Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 26
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 61
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,688,839
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 กรกฎาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Europe...
แกรนด์สวิส...7 วัน
[1 ธันวาคม 2553 12:57 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6370 คน
 สวิสต์แลนด์ 
 
ดินแดนในฝันของคนทั่วโลก
ชมเมืองซูริค ชมน้ำตกไรน์ เมืองชาฟเฮาเซ่น
ชมเมืองมรดกโลก เมืองเบิร์น นครเจนีวา ชมทะเลสาบและน้ำพุกลางใจเมือง เมืองโลซานน์
เมืองที่เต็มไปด้วยโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในสวิส เมืองที่ประทับของ
สมเด็จย่าแล้ว ยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาด้วย มองโทรซ์
ชมทะเลสาบเลอมังค์ เป็นที่ตั้งของปราสาทชิลยอง เมืองอินเทอร์ลาเก้น สถานีไปสู่ยอดเขาจุงฟราว
ได้ชื่อว่าเป็น ท็อปออฟยุโรป ลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิส
 
วันที่ 1 : กรุงเทพ ฯ-สิงคโปร์ (-/-/-)
18.30 น.   นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เคาเตอร์ K 08-20 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสาร
21.05 น. เดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 981 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์

วันที่ 2 : สิงคโปร์-ซูริค-ชาฟเฮาเซ่น-น้ำตกไรน์-เบิร์น-เจนีวา (-/L/D)
00.30 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์
01.20 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค โดยสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 346
07.25น. เดินทางถึงสนามบินซูริค เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวโดยรถโค้ชปรับอากาศคุณภาพดีสู่ เมืองชาฟเฮาเซ่น ที่ตั้งของน้ำตกไรน์ น้ำตกที่มีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปพร้อมกับสูดอากาศบริสุทธิ์ของสวิสอย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงเบิร์น นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ เป็นเมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ถ่ายทอดและได้รับการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน เบิร์นสร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเบิร์นเป็นมรดกโลก ชมหอนาฬิกาที่มีหน้าปัดขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นประตูโบราณตั้งคร่อมอยู่ครึ่งถนน ผ่านชมโบสถ์ และย่านเมืองเก่าที่มีร้านค้า เรียงรายมากมาย ผ่านชมน้ำพุที่ตั้งอยู่กลางถนนเป็นระยะ ๆ อย่างสวยงาม มีถนนคนเดินที่สวยงามอีกเส้นหนึ่งของยุโรปสมกับเป็นเมืองหลวงของประเทศ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิส ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ เจนีวาหรือเลคเลอมังค์ เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจากนโยบายการต่างประเทศ ศาสนา และเป็นที่ตั้งของธนาคารจำนวนมาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน     ……นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Ramada Encore Hotel, Geneva หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 : เจนีวา-โลซานน์-มองโทรซ์-อินเตอร์ลาเก้น (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
จากนั้นนำท่านชมความสวยงามบริเวณ อิงลิช การ์เด้น ที่ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบเจนีวา ในวันที่อากาศสดใสท่านอาจได้เห็น น้ำพุเจ็ทโด พุ่งทะยานขึ้นเหนือทะเลสาบสูงถึง 140 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปรวมทั้งชมนาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์แห่งเจนีวา ยังบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเมืองเจนีวา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ เมืองที่ชาวไทยรู้จักดีในสวิส นอกจากเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่าแล้ว ยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านชมวิวของตัวเมืองเก่าบนเนินเขาที่ตั้งของมหาวิหารแห่ง เมืองโลซานน์ ชมโบสถ์ที่สร้างในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในสวิส ก่อนนำท่านมาเดินเล่นบริเวณที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์โอลิมปิคสากลที่ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบเลอมังค์ ชมวิวสวยๆ เดินชมบริเวณสวนสวยด้านหน้าอาคารและเลือกซื้อของที่ระลึกจากโอลิมปิคสากล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมองโทรซ์ เมืองสวยทางใต้ของสวิสริมทะเลสาบเลอมังค์ นำท่านเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของ ปราสาทชิลยอง ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ และมีหลักฐานในการก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองในหุบเขาระหว่าง 2 ทะเลสาบคือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์  อิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีของสวิสเป็นของฝากและร้านนาฬิกาใหญ่ๆอย่าง Kirchofer / Bucherer
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย……..นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม City Oberland Hotel, Interlaken หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 : อินเทอร์ลาเก้น-จุงฟราว-ลูเซิร์น (B/L/D)          
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
* จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอร์วาลล์ หมู่บ้านเล็กที่ตั้งอยู่ เชิงเขาไอเกอร์ 1 ใน สามยอดเขาแห่งจุงฟราว คือ มอนทช์ -ไอเกอร์ – จุงฟราว ต่อด้วยรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ หมู่บ้านไคลน์ไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขายุงฟราวหรือทอป ออฟ ยุโรป 1 ในมรดกโลกทางธรรมชาติ ที่องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนให้กับความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของ ธารน้ำแข็งอเลิทร์ช นำท่านขึ้นรถไฟไต่เขาลอดใต้ภูเขาสู่ ทอป ออฟ ยุโรป ชื่อที่มาของสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดของยุโรป ณ.ความสูง 3,454 เมตร นำท่านสัมผัสกับวังน้ำแข็ง หรือไอซ์พาเลซ ที่ขุดเจาะลงไปใต้ธารน้ำแข็งถึง 30 เมตร มีการตกแต่งติดไฟสีสันสวยงาม มีแกะสลักตุ๊กตาน้ำแข็งให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่ด้วย ก่อนนำท่านมาชมวิดิโอที่ท่านจะได้เห็นความสวยงามในแต่ละฤดูกาลของยุงฟราวยอร์ค
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย นำท่านชมวิวสวยจากลานชมวิวของสถานีตรวจวัดสภาพอากาศสฟิงค์ ที่ความสูงถึง 3,571 เมตรเหนือระดับ
* น้ำทะเล ก่อนเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟสู่สถานีไคลน์ไชเด็คและเปลี่ยนรถไฟอีกขบวนสู่ สถานีรถไฟที่เลาเทอร์บรุนเน่น จากนั้น นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองลูเซิร์น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม  Ameron Hotel, Flora หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 : ซูริค-แองเกิลเบิร์ก-ยอดเขาทิทลิส (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาทิทลิส ซึ่งมีความสูง 3,020 เมตร ระหว่างทางผ่านชมความสวยงามและให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขา จากนั้นนำท่านชม ถ้ำน้ำแข็งพันปี และ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย จนได้เวลานำท่านลงจากยอดเขา โดยกระเช้าไฟฟ้า
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลูเซิร์น โดยรถโค้ช เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิส และยังมีความสำคัญ
ในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ นำคณะไปถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญซื่อสัตย์และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิต จากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส และไปชม สะพานคาเปล สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีนนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Ameron Hotel, Flora  หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 : ลูเซิร์น-ซูริค-กรุงเทพฯ (B/-/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของสวิส และยังเป็นศูนย์กลางการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนทองคำที่ใหญ่ที่สุด และเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก เดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ
10.55 น. ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 345 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์
 
วันที่ 7 : สิงคโปร์- กรุงเทพฯ (-/-/-)
05.45 น. เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์
07.10 น. ออกเดินทางจากสิงคโปร์ สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 970
08.35 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 

 ..........ราคา และโปรแกรมสามรถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม..........

 
อัตราค่าบริการ
 

พักเดี่ยว
 
เงื่อนไขการชำระเงิน
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 25,000 บาท
2.ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิก
1.30 - 15 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจำ 15,000 บาท/ท่าน
2.14 - 07 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจำ 25,000 บาท/ท่าน
3.ก่อนออกเดินทาง 7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ไปแล้วจำนวนมาก ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนส่วนที่เหลือให้กับท่าน ซึ่งอาจจะได้เฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสวิส  ใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า 10 วันทำการ
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสวิส  ใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า 10 วันทำการ
1.พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า
2.กลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตามควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
3.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ หน้าตรงพื้นหลังเป็นสีขาวหรือสีอ่อนเท่านั้นควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และ
4.เหมือนกันทั้ง 2 รูป
5.สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/สำเนาทะเบียน
6.สมรส/สำเนาใบหย่า/สำเนาสูติบัตร(ในกรณีที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปและยังศึกษาอยู่ ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้วทาง
7.สถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วย)
8.หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงิน
เดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะ
กลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
9.กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ
10.ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
11.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวหรือสมุดบัญชีเงินฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดทการเงิน
เดือน12.ปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้
เห็นว่ามีฐานะ
13.การเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา
14.หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย
15.สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี
16.กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสาร
17.แล้วทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
18.กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเท่านั้นพร้อมสำเนาบัตรนักเรียน
19.กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา
20.จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงค์ในการอนุญาต
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขต
ลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง และสถานทูตไม่รับพิจารณาการขอวีซ่าในกรณีที่เด็กอายุ
ต่ำกว่า 20 ปี มิได้มีบิดาหรือมารดา ฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายใดร่วมเดินทางด้วย
21.การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร
22.ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่
23.ชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
24.หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์
25.และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
26.กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิก
27.ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
28.เมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
1. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางต่ำกว่า 16 ท่าน
2. ท่านที่ต้องการจองทัวร์กับยูโรเปี้ยนฮอลิเดย์ / เซ้าแอฟริกาวาไรตี้ / เวิล์ดไวด์เวเคชั่น กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ
ในเงื่อนไขการจองทัวร์ และเซ็นต์รับทราบเงื่อนไขดังกล่าว ฯ และส่งกลับมาให้ทางบริษัท ฯ เพื่อเป็นการรับทราบเงื่อน
ไขร่วมกัน
3. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเที่ยวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออก
เดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 
...............................................................................


[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Europe...
- เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน-ลักเซมเบิร์ก-ฝรั่งเศส [1 ธันวาคม 2553 12:57 น.]
- อิตาลี - สวิตซ์แลนด์ - ฝรั่งเศส [1 ธันวาคม 2553 12:57 น.]
- แกรนด์สวิส...7 วัน [1 ธันวาคม 2553 12:57 น.]
- ยุโรปตะวันออก.9วัน--เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี [1 ธันวาคม 2553 12:57 น.]
- ทัวร์อิตาลี–สวิตเซอร์แลนด์– ฝรั่งเศส–อังกฤษ-12วัน [1 ธันวาคม 2553 12:57 น.]
- ฝรั่งเศส–สวิตเซอร์แลนด์–ออสเตรีย–เยอรมัน-8วัน [1 ธันวาคม 2553 12:57 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
ถึงเลยทราเวล
ผมต้องการข้อมูลเดินทางเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ โดยผมต้องการเดินทางช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2554 ปัจจุบันมีผู้ร่วมทางขั้นต่ำ 4 คนครับ
รบกวนด้วยครับ

สุนทร
ชื่อ : สุนทร   E-mail : sunthorn_krub@yahoo.com    วันที่ : 3 มกราคม 2554 14:19 น.
IP : 58.9.49.XXX

ความคิดเห็นที่ 3
อยากทราบราคาทัวร์ และช่วงเวลาที่จะเดินทางครับครอบครัวผมจะมีผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 2 และไม่เกิน 4 คนครับ แล้วแต่ว่าจะออกเดินทางช่วงไหน

ขอบคุณครับ
ชื่อ : บุญรักษ์ ปานมะเริง   E-mail : benboonrugs@msn.com    วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2554 10:27 น.
IP : 101.109.68.XXX

ความคิดเห็นที่ 4
ชื่อ : สุนันทา พงศ์ชาญวิทย์   E-mail : sununtaladprakao@hotmail.com    วันที่ : 23 เมษายน 2557 10:25 น.
IP : 61.90.62.XXX

ความคิดเห็นที่ 5
replica christian louboutin heels a plum is off the forehead, dyed color,tory burch flip flops outlet brush the do not. Ladies see the strange, is following suitreplica louboutin shoesin addition tochristian louboutin knockoffsflowers painted tin,giuseppe zanotti shoes there are thosefake christian louboutin the metal to build. As for the christian louboutin glitter pumpsbecause there is a lady, cheeks on the block mark,tory burch flats unique to this as a disguise,tory burch heels people feel the Decleor, christian louboutin heelscompetition and the effect of it,Giuseppe Zanotti Sneakers then into one o'clock Christian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps face particular attention to the decoration,Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black the general aristocratic girls to the house christian louboutin replica such as silkworm silk is called),Christian Louboutin middle of the forehead with a tory burch bootsvariety of paste made of feathers, sequins and animal flower tin. Some will even white teeth Giuseppe Zanotti Sneakersthen people might think this is beautiful performance, full lips are not painted, only the middle part of the painting, because it seems small but clever mouth,Christian Louboutin Asteroid face paste tin films, flowers Huang and other christian louboutin spiked heelssupplies are frequently used heroin (also known as ornament, itimmolation) Giuseppe Zanotti Wedge Sneakersis a lead and wheatreplica christian louboutin ground into powder,Giuseppe Zanotti Boots white powder extracted confusion, seemed to be painted on the face and neck, the skin appears white christian louboutin studded pumps, but the lead could easily cut giuseppe zanotti it is alsochristian louboutin narcissus pumps useful to make rice Giuseppe Zanotti Sneakers outletthe mask of this kindtory burch reva flats. Red powder known as Dan, is aGiuseppe Zanotti Sneakers applied to the cheeks and lips, you can also dye clothes made sauce, the modern equivalent of Christian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platformhair female hair change is the most ancient, style, the most abundantchristian louboutin daffodil pumpsregardless of the marriage of the girlgiuseppe zanotti outlet around as usual, are generally all hair comb to the head, made of various shapesreplica christian louboutin pumpscan be decorated with a Tory Burch shoesNicholas Kirkwood shoes is pleasant name.giuseppe zanotti Such as the Wei andGiuseppe Zanotti sale in the late Tang Dynasty is the bunstory burch ballet flats, refer toreplica louboutin pumps women in christian louboutin storessteps ontory burch outlet the basis of development to shake, Saotou, chai (chai for two shares) to fix thechristian louboutin glitter heels and many tory burch flats sale move.tory burch flats discount AfteGiuseppe Zanotti online popular costume, unknown,valentino outlet but her peculiar charm of oriental art of the world is profound. Tang suit the tory burch wallets to be called the world, and no oneGiuseppe Zanotti Boots which is full of feudal societyGiuseppe Zanotti Sneakers onlineculture to show to the peak tory burch handbags, the performance of http://www.toryburchs.net.
ชื่อ : http://www.valentinosoutlet.cc   E-mail : zxsdfsdfsfs@outlook.com    วันที่ : 1 เมษายน 2559 09:18 น.
IP : 161.202.102.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY