Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 259
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,142,178
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
14 ธันวาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Tour in Asia
เซี่ยงไฮ้
[9 มีนาคม 2553 15:06 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8230 คน
 
 
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ World Expo 2010
หังโจว ซูโจว โจวจวง 5 วัน สายการบินไทย
 
ทัวร์เซี่ยงไฮ้
ล่องเรือทะเลสาบซีหู ร้านหยก โจวจวง ล่องเรือชมวิวตำบลโบราณ ซูโจว วัดซีหยวน
ประตูผานเหมิน โรงงานผ้าไหม เซี่ยงไฮ้ บัวหิมะ+ชาผูเอ๋อ หาดไว่ทาน อุโมงค์เลเซอร์ ขึ้นตึก SWFC
ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว ไข่มุก นั่งรถไฟแม่เหล็ก พิเศษ!!! ชมโชว์อันตระการตา กับกายกรรม ERA
 
วันที่แรก สนามบินสุวรรณภูมิ - เซี่ยงไฮ้ – หังโจว
08.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 7-12 โดยสายการบินไทย
10.35 น. คณะออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 664
15.50 น. ถึงสนามบินนานาชาติผู่ตง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ตัว เมืองเซี่ยงไฮ้ นครปารีสแห่งตะวันออก เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้า การเงิน การลงทุน รวมถึงด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่ง หนึ่งเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์บนดินมีซู(โจว)หัง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่โรงแรม Honglou Hotel (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านหยก - โจวจวง - ล่องเรือชมวิวตำบลโบราณ – ซูโจ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- นำท่าน ล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู ผ่านชมสะพานด้วน (แต่ไม่ด้วน) ซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่องนางพญางูขาวกับชายคนรักชื่อ โข้เซียน ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า พฤกษชาติในนครินทร์ จากนั้นนำท่าน แวะชมร้านหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโจวจวง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งได้รับฉายาว่า "ยอดหมู่บ้านกลางน้ำแห่งเจียงหนาน" ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลเจียงซู ในเขตเมืองคุนซานโดย อยู่ห่างจากเมืองซูโจวประมาณ 30 กว่ากิโลเมตร และอยู่ห่างจากมหานครเซี่ยงไฮ้ราว 2 ชั่วโมง เสน่ห์อันบริสุทธิ์ของโจวจวง ที่คงทนอยู่มานานหลายร้อยปี โดยมากกว่าร้อยละ 60 ของบ้านในโจวจวงนั้นสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368-1644) และ ราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-1911) อันประกอบด้วยอาคารและบ้านทรงจีนราว 100 หลัง และ สะพานหินราว 60 หลัง ซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว (โดยรถโค๊ชประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งมีประวัติ 2,500 ปีมาแล้ว เดิมมีชื่อว่า “เมืองกู่ซู” ซึ่งเป็นเมืองที่มีสวนต่าง ๆ มาก เป็นอันดับหนึ่งในลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงตอนใต้และได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสาวงามอีกทั้งเป็นเมืองที่งดงามมากจนได้รับฉายาว่า “เมืองสวรรค์ในโลกมนุษย์” พร้อมเมืองหังโจว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่โรงแรม Grand Metro Park Hotel (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม ซูโจว - วัดซีหยวน - ประตูผานเหมิน - โรงงานผ้าไหม - เซี่ยงไฮ้ - บัวหิมะ+ชาผูเอ๋อ - หาดไว่ทาน อุโมงค์เลเซอร์ - ขึ้นตึก SWFC
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- นำท่าน ชม วัดซีหยวน นมัสการพระอรหันต์ไม้แกะสลัก 500 องค์ เจ้าแม่กวนอิม 1,000 มือ 1,000 ตา และพระจี้กงที่แกะสลักอย่างประหลาดที่สุดเพราะใบหน้าแสดงได้ถึง 3 อารมณ์ วัดนี้ยังเป็นวัดที่สมเด็จพระเทพ ฯ เคยเสด็จและได้ถ่ายรูป ณ ลานวัดหน้าโบสถ์ ซึ่งมีต้นแปะก้วยเก่าแก่ปลูกไว้อย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านชม ประตูน้ำผานเหมิน สร้างในสมัยราชวงศ์ชุนชิว ปี ค.ศ.514 โดยจักรพพรดิ์อู๋หวัง ได้มีคำสั่งให้แม่ทัพชื่อ อู๋จื่อซวี่ มาสร้างประตูเมือง ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ แห่งนี้ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ของประตูเมืองทั้งหมดกำแพงได้สร้างเป็น 2 ชั้นมีชั้นนอกและชั้นในรอบกำแพงเมืองชั้นใน ยังมีการขุดคลองไว้โดยรอบเพื่อว่าถ้าหากศัตรูได้บุกผ่านกำแพงเมืองชั้นนอกมาได้ ทหารที่อยู่ในกำแพงเมืองชั้นในสามารถที่จะยิงธนู หรือยิงหินเพื่อต้านศัตรูไว้ บนกำแพงเมืองชั้นในยังมีป้อมปืนใหญ่อยู่อีก 3 จุดด้วย และบนประตูเมืองชั้นนอกนี้สลักรูปมังกร เพื่อแสดงให้เห็นถึงเกียรติยศของจักรพรรดิ์อีกด้วย ต่อมาในปี 1986 ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ ประตูแห่งนี้ถือว่าเป็นประตูเมืองเพียงแห่งเดียวที่เมืองซูโจว ได้มีการอนุรักษ์ไว้ โรงงานผลิตผ้าไหมจีน สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองซูโจว แหล่งผลิตผ้าไหมที่ดีที่สุดของเมืองจีนชมความละเอียดอ่อนของผ้าไหม ชมการเย็บปักถักร้อยของเมืองซูโจว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองเซี่ยงไฮ้ นำท่านแวะศูนย์สมุนไพรและค้นคว้า ยาแผนโบราณหรือเป่าซูถัง พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของ สมุนไพรจีน หรือในชื่อว่า ยาบัวหิมะ ซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ ยาบัวหิมะ ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง ชิมชาผู๋เอ๋อ ชาผู่เอ๋อ เป็นผลผลิตของมณฑลยูนนาน ชาผู่เอ๋อนี้เรียกได้ว่าเป็นประเภทชาดำ แบ่งเป็น 2 ชนิด ชนิดแรกเซินฉานี้จะมีกลิ่นที่หอมและสีของน้ำจะออกเป็นสีน้ำตาลชนิดที่สองคือซู่ฉา ชาชนิดนี้ไม่มีกลิ่นและสีของน้ำจะเป็นสีออกน้ำตาลแดงเข้มชาผู่เอ๋อนี้สามารถเก็บได้เป็นนับสิบปี ยิ่งผู่เอ๋อที่มีการเก็บนานจะยิ่งมีราคาและมีค่า ในด้านรสชาตินั้นยิ่งเก็บไว้นาน ยิ่งมีรสดีและยิ่งมีกลิ่นที่หอมส่วนใหญ่จะมีลักษณะอัดมาเป็นก้อนกลม เล็กหรือเป็นแผ่นกลมใหญ่ ซึ่งโดยส่วใหญ่แล้วจะมีขนาด เป็นที่แบ่งขายตามน้ำหนัก มีตั้งแต่ 1 กิโลกรัม 500 กรัม 250 กรัม 125 กรัม เป็นต้น
- นำท่านสู่บริเวณ เขตไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “ พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน ” ถือ เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ เป็นต้น บริเวณเขตว่ายทานแห่งนี้ท่านจะสามารถมองเห็นนำท่าน นั่งรถไฟลอดอุโมงค์ จากนั้น ขึ้นตึก SWFC
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรม Ramada Shanghai Wujiaochang Hotel (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่ เซี่ยงไฮ้ - WOLD EXPO 2010 - กายกรรม ERA
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- นำคณะเข้า ชมงาน World Expo 2010 งานใหญ่ระดับโลกงานหนึ่งที่น่าสนใจคือ World Expo 2010 Shanghai Chinaงานมหกรรมโลกซึ่งดูแลการจัดงานโดยองค์กรระหว่างประเทศภายใต้สนธิสัญญาขององค์กรสหประชาชาติ หรือ BIE ที่มีภาคีสมาชิกกว่า150ประเทศ เป็นงานที่จัดติดต่อหมุนเวียนกันมาหลายปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2394 ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ขนาดและรูปแบบของการจัดงานก็พัฒนาเรื่อยมาจนปัจจุบัน สัญลักษณ์และตัวนำโชคมีที่มาจากตัวอักษรจีนทั้งคู่ โดยสัญลักษณ์จะเป็นเหมือนภาพคนสามคนจับมือกัน เพื่อสื่อถึงมนุษยชาติที่อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ มาจากตัวอักษรจีนที่แปลว่า “โลก” ส่วนตัวนำโชคมีชื่อเรียกว่า Haibao ซึ่งแปลว่า สมบัติแห่งท้องทะเล มาจากตัวอักษรจีนคำว่า “คน” สื่อความหมายถึงจิตวิญญาณของมนุษยชาติ
เที่ยง อิสระตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการชมงาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- นำท่านช ม กายกรรม ERA ชมโชว์อันตระการตา ตื่นเต้น สวยงาม ชมการขับมอเตอร์ไซด์ 4 คัน ในลูกโลกเหล็กและมี ชื่อเสียงคณะหนึ่งในประเทศจีน
ที่พักโรงแรม Ramada Shanghai Wujiaochang Hotel (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว – ไข่มุก – นั่งรถไฟแม่เหล็ก - เซี่ยงไฮ้ – สุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- นำท่าน ช้อปปิ้งย่าน ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจำเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่อ อีกย่านหนึ่งของ นครเซี่ยงไฮ้และนำชมการสาธิตการนำไข่มุก มาทำเป็นเครื่องประดับ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย อิสระให้คณะได้มีเวลาช้อปปิ้งต่อ ก่อนเดินทางสู่สนามบินผู่ตง โดย รถไฟแม่เหล็ก
17.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 665
21.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ……
 
............โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม..........


[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Tour in Asia
- ซีรีย์ฮ่องกง [9 มีนาคม 2553 15:06 น.]
- ซีรี่ย์-เกาหลี [9 มีนาคม 2553 15:06 น.]
- ฮอกไกโด-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ [9 มีนาคม 2553 15:06 น.]
- ไต้หวันบรรเจิด...สุดคุ้ม 5วัน4คืน [9 มีนาคม 2553 15:06 น.]
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่...ทัวร์เดียวเที่ยวครบ [9 มีนาคม 2553 15:06 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ [9 มีนาคม 2553 15:06 น.]
- ซีรี่ย์เที่ยว-ฮ่องกง [9 มีนาคม 2553 15:06 น.]
- ฮ่องกง [9 มีนาคม 2553 15:06 น.]
- ฮ่องก [9 มีนาคม 2553 15:06 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ OCT 2015 [9 มีนาคม 2553 15:06 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY