Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 250
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,130,692
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 พฤศจิกายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Europe...
ยุโรปตะวันออก.9วัน--เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี
[13 สิงหาคม 2553 15:22 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5804 คน
 
. ยุ โ ร ป ต ะ วั น อ อ ก.
.     9 วัน โดยการบินไทย         .
. เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี .
 
วันแรก  กรุงเทพฯ - มิวนิก (เยอรมนี)
10.00 น.    พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารสายการบินระหว่างประเทศ ประตู 2 เคาน์เตอร์ กรุ๊ป
สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
12.45 น.    เดินทางสู่นครมิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924
19.10 น.    ถึงสนามบินนครมิวนิก ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่โรงแรม NH Munich Airport Hotel   หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันโดยรถโค้ชเชิญทุกท่านอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง   มิวนิก - ซาลส์บวร์ก - เดอะซาวด์ออฟมิวสิค - เชสกี้ครุมลอฟ
07.00 น.    บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก โดยรถโค้ชเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจากการใช้สถานที่ต่างๆของเมืองในการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อก้องโลก เดอะซาวด์ออฟมิวสิคเมืองที่ แสนโรแมนติก ที่มีทะเลสาบ  และภูเขาเป็นฉากสวยผ่านชมทะเลสาบมองต์เซ ที่ใช้เป็นฉากถ่ายทำตอนหนึ่งใน ภาพยนตร์เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำซาลซา   เข้าชมสวนมิราเบล ภายในพระราชวังเดิม ที่ตกแต่งพันธุ์ไม้หลากหลายสีสันข้ามฝั่งสู่เมืองเก่าที่มีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา แล้วผ่านไปชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน โมสาร์ทที่สร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย  นำท่านไปชมมหาวิหารประจำเมืองแห่งซาลส์บวร์กที่สร้างขึ้นจากความร่ำรวยที่เกิดจากการทำเหมืองเกลือถนนเกรไทรเด้ที่มีชื่อเสียง ประดับประดาได้ด้วยป้ายบอกชื่อร้านค้าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น
12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีนหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก World Heritage โดยรถโค้ชได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ครุมลอฟเที่ยวชมเมืองครุมลอฟ (Krumlov) เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1992 เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวาความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า300 ปี หลังได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกชมปราสาทครุมลอฟจากด้านนอก ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาท ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก
18.00 น.    บริการอาหารค่ำ ณภัตตาคารพื้นเมืองหลังอาหารนำเข้าสู่ที่พักโรงแรมHotel U Mesta Wien หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สาม เชสกี้คลุมลอฟ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี กรุงปร๊าก
07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารนำเดินทางสู่เมืองคาร์โลวีวารี หรืออีกชื่อหนึ่งคือเมืองคาร์ลบาด เป็นเมืองที่มีการค้นพบน้ำแร่โดยพระเจ้าคาร์ลที่ 4 ที่ดำรงตำแหน่งเป็นพระจักรพรรดิ์แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณภัตตาคารพื้นเมืองหลังอาหารนำท่านเที่ยวชมเมืองน้ำแร่แสนสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมียลักษณะเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้ำเทบลาดินแดนแห่งนี้เป็นที่ค้นพบแหล่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่งที่ร้อนที่สุด อยู่ในศูนย์นิทรรศการที่มีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดงสายน้ำแร่นักท่องเที่ยวสามารถชิมน้ำแร่ด้วยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษ ที่ทำจากพอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านั้น เมืองนี้เป็นที่นิยมในการเข้าคอร์สสปา เพื่อรักษาสุขภาพและยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ่งอาทิ โบสถ์ของแมรี่เมดิลีนและโบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอดอกซ์วิหารของเซนต์ปีเตอร์และเซนต์ปอลอาคารก่อสร้างในสถาปัตยกรรมทูโอดอร์หรือหาซื้อเหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง Becherovka โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพรเป็นของที่ระลึก จนได้เวลาอันสมควรออกเดินทางต่อสู่กรุงปร๊าก เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด
18.00 น.    บริการอาหารค่ำ ณภัตตาคารจีนหลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมMövenpick Prague Hotel  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก  -  เที่ยวชมเขตเมืองเก่า  -  สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์
07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารนำท่านชมปราสาทแห่งกรุงปร๊ากสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบกอธิค ในปัจจุบันได้เป็นที่พำนักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็คชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท และโบสถ์เซนต์ไวตัสที่เด่นเป็นสง่า เขตโกลเด้นเลนซึ่งเคยใช้เป็นที่พำนักของช่างฝีมือในยุคสมัยก่อน เพื่อเล่นแร่แปรธาตุต่างๆให้เป็นทองคำ จากนั้นนำท่านเดินสู่สะพานชาร์ลสะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ประดับด้วยรูปปั้นของนักบุญถึง 28 องค์ ชาวคริสต์เชื่อว่า  หากเดินผ่านสะพานแห่งนี้ ต้องขอพรจากนักบุญจอหน์แห่งเนโปมุข กรุงปร๊ากในยุคกลางเคยเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งแม่น้ำวัลตวาท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่า,  พิพิธภัณฑ์, หอคอยดินปืนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม
12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณภัตตาคารจีนหลังอาหารนำท่านเข้าสู่จตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของวิหารตินส์ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องแก้วโบฮีเมีย “โมเซอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและนำท่านไปชมนาฬิกาโบราณเมื่อตีบอกเวลาจะมีหุ่นออกมาเต้นรำให้นักท่องเที่ยวได้ชมเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณคู่บ้านคู่เมืองของกรุงปร๊ากอิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย อาทิ มาร์คแอนด์สเปนเซอร์   หรือร้านค้าแบรนด์เนมอื่นๆใน Palladium Shopping Mall
18.00 น.    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองพร้อมดนตรีแบบยิปซีขับกล่อมและการแสดงพื้นบ้าน หลังเข้าสู่ที่พักโรงแรม Mövenpick Prague Hotel  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า กรุงปร๊าก - บราติสลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี)
07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่กรุงบราติสลานครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัคเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่สุดของสโลวัคเป็นที่ตั้งของรัฐสภา, มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งโรงละครที่มีการขยายเมืองอย่างไม่หยุดยั้ง
12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณภัตตาคารจีน หลังอาหารนำท่านขึ้นสู่ที่ตั้งของปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวาซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบอิสระให้ท่านได้บันทึกภาพสวยจากด้านนอกของตัวปราสาท ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตรทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิค,เรอเนสซองส์และบาร็อคจากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมเมืองในเขตจัตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดีอิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพประทับใจก่อนอำลาเมืองสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนสู่นครบูดาเปสต์เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำดานูบแยกเป็นเมืองเก่า และใหม่อันได้แก่เมืองบูดา และเปสต์ อันเป็นที่มาของคำว่าบูดาเปสต์จากนั้นชมนครที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าริมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ
18.00 น.    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองแบบกูลาชปาร์ตี้และชมการแสดงพื้นเมืองฮังกาเรียนหลังอาหารพาทุกท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Atrium  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่หก บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง
07.00 น.    บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพาทุกท่านเที่ยวชมจตุรัสฮีโร่ที่รำลึกถึงการสร้างชาติ และการรอดพ้นจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ จากนั้นเลาะเลียบผ่านสวนสัตว์และสวนสาธารณะอันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองที่อาบน้ำสาธารณะแบบโรมันผ่านชมอาคารรัฐสภาที่สร้างในสไตล์แบบกอธิค โดดเด่นเป็นตระหง่าน แล้วข้ามสู่ฝั่งบูดาเพื่อขึ้นชมป้อมชาวประมง และโบสถ์แมทเธียส เลาะเลียบสู่คาสเซิลฮิลล์ชมทิวทัศน์ของเมืองที่ถูกแยกออกเป็นสองฝั่งแล้วนำท่านสู่ถนน
ช้อปปิ้งที่มีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด จำหน่ายเป็นของฝาก อาทิผ้าปักเครื่องแก้วของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย
12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณภัตตาคารจีนหลังอาหารนำท่านสัมผัสกับบรรยากาศแห่งการล่องเรือชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝั่งแม่น้ำดานูบ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลายและรับการยกย่อง ว่าเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้ำแห่งหนึ่งของโลกได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา นครหลวงแห่งดนตรีเมืองหลวงอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปีศูนย์กลางอำนวยของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียน
18.00 น.    บริการอาหารค่ำณ.หมู่บ้านกรีนซิ่ง หมู่บ้านพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการทำไวน์สดอิ่มอร่อยกับอาหารสูตรเวียน
นิสต้นตำรับแท้ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งเสียงเพลงอันแสนโรแมนติก ให้สมกับเป็นเมืองแห่งดนตรีอันแท้จริงนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Holiday Inn City Centre Hotel  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ เบิร์ชเทสกาเด้น
07.30 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารนำท่านเข้าชมความงามของพระราชวังเชิงบรุนน์พระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ เข้าชมภายในกว่า 20 ห้องที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชม ผ่านห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่ห้องรับรอง (Great Hall) สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก เข้าสู่ริงสตราเซ่ถนนสายวงแหวนที่รายล้อมไปด้วยสถาน ที่สำคัญ อาทิโรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่ และยังมีการจัดแสดงคอนเสิรต์ และโอเปร่าตลอดปีพระราชวังฮอฟบูรก์อันยิ่งใหญ่ ซึ่งใน ปัจจุบันเป็นที่ทำการสำคัญของรัฐ ใกล้กันเป็นโรงเรียนสอนขี่ม้าแบบสเปน แล้วผ่านไปชมอาคารรัฐสภาซิตี้อลล์ ก่อนจะข้ามแม่น้ำดานูบสู่เขตเมืองใหม่อันเป็นที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติแห่งที่สองของยุโรปให้ท่านได้ชมสายแม่น้ำดานูบใหม่และเก่าที่มีความสำคัญต่อหลายประเทศในยุโรป
12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทยหลังอาหารเชิญทุกท่านอิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งในย่านถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์ สตรีทที่มีนักท่องเที่ยวนิยมในการนั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้และซัคเกอร์เค้กที่มีชื่อเสียงของ เวียนนาสำควรแก่เวลานำท่าน เดินทางสู่เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ 1 ใน 6 เส้นทางของเยอรมนีที่เรียกขานกันว่าเส้นทางดิอัลไพน์โร้ดในอดีตเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของฐานบัญชาการพรรคนาซีใหญ่ทางตอนใต้
18.00 น.    บริการอาหารค่ำ ณภัตตาคารพื้นเมืองหลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  Hotel Wittelsbach หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่แปด เบิร์ชเทสกาเด้น - ล่องเรือทะเลสาบโคนิก - มิวนิก กรุงเทพฯ
07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบกษัตริย์ (Konigsee)ที่มีน้ำใสราวกับมรกต ทะเลสาบแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดที่งดงามที่สุดในประเทศเยอรมนีในเขตเทือกเขาแอลป์มี แหล่งกำเนิดจากการละลายของกลาเซียบนยอดเขาตั้งแต่ ยุคน้ำแข็งก่อให้เกิดทะเลสาบที่งดงามและความมหัศจรรย์ของฟยอร์ดที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลกฟยอร์ดแห่งนี้มีความยาวกว่า 8 กม. กว้างถึง 1,250 ม. ลึก 190 ม. และตั้งอยู่บนความสูงกว่า 602 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่านล่องเรือพลังงานไฟฟ้า ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปีค.ศ.1909 เพื่อไม่เกิดมลภาวะ เรือจะนำท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ดจนถึงโบสถ์บาโธโลมิว อันเป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้
12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณภัตตาคารจีน หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค ซึ่งถือได้ว่าเป็นประตูของยุโรปเมืองมิวนิคหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่างเมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนี้เคยตกอยู่ภายใต้ ราชวงศ์วิทเทลสบาคที่ปกครองและพัฒนาเมืองให้มีความสำคัญที่สุดทางตอนใต้ของเยอรมนีอีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตเบียร์ ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW พาท่านเที่ยวชมเมืองมิวนิก ในเขตเมืองเก่า อาทิโบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม พระราชวังนิมเฟนเบิร์กหรือพระราชวังฤดูร้อนประตูชัยย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ หอสมุดแห่งชาติโรงละครโอเปร่าจากนั้นเดินทางเข้าสู่จัตุรัสมาเรียนเขตเมืองเก่าใจกลางเมืองแหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยและนักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชมตุ๊กตาเต้นรำที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมือง เก่าเวลา 11.00 น.และ 17.00 น.ของทุกวันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนทุกมุมของเมืองมิวนิกล้วนเกิดขึ้นด้วยฝีมือของกษัตริย์แห่งราชวงศ์วิทเทลสบาคทั้งสิ้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนครมิวนิก เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
21.10 น.    เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 925

วันที่เก้า กลับถึงกรุงเทพฯ
13.40 น.    เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ
 
………….โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม………
 
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า
 
อัตรค่าบริการ
- ผู้ใหญ่         ท่านละ  85,900  บาท
- เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปีพักกับผู้ใหญ่  ท่านละ  85,900  บาท
- เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี มีเตียงเสริม  ท่านละ  85,900  บาท
- เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี ไม่มีเตียงเสริม ท่านละ  83,900  บาท
- พักเดี่ยวเพิ่ม   ท่านละ  14,000  บาท
  
อัตรานี้รวม
1.    ตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการ  (ชั้นประหยัด)
2.    ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามเส้นทางที่ระบุไว้ในรายการ
3.    ค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุการเข้าชมตามรายการเดินทาง 
4.    ค่ารถไฟสายกลาเซีย เอ็กซ์เพลส /รถไฟขึ้น-ลงยอดเขากอร์เนอร์แกร็ต/รถไฟขึ้น-ลงยอดเขาจุงเฟรา
5.    ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 5 คืน
6.    ค่าวีซ่าเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์
7.    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
8.    ค่าอาหารที่ระบุไว้ในรายการ
9.     ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
10.    หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทางที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
11.    ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000.- บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
อัตรานี้ไม่รวม
1.    ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง
2.    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3.    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
4.    ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-    กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท
-    กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าจำนวนทั้งสิน 3,500 บาท โดยจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน
-    ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
-    การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 20 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
-    กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
-    กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
หมายเหตุ
-    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
-    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ   แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
-    เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
-   กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน ดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร
1.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
-(สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย   เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
-หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า

2. รูปถ่าย
-    รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2 x 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านั้นรูปโพลาลอยด์/สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป

3.หลักฐานการเงิน
-    สำเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน (และควรปรับยอดสมุดเงินฝากให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
-    หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร โดยไม่ต้องระบุชื่อสถานฑูต กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 วัน (เป็นเอกสารที่สำคัญมาก ในการยื่นขอวีซ่า)
** สถานฑูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี (ไม่แนะนำให้ใช้บัญชีกระแสรายวัน)

4. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
-  กรณีเป็นพนักงาน
-    หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด
-  กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
-    สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
-  กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
-    หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา

5. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ
 - กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 
-       ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอ หรือเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบบัตรประชาชนของ      บิดาร/มารดา
-    เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร  บุญธรรม เป็นต้น
-    กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อม ทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Europe...
- เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน-ลักเซมเบิร์ก-ฝรั่งเศส [13 สิงหาคม 2553 15:22 น.]
- อิตาลี - สวิตซ์แลนด์ - ฝรั่งเศส [13 สิงหาคม 2553 15:22 น.]
- แกรนด์สวิส...7 วัน [13 สิงหาคม 2553 15:22 น.]
- ยุโรปตะวันออก.9วัน--เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี [13 สิงหาคม 2553 15:22 น.]
- ทัวร์อิตาลี–สวิตเซอร์แลนด์– ฝรั่งเศส–อังกฤษ-12วัน [13 สิงหาคม 2553 15:22 น.]
- ฝรั่งเศส–สวิตเซอร์แลนด์–ออสเตรีย–เยอรมัน-8วัน [13 สิงหาคม 2553 15:22 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1

ralph lauren outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


cheap uggs


coach outlet store


pandora charms


canada goose jackets


ray ban sunglasses cheap


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


coach outlet online


red bottom


mulberry outlet uk


coach outlet online


toms


ugg


coach outlet online


harden shoes


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


pandora uk


birkin handbags


michael kors


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


coach outlet online


hermes bags


nfl jerseys


harden vol 1


coach factory outlet


christian louboutin sale


kate spade outlet


birkenstock uk


cheap nfl jerseys wholesale


adidas nmd runner


yeezy boost


pandora jewelry outlet


uggs outlet


coach outlet store online


ugg sale


michael kors outlet online


nmd adidas


retro 11


longchamp sale


pandora charms sale clearance


ugg outlet


nfl jerseys cheap


canada goose clothing


tory burch shoes


toms outlet


kate spade handbags


ray ban sunglasses sale


nike outlet store online


coach factory outlet online


canada goose jackets


christian louboutin shoes


ralph lauren sale clearance uk


hermes bag


yeezy boost 350


ugg boots


coach outlet online


beats wireless headphones


birkenstocks


adidas outlet online


christian louboutin shoes


adidas outlet online


mlb jerseys


ugg boots


coach factory outlet online


longchamp


birkenstock outlet


ralph lauren sale


ralph lauren uk


nike huarache shoes


mulberry handbags


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


air jordan retro


cheap jerseys


coach factory outlet


ugg outlet


coach purses


canada goose coats


coach outlet store


nike outlet store


coach factory outlet online


pandora outlet


coach outlet online


nike outlet store


oakley sunglasses outlet


toms outlet


uggs outlet


pandora jewelry


ugg boots women


air jordan shoes


pandora charms sale clearance


longchamps


hermes outlet


ugg boots


mlb jerseys


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ugg shoes


moncler outlet online


canada goose outlet


adidas yeezy boost 350


birkenstock shoes


burberry handbags


mulberry


north face jackets


coach factory outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


christian louboutin sale


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nike shoes


michael kors outlet online


ugg on sale


ralph lauren sale clearance uk


ugg slippers


kate spade outlet online


canada goose jackets


cheap ugg boots


michael kors


pandora charms outlet


nike outlet online


burberry outlet


moncler outlet online


superdry outlet


adidas nmd runner


valentino


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren


ralph lauren sale


canada goose


ralph lauren


pandora charms outlet


nike sneakers


michael kors bags


polo ralph lauren outlet online


canada goose parka


nike sneakers


ray bans


longchamp handbags


birkenstock shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots outlet


supreme clothing


adidas store


michael kors outlet online


ugg outlet online


ugg outlet


canada goose coats


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy shoes


uggs


burberry outlet online


toms


birkenstock


adidas outlet store


adidas sneakers


uggs outlet


ralph lauren sale


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet online


ugg canada


christian louboutin shoes


pandora charms outlet


cheap ugg boots


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


michael kors uk


birkenstock outlet store


ray bans


birkenstock outlet


ralph lauren


cheap nike shoes


coach factory outlet online


yeezy shoes


red bottoms


uggs outlet


bottes ugg


pandora charms


louboutin outlet


uggs outlet


burberry uk


coach factory outlet online


adidas superstar shoes


canada goose outlet


coach outlet canada


adidas nmd r1


mbt


louboutin shoes


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


caterpillar boots


toms


cheap jordan shoes


superdry sale


kate spade outlet


kate spade handbags


uggs on sale


coach outlet store online clearance


burberry outlet


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350


uggs outlet


canada goose sale


adidas nmd r1


beats headphones


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet store online


yeezy shoes


kate spade outlet online


air max


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


pandora jewelry store


coach factory outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


canada goose jackets uk


pandora jewelry outlet


pandora


michael kors


moncler coats


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


longchamp bags


ugg boots


michael kors outlet store


coach factory outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


ugg outlet online


fitflops sale clearance


pandora charms sale clearance


nike air max 2018


louboutin outlet


ralph lauren outlet


mulberry uk


polo ralph lauren outlet


ugg boots outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


moncler jackets


canada goose jacket


fitflop sandals


canada goose jackets


uggs outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


moncler


michael kors outlet store


canada goose coats


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


michael kors outlet store


nike outlet


michael kors handbags outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


supreme london


canada goose


the north face outlet


yeezy boost 350


cheap ugg sale


pandora jewelry


tory burch outlet online


mlb jerseys whgolesale


michael kors outlet clearance


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


adidas outlet store


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


ray ban glasses


pandora charms sale


canada goose jackets


jordans


michael kors outlet canada


red bottom heels


pandora charms sale


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


cheap air jordans


adidas yeezy boost


valentino outlet


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


michael kors outlet store


cheap jordan shoes


polo ralph lauren


coach outlet online


canada goose jackets


ray bans


michael kors bags


discount oakley sunglasses


timberland outlet store


coach handbags outlet


moncler pas cher


kate spade handbags


discount oakley sunglasses


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach outlet canada


gucci outlet online


adidas nmd r1


adidas nmd runner


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


pandora charms


yeezy shoes


longchamp bags


ray ban glasses


cheap uggs


mlb jerseys


hermes bags


ray ban sunglasses discount


ugg boots


ชื่อ : 20170904yuanyuan   E-mail : john802399@gmail.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 19:20 น.
IP : 27.153.182.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

red bottom heels


moncler uk


canada goose jackets uk


pandora jewelry


michael kors outlet clearance


michael kors outlet online


coach outlet online


longchamp bags


ugg sale


canada goose jackets


moncler


pandora jewelry outlet


christian louboutin shoes


ralph lauren outlet


birkenstock outlet


longchamp bags


pandora uk


canada goose coats


the north face outlet


moncler jacket


michael kors uk


coach factory outlet


coach outlet online


valentino outlet


uggs outlet


moncler jackets


moncler coats


ralph lauren uk


moncler outlet online


coach outlet online


ralph lauren outlet online


ugg outlet store


mlb jerseys


ralph lauren


canada goose coats


canada goose jackets


hermes outlet


nmd adidas


canada goose coats


ray ban sunglasses discount


burberry outlet online


uggs outlet


canada goose


pandora charms


moncler uk


adidas nmd r1


ugg boots


pandora charms sale clearance


coach outlet online


christian louboutin sale


north face jackets


canada goose outlet


jordans


timberland outlet


cheap oakley sunglasses


ray bans


adidas yeezy shoes


ralph lauren outlet online


canada goose jackets


salvatore ferragamo shoes


coach outlet store online


north face jackets


coach outlet store online


nike shoes


nike outlet store


coach outlet online


ralph lauren


uggs outlet


adidas shoes


air jordan shoes


polo ralph lauren


louboutin outlet


coach outlet online


michael kors outlet online


canada goose outlet online


nfl jerseys


michael kors outlet store


ralph lauren outlet online


burberry outlet online


nike outlet online


michael kors outlet online


canada goose jackets


canada goose


pandora charms sale clearance


ralph lauren outlet online


polo ralph lauren outlet online


canada goose jackets


coach outlet online


cheap air jordans


canada goose outlet


michael kors outlet store


kate spade outlet online


ugg outlet


polo ralph lauren outlet


ugg outlet online


red bottom


north face outlet


christian louboutin shoes


canada goose jackets


coach factory outlet online


harden vol 1


louis vuitton factory outlet


adidas sneakers


ugg outlet


ugg australia outlet


cheap jordans for sale


canada goose jackets


michael kors handbags


coach factory outlet online


ugg boots outlet


mulberry handbags


uggs outlet


hermes bags


kate spade handbags


cheap nike shoes


cheap ugg boots


air jordans


ralph lauren outlet online


canada goose coats


supreme clothing


ugg boots


louis vuitton outlet online


hermes handbags


bottes ugg


canada goose sale


burberry outlet online


ralph lauren outlet online


michael kors outlet store


adidas outlet online


louis vuitton factory outlet


louboutin shoes


tory burch shoes


polo ralph lauren outlet


cheap air jordans


coach factory outlet online


coach outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


uggs on sale


canada goose outlet


yeezy boost 350


adidas nmd runner


nike shoes


cheap jordans


coach outlet store


burberry handbags


the north face outlet


canada goose sale


polo ralph lauren outlet


coach factorty outlet online


canada goose jackets


ugg boots outlet


mulberry outlet uk


adidas outlet store


canada goose jackets


adidas outlet online


ferragamo shoes


cheap ray bans


polo ralph lauren outlet


adidas nmd r1


coach factory outlet online


moncler outlet online


canada goose coats


coach purses


kate spade handbags


louis vuitton handbags


mbt


kate spade outlet online


cheap jordans free shipping


moncler coats


uggs clearance


canada goose jackets


ugg canada


adidas yeezy boost


cheap air jordans


uggs outlet


canada goose sale


ugg boots


cheap ray ban sunglasses


adidas superstar shoes


canada goose jackets


coach factory outlet


ugg outlet


michael kors outlet store


coach outlet online


cheap ugg boots


discount oakley sunglasses


valentino


canada goose sale


yeezy boost 350


canada goose jackets


nike outlet


ugg


pandora jewelry outlet


nike outlet store


air max


louis vuitton outlet online


air max


the north face jackets


coach outlet store


kate spade handbags


cheap jordan shoes


pandora charms outlet


north face sale


cheap jordan shoes


polo ralph lauren outlet online


ray bans


nike sneakers


coach outlet online


adidas yeezy boost


canada goose jacket


coach factory outlet online


coach factorty outlet online


ugg outlet online


fitflops sale clearance


cheap oakley sunglasses


coach outlet online


adidas store


ralph lauren uk


ray ban sunglasses outlet


longchamp outlet store


ray ban sunglasses cheap


canada goose


ugg outlet store


hermens


burberry handbags


tory burch outlet online


uggs


ferragamo outlet


michael kors outlet online


columbia sportswear outlet


hermes bags


michael kors outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


canada goose parka


pandora jewelry store


coach outlet online


air jordan retro


retro 11


canada goose jackets


louis vuitton outlet store


ugg outlet store


uggs on sale


ralph lauren outlet online


coach outlet online


ugg outlet


canada goose outlet


mulberry uk


moncler coats


coach factory outlet online


nike outlet store online


air max shoes


ugg outlet online


yeezy boost 350


ralph lauren sale


pandora charms sale


adidas outlet store


yeezy shoes


michael kors


nfl jerseys


coach outlet online


birkin handbags


coach outlet online


ugg boots women


adidas superstars


michael kors


louis vuitton outlet


ugg boots sale


cheap oakley sunglasses


moncler outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


toms shoes


ugg boots


caterpillar boots


canada goose


michael kors outlet clearance


nike sneakers


michael kors outlet store


michael kors outlet online


coach outlet online


michael kors outlet store


michael kors outlet clearance


yeezy shoes


michael kors outlet clearance


ugg boots


ugg canada


coach factory outlet online


coach factory outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet online


cheap ugg boots


coach factory outlet online


longchamp outlet


coach factory outlet online


ugg boots


ugg boots


coach outlet canada


louis vuitton outlet store


moncler sale


supreme shirts


polo outlet online


canada goose outlet


longchamp sale


nike outlet online


ralph lauren


ugg outlet store


coach outlet canada


coach outlet store online


birkenstock shoes


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet store


adidas yeezy boost 350


moncler jackets


supreme uk


adidas nmd runner


coach outlet online


burberry handbags


michael kors outlet canada


ugg boots


mlb jerseys cheap


cheap jordan shoes


moncler jackets


nike air max 2018


fred perry polo shirts


ralph lauren uk


adidas nmd r1


uggs outlet


canada goose jackets


michael kors bags


uggs outlet


mulberry


mlb jerseys


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


coach factory outlet


ugg boots outlet


ugg outlet


coach outlet store online clearance


moncler sale


uggs clearance


uggs outlet


cheap jordan shoes


pandora outlet


michael kors


kate spade outlet


louis vuitton outlet online


oakley sunglasses outlet


fred perry shirts


pandora charms sale clearance


uggs outlet


canada goose jackets


canada goose jackets


ralph lauren sale


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


pandora charms


coach outlet store


polo ralph lauren outlet online


yeezy shoes


michael kors outlet


kate spade outlet online


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


michael kors outlet online


ralph lauren


pandora jewelry


kate spade outlet


ugg boots


salvatore ferragamo outlet


ugg boots


canada goose outlet store


fitflop sandals


pandora charms outlet


michael kors


louboutin outlet


coach outlet online


coach outlet online


cheap nfl jerseys wholesale


moncler outlet online


coach outlet online


canada goose outlet


ray ban glasses


polo ralph lauren outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


gucci outlet online


pandora charms


gucci outlet


canada goose sale


hermes bag


pandora charms outlet


pandora uk


coach handbags outlet


michael kors outlet online


christian louboutin shoes


uggs outlet


polo ralph lauren outlet online


tory burch outlet online


the north face outlet


cheap jordan shoes


timberland outlet store


ugg boots


ray ban sunglasses discount


michael kors outlet canada


north face outlet


pandora charms outlet


moncler pas cher


michael kors


michael kors


coach factory outlet online


burberry outlet


ugg boots


red bottoms


coach factory outlet online


coach outlet online


cheap uggs


171226yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 26 ธันวาคม 2560 20:04 น.
IP : 27.100.18.XXX

ความคิดเห็นที่ 3

ugg boots women


mont blanc pen


nike air force


coach factory outlet


adidas nmd r1


superdry clothing


canada goose coats


fitflops sale clearance


diamondbacks jerseys


coach factory outlet store


christian louboutin shoes


y3 shoes


kate spade outlet


pandora jewelry outlet


michael kors outlet clearance


snapback hats


salomon shoes


nike factory store


true religion jeans sale


fila shoes


true religion jeans


philipp plein outlet


air jordan shoes


nike shoes


adidas shoes


nhl jerseys


fitflops sale clearance


canada goose coats


moncler outlet online


cowboys jerseys


louboutin outlet


air jordan retro


kate spade


gucci outlet store


air max 2017


timberland outlet


white sox jerseys


coach outlet canada


adidas ultra boost


michael kors outlet store


pittsburgh steelers jersey


nike tn


cheap mlb jerseys


nike outlet online


kate spade outlet online


kate spade handbags


coach outlet online


coach outlet store online clearance


coach outlet canada


canada goose outlet store


new balance shoes


fitflops


air max


ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


swarovski jewelry outlet


jordan 3


true religion outlet


coach outlet online


coach outlet store online


reds jerseys


coach factory outlet


coach factory outlet online


valentino outlet store


christian louboutin


ugg


twins jerseys


kobe 12


mulberry handbags


yeezy boost 350 v2


cheap mbt shoes


mbt shoes


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ed hardy


cheap soccer jerseys


true religion outlet


red sox jerseys


timberland boots


louboutin pas cher


pandora charms sale clearance


oakley sunglasses outlet


coach factory outlet


nike presto


nike outlet store


true religion jeans


cheap nfl jerseys


nike kd 10


nike factory store


kate spade outlet


coach factory outlet online


adidas store


true religion outlet store


valentino


coach outlet store online


san diego chargers jerseys


ubiq shoes


mcm handbags


miu miu shoes


coach outlet


cheap air jordans


adidas outlet online


190305yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2562 14:13 น.
IP : 139.162.76.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY