Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 11
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 21
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,093,320
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
26 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Tour in Asia
เวียดนามเหนือ : ฮานอย-ฮาลอง
[20 สิงหาคม 2556 15:20 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3331 คน
  เวียดนาม : ฮานอย - ฮาลอง
   เที่ยว ฮานอย – ล่องฮาลอง – เยี่ยมบ้านลุงโฮ – วิหารวรรณกรรม –
ทะเลคืนดาบ –  ชมหุ่นกระบอกน้ำ – ช้อปกระจายถนน 36 สาย 
        
 
  เดินทาง  15-18  ตุลาคม  2556 .
 
วันแรก      จ.เลย – กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ค่ำ     คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายพร้อมออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ สู่กรุงเทพมหานคร
 
วันที่สอง    กรุงเทพฯ- ฮานอย – วิหารวรรณกรรม - ฮาลอง
เช้า   ถึงกรุงเทพฯ พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เช็คอินน์ตั๋วและสัมภาระ ณ บริเวณชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
06.45 น.   เหินฟ้าสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3700  
รับประทานอาหารบนเครื่อง(1)
08.30 น.   เดินทางถึงสนามบินนานาชาตินอยไบ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 2,000 ปี
****  นำท่านเดินทางข้าม แม่น้ำแดง แม่น้ำสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิกหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า “Little Parris” เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of
Lakes  มีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial) ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลาย   
****  นำท่านชม เจดีย์เฉินกว๊อก (Tran Quoc Pagoda) เป็นหนึ่งในเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดของเวียดนาม มีแผ่นศิลาจารึกที่มีอายุตั้งแต่ปี ค.ศ. 1639? เล่าถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของเจดีย์นี้
จากนั้นนำท่านชม วิหารวรรณกรรม (Van Mieu)  วิหารแห่งนี้สร้างในปี 1070 ในสมัยพระเจ้าหลิ ไท โตง เพื่ออุทิศให้แก่ขงจื้อในปี 1076 วิหารแห่งนี้ถูกเชื่อมต่อกับ กว็อก ตื่อ ยาม อันเป็นโรงเรียนของพวกขุนและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม ในสมัยราชวงศ์ตรัน โรงเรียนแห่งนี้ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  กว๊อก เวียน หรือมหาวิทยาลัยแห่งชาติในปี 1235  วัน เหมียว เป็นที่รู้จักกันในชื่อวิหารวรรณกรรม
เที่ยง     รับประทานอาหาร (2)
****  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง อ่าวฮาลอง (Halong Bay) ซึ่งกล่าวกันว่าถ้าการไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามเหนือจะไม่สมบูรณ์แบบหากไม่ได้ไปจังหวัด กว่าง นิงห (Quang Ninh) ซึ่งจังหวัดนี้มีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ มีทัศนียภาพที่อาจน่าตื่นตาตื่นใจมากที่สุดในเวียดนาม นั่นคืออ่าวฮาลอง (Vinh Halong)
เย็น   รับประทานอาหารเย็น (3)
จากนั้นนำท่านช็อปปิ้งซื้อสินค้าที่ ตลาดบ๋ายฉ่าย(บ๋ายเจ่ย) แหล่งช้อปกลางคืน ที่อยู่ติดกับ สะพานมีชื่อว่า สะพาน Bai  Chay จากนั้นนำท่านกลับที่พัก พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม     ล่องอ่าวฮาลอง–ถ้ำราชวังสวรรค์ - หมู่บ้านหัตถกรรม-ตลาดดงซวน–วัด หง๊อก เซิน – ทะเลคืนดาบ –หุ่นกระบอกน้ำ
เช้า    รับประทานอาหาร ที่ภัตตาคารของโรงแรม (4)
****  นำท่านสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือ ณ อ่าวฮาลอง  ซึ่งเปรียบกับการสรรค์สร้างความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอก อ่าวฮาลองนี้   ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น  “มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก ซึ่งเต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ความงามแบบสันโดษของอ่าวฮาลองนี้กินเนื้อที่ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะหินปูนน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่กว่า 1,000 เกาะ   ส่วนใหญ่ไม่มีชื่อเรียก ก้อนหินรูปร่างประหลาดเหล่านี้จะโผล่ขึ้นมาจากทะเล ถ้ำที่มีอยู่มากมาย  ก่อให้เกิดโลกที่สวยสดงดงามและปราศจากกาลเวลา เรือสำเภาและสำปั้นที่ล่องไปช้า ๆ บนท้องน้ำใน อ่าวแห่งนี้ช่วงเพิ่มความงดงามให้ฉากธรรมชาตินี้มากขึ้น   ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ  
นำท่านสู่ ถ้ำราชวังสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะ
ชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมายทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้า พระพุทธรูป ฯลฯ
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ในเรือ (5) ท่ามกลางบรรยากาศอันโรแมนติก ของอ่าวฮาลอง ในอ่าวตังเกี๋ยและอ่าวฮาลองนี้ท่านจะได้ชม เกาะไก่จูบกัน ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง มีลักษณะจะเป็นเกาะเล็ก ๆ 2 เกาะ หันหน้าเข้าหากัน คล้าย ๆ กับ ไก่ หรือ นก ซึ่งมีลักษณะสัณฐานแบบน่ารัก ๆ ให้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
บ่าย     เดินทางกลับเมืองฮานอย และแวะหมู่บ้านหัตถกรรม  ชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก Hand Made  จากฝีมือคนพิการ  
เช่น ภาพปัก ฝีมืออันประณีต กาแฟ ชาถึงฮานอย ช้อปปิ้งที่ ตลาดดงซวน ท่านสามารถเลือกซื้อส้นค้าพื้นเมือง ของฝาก ของที่ระลึก และสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ รับประทานอาหารเย็น(6)   ชม การแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ  ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่และมีลีลาการเชิดที่สวยงามชมเรื่องราวความรักในเทพนิยาย ความภาคภูมิใจในธรรมชาติ  และวิถีชีวิตชาวบ้านของคนเวียดนามที่ ผูกพันกับสายน้ำ การเพาะปลูก ประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมืองและเดี่ยวพิณ สายเดี่ยว จนเป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา    จากนั้นนำท่านกลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่           ฮานอย –ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านลุงโฮ – วัดเสาเดียว - ช็อปปิ้ง
เช้า  รับประทานอาหาร (7)  
*****  นำชม ทะเลสาบคืนดาบ หรือ ทะเลสาบฮว๋านเกี๋ยม  ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่ใจเมืองของเมืองเก่าฮานอย ซึ่งที่นี่นับได้ว่าเป็ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวที่ฮานอยเลยก็ว่าได้  มีตำนานที่เล่าขานกันสืบต่อมาจนเป็นชื่อของทะเลสาบ
นำท่านเดินทางข้ามสะพานแสงอาทิตย์ เป็นสะพานไม้ทรงโค้ง สีแดงสดใสที่ทอดข้ามจากฝั่งไปยังเกาะหยก ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
****  นำท่านชม วัด หง๊อกเซิน หรือวัดเนินหยก  เป็นวัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ  และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่  ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัว ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน
เที่ยง     รับประทานอาหาร (8)
นำท่านชมทำเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่อยู่ ท่านเลือกที่จะอยู่ บ้านไม้ หลังเล็กๆ ซึ่งอยู่หลังทำเนียบแทน ทำเนียบแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองแทน  ชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ออกแบบและก่อสร้างโดยช่างจากรัสเซีย เป็นสถานที่เก็บรวมรวบเรื่องราว ต่าง ๆ ของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั่งแต่เด็กจนกระทั่งเติบโต และขั้นตอนการปฏิวัติ และกอบกู้เอกราช จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตที่ปลดปล่อย ประกาศเอกราชให้ ชาวเวียดนาม    ชมวัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตั้งอยู่กลางสระบัว วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม ตำนานกล่าวว่า มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมาก และรอมาเป็นเวลานาน ยังคงไม่สมหวังสักที จนคืนหนึ่งได้สุบิน เห็นพระโพธิสัตว์กวนอิม ได้มาปรากฎที่สระดวกบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้นไม่นาน พระองค์ก็ได้มีพระโอรส สมใจ จึงได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นและ ช็อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าของฝาก โดยนำท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองย่าน ถนน 36 สายเก่า(36  Old Streets)  แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ซึ่งถนนแต่ละสายจะมีสินค้าให้เลือกซื้ออย่างมากมาย และอาหารพื้นเมือง  แต่ละถนนจะขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ผ้าไหม ฝ้าย รองเท้า กระเป๋า     
เย็น   รับประทานอาหาร (9) ณ  ภัตตาคาร และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ห้า           ฮานอย –กรุงเทพฯ – จ.เลย
เช้า     รับประทานอาหาร (10) จากนั้นนำท่านสู่สนามบินนอยไบ
09.00 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD3701

10.50 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  เช็คกระเป๋าและสัมภาระ รับประทานอาหารบนเครื่อง(11)แล้วออกเดินทางสู่  จ.เลย แวะรับประทานอาหาร(12)
22.00 น.  ถึง จ.เลย โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

 
****  สายการบิน,โปรแกรม,ราคา สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***

อัตราค่าบริการ

คณะ 4 วัน 3 คืน พักเดี่ยว  เพิ่ม
 
25 – 30  ท่าน
 

 
2,500
 
 
ค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน กรุงเทพฯ - ฮานอย - กรุงเทพฯ
2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (โรงแรม พักห้องละ 2 ท่าน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น)
3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว, ค่าล่องเรือฮาลองเบย์
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท/ท่าน
6. ค่าภาษีสนามบินไทยและเวียดนาม
7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8. มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 
ค่าบริการนี้ไม่รวม
-  ค่าใช้จ่ายนอกเหนือรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ,ค่ารักษาพยาบาลโรคส่วนตัว ,โทรศัพท์ ,ซักรีด   
   ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ เป็นต้น
-  ภาษีที่เกี่ยวข้องทุกประเภทกรณีขอใบเสร็จถูกต้อง
-  ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 15 ดอลล่าสิงคโปร์/คน/ทริป
 
หมายเหตุ
• โปรแกรมการดินทางอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนในระหว่างการเพื่อความเหมาะสม
• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่คงที่  การปรับราคาค่าโดยสารของงสายการบิน  เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

 
 
  สนใจติดต่อ  :  เ เลยทราเวล     สนง.โรงแรมเลยพาเลซ  Tel. 042-830741 , Fax : 042830742 , 085-0102426 .
                                       www.loeitravel.com , e-mail : loeitravel@hotmail.com                                   .
 

 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Tour in Asia
- ซีรีย์ฮ่องกง [20 สิงหาคม 2556 15:20 น.]
- ซีรี่ย์-เกาหลี [20 สิงหาคม 2556 15:20 น.]
- ฮอกไกโด-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ [20 สิงหาคม 2556 15:20 น.]
- ไต้หวันบรรเจิด...สุดคุ้ม 5วัน4คืน [20 สิงหาคม 2556 15:20 น.]
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่...ทัวร์เดียวเที่ยวครบ [20 สิงหาคม 2556 15:20 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ [20 สิงหาคม 2556 15:20 น.]
- ซีรี่ย์เที่ยว-ฮ่องกง [20 สิงหาคม 2556 15:20 น.]
- ฮ่องกง [20 สิงหาคม 2556 15:20 น.]
- ฮ่องก [20 สิงหาคม 2556 15:20 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ OCT 2015 [20 สิงหาคม 2556 15:20 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 8

ralph lauren outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


cheap uggs


coach outlet store


pandora charms


canada goose jackets


ray ban sunglasses cheap


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


coach outlet online


red bottom


mulberry outlet uk


coach outlet online


toms


ugg


coach outlet online


harden shoes


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


pandora uk


birkin handbags


michael kors


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


coach outlet online


hermes bags


nfl jerseys


harden vol 1


coach factory outlet


christian louboutin sale


kate spade outlet


birkenstock uk


cheap nfl jerseys wholesale


adidas nmd runner


yeezy boost


pandora jewelry outlet


uggs outlet


coach outlet store online


ugg sale


michael kors outlet online


nmd adidas


retro 11


longchamp sale


pandora charms sale clearance


ugg outlet


nfl jerseys cheap


canada goose clothing


tory burch shoes


toms outlet


kate spade handbags


ray ban sunglasses sale


nike outlet store online


coach factory outlet online


canada goose jackets


christian louboutin shoes


ralph lauren sale clearance uk


hermes bag


yeezy boost 350


ugg boots


coach outlet online


beats wireless headphones


birkenstocks


adidas outlet online


christian louboutin shoes


adidas outlet online


mlb jerseys


ugg boots


coach factory outlet online


longchamp


birkenstock outlet


ralph lauren sale


ralph lauren uk


nike huarache shoes


mulberry handbags


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


air jordan retro


cheap jerseys


coach factory outlet


ugg outlet


coach purses


canada goose coats


coach outlet store


nike outlet store


coach factory outlet online


pandora outlet


coach outlet online


nike outlet store


oakley sunglasses outlet


toms outlet


uggs outlet


pandora jewelry


ugg boots women


air jordan shoes


pandora charms sale clearance


longchamps


hermes outlet


ugg boots


mlb jerseys


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ugg shoes


moncler outlet online


canada goose outlet


adidas yeezy boost 350


birkenstock shoes


burberry handbags


mulberry


north face jackets


coach factory outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


christian louboutin sale


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nike shoes


michael kors outlet online


ugg on sale


ralph lauren sale clearance uk


ugg slippers


kate spade outlet online


canada goose jackets


cheap ugg boots


michael kors


pandora charms outlet


nike outlet online


burberry outlet


moncler outlet online


superdry outlet


adidas nmd runner


valentino


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren


ralph lauren sale


canada goose


ralph lauren


pandora charms outlet


nike sneakers


michael kors bags


polo ralph lauren outlet online


canada goose parka


nike sneakers


ray bans


longchamp handbags


birkenstock shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots outlet


supreme clothing


adidas store


michael kors outlet online


ugg outlet online


ugg outlet


canada goose coats


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy shoes


uggs


burberry outlet online


toms


birkenstock


adidas outlet store


adidas sneakers


uggs outlet


ralph lauren sale


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet online


ugg canada


christian louboutin shoes


pandora charms outlet


cheap ugg boots


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


michael kors uk


birkenstock outlet store


ray bans


birkenstock outlet


ralph lauren


cheap nike shoes


coach factory outlet online


yeezy shoes


red bottoms


uggs outlet


bottes ugg


pandora charms


louboutin outlet


uggs outlet


burberry uk


coach factory outlet online


adidas superstar shoes


canada goose outlet


coach outlet canada


adidas nmd r1


mbt


louboutin shoes


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


caterpillar boots


toms


cheap jordan shoes


superdry sale


kate spade outlet


kate spade handbags


uggs on sale


coach outlet store online clearance


burberry outlet


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350


uggs outlet


canada goose sale


adidas nmd r1


beats headphones


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet store online


yeezy shoes


kate spade outlet online


air max


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


pandora jewelry store


coach factory outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


canada goose jackets uk


pandora jewelry outlet


pandora


michael kors


moncler coats


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


longchamp bags


ugg boots


michael kors outlet store


coach factory outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


ugg outlet online


fitflops sale clearance


pandora charms sale clearance


nike air max 2018


louboutin outlet


ralph lauren outlet


mulberry uk


polo ralph lauren outlet


ugg boots outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


moncler jackets


canada goose jacket


fitflop sandals


canada goose jackets


uggs outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


moncler


michael kors outlet store


canada goose coats


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


michael kors outlet store


nike outlet


michael kors handbags outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


supreme london


canada goose


the north face outlet


yeezy boost 350


cheap ugg sale


pandora jewelry


tory burch outlet online


mlb jerseys whgolesale


michael kors outlet clearance


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


adidas outlet store


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


ray ban glasses


pandora charms sale


canada goose jackets


jordans


michael kors outlet canada


red bottom heels


pandora charms sale


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


cheap air jordans


adidas yeezy boost


valentino outlet


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


michael kors outlet store


cheap jordan shoes


polo ralph lauren


coach outlet online


canada goose jackets


ray bans


michael kors bags


discount oakley sunglasses


timberland outlet store


coach handbags outlet


moncler pas cher


kate spade handbags


discount oakley sunglasses


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach outlet canada


gucci outlet online


adidas nmd r1


adidas nmd runner


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


pandora charms


yeezy shoes


longchamp bags


ray ban glasses


cheap uggs


mlb jerseys


hermes bags


ray ban sunglasses discount


ugg boots


ชื่อ : 20170904yuanyuan   E-mail : john802399@gmail.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 19:20 น.
IP : 27.153.182.XXX

ความคิดเห็นที่ 9

red bottom heels


moncler uk


canada goose jackets uk


pandora jewelry


michael kors outlet clearance


michael kors outlet online


coach outlet online


longchamp bags


ugg sale


canada goose jackets


moncler


pandora jewelry outlet


christian louboutin shoes


ralph lauren outlet


birkenstock outlet


longchamp bags


pandora uk


canada goose coats


the north face outlet


moncler jacket


michael kors uk


coach factory outlet


coach outlet online


valentino outlet


uggs outlet


moncler jackets


moncler coats


ralph lauren uk


moncler outlet online


coach outlet online


ralph lauren outlet online


ugg outlet store


mlb jerseys


ralph lauren


canada goose coats


canada goose jackets


hermes outlet


nmd adidas


canada goose coats


ray ban sunglasses discount


burberry outlet online


uggs outlet


canada goose


pandora charms


moncler uk


adidas nmd r1


ugg boots


pandora charms sale clearance


coach outlet online


christian louboutin sale


north face jackets


canada goose outlet


jordans


timberland outlet


cheap oakley sunglasses


ray bans


adidas yeezy shoes


ralph lauren outlet online


canada goose jackets


salvatore ferragamo shoes


coach outlet store online


north face jackets


coach outlet store online


nike shoes


nike outlet store


coach outlet online


ralph lauren


uggs outlet


adidas shoes


air jordan shoes


polo ralph lauren


louboutin outlet


coach outlet online


michael kors outlet online


canada goose outlet online


nfl jerseys


michael kors outlet store


ralph lauren outlet online


burberry outlet online


nike outlet online


michael kors outlet online


canada goose jackets


canada goose


pandora charms sale clearance


ralph lauren outlet online


polo ralph lauren outlet online


canada goose jackets


coach outlet online


cheap air jordans


canada goose outlet


michael kors outlet store


kate spade outlet online


ugg outlet


polo ralph lauren outlet


ugg outlet online


red bottom


north face outlet


christian louboutin shoes


canada goose jackets


coach factory outlet online


harden vol 1


louis vuitton factory outlet


adidas sneakers


ugg outlet


ugg australia outlet


cheap jordans for sale


canada goose jackets


michael kors handbags


coach factory outlet online


ugg boots outlet


mulberry handbags


uggs outlet


hermes bags


kate spade handbags


cheap nike shoes


cheap ugg boots


air jordans


ralph lauren outlet online


canada goose coats


supreme clothing


ugg boots


louis vuitton outlet online


hermes handbags


bottes ugg


canada goose sale


burberry outlet online


ralph lauren outlet online


michael kors outlet store


adidas outlet online


louis vuitton factory outlet


louboutin shoes


tory burch shoes


polo ralph lauren outlet


cheap air jordans


coach factory outlet online


coach outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


uggs on sale


canada goose outlet


yeezy boost 350


adidas nmd runner


nike shoes


cheap jordans


coach outlet store


burberry handbags


the north face outlet


canada goose sale


polo ralph lauren outlet


coach factorty outlet online


canada goose jackets


ugg boots outlet


mulberry outlet uk


adidas outlet store


canada goose jackets


adidas outlet online


ferragamo shoes


cheap ray bans


polo ralph lauren outlet


adidas nmd r1


coach factory outlet online


moncler outlet online


canada goose coats


coach purses


kate spade handbags


louis vuitton handbags


mbt


kate spade outlet online


cheap jordans free shipping


moncler coats


uggs clearance


canada goose jackets


ugg canada


adidas yeezy boost


cheap air jordans


uggs outlet


canada goose sale


ugg boots


cheap ray ban sunglasses


adidas superstar shoes


canada goose jackets


coach factory outlet


ugg outlet


michael kors outlet store


coach outlet online


cheap ugg boots


discount oakley sunglasses


valentino


canada goose sale


yeezy boost 350


canada goose jackets


nike outlet


ugg


pandora jewelry outlet


nike outlet store


air max


louis vuitton outlet online


air max


the north face jackets


coach outlet store


kate spade handbags


cheap jordan shoes


pandora charms outlet


north face sale


cheap jordan shoes


polo ralph lauren outlet online


ray bans


nike sneakers


coach outlet online


adidas yeezy boost


canada goose jacket


coach factory outlet online


coach factorty outlet online


ugg outlet online


fitflops sale clearance


cheap oakley sunglasses


coach outlet online


adidas store


ralph lauren uk


ray ban sunglasses outlet


longchamp outlet store


ray ban sunglasses cheap


canada goose


ugg outlet store


hermens


burberry handbags


tory burch outlet online


uggs


ferragamo outlet


michael kors outlet online


columbia sportswear outlet


hermes bags


michael kors outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


canada goose parka


pandora jewelry store


coach outlet online


air jordan retro


retro 11


canada goose jackets


louis vuitton outlet store


ugg outlet store


uggs on sale


ralph lauren outlet online


coach outlet online


ugg outlet


canada goose outlet


mulberry uk


moncler coats


coach factory outlet online


nike outlet store online


air max shoes


ugg outlet online


yeezy boost 350


ralph lauren sale


pandora charms sale


adidas outlet store


yeezy shoes


michael kors


nfl jerseys


coach outlet online


birkin handbags


coach outlet online


ugg boots women


adidas superstars


michael kors


louis vuitton outlet


ugg boots sale


cheap oakley sunglasses


moncler outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


toms shoes


ugg boots


caterpillar boots


canada goose


michael kors outlet clearance


nike sneakers


michael kors outlet store


michael kors outlet online


coach outlet online


michael kors outlet store


michael kors outlet clearance


yeezy shoes


michael kors outlet clearance


ugg boots


ugg canada


coach factory outlet online


coach factory outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet online


cheap ugg boots


coach factory outlet online


longchamp outlet


coach factory outlet online


ugg boots


ugg boots


coach outlet canada


louis vuitton outlet store


moncler sale


supreme shirts


polo outlet online


canada goose outlet


longchamp sale


nike outlet online


ralph lauren


ugg outlet store


coach outlet canada


coach outlet store online


birkenstock shoes


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet store


adidas yeezy boost 350


moncler jackets


supreme uk


adidas nmd runner


coach outlet online


burberry handbags


michael kors outlet canada


ugg boots


mlb jerseys cheap


cheap jordan shoes


moncler jackets


nike air max 2018


fred perry polo shirts


ralph lauren uk


adidas nmd r1


uggs outlet


canada goose jackets


michael kors bags


uggs outlet


mulberry


mlb jerseys


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


coach factory outlet


ugg boots outlet


ugg outlet


coach outlet store online clearance


moncler sale


uggs clearance


uggs outlet


cheap jordan shoes


pandora outlet


michael kors


kate spade outlet


louis vuitton outlet online


oakley sunglasses outlet


fred perry shirts


pandora charms sale clearance


uggs outlet


canada goose jackets


canada goose jackets


ralph lauren sale


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


pandora charms


coach outlet store


polo ralph lauren outlet online


yeezy shoes


michael kors outlet


kate spade outlet online


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


michael kors outlet online


ralph lauren


pandora jewelry


kate spade outlet


ugg boots


salvatore ferragamo outlet


ugg boots


canada goose outlet store


fitflop sandals


pandora charms outlet


michael kors


louboutin outlet


coach outlet online


coach outlet online


cheap nfl jerseys wholesale


moncler outlet online


coach outlet online


canada goose outlet


ray ban glasses


polo ralph lauren outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


gucci outlet online


pandora charms


gucci outlet


canada goose sale


hermes bag


pandora charms outlet


pandora uk


coach handbags outlet


michael kors outlet online


christian louboutin shoes


uggs outlet


polo ralph lauren outlet online


tory burch outlet online


the north face outlet


cheap jordan shoes


timberland outlet store


ugg boots


ray ban sunglasses discount


michael kors outlet canada


north face outlet


pandora charms outlet


moncler pas cher


michael kors


michael kors


coach factory outlet online


burberry outlet


ugg boots


red bottoms


coach factory outlet online


coach outlet online


cheap uggs


171226yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 26 ธันวาคม 2560 20:10 น.
IP : 27.100.18.XXX

ความคิดเห็นที่ 10

kate spade


gucci outlet store


air max 2017


timberland outlet


white sox jerseys


coach outlet canada


adidas ultra boost


michael kors outlet store


pittsburgh steelers jersey


nike tn


cheap mlb jerseys


nike outlet online


kate spade outlet online


kate spade handbags


coach outlet online


coach outlet store online clearance


coach outlet canada


canada goose outlet store


new balance shoes


fitflops


air max


ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


swarovski jewelry outlet


jordan 3


true religion outlet


coach outlet online


coach outlet store online


reds jerseys


coach factory outlet


coach factory outlet online


valentino outlet store


christian louboutin


ugg


twins jerseys


kobe 12


mulberry handbags


yeezy boost 350 v2


cheap mbt shoes


mbt shoes


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ed hardy


cheap soccer jerseys


true religion outlet


red sox jerseys


timberland boots


louboutin pas cher


pandora charms sale clearance


oakley sunglasses outlet


coach factory outlet


nike presto


nike outlet store


true religion jeans


cheap nfl jerseys


nike kd 10


nike factory store


kate spade outlet


coach factory outlet online


adidas store


true religion outlet store


valentino


coach outlet store online


san diego chargers jerseys


ubiq shoes


mcm handbags


miu miu shoes


coach outlet


cheap air jordans


adidas outlet online


coach outlet online


air max outlet


nike basketball shoes


kyrie 2


air max pas cher


ralph lauren outlet


barcelona jersey


fred perry


north face jackets


fitflops outlet


indianapolis colts jerseys


michael kors outlet clearance


gucci outlet online


north face outlet


uggs outlet


birkenstock shoes


coach factorty outlet store


coach factory outlet online


reebok outlet


louboutin outlet


coach outlet online


christian louboutin outlet


air max 2015


jaguars jersey


louboutin outlet


lebron 13


christian louboutin outlet


birkin handbags


190305yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2562 15:05 น.
IP : 172.105.195.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY