Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 189
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,089,412
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Tour in Asia
เขมร 3 คืน
[25 มิถุนายน 2553 17:08 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4737 คน

 

 
. เ  ข  ม  ร .
.      นครวัด–โตนเลสาบมหัศจรรย์ศิวะลึงส์ใต้น้ำ    .
อาณาจักรขอมโบราณที่โลกต้องตะลึง !!!
4 วัน 3 คืน  : โดยรถปรับปรับอากาศ
                                                .
วันแรก จุดนัดหมาย – โรงเกลือ  
xx.xx น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ออกเดินทางสู่ตลาดโรงเกลือ
 
วันที่สอง อรัญประเทศ-ปอยเปต-เสียมเรียบ-พนมบาเค็ง
06.30 น. ถึงโรงเกลือ ทำธุระส่วนตัว ยืดเส้นยืดสาย
07.00 น. รับประทานอาหาร 
10.00 น. ถึงตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองผ่านด่านแบบวีไอพีที่ ด่านปอยเปต จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข 6 ผ่าน เมืองศรีโสภณ เมืองกอรัน
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ที่เมืองศรีโสภณ)
16.00 น. เดินทางถึง เมืองเสียมเรียบ เดินทางถึง เมืองเสียมเรียบ นำท่านชม บารายตะวันตก สร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นเสมือนทะเลสาบน้ำจืด ที่ใช้เพื่อการเกษตร) ที่สร้างขึ้นในอาณาจักรขอม อยู่ทางตะวันตกของนครธม มีขนาดกว้าง 2.2 กิโลเมตร ยาว 8 กิโลเมตร ลึกโดยเฉลี่ย 7 เมตรใจกลางของบาราย มีเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ เรียกว่า 70 เมตร มีชื่อเรียกในสมัยโบราณว่า ปราสาทพนมกันดาล (พนม= ภูเขา , กันดาล = กลาง) ต่อมาเรียกว่า พนมบาเค็งตามลักษณะของต้นบาแค็ง (คล้ายต้นมะขาม ) ที่มีอยู่มากในบริเวณภูเขานี้ นักท่องเที่ยวจำนวนมากมา เพื่อชมพระอาทิตย์อัศดง ซึ่งท่านสามารถเห็น ปราสาทนครวัดได้อย่างชัดเจน แม่บุญตะวันตกจากนั้นนำท่านเดินทางขึ้น เขาพนมบาเค็ง ตั้งอยู่บนเขาลูกเล็กที่มีความสูงประมาณ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-นครธม-ปราสาทบายน-ปราสาทบาปวน-นครวัด
07.00 น. รับประทานอาหาร
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซึ่งสร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชน  ทรวรมิน(พ.ศ.1510) แต่มาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส แต่คนที่สร้างต่อจน  เสร็จเป็นพราหมณ์ชื่อคุรุยัชญวราหะ ตัวปราสาทสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพอย่างงดงามมาก โคปุระของปราสาทบันทายสรีมีลวดลายงดงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ผ่านโคปุระชั้นนอกซึ่งมีกรอบประตูไม่ใหญ่นักเข้าไป จะเป็นทางเดินปูลาดด้วยหินทราย สองข้างทางปักด้วยเสานางเรียง ทำด้วยหินทรายเช่นกัน ห่างเป็นระยะๆ ถัดออกไปเป็นสระบารายขนาดเล็ก ซึ่งกินพื้นที่อ้อมไปถึงกลุ่มตัวปราสาทด้านใน ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" ถ้าแปลตามภาษาสันสกฤตซึ่ง "ศรี" แปลว่า ความดีงามแล้วก็อาจจะแปลได้ว่า "ป้อมที่สวยงาม" จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดา เป็นวันในพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าสนามหลวงของไทย ตั้งอยู่กลางป่าและมีแมกไม้ขึ้นปกคลุม สร้างในปี พ.ศ.
เที่ยง รับประทานอาหาร
บ่าย จากนั้นนำท่านชม มืองพระนครธม ผ่านชม สะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดา กำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง 108 ตน เป็นสะพานที่กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นำชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม เป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมคือ ในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของประชาชนทั้ง 4 ทิศ ท่านจะได้กราบนมัสการ พระชัยพุทธมหานาค ซึ่งเป็นพระพุทธรูปนาคปรก
ศิลาขนาดใหญ่มากและถือว่าเป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ชมบ่อน้ำโบราณ ซึ่งซ่อนอยู่ในห้องแคบๆลึกลงไปใต้ฐานของปราสาทกว่า 20 เมตร และน้ำจากบ่อนี้จะถูกนำไปใช้ในพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์เขมรทุกรัชกาล ผ่านชม ปราสาทบาปวน ซึ่งเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่มรส่วนของพระราชวัง มีทางเดินเป็นสะพานหินที่ทอดยาวจากประตูทางเข้าไปยังตัวมหาปราสาท ชม ปราสาทพิมานอากาศ สร้างด้วยศิลาแลงซ้อนกัน 3 ชั้นแบบปิรามิด ชั้นบนสุดสร้างด้วยหินทราย และยังเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าประจำวัน ถัดไปไม่ไกลนักจะเป็นที่ตั้งของ สระสรง ซึ่งอยู่ด้านเหนือของพระราชวัง สระสรงแห่งนี้จะแยกกันระหว่างผู้หญิง และผู้ชาย นำท่านเดินออกทาง ศาลพระเจ้าขี้เรื้อน ซึ่งด้านหน้าและด้านหลังกับผนังทั้ง 2 ด้าน แต่งด้วยหินทรายและลายปูนปั้นเป็นเทพอัปสรและอสูรเป็นชั้นๆ เป็นภาพที่งดงามมาก พลาดไม่ได้ที่จะต้องชมพลับพลาช้างหรือ บัลลังก์  ช้าง ซึ่งฐานของพลับพลาสร้างด้วยหินจำหลักเป็นรูปการจับช้างและครุฑยาวประมาณ 300 เมตร เป็นสถานที่กษัตริย์นั่งทอดพระเนตรการสวนสนาม การซ้อมรบ และการเฉลิมฉลองต่างๆ นำท่านชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์ และถือว่าเป็นสถานที่สุดยอดในการเดินทางไปในครั้งนี้ ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็น พุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วย
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา) พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ เสียมเรียบ-พนมกุเลน-ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ
เช้า รับประทานอาหาร
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ พนมกุเลน เป็นเขาหินทรายตระหง่านอยู่กลางที่ราบ เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำซึ่ง นำไปทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ และยังเป็นแหล่งตัดหินทรายที่นำไปสร้างนครวัตอีกด้วย ชมนารายณ์บรรทมสินธุ์ใต้น้ำที่น้ำตกพนมกุเลน
เที่ยง รับประทานอาหาร
บ่าย อิสระช้อปปิ้ง ที่ ตลาดซาจ๊ะ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก เพื่อเป็นของกำนัลฝากคนที่ท่านรักทางบ้าน สนุกสนานกับการต่อรองราคาตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหาร
 
วันที่ห้า เสียมเรียบ-โตนเลสาบ-ปอยเปต-อรัญประเทศ- จุดหมายที่มา
เช้า รับประทานอาหาร
นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ (ทะเลสาบเขมร) ล่องเรือชมความยิ่งใหญ่ กว้างขว้าง สุดสายตาซึ่งได้ชื่อว่า
เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย เมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำท่วมถึง 7,500 ตารางกิโลเมตร ลึกถึง 10 เมตร โตนเลสาบคลอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด คือ กำปงธม, กำปงชะนัง , โพธิสัตว์ , พระตะบอง และเสียบเรียบ ชมวิถีชีวิตชาวประมงซึ่งสร้างที่พักอาศัยอยู่กลางทะเลสาบ มานานนับหลายสิบปี ได้เวลาพอสมควรอำลาเมืองเสียมเรียบ ได้เวลาพอสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่ ปอยเปต
เที่ยง รับประทานอาหาร
บ่าย ออกเดินทางต่อสู่ ตลาดโรงเกลือ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
15.30 น. เดินทางถึง ด่านตรวจคนเข้าเมืองปอยเปต - ตลาดโรงเกลือ ผ่านขั้นพิธีการตรวจคนเข้าออก-เมือง ให้ท่านช็อปปิง ที่ตลาดโรงเกลือ
17.30 น. รับประทานอาหาร 
18.30 น. คณะพร้อมออกเดินทางกลับ 
xx.xx น. ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
 
-----------โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม-------------
 
สนใจติดต่อ: .   เลยทราเวล  สนง.โรงแรมเลยพาเลซ Tel. 042-830741 , 085-0102426
 
อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง ท่านละ                                               ,950.........บาท / ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ (ไม่มีเตียงเสริม-พักกับผู้ใหญ่) ท่านละ        ................... บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท
อัตรานี้รวม
- ค่าที่พักระดับมาตรฐาน พัก 2 ท่าน / ห้อง (เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง 2 ท่าน)
- ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการที่ระบุ
- ค่ารถรับส่งปรับอากาศ  
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ (พูดไทย)
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่ารักษาพยาบาลโรคส่วนตัว เช่น โรคประจำตัว , โรคท้องร่วง เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์ เป็นต้น
- ค่าแจ้งเข้า -ออก ประเทศไทย สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%(ถ้ามี)
- ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่มิได้ระบุในรายการ
 
เอกสาร การทำวีซ่า หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน(ณ วันเดินทาง) , รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ,บัตรประชาชนตัวจริง
ออกเดินทางวันที่ : 

หมายเหตุ รายการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่คงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 
สมัครทัวร์ – สนใจติดต่อ
·                          เลย ทราเวล     โทร.042830741 , 085-0102426 หรือ
·                          http://www.loeitravel.com , email : loeitravel@hotmail.com    
              เรายินดีรับชำระด้วยบัตรเครดิต      
Tour in Asia
- ซีรีย์ฮ่องกง [25 มิถุนายน 2553 17:08 น.]
- ซีรี่ย์-เกาหลี [25 มิถุนายน 2553 17:08 น.]
- ฮอกไกโด-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ [25 มิถุนายน 2553 17:08 น.]
- ไต้หวันบรรเจิด...สุดคุ้ม 5วัน4คืน [25 มิถุนายน 2553 17:08 น.]
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่...ทัวร์เดียวเที่ยวครบ [25 มิถุนายน 2553 17:08 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ [25 มิถุนายน 2553 17:08 น.]
- ซีรี่ย์เที่ยว-ฮ่องกง [25 มิถุนายน 2553 17:08 น.]
- ฮ่องกง [25 มิถุนายน 2553 17:08 น.]
- ฮ่องก [25 มิถุนายน 2553 17:08 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ OCT 2015 [25 มิถุนายน 2553 17:08 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY