Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 256
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,130,698
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 พฤศจิกายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Tour in Asia
สิบสองปันนา(Life Museum)
[24 ธันวาคม 2552 14:56 น.]จำนวนผู้เข้าชม 12430 คน
 
.  สิบสองปันนา  .
เส้นทางท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมบ้านพี่เมืองน้อง
ภูมิลำเนา-เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา-บ่อเต็น-บ่อหาน-เชียงรุ้ง
( เดินทางโรถโค้ชปรับอากาศ )
กำหนดการเดินทาง   ตลอดทั้งปี
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก   ภูมิลำเนา – ฟรีรัน - เชียงของ
17.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับออกเดินทาง สู่ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 
วันที่สอง    เชียงของ –ห้วยทราย - แขวงบ่อแก้ว - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา- บ่อหาน – เชียงรุ่ง
06.00 น.   ถึง จ. เชียงราย ให้ท่านปฎิบัติภาระกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อ 1)
จากนั้นเดินทางต่อไป อ.เชียงของ ระหว่างทางแวะไหว้พระที่วัดล่องขุนชมความวิจิตรงดงามเต็มไปด้วย
สัจธรรมแนวคิดของผู้สร้าง
10.00 น.  ถึง อ. เชียงของ นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำท่านลงเรือข้ามไปยังเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว (สปป. ลาว) 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารท้องถิ่น เมืองห้วยทราย  (มื้อ 2 )
หลังอาหารนำท่านขึ้นรถปรับอากาศลาว เดินทางตามเส้นทางหมายเลข R3a สู่เมืองบ่อหาน ประเทศจีน ระหว่างทางผ่านเมืองสำคัญ คือ เมืองเวียงภูคา, เมืองหลวงน้ำทา ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของป่าอันอุดมสมบูรณ์ ลัดเลาะไปตามไหล่เขา ชมความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของชาวลาว
* ถึงด่านชายแดน ลาว (เมืองบ่อเต็น) – จีน (เมืองบ่อหาน) ผ่านพิธีตรวจคนเข้า – ออก เมือง เรียบร้อย เดินทางสู่เมืองบ่อหาน ประเทศจีน
17.30 น. เดินทางถึง เมืองเชียงรุ่ง นำคณะเข้าสู่โรงแรมที่พัก
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ 3 )จากนั้นเชิญท่านเที่ยวชมราตรีเมืองบ่อหาน ตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม      สวนป่าดงดิบ -  สวนม่านทิง-เจดีย์แปดเหลี่ยม-วัดป่าเจ-ขันโตก
เช้า      อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ... รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ 4)
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) ชม สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วย พืชพันธุ์นานาชนิด นำท่านชมการแสดงสัตว์แสนรู้ มากมาย ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ ต่างๆ อาทิ เสือ หมี ลิง สุนัข ฯลฯและการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ และสาดน้ำกันเพื่อเป็นศิริมงคล ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี (อีก้อ) เย้า ฯลฯ และการสาธิตพิธีแต่งงาน ของเผ่าอีก้อ รวมทั้งชมฝูงนกยูงที่บินมาจากยอดไม้ เพิ่อมากินอาหารที่นักท่องเที่ยวได้เตรียมไว้ เป็นการฝึกนกจากทางสวนป่าดงดิบ น่าชื่นชมและเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ 5)
บ่าย     หลังจากนั้นนำท่านเที่ยว สวนบ้านทิง ซึ่งเป็นสวนที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง ชม ศาลเจ้า 8 เหลี่ยม ซึ่งสร้างขึ้นในปี คศ. 1701 เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเข้ากันระหว่างไทยใหญ่กับเรา เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าวัฒนธรรมของเผ่าไทยใหญ่ และชาวไทยใกล้ชิดกันมาก หลังจากนั้นชม วัดป่าเจ ซึ่งเป็นวิทยาลัยพุทธศาสนาของสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พื้นเมืองแบบขันโตก (มื้อ 6) พร้อมชมการแสดงของสาวชาวไทยลื้อ
 
วันที่สี่    ตลาดเช้าไทลื้อ – กาหลั่นป้า-กระเช้าข้ามโขง – ภูเขาลิง – โชพาราณสี
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ 7)
หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งตลาดเช้าไทลื้อ จากนั้นพาท่านโดยสารรถทัวร์ไปตามริมแม่น้ำล้านช้าง ซึ่งเป็นต้นแหล่งน้ำแม่น้ำโขง ชมหมู่บ้านกาหลั่นป้า ที่อุดมไปด้วยผัก-ผลไม้ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของพี่น้องไทยปันนา (ไทลื้อ) พร้อมชมตลาดนัดของชนเผ่าน้อย และวัดไทยใหญ่
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ 8)
จากนั้นพาท่านนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำโขง ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชมภูเขาลิง ซึ่งเป็นศูนย์วิจัย และดูแลเกี่ยวกับลิงโดยเฉพาะ มีลิงประเภทต่างๆมากมายหลายพันธุ์ รวมทั้งลิงเผือกที่หายากที่สุดในโลกด้วย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมืองหล้า ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า ที่เมืองหล้า
ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ 9 )
หลังอาหารนำท่านชม โชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสี (เป็นโชว์ที่ขึ้นชื่อของเมืองสิบสองปัน หากใครมาแล้วไม่ได้ดู ก็เหมือนมาไม่ถึงสิบสองปันนา จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันที่ห้า   บ่อหาน-บ่อเต็น – หลวงน้ำทา – ห้วยทราย – เชียงของ – ภูมิลำเนา
 เช้า          อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า แล้วอิสสระตามอัธยาศัย (มื้อ 10 )
08.00 น.   นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า – ออก เมือง เรียบร้อย เปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศลาว
ออกเดินทางกลับสู่เมืองห้วยทราย โดยเส้นทางเดิม
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองหลวงน้ำทา (มื้อ 11)
หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองห้วยทราย ผ่านพิธีการศุลกากรแล้วนำท่านนั่งเรือข้ามโขงสู่ฝั่งไทย นำท่านขึ้นรถปรับอากาศ เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 
19.00 น.   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่ จ.พะเยา (มื้อ 12) หลังอาหารเดินทางต่อ
 
วันที่หก    ภูมิลำเนา
xx.xx น.     ถึงภูมิลำเนา  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 
-----------------------------------------------

หมายเหตุ :   โปรแกรม และราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียง
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
 
 
2,500.-
 
อัตรานี้รวม
-ค่ารถปรับอากาศลาวและจีนตลอดการเดินทางตามรายการ      - ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องล่ะ 2 – 3 ท่าน)
- ค่าอาหาร ตามรายการ                                                                   - ค่ารถบริการท่องเที่ยวตลอดรายการ
-ค่า VISA เข้าประเทศจีน (ยื่น 4 วัน ทำการ)                                  -ค่าธรรมเนียมเช้าชมสถานีต่าง ๆ                                    
-ค่าหัวหน้าทัวร์, ไกด์ท้องถิ่น                                                            -ค่าโชว์พาราณาสี
-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง     
 
อัตรานี้ไม่รวม     
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ                                            
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอบิล) )                      
-ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ คนละ 10 หยวน / คน / วัน (ตามธรรมเนียม)
 
เอกสารในการยื่นวีซ่า       
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 1 รูป พื้นฉากหลังสีฟ้าเท่านั้น รูปฟิลม์โพราลอยด์ใช้ไม่ได้
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 **หมายเหตุ**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน
 
 ...........................................................................


[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Tour in Asia
- ซีรีย์ฮ่องกง [24 ธันวาคม 2552 14:56 น.]
- ซีรี่ย์-เกาหลี [24 ธันวาคม 2552 14:56 น.]
- ฮอกไกโด-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ [24 ธันวาคม 2552 14:56 น.]
- ไต้หวันบรรเจิด...สุดคุ้ม 5วัน4คืน [24 ธันวาคม 2552 14:56 น.]
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่...ทัวร์เดียวเที่ยวครบ [24 ธันวาคม 2552 14:56 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ [24 ธันวาคม 2552 14:56 น.]
- ซีรี่ย์เที่ยว-ฮ่องกง [24 ธันวาคม 2552 14:56 น.]
- ฮ่องกง [24 ธันวาคม 2552 14:56 น.]
- ฮ่องก [24 ธันวาคม 2552 14:56 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ OCT 2015 [24 ธันวาคม 2552 14:56 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY