Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 15
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 112
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,090,395
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Tour in Asia
กุ้ยหลิน
[4 มีนาคม 2553 09:37 น.]จำนวนผู้เข้าชม 12318 คน
 
.   กวางเจา – กุ้ยหลิน   .
( หลงเซิ่น - หยังซั่ว )
รวมโชว์  IMPREESSION LIU SANJIE
เดินทางโดยสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์  (CZ)
 
 
วันแรก   ภูมิลำเนา – กทม.
xx.xx น. คณะพร้อมกัน บริเวณด้าน.....................................
xx.xx น. ออกเดินทางสู่ กทมฯ (มีเจ้าหน้าที่เลยทราเวลให้บริการ และดูแล ตลอดการเดินทางไป และกลับ )

วันที่สอง สุวรรณภูมิ-กวางเจา-กุ้ยหลิน
06.40 น. คณะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 (จอดรถส่งผู้โดยสาร ได้ที่อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10เคาเตอร์ U 3-7) สายการบินไชน่าเซา  เธิร์นแอร์ไลน์   เจ้าหน้าที่เลยทราเวลอำนวยความสะดวกเอกสารเช็คอินตั๋ว-สัมภาระ ให้กับท่านโดยตลอด
08.40 น. ออกเดินทางไปกวางเจา  โดยเที่ยวบินที่ CZ 362 ( รับประทานอาหารเที่ยงบนเครื่อง ) มื้อที่ 1
11.50 น. ถึงสนามบินเมืองกวางเจา   ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วพักผ่อนที่สนามบินเพื่อรอต่อเครื่องบินไปเมืองกุ้ยหลิน  (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)
16.55น.  เหิรฟ้าสู่เมืองกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี โดยเที่ยวบินที่ CZ 3236
18.10 น. รับประทานอาหารเย็น( มื้อที่ 2 )ที่ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก                       

วันที่สาม   กุ้ยหลิน -หลงเซิ่น -  สันหลังมังกรนาขั้นบันไดซีเหมิน   -หมู่บ้านเย้าแดง
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 3 ) ที่โรงแรม
07.00 น. เดินทางสู่หลงเซิ่น (ประมาณ 2 ช.ม.) เมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ของแต่ละชนชาติส่วนน้อย ถึงหลงเซิ่นนำท่านชมวิถีชีวิตของชาวจ้วงที่หมู่บ้านหลงจี๋ชาวจ้วงมีอารยะธรรมและภาษาพูดหลายคำเหมือนภาษาไทย เช่น คำว่า เป็ด ไก่ และการนับเลข เป็นต้น แล้วนำท่านชมสันหลังมังกร แปลงนาขั้นบันได ขึ้นสู่จุดสูงสุดชมวิว
13.00 น.           รับประทานอาหารเที่ยง ( มื้อที่ 4 ) ที่ภัตตาคาร (พื้นเมือง) 
บ่าย นำท่านไปเที่ยวหมู่บ้านเย้าแดง ชิมชาน้ำมันประเพณีต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
** ของพื้นเมืองหลงเซิ่น  เหล้าหรือน้ำผึ้งแช่ตัวต่อ แก้โรคไขข้อ ปวดหลัง ปวดขา, เห็ดหอมธรรมชาติดอกเล็กๆ, ยอดหน่อไม้ตากแห้ง, ปลาแม่น้ำตากแห้ง ฯลฯ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับกุ้ยหลิน
19.00 น.            รับประทานอาหารค่ำ ( มื้อที่ 5 ) ที่ภัตตาคาร

วันที่สี่   กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-ถ้ำเงิน-หยังซั่ว-หลีเจียง (ล่องสั้น)-โชว์ IMPREESSION LIU SANJIE
06.00 น.             รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 6 )  ที่โรงแรม
เช้า                      ชมกุ้ยหลินแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน เมื่อ 214 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ชื่อเมืองมีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จีน ครั้งจิ๋ซีฮ่องเต้มีบัญชาให้ขุดคลองหลิงฉวู่ เชื่อมเส้นทางเคลื่อนทัพส่งเสบียงจากภาคกลางเพื่อเข้าตีดินแดนจีนตอนใต้ กุ้ยหลินมีการก่อชั้นของแผ่นดินหินปูนตามธรรมชาติซึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างไม่หยุดยั้ง ตั้งแต่อดีตกาลหลายล้านปีจวบจนถึงปัจจุบัน กุ้ยหลินจึงมีภูเขาที่มีรูปร่างแปลกตาและมีถ้ำสวยงามมากมาย นำชมเขางวงช้างสัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน แล้วเดินทางสู่อำเภอลี่ผู่ นำท่านไปชม ถ้ำเงิน (SILVER CAVE) ถ้ำใหม่ล่าสุดที่เพิ่งค้นพบ ชมหินงอกหินย้อยที่มีลักษณะแตกต่างจากถ้ำอื่นคือมีความแวววาวและสะท้อนแสงเหมือนเกล็ดเพชร (รับประกันความประทับใจ) 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ( มื้อที่ 7 ) ที่ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่หยังซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี หยังซั่วมีพื้นที่ 1,428 ต.ร.ม.
มีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จักรยานเที่ยวชมธรรมชาติบริสุทธิ์ ล่องเรือชมความงามของลำน้ำหลีเจียง
(หยังซั่ว-ฝู่รี่-หยังซั่ว)ที่ไหลเรื่อยลัดเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อย ชมภูเขารูปร่างแปลกตาที่ดูแตกต่างกันไปตามจินตนาการของผู้เฝ้าชม (ล่องเรือไปกลับใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ( มื้อที่ 8 ) ที่ภัตตาคาร ** ชวนชิมอาหารพื้นเมือง “ปลาฟองเบียร์”
 หลังอาหาร นำท่านชมโชว์ การแสดงชุดอิมเพรสชั่นหลิวซันเจี่ย  ในตอนค่ำ เป็นการแสดงที่บอกเล่านิทานพื้นเมืองชาวจ้วงเกี่ยวกับหญิงสาวที่ลุกขึ้นนำชาวนาต่อต้านเจ้าของที่ดินพร้อมกับการโชว์ธรรมชาติอันงดงามของเมือง โดยใช้ท้อน้ำเป็นพื้นฉากหลังสวยงาม การแสดงชุดนี้อลังการงานสร้างด้วยทุนสร้างกว่า 100 ล้านหยวน โดยผู้กำกับชื่อดัง ** จางอี้โหมว **

วันที่ห้า   หยังซั่ว-เมืองลับแล-กุ้ยหลิน-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-เจดีย์เงินทอง
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 9 ) ที่โรงแรม
เช้า         นำท่านสู่เมืองลับแล “ซื่อไว่เถาเหยียน” สัมผัสวิวสวยกุ้ยหลินในระดับพื้นราบ ชมหมู่บ้านชนชาติส่วน   น้อยริมน้ำหลายเผ่าที่คอยต้อนรับท่านด้วยเหล้าข้าวเหนียวและลูกจ้วงสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรี
11.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง ( มื้อที่ 10 ) ที่ภัตตาคาร
 เดินทางกลับกุ้ยหลิน แวะช้อบปิ้งใบชา ยาจีน ไข่มุกหนานผู่ และผลิตภัณฑ์ยาแก้น้ำร้อนลวก “เป่าฟู่ หลิง” แล้ว นำท่านสู่ ถ้ำขลุ่ยอ้อ หรือ หลูตี้เหยียน ถ้ำสวยกะทัดรัดในกุ้ยหลิน เป็นถ้ำเล็กที่ไม่ธรรมดา ตลอดระยะทางเดินที่ลึกเข้าไปภายในถ้ำประมาณ 200 เมตร ท่านจะตื่นใจไปกับหินงอกหินย้อยที่สมบูรณ์สวยงาม โดยเฉพาะห้องที่สำคัญที่สุด คือ “วังบาดาล” โดยเคยใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงอาหารค่ำ
ให้กับคณะของสมเด็จพระพี่นางฯ ครั้งเสด็จเยือนกุ้ยหลินเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปกับสวนสวยริมทะเลสาบซาหู ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง  มีเวลาอีกเล็กน้อยนำท่านไปซื้อของพื้นเมืองกุ้ยหลินขึ้นชื่อ อันได้แก่เหล้าขาวกุ้ยหลิน เต้าหู้ยี้กุ้ยหลิน น้ำพริกกุ้ยหลิน หล่อฮั่งก้วยชงดื่ม ยาอม ยาเป่า “ซีกัวซวง” แก้แผลในปาก แก้เจ็บคอ
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ( มื้อที่ 11 ) ที่ภัตตาคาร 
 
วันที่หก  กุ้ยหลิน – กวางเจา – วัดไทร 6 ต้น – ช๊อปปิ้งถนนคนเดิน  - กรุงเทพ
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 12 ) ที่โรงแรม  เรียบร้อยแล้วจึงเช็คเอาท์ออกจากที่พัก เดินทางไปสนามบินกุ้ยหลิน เพื่อเดินทางไปยังเมืองกวางเจา
08.00 น. อำลากุ้ยหลิน โดยเที่ยวบิน ที่ CZ 3231 ไปเมืองกวางเจา
09.00 น. ถึงสนามบินกวางเจา นำท่านไปเที่ยวชมในเมืองกวางเจา โดยเริ่มต้นที่ วัดไทร 6 ต้น ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างในปี ค.ศ.537 สมัยราชวงศ์ถัง มีประวัติความเป็นมา 1,400 กว่าปี เจดีย์สร้างในเวลาเดียวกันเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากกัมพูชา ตลอดระยะเวลา 1,400 ปีที่ผ่านมาเคยเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง หลังจากถูกไฟไหม้สมัยต้นราชวงศ์ซ่ง ในศตวรรษที่ 10 ได้ทำการบูรณะอีกครั้งเมื่อ ค.ศ.1900 และได้พบว่า เจดีย์นั้นสร้างบนขอบ 9 ขอบ ซึ่งคล้ายกับเทคโนโลยีตอกเสาเข็มในปัจจุบัน เนื่องด้วยเจดีย์นี้มีสีสวยสดงดงามแตกต่างจากเจดีย์อื่น ๆ ชาวเมืองกวางเจาเรียกเจดีย์นี้ว่า เจดีย์ดอกไม้ หลังเจดีย์เป็นวิหารใหญ่ มีพระพุทธรูป 3 องค์ สร้างในสมัยราชวงศ์ชิง ในรัชสมัยคังซี สูง 6 เมตร คือ องค์อดีต องค์ปัจจุบัน และองค์อนาคต ด้านขวามือประตูกำแพงเข้าไปเป็นวิหารไทย มีพระพุทธรูปไทยซึ่งกระทรวงศึกษาธิการของไทยมอบให้ เพื่อชาวจีนได้บูชาเมื่อปี ค.ศ.1985 ซึ่งเป็นการแสดงถึงมิตรภาพของพุทธสมาคมและพุทธศาสนิกชนระหว่างไทย – จีน
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 13 ) ณ ภัตตาคาร
บ่าย      อิสระให้ทุกท่านได้เดินช็อปปิ้ง ณ ถนนคนเดิน เมืองกวางเจา ซึ่งเป็นเมืองที่มีความทันสมัยเมืองหนึ่งของจีน เพราะเมืองนี้เป็นศูนย์กลางการจัด
เทรดแฟร์ ของจีนและนานาชาติ อยู่เป็นประจำ
เย็น     รับประทานอาหารเย็น  ( มื้อที่ 14 ) ณ ภัตตาคาร เรียบร้อยแล้ว จึงนำท่านเดินทางไปยังสนามบินกวางเจา เพื่อขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพฯ ต่อไป
20.00 น.  อำลาเมืองกวางเจา เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CZ361
22.00 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  (เวลาที่ประเทศไทยช้ากว่าจีน 1 ชั่วโมง
23.00 น. เจ้าหน้าที่เลยทราเวล นำตณะเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยดูแล และบริการตลอดการเดินทาง  
…………………………………………………………………………………………………..................
07.00 น. ถึง ภูมิลำเนา  โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
 
.………โปรแกรมสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม………
 
 
อัตราค่าบริการ  
 ผู้ใหญ่             .............. บาท

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียง)       ................บาท
 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง)       .............. บาท
 พักห้องเดี่ยวเพิ่ม         4,500  บาท
อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าวีซ่าจีน / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. / ชุดภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทยTH TAX, ค่าภาษีสนามบินจีนCN TAX, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงYR, ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ YQ)
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น
2. ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด
3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละประมาณ 10 หยวนต่อคนต่อวัน / ค่าทิปคนรถท้องถิ่น วันละประมาณ 10 หยวน / คน / วัน
หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%
สำรองที่นั่ง
มัดจำ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ * ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
เอกสารวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (สี) 1 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ
อัตราค่าวีซ่าด่วน เมื่อส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท / ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช้จ่ายสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้/ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %ความ
รับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
- ต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
- ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 
………………………………………………………………………….………………..

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Tour in Asia
- ซีรีย์ฮ่องกง [4 มีนาคม 2553 09:37 น.]
- ซีรี่ย์-เกาหลี [4 มีนาคม 2553 09:37 น.]
- ฮอกไกโด-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ [4 มีนาคม 2553 09:37 น.]
- ไต้หวันบรรเจิด...สุดคุ้ม 5วัน4คืน [4 มีนาคม 2553 09:37 น.]
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่...ทัวร์เดียวเที่ยวครบ [4 มีนาคม 2553 09:37 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ [4 มีนาคม 2553 09:37 น.]
- ซีรี่ย์เที่ยว-ฮ่องกง [4 มีนาคม 2553 09:37 น.]
- ฮ่องกง [4 มีนาคม 2553 09:37 น.]
- ฮ่องก [4 มีนาคม 2553 09:37 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ OCT 2015 [4 มีนาคม 2553 09:37 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY