Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 16
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 91
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,703,936
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 สิงหาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
เส้นทางใหม่ : เลย - หลวงพระบาง
[4 มกราคม 2557 14:02 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3223 คน

 เส้นทางใหม่ 
  เยี่ยมยาม   หลวงพระบาง
.

     เลย - หลวงพระบาง    .
( 3 วัน 2 คืน)

 
 เริ่มต้น 6,900 บาท  เริ่มต้น 6,900 บาท

เราเป็นบริษัททัวร์ที่มีประสบการณ์  จัดเส้นทางนี้มากกว่าทุกเจ้า อีกทั้งมีใบอนุญาติ ประเภทนำเที่ยวต่างประเทศอย่างถูกกฏหมาย
 
                                          เลย  - หลวงพระบาง
07.00 คณะพร้อมกัน ณ สถานีเดินรถบริษัทขนส่งเลย
08.00  ออกเดินทางสู่ด่าน ตม.บ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ โดยบัสปรับอากาศประจำทางระหว่างประเทศ
09.00 ผ่านพิธีตรวจลงตราข้ามสะพานน้ำเหืองไทย-ลาวเข้าสู่ สปป.ลาวที่ด่านตม.เมืองแก่นท้าว
12.30 ถึงบ้านน้ำปุย เมืองเพียง แขวงไชยะบุลี รับประทานอาหาร
17.00 ถึงหลวงพระบาง
หลวงพระบางได้รับขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเป็นปีที่16
18.00  รับประทานอาหาร
          พักโรงแรมที่ หลวงพระบาง
    
     ใส่บาตรข้าวเหนียว-วัดเชียงทอง–พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต-วัดวิชุนราช-ศูนย์หัตถกรรมบ้านผานม–
                        พระธาตุพูสี - ตลาดถนนคนเดิน
06.00  ใส่บาตรข้าวเหนียวตามวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง
07.30 รับประทานอาหาร
        
หลวงพระบางเป็นเมืองเก่าแก่ของอาณาจักรล้านช้าง ตั้งแต่สมัยสถาปนาอาณาจักรซึ่งแต่เดิมมี
         ว่า เมืองซัว เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้างและได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ว่า เชียงทอง ต่อมาใน
         สมัยพระโพธิสารราชเจ้าพระองค์ได้อาราธนา
พระบางซึ่งเดิมประดิษฐานอยู่ที่เมืองเวียงคำขึ้นมา
         ประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงทองอันเป็นนครหลวงเมือง เชียงทองจึงถูกเรียกว่า หลวงพระบาง
08.30 ชม
วัดเชียงทอง มีพระอุโบสถรูปทรงหลังคาลดหลั่นซ้อนกันสามชั้นสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง
         สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
         ชม
หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง หรือวังเจ้ามหาชีวิต (เจ้าศรีสว่างวงศ์และเจ้าศรีสว่างวัฒนา)
12.00 รับประทานอาหาร
13.00 ชมวัดวิชุนราช อารามหลวงเก่าแก่สร้างในรัชสมัยพระเจ้าวิชุนราช มีเจดีย์รูปทรงคล้ายแตงโมครึ่ง
         ซีก ชาวลาวเรียกชื่อวัดพระธาตุหมากโม
         ออกเดินทางไป
บ้านผานม ศูนย์หัตถกรรมผ้าทอมือที่มีลวดลายเฉพาะถิ่น เครื่องเงินแท้ในรูปแบบ
         ต่างๆที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว                
16.00 ขึ้น
ยอดพูสี ชมพระอาทิตย์ตกดิน จุดชมวิวสวยสุดของหลวงพระบาง  พระธาตุจอมพูสีสร้างขึ้นใน
         ปีค.ศ.1804 สมัยพระเจ้าอนุรุธราช ประชาชนเรียกกันว่า “พระธาตุหลักเมือง” มีบันได 328 ขั้น
18.00 รับประทานอาหาร  
19.30 เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ที่ตลาดถนนคนเดินหรือตลาดมืด ของที่ระลึกจากหลวงพระบาง
         พักโรงแรมที่ หลวงพระบาง

 
                             หลวงพระบาง - เลย
06.00 รับประทานอาหาร
07.00 ออกเดินทางกลับจังหวัดเลย ตามเส้นทางหมายเลข 4 ผ่านแขวงไชยะบุลี
12.00 รับประทานอาหารระหว่างทาง
16.00  ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองแก่นท้าว ผ่านพิธีตรวจลงตรา/ ด่านตม.บ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่   
17.30  เดินทางถึงจ.เลยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
อัตราค่าบริการ   คณะเดินทาง 10 - 20 ท่าน 
                       
ท่านละ 6,900  

 
อัตรานี้รวม
-          ค่าตั๋วโดยสารบัสประจำทางระหว่างประเทศเลย – หลวงพระบาง – เลย
-          ค่ารถปรับอากาศรับ-ส่งและนำเที่ยว ในตัวเมืองหลวงพระบาง
-          ค่าโรงแรม 2 คืน(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
-          ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
-          ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามรายการ
-          ค่ามัคคุเทสก์ท้องถิ่น
-          ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
อัตรานี้ไม่รวม
-          ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ถ้ามี)
-       ค่าใช้จ่ายนอกเหนือรายการที่แจ้ง

 
เอกสาร / เงื่อนไข
-          หนังสือเดินทาง ( Passport ) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง
-          มัดจำ 50% และส่งรายชื่อคณะเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง
 
      สปริงฮอลิเดย์ & เลยทราเวล  
 สนง.โรงแรมเลยพาเลซ  อ.เมือง จ.เลย   

   
 Tel. 042-830741 , Fax   042-830742  Mobile 085-0102426 , 081-260 3307     
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 51 / 00536
e-mail : loeitravel@hotmail.com    /   website : www.loeitravel.com

 
Trip เมืองลาว
- เส้นทางใหม่ : เลย - หลวงพระบาง [4 มกราคม 2557 14:02 น.]
- บินไป-กลับ : กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง [4 มกราคม 2557 14:02 น.]
- สบายดีหลวงพระบางเจ้า [4 มกราคม 2557 14:02 น.]
- ลาวใต้ 3 วัน [4 มกราคม 2557 14:02 น.]
- เที่ยวลาวใต้ ปากเซ คอนพะเพ็ง 2 วัน [4 มกราคม 2557 14:02 น.]
- เลย – ไชยบุลี – หลวงพระบาง – ทุ่งไหหิน – วังเวียง – เวียงจันทน์ 5 วัน 4 คืน [4 มกราคม 2557 14:02 น.]
- โปรแกรมน่าเที่ยวทุกฤดู Lao-C 2 เลย - หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ - หนองคาย 4 วัน [4 มกราคม 2557 14:02 น.]
- โปรแกรมน่าเที่ยวทุกฤดู Lao-C 1 เลย - หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง- หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน [4 มกราคม 2557 14:02 น.]
- ท่องเที่ยวเมืองแห่งวัฒนธรรม อุดร-หลวงพระบาง [4 มกราคม 2557 14:02 น.]
- หลวงพระบาง มรดกโลก โปรแกรมที่2 4 วัน 3 คืน [4 มกราคม 2557 14:02 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
ดิฉันเป็นเอเย่นต์ทัวร์ที่จ.พิษณุโลก สนใจโปรแกรมเส้นทางใหม่ เลย-หลวงพระบาง 3วัน2คืน อยากได้ราคาเน็ตเพื่อนำไปโปรโมทขายต่อค่ะ ลูกค้าประมาณ 25 ท่าน
ชื่อ : ดลหทัย สิทธิวงศ์   E-mail : darling-kum2513@hotmail.com    วันที่ : 7 มกราคม 2557 13:05 น.
IP : 182.53.148.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
As far as first impressions go, the celine outlet seems like a good successor to the By the Way,goyard outlet but offers a taller body and leaner width.Giuseppe Zanotti The leather is valentino replica and holds its shape well, which means the gucci replica is not not light, but it’s also not overly heavy.valentino outlet online Aesthetically, this valentino outlet store is one of my new favorites;valentino outlet it’s another Fendi stunner.There are a few special valentino online to this design,true religion outlet including a leather pouch that true religion outlet online attaches to the main compart of the true religion outlet store by by a conical stud. (See the stud on the front center of the true religion jeans That is actually the pouch attaching to the interior) true religion jeans outlet The pouch easily removes and cheap true religion secures and while removed can true religion replica be used on its own or in addition to other true religion outlet online store. The center of the true religion replica jeans features a stiff partition that will hold shape chanel replica but still allows you easily access to both sides. In a Moncler CLEARANCE market where canvas linings reign, the Moncler doudoune offers a great grey microfiber. The moncler outlet online storealso has a detachable shoulder strap along with a single top handle.I was sent a sample of the light blue moncler outlet, and this hue of blue is perfect moncler factory outlet on calf leather. The moncler outlet online color mixes blue with toned-down grey undertones, but there are currently four other moncler replica colorways available. Fendi also launched its moncler outlet store site not long.www.truereligionoutlets.net/
ชื่อ : gucci   E-mail : WQM@163.COM    วันที่ : 22 ธันวาคม 2558 10:17 น.
IP : 199.195.193.XXX

ความคิดเห็นที่ 3
replica christian louboutin heels a plum is off the forehead, dyed color,tory burch flip flops outlet brush the do not. Ladies see the strange, is following suitreplica louboutin shoesin addition tochristian louboutin knockoffsflowers painted tin,giuseppe zanotti shoes there are thosefake christian louboutin the metal to build. As for the christian louboutin glitter pumpsbecause there is a lady, cheeks on the block mark,tory burch flats unique to this as a disguise,tory burch heels people feel the Decleor, christian louboutin heelscompetition and the effect of it,Giuseppe Zanotti Sneakers then into one o'clock Christian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps face particular attention to the decoration,Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black the general aristocratic girls to the house christian louboutin replica such as silkworm silk is called),Christian Louboutin middle of the forehead with a tory burch bootsvariety of paste made of feathers, sequins and animal flower tin. Some will even white teeth Giuseppe Zanotti Sneakersthen people might think this is beautiful performance, full lips are not painted, only the middle part of the painting, because it seems small but clever mouth,Christian Louboutin Asteroid face paste tin films, flowers Huang and other christian louboutin spiked heelssupplies are frequently used heroin (also known as ornament, itimmolation) Giuseppe Zanotti Wedge Sneakersis a lead and wheatreplica christian louboutin ground into powder,Giuseppe Zanotti Boots white powder extracted confusion, seemed to be painted on the face and neck, the skin appears white christian louboutin studded pumps, but the lead could easily cut giuseppe zanotti it is alsochristian louboutin narcissus pumps useful to make rice Giuseppe Zanotti Sneakers outletthe mask of this kindtory burch reva flats. Red powder known as Dan, is aGiuseppe Zanotti Sneakers applied to the cheeks and lips, you can also dye clothes made sauce, the modern equivalent of Christian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platformhair female hair change is the most ancient, style, the most abundantchristian louboutin daffodil pumpsregardless of the marriage of the girlgiuseppe zanotti outlet around as usual, are generally all hair comb to the head, made of various shapesreplica christian louboutin pumpscan be decorated with a Tory Burch shoesNicholas Kirkwood shoes is pleasant name.giuseppe zanotti Such as the Wei andGiuseppe Zanotti sale in the late Tang Dynasty is the bunstory burch ballet flats, refer toreplica louboutin pumps women in christian louboutin storessteps ontory burch outlet the basis of development to shake, Saotou, chai (chai for two shares) to fix thechristian louboutin glitter heels and many tory burch flats sale move.tory burch flats discount AfteGiuseppe Zanotti online popular costume, unknown,valentino outlet but her peculiar charm of oriental art of the world is profound. Tang suit the tory burch wallets to be called the world, and no oneGiuseppe Zanotti Boots which is full of feudal societyGiuseppe Zanotti Sneakers onlineculture to show to the peak tory burch handbags, the performance of http://www.toryburchs.net.
ชื่อ : http://www.valentinosoutlet.cc   E-mail : zxsdfsdfsfs@outlook.com    วันที่ : 1 เมษายน 2559 09:16 น.
IP : 161.202.102.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY