Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 226
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,130,668
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 พฤศจิกายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Tour in Asia
เขมร 2 คืน
[19 กุมภาพันธ์ 2552 10:35 น.]จำนวนผู้เข้าชม 10871 คน

 

 .“ เ  ข  ม  ร  ”.
. อาณาจักรที่โลกต้องตะลึง .
 เที่ยวมหาปราสาท . 
. 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  นครวัด – นครธม – บันทายศรี – ทะเลสาบ .
 . 3 วัน 2 คืน  (เดินทาง ไป-กลับ ทางรถ) .

   นครวัด หรือ อังกอร์วัด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งตั้งอยู่ที่เสียมเรียบ หรือ เสียมราบ เรามีความยินดีนำท่านเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ บริการด้วยมัคคุเทศก์พูดภาษาไทย ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกัมพูชา และให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่เสียมเรียบอย่างจุใจ

วันแรก ภูมิลำเนา - อรัญประเทศ
xx.xx  น . เดินทางจากที่นัดหมาย พร้อมออกเดินทางไปยังตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
 
วันที่สอง โรงเกลือ - เสียมเรียบ – ตลาดซาจ๊ะ
07.00 น .  แวะพักผ่อนและทำกิจวัตรเช้า รับประทานอาหารเช้า
09.00 น . เดินทางถึงตลาดโรงเกลือ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่เมืองศรีโสภน
ดินแดนของไทยในอดีต
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ เมืองอรัญศรีโสภณ
เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ เดินทางถึงเมืองเสียมเรียบ นำท่าน เดินทางสู่วัดใหม่ ที่เป็นบริเวณที่เก็บรวบรวม โครงกระดูกและหัวกระโหลก ในสมัยเขมรแดง และชมสถานที่เก็บกระดูก-กะโหลกเหยื่อสังหาร  และนำท่านสักการะศาลเจ้าเจก-เจ้าจอม ในบริเวณด้านหน้าพระราชวังชองเจ้าสีหนุ ใจกลางเมืองเสียมเรียม ชมสวนที่สวยงามและ
ช้อปปิ้งที่ตลาดสินค้าพื้นเมืองตลาดซาจ๊ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย อาทิ เครื่องจักสาน และสินค้าที่ระลึก
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ บริการอาหารไทยรสชาดดั้งเดิม โดยแม่ครัวคนไทย หลังอาหารค่ำ นำท่านเข้าที่พัก

วันที่สาม เสียมเรียบ – ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทแปรรูป – ปราสาทตาพรหม – นครธม - นครวัด
07.00 น . บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น . นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี บันทายศรี หมาย ถึง ป้อมสตรี หรือที่พักสำหรับสตรี เชื่อกันว่าเป็นที่พักอาศัยของนาวสนมกำนัล โดยเป็นสถานที่ต้องห้ามสำ หรับบุรุษเพศหลังจากนั้นนำท่าน ชม ปราสาทแปรรูป ซึ่งเป็นปราสาทหินที่สร้างอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่
12.00 น . บริการอาหารกลางวัน หรือ บันเตแสร็ย ให้ท่านได้เยี่ยมชมปราสาทหินทรายสีชมพูที่สวยงามในด้านการแกะสลัก โดยช่างสมัยนั้นสร้างเพื่อถวายแด่พระอิศวร ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่
หลังจากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทตาพรหม โดยทางเข้าปราสาทจะร่มรื่นด้วยพรรณไม้และประตูทางเข้าที่มี  การแกะสลักรูปหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อยู่ด้วย นำท่านเข้าชมตัวปราสาทที่มีต้นไม้เข้าทำลายจนเกิด ศิลปที่ สวยงาม พร้อมชมนางอัปสราที่สวยงาม และหลังจากนั้น เดินทางสู่ นครธม7 ไว้ทั้งสี่ด้าน พร้อมระหว่างทางเข้าจะมีรูปแกะสลักของเหล่าทหารที่ กำลังกวน โดยเข้าทางด้านประตูทิศใต้ ซึ่งที่ซุ้ม ประตูได้แกะสลักรูปหน้าพระชัยวรมันที่ ..กระเสียรสมุทรอยู่ นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน บาปวน ตื่นตะลึงกับภาพจำหลักพระพักตร์ของพระ โพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ภาพแกะสลักนูนต่ำแสดงถึงเรื่องราวการทำสงครามระหว่างขอมกับอาณาจักรจาม หลัง จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทพระขรรค์, ปราสาทนาคพัน, ลานชมช้าง , พระเจ้าขี้เรื้อน , พิมานอากาศ หลัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาท นครวัด (Angkor Wat) อันยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิ่ง มหัศจรรย์ของโลก ลักษณะเป็นปราสาทหินที่สวยงาม ด้วยการแกะสลักที่งดงามทั้งภาพแกะสลักนูนต่ำ บนหิน ทรายรูปนางอัปสร หรือนางอัปสรา ตามระเบียงและหน้าของโคปุระ (ซุ้มประตู) ทุกชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระ เจ้าสุริยวรมันที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 12 หรือประมาณ 840 ปีก่อนโดยสร้างด้วยแรงงานคนหลายแสนคน และช้าง เพื่อลากหิน 4,000 เชือก หลังจากนั้น นำท่านขึ้นชมวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่นครวัด บน เขาบาเค็ง นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดท้องถิ่น อาทิเช่น เครื่องจักรสาน , หินแกะสลัก , ไม้แกะสลัก , เครื่องเงิน , เครื่องทอง เหลือง
19.00 น . บริการอาหารค่ำ พร้อมชมโชว์ ระบำนางอัปสรา และการแสดงพื้นบ้านชาวเขมร หลังจากนั้นพักผ่อนที่โรงแรม

วันที่สี่ เสียมเรียบ – โตนเลสาบ - ภูมิลำเนา
05.00 น.
เดินทางสู่ โตนเลสาบ
07.30 น .
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับระหว่างทาง ช้อปปิ้งสินค้า พื้นเมือง อาทิเช่น หินแกะสลัก , ไม้แกะสลัก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศรีโสภ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน
14.00 น.
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองเลย หรือ ทะเลสาบ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย นำท่านล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านสองฟากฝั่ง และชมพระอาทิตย์ขึ้นสู่เหนือน้ำ ประทับใจกับภาพบรรยากาศอันงดงาม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
18.30 น. นำคณะรับประทานอาหาร ที่โคราช
xx.xx  น. ถึงภูมิลำเนา....โดยสวสดิภาพ และความประทับใจ
 
………………………   โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   ………………………

อัตราค่าบริการ  
ผู้ใหญ่  พัก 2 ท่านต่อห้อง                                                  ท่านละ     6,900   บาท                                              
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                    ท่านละ       3,000   บาท
อัตรานี้รวม
- ค่าที่พักระดับมาตรฐาน พัก 2 ท่าน / ห้อง (เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง 2 ท่าน)
- ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการที่ระบุ
- ค่ารถรับส่งปรับอากาศ  
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ (พูดไทย)
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่ารักษาพยาบาลโรคส่วนตัว เช่น โรคประจำตัว , โรคท้องร่วง เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์ เป็นต้น
- ค่าแจ้งเข้า -ออก ประเทศไทย สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%(ถ้ามี)
- ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่มิได้ระบุในรายการ
 
เอกสาร การทำวีซ่า หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน(ณ วันเดินทาง) , รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ,บัตรประชาชนตัวจริง
ออกเดินทางวันที่ : 

หมายเหตุ รายการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่คงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 
สมัครทัวร์ – สนใจติดต่อ
·                          เลย ทราเวล     โทร.042830741 , 085-0102426 หรือ
·                          http://www.loeitravel.com , email : loeitravel@hotmail.com    
              เรายินดีรับชำระด้วยบัตรเครดิต      

 


[ +zoom ]
ปราสาทบากอง

[ +zoom ]
อังกอร์วัด

[ +zoom ]
นครธม

[ +zoom ]
ปราสาททะแก้ว
Tour in Asia
- ซีรีย์ฮ่องกง [19 กุมภาพันธ์ 2552 10:35 น.]
- ซีรี่ย์-เกาหลี [19 กุมภาพันธ์ 2552 10:35 น.]
- ฮอกไกโด-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ [19 กุมภาพันธ์ 2552 10:35 น.]
- ไต้หวันบรรเจิด...สุดคุ้ม 5วัน4คืน [19 กุมภาพันธ์ 2552 10:35 น.]
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่...ทัวร์เดียวเที่ยวครบ [19 กุมภาพันธ์ 2552 10:35 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ [19 กุมภาพันธ์ 2552 10:35 น.]
- ซีรี่ย์เที่ยว-ฮ่องกง [19 กุมภาพันธ์ 2552 10:35 น.]
- ฮ่องกง [19 กุมภาพันธ์ 2552 10:35 น.]
- ฮ่องก [19 กุมภาพันธ์ 2552 10:35 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ OCT 2015 [19 กุมภาพันธ์ 2552 10:35 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY