Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 273
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,142,192
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
14 ธันวาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Tour in Asia
ฮานอย - ฮาลองเบย์
[25 ธันวาคม 2552 12:38 น.]จำนวนผู้เข้าชม 10163 คน

 

โปรแกรมทัวร์เวียดนามเหนือ
                   . ซิ น จ่ า ว เ วี ย ด น า ม .
 
วันแรก    จุดนัดหมาย – กรุงเทพฯ
xx:xx น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยรถปรับอากาศ
 
วันที่สอง   กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ช็อปปิ้ง Night Market
03.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ คณะพักผ่อนคลายเมื่อยตามสบาย
04.00 น. คณะพร้อมเช็คอินที่อาคารโดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขาออก ระหว่างประเทศสายการบินไทยแอร์เอเชีย เค้าท์เตอร์ E เจ้าหน้าที่ชั้น 4 ประตู 3 ผู้โดยสาร
อำนวยความสะดวกทำการเช็คอินน์ และบริการอาหารว่าง(1)
06.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอยFD3700โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่
08.40 น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี  นำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำแดง แม่น้ำสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส  ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า “Little Parris” เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial) ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้
นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลาย จากนั้นนำท่านเข้าชมวัดวันเหมียวVan mieu)หรือวิหารวรรณกรรมซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย แห่งแรกของประเทศเวียดนาม วิหาร แห่งนี้สร้างในปี คศ.1070 (939 ปี) ในสมัยพระเจ้าหลิไท โดง เพื่ออุทิศให้แก่ขงจื้อ วิหารวรรณกรรม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม เป็นสถานที่ซึ่งครั้งหนึ่ง เหล่าจองหงวนมากมายได้เคยมาสอบเพื่อวัดความรู้(
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร(2)
บ่าย นำท่านชมทะเลสาบคืนดาบ  เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สู่กลางทะเลสาบ ชมวิหารหงอก เซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2  ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สงคราม เป็นสถานที่จัดแสดง ซากเครื่องบินทิ้งระเบิด ซากรถถัง ลูกระเบิดนานาชนิด ปืนต่อสู้อากาศยาน ภาพถ่ายวีรบุรุษสงคราม และร่องรอยอื่นๆ จากการต่อสู้กับฝรั่งเศสและอเมริกัน ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์
เย็น รับประทานอาหาร(6)  
** จากนั้นนำท่านเข้าชม การแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ   ผูกพัน กับสายน้ำ การเพาะปลูก ประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และเดี่ยวพิณ สายเดี่ยว จนเป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา จากนั้นนำท่านกลับเข้าที่พัก Trade Union Hotel พักผ่อนหรือท่องราตรี  แสง สี เสียง ตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่และมีลีลาการเชิดที่สวยงาม ชมเรื่องราวความรักในเทพนิยาย ความภาคภูมิใจในธรรมชาติ และวิถีชีวิตชาวบ้านของคนเวียดนามที่
 
วันที่สาม ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์ -ตึกทำเนียบประธานาธิบดี- บ้านโฮจิมินห์-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์-เจดีย์เสาเดียว
เช้า  รับประทานอาหาร
*** จากนั้นนำท่านของเดินทางชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่าง ยังคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ ฝรั่งเศส ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มรื่น และสบายตายิ่งนัก นำท่านชมสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ; สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ ของสัปดาห์ และ จะปิดบริการช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน)  วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนามผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับ ประเทศเวียดนาม ภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ทำการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดี ไม่ให้เน่าเปื่อย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล และค่อนข้างเข้มงวด จากนั้นนำท่านชมทำเนียบประธานาธิบดีที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่อยู่ ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้ หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทำเนียบแทน ทำเนียบแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองแทน ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ออกแบบและก่อสร้างโดยช่างจากรัสเซีย เป็นสถานที่เก็บรวมรวบเรื่องราว ต่าง ๆ ของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั่งแต่เด็กจนกระทั่งเติบโต และขั้นตอนการปฏิวัติ และกอบกู้เอกราช จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตที่ปลดปล่อย ประกาศเอกราชให้ ชาวเวียดนาม    ชมวัดเจดีย์เสาเดียววัดรูปทรงดอกบัว ตั้งอยู่กลางสระบัว วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม โดยตำนานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมาก และรอมาเป็นเวลานาน ยังคงไม่สมหวังสักที จนคืนหนึ่งได้สุบิน เห็นพระโพธิสัตว์กวนอิม ได้มาปรากฎที่สระดวกบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้นไม่นาน พระองค์ก็ได้มีพระโอรส สมใจ จึงได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้น กลางสระบัวเพื่อเป็นการขอบคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม ( ชมภายนอก
* นำท่านออกเดินทางสู่ ฮาลองเบย์ นำท่านเดินทางสู่เมืองฮาลอง ระยะทางประมาณ 170 km. ใช้เวลา   ในการเดินทางประมาณ 3.50 ชม. ซึ่งกล่าวกันว่า ถ้าการไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามเหนือจะไม่สมบูรณ์แบบหากไม่ได้ไปจังหวัดกว่าง นิงห(Quang Ninh)  ซึ่งจังหวัดนี้มีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ มีทัศนียภาพที่อาจน่าตื่นตามากที่สุดในเวียดนาม นั่นคืออ่าวฮาลอง (Vinh Halong) นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ
เที่ยง รับประทานอาหารทะเล (บนเรือ)
** อ่าวฮาลอง   ความงามแบบสันโดษของอ่าวนี้กินเนื้อที่ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะหินปูนน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่กว่า 1,000 เกาะ  ส่วนใหญ่ไม่มีชื่อเรียก ก้อนหินรูปร่างประหลาดเหล่านี้จะโผล่ขึ้นมาจากทะเล ถ้ำที่มีอยู่มากมาย ก่อให้เกิดโลกที่สวยสดงดงามและปราศจากกาลเวลา เรือสำเภาและสำปั้นที่ล่องไปช้า ๆ บนท้องน้ำในอ่าวแห่งนี้ช่วงเพิ่มความงดงามให้ฉากธรรมชาตินี้มากขึ้น อ่าวฮาลองโด่งดังขึ้นมาจากหมู่
ชาวตะวันตกจากภาพยนตร์ฝรั่งเศสเรื่องหนึ่งเรื่อง Indochine อ่าวฮาลอง เปรียบได้กับสรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1900 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น  “มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ
บ่าย นำท่านชมถ้ำราชวังสวรรค์เกาะไก่จูบกัน ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง ลักษณะจะเป็นเกาะเล็ก ๆ 2 เกาะ หันหน้าเข้าหากัน คล้าย ๆ กับ ไก่ หรือ นก แล้วแต่จินตนาการของแต่ละท่าน   จนได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่เรือเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือฮาลอง นำท่านเข้าที่พักชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้า พระพุทธรูป ฯลฯ จากที่นี่ได้ นำท่านชม
เย็น รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านช็อปปิ้งซื้อสินค้าที่ ตลาดBai Chay จากนั้นนำท่านกลับที่พัก Blue Sky Hotel พักผ่อนหรือท่องราตรี ตามอัธยาศัย บ๋ายฉ่าย(บ๋ายเจ่ย) แหล่งช็อปกลางคืนที่อยู่ติดกับ สะพานมีชื่อว่า สะพาน
 
วันที่สี่   ฮาลอง – ฮานอย – ช้อปปิ้งย่านถนน 36 สายเก่า – ตลาดดงซวน – (บินกลับ) กรุงเทพฯ : จุดหมายปลายทาง
เช้า รับประทานอาหารเช้า
*นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองฮานอยตามเส้นทางเดิม   ระหว่างทาง แวะชมแหล่งผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากงานหัตถกรรมของคนพิการที่เมือง Hai Duong แล้วเดินทางต่อสู่ นครฮานอย
เที่ยง รับประทานอาหาร
*จากนั้นให้เวลากับท่านอย่างเต็มที่ กับการช็อปปิ้ง36 สายเก่า(36 Old Streets) แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ซึ่งถนนแต่ละสายจะมีสินค้าให้เลือกซื้ออย่างมากมาย และอาหารพื้นเมือง แต่ละถนนจะขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ผ้าไหม ฝ้าย รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลึกของที่ระลึกกลับบ้าน เลือกซื้อสินค้าของฝาก โดยนำท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองย่าน ถนน
* อิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดดงซวนท่านสามารถเลือกซื้อส้นค้าพื้นเมือง ของฝาก ของที่ระลึก และสิ้นค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ
20.55 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย
22.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
22.45 น. เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม   
 
 
 
 
 
สนใจติดต่อ: .   เลยทราเวล  สนง.โรงแรมเลยพาเลซ Tel. 042-830741 , 085-0102426
 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Tour in Asia
- ซีรีย์ฮ่องกง [25 ธันวาคม 2552 12:38 น.]
- ซีรี่ย์-เกาหลี [25 ธันวาคม 2552 12:38 น.]
- ฮอกไกโด-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ [25 ธันวาคม 2552 12:38 น.]
- ไต้หวันบรรเจิด...สุดคุ้ม 5วัน4คืน [25 ธันวาคม 2552 12:38 น.]
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่...ทัวร์เดียวเที่ยวครบ [25 ธันวาคม 2552 12:38 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ [25 ธันวาคม 2552 12:38 น.]
- ซีรี่ย์เที่ยว-ฮ่องกง [25 ธันวาคม 2552 12:38 น.]
- ฮ่องกง [25 ธันวาคม 2552 12:38 น.]
- ฮ่องก [25 ธันวาคม 2552 12:38 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ OCT 2015 [25 ธันวาคม 2552 12:38 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY