาคม 2553 15:51 น.]
- ซีรี่ย์เที่ยว-ฮ่องกง [5 พฤษภาคม 2553 15:51 น.]
- ฮ่องกง [5 พฤษภาคม 2553 15:51 น.]
- ฮ่องก [5 พฤษภาคม 2553 15:51 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ OCT 2015 [5 พฤษภาคม 2553 15:51 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY