Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 17
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 105
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,090,388
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Tour in Asia
เวียตนามกลาง 4วัน 3คืน : เว้- ดานัง- ฮอยอัน
[31 มกราคม 2556 15:17 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4398 คน
เสน่ห์มิรู้ลืม......เวียดนามกลาง.
เยือนมรดกโลก...ล่องแม่น้ำหอม...ฟังเพลงจักรพรรดิ
มุกดาหาร – สะหวันเขต –  เว้ – ดานัง – ฮอยอัน
กินข้าววันเดียว 3 ประเทศ  :  เที่ยวเต็มๆ 4 วัน 3 คืน
 
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556     มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - ลาวบาว - ดองฮา - อุโมงค์ใต้ดินวินห์ม๊อค - เว้  
เช้า   คณะเจอกัน ณ จุดนัดหมาย  จ.มุกดาหาร ยืดเส้นยืดสายแล้ว  รับประทานอาหารเช้าในไทย (1)
นำท่านเดินทางสู่ด่าน จ.มุกดาหาร หลังทำพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านข้ามแม่น้ำโขงเดินทางสู่เมืองสะหวันนะเขตของประเทศลาว โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 9 ผ่านทางชายแดนลาว -เวียดนาม ชมวิวทิวทัศน์ 2 ข้างทางทั้งบ้านเรือน ทุ่งนา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวลาว
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง(2)ในสปป.ลาว  
บ่าย   จากนั้นนำท่านผ่านพิธีตรวจลงตรา ณ ด่านลาวบาว เข้าประเทศเวียดนาม ชมวิวทิวทัศน์ 2 ข้างทางที่เป็นภูเขา แม่น้ำไหลผ่านเป็นที่ขานนามว่า น้ำใส ภูเขาสวย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเวียดนาม  จากนั้นเดินทางสู่  เมืองดองฮา  นำท่านชม อุโมงค์ใต้ดิน วินห์ม๊อค ซึ่งเป็นอุโมงค์ใต้ดินที่ในสมัยก่อน คนทั้งหมู่บ้านอาศัยอยู่เป็นเวลาหลายปี เพื่อหลบภัยจากการทิ้งระเบิดอย่างหนักของอเมริกาในสมัยสงครามเวียดนาม แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะพากันอพยพไปอยู่ส่วนอื่นๆ ของประเทศ แต่ก็มีชาวบ้านจำนวนกว่า 300 คน ที่ยังคงอาศัยอยู่ใน อุโมงค์คนรู แห่งนี้เป็นเวลากว่า 5 ปี  นับจากปี 2509 - 2514
จากนั้นผ่านชม เขตปลอดทหาร ตรงเกือบเส้นขนานที่ 17 ซึ่งใช้เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ถูกกำหนดขึ้นในการประชุมที่กรุงเจนีวา ในปี พ.ศ. 2497 หลังสิ้นสุดสงครามกับฝรั่งเศส
และนำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์จาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก WORLD HERITAGE  1 ใน 3 แห่งที่มีอยู่ในประเทศเวียดนาม  เมืองเว นี้เคยอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์เหวียน ราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนาม
เย็น   รับประทานอาหารเย็น(3)ในเวียดนาม  นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันพุธที่ 3 เมษายน 2555     เว้ – วัดเทียนมู่ – พระราชวังหลวง – ดานัง – พิพิธภัณฑ์จาม - ฮอยอัน 
เช้า    รับประทานอาหารเช้า(4) 
*** นำท่านชม เจดีย์หลวงวัดเทียนมู่ (แม่ฟ้าพระหลวง) วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนา นิกายเชน ชม เจดีย์เทียนมู่ ที่มีรูปทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นแทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า  ตั้งเด่นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม วัดนี้มีความสำคัญในช่วงยุคหลังของเวียดนาม เนื่องจากเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ ประท้วงการฉ้อราษฎร์บังหลวงของรัฐบาลไซง่อน ด้วยการขับรถออสตินจากเมืองเว้ไปที่กรุงไซ่ง่อน เพื่อเผาตนเอง
(ชมซากรถที่เหลืออยู่)
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348
ในสมัยยาลอง และได้รับการปฏิสังขรณ์อีก 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2377 และ พ.ศ. 2467 เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์เหวียน 13 พระองค์  พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง  เป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่และงดงามแห่งนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน มีกำแพงล้อมรอบถึง 4 ชั้น
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหาร
 แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง ผ่านอุโมงค์ไฮวัน ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่มีความยาวที่สุดในแถบอาเซียน อุโมงค์แห่งนี้ได้เจาะทะลุเขาไฮวัน (Hai Van) ซึ่งแปลว่า “ช่องเขาแห่งเมฆหมอก” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขา Truong Son  ที่ทอดตัวยาวตัดถนนทางหลวงลงสู่ทะเล มีวิวทิวทัศน์สวยงาม
ชม เมืองดานัง เมืองแห่งหาดทรายขาว และภูเขาหินอ่อน เป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเวียดนาม เมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญ
นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์จาม ของอาณาจักรจามปาในสมัยโบราณ ซึ่งกินอาณาเขตตลอดเส้นทางจากเมืองเว้ในเวียดนามกลางถึงหวุงเต่าในเวียดนามใต้ ภายในจัดแสดงไว้เป็นห้องๆ สะท้อนถึงยุคต่างๆ ทั้ง 4 ยุค แบ่งเป็นห้อง และโถงขนาดต่างกันถึง 10 ห้องที่เก็บรวบรวมชิ้นงานศิลปะจามของศตวรรษที่ 5 -16 ไว้กว่า 300 ชิ้น ทั้งแสดงภาพที่เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวจามอย่างน่าสนใจ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอัน ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองท่าการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออก  ในปี พ.ศ. 2542 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ ฮอยอันเป็น เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังคงรูปแบบของเมืองเก่าฮอยอันไว้ได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่ทำด้วยไม้ หน้าต่าง ตลอดจนบานประตูแกะสลัก รวมทั้งลวดลายปูนปั้นเครื่องเรือนโบราณที่หาได้ยาก (เมืองฮอยอันนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องฮอยอัน ฉันรักเธอ)
เย็น   รับประทานอาหารเย็น(6)  นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย
 
วันพฤหัสฯที่ 4 เมษายน 2555    ฮอยอัน – เขตเมืองโบราณ - วัดฟุ๊กเกี๋ยน-ศาลกวนอู – บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – เว้ –สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – ช้อปปิ้งตลาดดองบา - ล่องเรือ พร้อมฟังดนตรีจักรพรรดิ
เช้า    รับประทานอาหารเช้า(7) 
*** จากนั้นนำท่านชม วัดฟุ๊กเกี๋ยน ซึ่งเป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน ใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น และภายในยังเป็นที่ตั้งของวัดที่สร้างขึ้น เพื่ออุทิศให้กับลัทธิของพระนางเทียนเห่า วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก
ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่าน  ........จากนั้นนำชม บ้านโบราณ ที่อายุยาวนานกว่า 300 ปี เป็นบ้านหลังแรกของเมืองฮอยอัน ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรม จีน, ญี่ปุ่น และเวียดนาม และสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 ลักษณะที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของบ้านนี้ คือ มีความหลากหลายในโครงสร้างสถาปัตยกรรม มีเอกลักษณ์ของบ้านโบราณคือ ส่วนหน้าบ้านจะอยู่ติดกับถนนอีกสายหนึ่ง และหลังบ้านจะอยู่ติดกับถนนอีกสายหนึ่ง
ต่อจากนั้นนำชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว ในช่วงศตวรรษที่ 17 กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดส่งวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามีมังกรอยู่ใต้พิภพ ส่วนตัวอยู่ที่อินเดียและหางอยู่ที่ญี่ปุ่น ส่วนลำตัวอยู่ที่เวียดนาม เมื่อใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึงสร้างสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางลำตัวเพื่อกำจัดมันจะได้ไม่เกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ตัวสะพานเป็นรูปโค้ง และหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวเหลืองเป็นคลื่น กลางสะพานมีเจดีย์ทรงจัตุรัสที่สร้างอุทิศให้แก่ ดิ๊ก เด และ ตรัน หวู บุคคลสำคัญในตำนานเมืองฮอยอัน ใกล้กันนั้นชาวบ้านจะนำสินค้าต่าง ๆ ไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อขายให้แก่นักท่องเที่ยว ท่านสามารถซื้อของที่ระลึก เป็นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋า โคมไฟ เป็นต้น
เที่ยง  รับประทานอาหาร(8)
บ่าย   จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเว้ ชม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์  สุสานแห่งนี้เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี ทางเดินขึ้นสุสานได้รับการตกแต่งเป็นบันไดมังกรอันโอ่อ่า ที่ลานชั้นสองจะมีรูปปั้นหินของช้าง ม้า ข้าราชการและพลเรือน รับฟังความเป็นมาของการสร้างสุสาน
แล้วนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดดงบา Dong Ba  เป็นตลาดใหญ่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม รอบนอกจะเป็นสินค้าของที่ระลึกเป็นส่วนมาก ด้านในเป็นของใช้ทั่วไป และถ้าเข้าไปถึงริมน้ำจะเป็นตลาดสด บรรยากาศภายในตลาดคึกคักมาก
เย็น   รับประทานอาหารค่ำ(9) ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศลงเรือมังกร ล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมืองอันไพเราะของชาวเวียดนาม
 
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2555     เว้ – ลาวบาว – สะหวันนะเขต – มุกดาหาร - ตลาดอินโดจีน
เช้า    รับประทานอาหารเช้า(10) ณ โรงแรมที่พัก  นำท่านเดินทางกลับสู่  ด่านสะหวันนะเขต  โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 9 ผ่านทางชายแดนเวียดนาม-ลาว ตามเส้นทางเดิม ผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ ที่มีวัฒนธรรมในท้องถิ่นแตกต่างกันไป
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (11) ในประเทศลาว
บ่าย   นำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำโขงเข้าสู่จังหวัดมุกดาหาร แล้วออกเดินทางประเทศไทย
เย็น    แวะรับประทานอาหารเย็น(12) แล้วเดินทางกันต่อ
         ส่งท่านนถึง จ.มุกดาหารโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
 
***   โปรแกรมสามารถปรับ เปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  ***
    
 
อัตราค่าบริการ   :    ทัวร์แบบกินดี-อยู่ดี  ...ไม่ใช่ทัวร์แบบซำเหมา
 
คณะ (ท่าน) ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม
Joy Group 8,900 2,500
  กินดี-อยู่ดี   
 
 
อัตรานี้รวม
1.  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง
2.  ค่าโรงแรมที่พัก  3  คืน                                                   
3.  ค่าอาหาร 12 มื้อตามที่ระบุในรายการ                       
4.  ค่าเข้าชมสถานที่   ตามที่ระบุในโปรแกรม                  
5.  ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
อัตรานี้ไม่รวม
1.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ในห้องพัก  ค่ารักษาพยาบาลโรคประจำตัว
ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่ายานพาหนะนอกโปรแกรม
2.  ค่าธรรมเนียมVat ต่างๆ เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, 1 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการบิล)
3.  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถเวียดนาม(สินน้ำใจ)
 
สิ่งที่ควรนำมาด้วย
1.  ยารักษาโรค โดยเฉพาะยารักษาโรคประจำตัว
2.  ไฟฉาย ฉบับกระเป๋าเพราะเป็นสิ่งจำเป็นในการเข้าชมหลุมหลบภัยวินม๊อก
3.  กล้องถ่ายรูป
4.  สวมเสื้อผ้า รองเท้าใส่สบาย
5.  หมวก ครีมกันแดด
 
 
 สนใจติดต่อ  :  .สปริงฮอลิเดย์ & เลยทราเวล.  สนง.โรงแรมเลยพาเลซ  Tel. 042-830741 , 085-0102426 
                                  www.loeitravel.com   ,   e-mail : loeitravel@hotmail.com                                                    .
 
ยิ น ดี รั บ ช ำ ร ะ ด้ ว ย บั ต ร เ ค ร ดิ ต
 
 

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Tour in Asia
- ซีรีย์ฮ่องกง [31 มกราคม 2556 15:17 น.]
- ซีรี่ย์-เกาหลี [31 มกราคม 2556 15:17 น.]
- ฮอกไกโด-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ [31 มกราคม 2556 15:17 น.]
- ไต้หวันบรรเจิด...สุดคุ้ม 5วัน4คืน [31 มกราคม 2556 15:17 น.]
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่...ทัวร์เดียวเที่ยวครบ [31 มกราคม 2556 15:17 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ [31 มกราคม 2556 15:17 น.]
- ซีรี่ย์เที่ยว-ฮ่องกง [31 มกราคม 2556 15:17 น.]
- ฮ่องกง [31 มกราคม 2556 15:17 น.]
- ฮ่องก [31 มกราคม 2556 15:17 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ OCT 2015 [31 มกราคม 2556 15:17 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1

ralph lauren outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


cheap uggs


coach outlet store


pandora charms


canada goose jackets


ray ban sunglasses cheap


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


coach outlet online


red bottom


mulberry outlet uk


coach outlet online


toms


ugg


coach outlet online


harden shoes


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


pandora uk


birkin handbags


michael kors


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


coach outlet online


hermes bags


nfl jerseys


harden vol 1


coach factory outlet


christian louboutin sale


kate spade outlet


birkenstock uk


cheap nfl jerseys wholesale


adidas nmd runner


yeezy boost


pandora jewelry outlet


uggs outlet


coach outlet store online


ugg sale


michael kors outlet online


nmd adidas


retro 11


longchamp sale


pandora charms sale clearance


ugg outlet


nfl jerseys cheap


canada goose clothing


tory burch shoes


toms outlet


kate spade handbags


ray ban sunglasses sale


nike outlet store online


coach factory outlet online


canada goose jackets


christian louboutin shoes


ralph lauren sale clearance uk


hermes bag


yeezy boost 350


ugg boots


coach outlet online


beats wireless headphones


birkenstocks


adidas outlet online


christian louboutin shoes


adidas outlet online


mlb jerseys


ugg boots


coach factory outlet online


longchamp


birkenstock outlet


ralph lauren sale


ralph lauren uk


nike huarache shoes


mulberry handbags


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


air jordan retro


cheap jerseys


coach factory outlet


ugg outlet


coach purses


canada goose coats


coach outlet store


nike outlet store


coach factory outlet online


pandora outlet


coach outlet online


nike outlet store


oakley sunglasses outlet


toms outlet


uggs outlet


pandora jewelry


ugg boots women


air jordan shoes


pandora charms sale clearance


longchamps


hermes outlet


ugg boots


mlb jerseys


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ugg shoes


moncler outlet online


canada goose outlet


adidas yeezy boost 350


birkenstock shoes


burberry handbags


mulberry


north face jackets


coach factory outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


christian louboutin sale


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nike shoes


michael kors outlet online


ugg on sale


ralph lauren sale clearance uk


ugg slippers


kate spade outlet online


canada goose jackets


cheap ugg boots


michael kors


pandora charms outlet


nike outlet online


burberry outlet


moncler outlet online


superdry outlet


adidas nmd runner


valentino


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren


ralph lauren sale


canada goose


ralph lauren


pandora charms outlet


nike sneakers


michael kors bags


polo ralph lauren outlet online


canada goose parka


nike sneakers


ray bans


longchamp handbags


birkenstock shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots outlet


supreme clothing


adidas store


michael kors outlet online


ugg outlet online


ugg outlet


canada goose coats


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy shoes


uggs


burberry outlet online


toms


birkenstock


adidas outlet store


adidas sneakers


uggs outlet


ralph lauren sale


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet online


ugg canada


christian louboutin shoes


pandora charms outlet


cheap ugg boots


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


michael kors uk


birkenstock outlet store


ray bans


birkenstock outlet


ralph lauren


cheap nike shoes


coach factory outlet online


yeezy shoes


red bottoms


uggs outlet


bottes ugg


pandora charms


louboutin outlet


uggs outlet


burberry uk


coach factory outlet online


adidas superstar shoes


canada goose outlet


coach outlet canada


adidas nmd r1


mbt


louboutin shoes


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


caterpillar boots


toms


cheap jordan shoes


superdry sale


kate spade outlet


kate spade handbags


uggs on sale


coach outlet store online clearance


burberry outlet


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350


uggs outlet


canada goose sale


adidas nmd r1


beats headphones


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet store online


yeezy shoes


kate spade outlet online


air max


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


pandora jewelry store


coach factory outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


canada goose jackets uk


pandora jewelry outlet


pandora


michael kors


moncler coats


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


longchamp bags


ugg boots


michael kors outlet store


coach factory outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


ugg outlet online


fitflops sale clearance


pandora charms sale clearance


nike air max 2018


louboutin outlet


ralph lauren outlet


mulberry uk


polo ralph lauren outlet


ugg boots outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


moncler jackets


canada goose jacket


fitflop sandals


canada goose jackets


uggs outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


moncler


michael kors outlet store


canada goose coats


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


michael kors outlet store


nike outlet


michael kors handbags outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


supreme london


canada goose


the north face outlet


yeezy boost 350


cheap ugg sale


pandora jewelry


tory burch outlet online


mlb jerseys whgolesale


michael kors outlet clearance


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


adidas outlet store


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


ray ban glasses


pandora charms sale


canada goose jackets


jordans


michael kors outlet canada


red bottom heels


pandora charms sale


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


cheap air jordans


adidas yeezy boost


valentino outlet


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


michael kors outlet store


cheap jordan shoes


polo ralph lauren


coach outlet online


canada goose jackets


ray bans


michael kors bags


discount oakley sunglasses


timberland outlet store


coach handbags outlet


moncler pas cher


kate spade handbags


discount oakley sunglasses


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach outlet canada


gucci outlet online


adidas nmd r1


adidas nmd runner


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


pandora charms


yeezy shoes


longchamp bags


ray ban glasses


cheap uggs


mlb jerseys


hermes bags


ray ban sunglasses discount


ugg boots


ชื่อ : 20170904yuanyuan   E-mail : john802399@gmail.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 19:25 น.
IP : 27.153.182.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

red bottom heels


moncler uk


canada goose jackets uk


pandora jewelry


michael kors outlet clearance


michael kors outlet online


coach outlet online


longchamp bags


ugg sale


canada goose jackets


moncler


pandora jewelry outlet


christian louboutin shoes


ralph lauren outlet


birkenstock outlet


longchamp bags


pandora uk


canada goose coats


the north face outlet


moncler jacket


michael kors uk


coach factory outlet


coach outlet online


valentino outlet


uggs outlet


moncler jackets


moncler coats


ralph lauren uk


moncler outlet online


coach outlet online


ralph lauren outlet online


ugg outlet store


mlb jerseys


ralph lauren


canada goose coats


canada goose jackets


hermes outlet


nmd adidas


canada goose coats


ray ban sunglasses discount


burberry outlet online


uggs outlet


canada goose


pandora charms


moncler uk


adidas nmd r1


ugg boots


pandora charms sale clearance


coach outlet online


christian louboutin sale


north face jackets


canada goose outlet


jordans


timberland outlet


cheap oakley sunglasses


ray bans


adidas yeezy shoes


ralph lauren outlet online


canada goose jackets


salvatore ferragamo shoes


coach outlet store online


north face jackets


coach outlet store online


nike shoes


nike outlet store


coach outlet online


ralph lauren


uggs outlet


adidas shoes


air jordan shoes


polo ralph lauren


louboutin outlet


coach outlet online


michael kors outlet online


canada goose outlet online


nfl jerseys


michael kors outlet store


ralph lauren outlet online


burberry outlet online


nike outlet online


michael kors outlet online


canada goose jackets


canada goose


pandora charms sale clearance


ralph lauren outlet online


polo ralph lauren outlet online


canada goose jackets


coach outlet online


cheap air jordans


canada goose outlet


michael kors outlet store


kate spade outlet online


ugg outlet


polo ralph lauren outlet


ugg outlet online


red bottom


north face outlet


christian louboutin shoes


canada goose jackets


coach factory outlet online


harden vol 1


louis vuitton factory outlet


adidas sneakers


ugg outlet


ugg australia outlet


cheap jordans for sale


canada goose jackets


michael kors handbags


coach factory outlet online


ugg boots outlet


mulberry handbags


uggs outlet


hermes bags


kate spade handbags


cheap nike shoes


cheap ugg boots


air jordans


ralph lauren outlet online


canada goose coats


supreme clothing


ugg boots


louis vuitton outlet online


hermes handbags


bottes ugg


canada goose sale


burberry outlet online


ralph lauren outlet online


michael kors outlet store


adidas outlet online


louis vuitton factory outlet


louboutin shoes


tory burch shoes


polo ralph lauren outlet


cheap air jordans


coach factory outlet online


coach outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


uggs on sale


canada goose outlet


yeezy boost 350


adidas nmd runner


nike shoes


cheap jordans


coach outlet store


burberry handbags


the north face outlet


canada goose sale


polo ralph lauren outlet


coach factorty outlet online


canada goose jackets


ugg boots outlet


mulberry outlet uk


adidas outlet store


canada goose jackets


adidas outlet online


ferragamo shoes


cheap ray bans


polo ralph lauren outlet


adidas nmd r1


coach factory outlet online


moncler outlet online


canada goose coats


coach purses


kate spade handbags


louis vuitton handbags


mbt


kate spade outlet online


cheap jordans free shipping


moncler coats


uggs clearance


canada goose jackets


ugg canada


adidas yeezy boost


cheap air jordans


uggs outlet


canada goose sale


ugg boots


cheap ray ban sunglasses


adidas superstar shoes


canada goose jackets


coach factory outlet


ugg outlet


michael kors outlet store


coach outlet online


cheap ugg boots


discount oakley sunglasses


valentino


canada goose sale


yeezy boost 350


canada goose jackets


nike outlet


ugg


pandora jewelry outlet


nike outlet store


air max


louis vuitton outlet online


air max


the north face jackets


coach outlet store


kate spade handbags


cheap jordan shoes


pandora charms outlet


north face sale


cheap jordan shoes


polo ralph lauren outlet online


ray bans


nike sneakers


coach outlet online


adidas yeezy boost


canada goose jacket


coach factory outlet online


coach factorty outlet online


ugg outlet online


fitflops sale clearance


cheap oakley sunglasses


coach outlet online


adidas store


ralph lauren uk


ray ban sunglasses outlet


longchamp outlet store


ray ban sunglasses cheap


canada goose


ugg outlet store


hermens


burberry handbags


tory burch outlet online


uggs


ferragamo outlet


michael kors outlet online


columbia sportswear outlet


hermes bags


michael kors outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


canada goose parka


pandora jewelry store


coach outlet online


air jordan retro


retro 11


canada goose jackets


louis vuitton outlet store


ugg outlet store


uggs on sale


ralph lauren outlet online


coach outlet online


ugg outlet


canada goose outlet


mulberry uk


moncler coats


coach factory outlet online


nike outlet store online


air max shoes


ugg outlet online


yeezy boost 350


ralph lauren sale


pandora charms sale


adidas outlet store


yeezy shoes


michael kors


nfl jerseys


coach outlet online


birkin handbags


coach outlet online


ugg boots women


adidas superstars


michael kors


louis vuitton outlet


ugg boots sale


cheap oakley sunglasses


moncler outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


toms shoes


ugg boots


caterpillar boots


canada goose


michael kors outlet clearance


nike sneakers


michael kors outlet store


michael kors outlet online


coach outlet online


michael kors outlet store


michael kors outlet clearance


yeezy shoes


michael kors outlet clearance


ugg boots


ugg canada


coach factory outlet online


coach factory outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet online


cheap ugg boots


coach factory outlet online


longchamp outlet


coach factory outlet online


ugg boots


ugg boots


coach outlet canada


louis vuitton outlet store


moncler sale


supreme shirts


polo outlet online


canada goose outlet


longchamp sale


nike outlet online


ralph lauren


ugg outlet store


coach outlet canada


coach outlet store online


birkenstock shoes


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet store


adidas yeezy boost 350


moncler jackets


supreme uk


adidas nmd runner


coach outlet online


burberry handbags


michael kors outlet canada


ugg boots


mlb jerseys cheap


cheap jordan shoes


moncler jackets


nike air max 2018


fred perry polo shirts


ralph lauren uk


adidas nmd r1


uggs outlet


canada goose jackets


michael kors bags


uggs outlet


mulberry


mlb jerseys


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


coach factory outlet


ugg boots outlet


ugg outlet


coach outlet store online clearance


moncler sale


uggs clearance


uggs outlet


cheap jordan shoes


pandora outlet


michael kors


kate spade outlet


louis vuitton outlet online


oakley sunglasses outlet


fred perry shirts


pandora charms sale clearance


uggs outlet


canada goose jackets


canada goose jackets


ralph lauren sale


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


pandora charms


coach outlet store


polo ralph lauren outlet online


yeezy shoes


michael kors outlet


kate spade outlet online


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


michael kors outlet online


ralph lauren


pandora jewelry


kate spade outlet


ugg boots


salvatore ferragamo outlet


ugg boots


canada goose outlet store


fitflop sandals


pandora charms outlet


michael kors


louboutin outlet


coach outlet online


coach outlet online


cheap nfl jerseys wholesale


moncler outlet online


coach outlet online


canada goose outlet


ray ban glasses


polo ralph lauren outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


gucci outlet online


pandora charms


gucci outlet


canada goose sale


hermes bag


pandora charms outlet


pandora uk


coach handbags outlet


michael kors outlet online


christian louboutin shoes


uggs outlet


polo ralph lauren outlet online


tory burch outlet online


the north face outlet


cheap jordan shoes


timberland outlet store


ugg boots


ray ban sunglasses discount


michael kors outlet canada


north face outlet


pandora charms outlet


moncler pas cher


michael kors


michael kors


coach factory outlet online


burberry outlet


ugg boots


red bottoms


coach factory outlet online


coach outlet online


cheap uggs


171226yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 26 ธันวาคม 2560 20:04 น.
IP : 27.100.18.XXX

ความคิดเห็นที่ 3

cheap jordans


kate spade bags


pandora charms


adidas superstars


coach outlet online


adidas slides


coach handbags


canada goose outlet


chaussures christian louboutin


nike hyperdunk


true religion outlet store


true religion outlet store


louboutin outlet


air jordan 3


versace clothing


louboutin shoes


nike air max schweiz


adidas uk


moncler coats


cheap mlb jerseys


air max


ralph lauren uk


nfl jerseys


arcteryx jackets


nike outlet


coach bags


ugg outlet


ugg outlet


ugg boots


louboutin outlet


fitflops


jordans


manolo blahnik


nike blazer


louis vuitton outlet online


celine outlet


coach outlet online


mac cosmetics


true religion outlet


adidas ultra boost


coach factory outlet online


jordan shoes for sale


jordan 12


nike outlet online


yeezy shoes


nike outlet store


juicy couture


discount oakley sunglasses


parajumpers jacket


dodgers jerseys


marlins jerseys


yeezy shoes


jordan 31


coach outlet online


guess clothing


moncler outlet online


uggs outlet


city royals jerseys


nike outlet store


christian louboutin sale


pandora charms sale clearance


ed hardy outlet


mbt shoes


true religion outlet


coach outlet store


camisetas futbol baratas


moncler pas cher


blue jays jerseys


pandora outlet


kobe shoes


true religion jeans


true religion outlet store


pandora charms outlet


louis vuitton outlet store


louis vuitton


ralph lauren pas cher


true religion jeans


air huarache


kate spade outlet online


rangers jersey


pandora charms outlet


michael kors outlet clearance


moncler jackets


moncler outlet online


coach outlet online


jimmy choo shoes


nike outlet store


giants jerseys


angels jerseys


mulberry bags sale


nike outlet online


adidas shoes


true religion


ugg boots clearance


christian louboutin shoes


nike shoes


cheap jordans free shipping


yeezy shoes


kate spade outlet


190305yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2562 14:48 น.
IP : 139.162.76.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY