Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 194
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,130,636
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 พฤศจิกายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Newzealand-Australia
ออสเตรเลีย...ดินแดนแห่งความฝัน
[11 พฤษภาคม 2553 14:35 น.]จำนวนผู้เข้าชม 7255 คน

 

. อ อ ส เ ต ร เ ลี ย .
.ซิดนีย์ เมลเบิร์น  เกรทโอเชี่ยนโร๊ด.
   AUSSIE  HIGHLIGHT  .
    6 วัน สายการบินไทย  .
 
วันแรก  กรุงเทพฯ – ซิดนีย์
16.00 น.คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 ROW : D สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) เจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
18.20 น.ออกเดินทางสู่ซิดนีย์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์เที่ยวบินที่TG 475 (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ชั่วโมง)
 
วันที่สอง  ซิดนีย์ - ซิตี้ทัวร์ -ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
07.35 น.เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (ตามเวลาท้องถิ่นของออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย 4 ชม.)หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ท่านเที่ยวชมเมืองซิดนีย์เมืองหน้าอ่าวที่สวยงามชมย่านเดอะร๊อคส์ (The Rock) จุดที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานของคนออสเตรเลียชมอาคารเก่าแก่ต้นศตวรรษที่ 19ชมวิวที่ดีที่สุดในการฃมโอเปร่าที่บริเวณ Mrs. Macquare’s Point ชมม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปสะพานฮาร์เบอร์ และโอเปร่าเฮ้าส์ เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
** นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเซอร์คูลาร์คีย์ (Circular Quay) เพื่อ
ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ชมโรง อุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) ด้วยรูปทรงที่เป็น เอกลักษณ์แปลกตาสถาปัตยกรรมร่วมสมัย โดดเด่นด้วย หลังคารูปเรือซ้อนเล่นลมอันเป็นเอกลักษณ์ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง (Jorn Utzon) สถาปนิกชาวเดนมาร์ก เปิดเป็นทางการในปี ค.ศ. 1973 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 14 ปีชมความงามของสะพานฮาร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สัญลักษณ์ของออสเตรเลียจากนั้นให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกเดินช๊อปปิ้งในตัวเมืองซิดนีย์
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
** นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก METRO CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม  ซิดนีย์ - โคล่าปาร์ค -บลูเมาเท่นส์ –นั่งรถรางที่ชันที่สุด
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
** จากนั้นนำท่านสู่
“ สวนสัตว์ Koala Park ”เที่ยวชมสวนสัตว์พื้นเมือง Koala Park Sanctuary เพลิดเพลินไปกับการชมชีวิตธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดอย่างใกล้ชิดอาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ฯลฯ บนพื้นที่กว้างขวางกว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัยพร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ นำท่านเดินทางสู่“ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น ”เจ้าของฉายา “แกรนด์แคนยอน” แห่งออสเตรเลียหุบเขาสีน้ำเงินที่เกิดทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งนี้มีภูมิทัศน์คล้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนที่อเมริกาเพียงแต่ประกายสีน้ำเงินครอบคลุมหุบเหวเกิดจากน้ำมันจกต้นยูคาลิปตัสปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทำให้เกิดประกายสีน้ำเงินดังกล่าวให้ท่านได้ชื่นชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่จากนั้นเที่ยวชม “ หุบเขาสามพี่น้อง (Three’s Sister) ”ซึ่งเป็นยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกัน ตำนานเก่าแก่ของชาวอะบอริจิ้น
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่สถานีรถรางไฟฟ้า (Katoomba Scenic Railway) เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้าที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนวิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันถึง 52 องศาขึ้นกระเช้า Scenic cender เพื่อชมความงดงามของทิวทัศน์เบื้องล่างจากมุมที่แตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์บน Echo Pointจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซิดนีย์ค่ำรับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักMETRO CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่  เมลเบิร์น - กระท่อมกัปตันคุ๊ก - โรงงานช๊อคโกแลต -ช้อปปิ้งชิมไวน์ - เกาะฟิลลิป เมนูพิเศษกุ้งลอปสเตอร์
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรมหลังรับประทานอาหาร นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางสู่เมืองเมลเบิร์น
xx.xxน.เดินทางสู่เมลเบิร์น โดยเที่ยวบินที่ …………
xx.xxน.ถึงสนามบินเมืองเมลเบิร์นหลังรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเที่ยวชม “ เมลเบิร์น ”เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรียและยังเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลียเที่ยวชมตึกรัฐสภา(PARLIAMENTHOUSE)อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรปชม “ สวนฟิตซอย ” สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ภายในร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด จากนั้นนำท่านเที่ยวชม” กระท่อมกัปตันคุ้ก ”นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลกผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียสถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ของเมืองเมลเบิร์น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
** จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะฟิลลิป แวะชม
ไร่ไวน์ของชาวออสซี่ (GURDIE WINERY) พร้อมชิมและเลือกซื้อไวน์ตามอัธยาศัยแล้วนำท่านเดินทางสู่ Philip Island Chocolate factory แห่งเมืองเมลเบิร์นภายในมีช็อคโกแลต หลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกชิม ชมการสาธิตวิธีการทำช๊อคโกแลตสำหรับท่านที่ชอบช็อคโกแล็ต ยังสามารถเลือกซื้อกลับบ้านได้อย่างที่ท่านต้องการจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเกาะฟิลลิป (PHILLIP ISLAND NATURE PARK) ที่หาดซัมเมอร์แลนด์ให้ท่านได้พบกับประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชื่นชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวินที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาดตามธรรมชาติในบรรยากาศอันสวยงามด้วยสีแสงยามพระอาทิตย์เย็นท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รัง
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพิเศษเมนูกุ้งล๊อบสเตอร์
** นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า  เมลเบิร์น - เกรท โอเชี่ยน โร๊ด
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรมหลังรับประทานอาหาร นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางสู่เมืองเมลเบิร์น
** นำท่านออกเดินทางผ่านเมือง
จีลองเมืองหน้าอ่าวที่งดงามและมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เมืองที่ยังคงเอกลักษณ์ของบ้านในสไตล์แบบวิคตอเรียที่สวยงามทั้งยังเป็นเมืองตากอากาศที่สำคัญแห่งหนึ่ง
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่เกรทโอเชี่ยน โร๊ด (Great Ocean Road) เส้นทางสายโรแมนติคที่สวยงาม ซึ่งเป็นแนวชายฝั่งที่สวยงามที่สุดในออสเตรเลียให้ท่านได้ชมอ่าวอันมีเสน่ห์ ชายหาดทรายขาวละเอียด และผาหินที่ผุกร่อนไปตามแรงน้ำแรงลมธรรมชาติ ที่มีรูปร่างแปลกตาอีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ดีแห่งหนึ่งที่รายล้อมด้วยรีสอร์ทมากมายที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 นำท่านสู่ Port Cambellหรือที่รู้จักกันดีชื่อว่า Twelve Apostles ซึ่งเป็นรูปหิน แกะสลักที่ดูน่าเกรงขาม12 รูป และ London Bridge ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัยจากนั้นเดินทางกลับสู่เมลเบิร์น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำหลังอาหารค่ำ นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเมลเบิร์น (เพื่อทำการเช็คอินกรุณาจัดกระเป๋าแยกของแต่ละท่าน มีผลเรื่องน้ำหนักกระเป๋า)
23.30 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่TG 462
 
วันที่หก  กรุงเทพฯ
04.10 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ .....โดยสวัสดิภาพ
 
...........โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม...........
 
 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Newzealand-Australia
- นิวซีแลนด์ - เกาะใต้ 2014 [11 พฤษภาคม 2553 14:35 น.]
- นิวซีแลนด์ : เกาะใต้ - เกาะเหนือ [11 พฤษภาคม 2553 14:35 น.]
- ออสเตรเลีย...ดินแดนแห่งความฝัน [11 พฤษภาคม 2553 14:35 น.]
- นิวซีแลนด์-เกาะใต้ [11 พฤษภาคม 2553 14:35 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY