Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 12
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 23
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,093,322
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
26 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  วีซ่า
วีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน
[14 มกราคม 2553 13:57 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4401 คน

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศเยอรมนี


วีซ่า “เชงเก็น” ที่สถานทูตฯ ออกให้ นอกจากใช้เดินทางเข้าประเทศเยอรมนีแล้ว ยังสามารถเดินทางเข้าประเทศอื่นๆ ได้ด้วย ได้แก่ เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ ออสเตรีย โปรตุเกส สวีเดน สเปน เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา โปแลนด์ สโลวาเกีย สาธารณรัฐเช็ก และฮังการี ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบเดินทางเข้า-ออกครั้งเดียว หรือเดินทางเข้า-ออกหลายครั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น

การยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก็นกับสถานทูตเยอรมนี จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อประเทศเยอรมนีเป็นประเทศหลักของการเดินทาง (หมายถึงระยะเวลาพำนักนานที่สุด) กรณีที่พิจารณาแล้วไม่ปรากฎว่าประเทศใดเป็นประเทศหลักของการเดินทาง ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตของประเทศที่ท่านจะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรก บุคคลสัญชาติไทยที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการและนักการทูต (official and diplomatic passport) ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเชงเก็น
 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
  • หนังสือเดินทางเล่มจริง ซึ่งจะต้องมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน โดยนับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย
  • แบบฟอร์มคำร้องที่กรอกข้อความครบสมบูรณ์ 1 ชุด ท่านจะต้องตอบคำถามตามความจริงทุกข้อ มิฉะนั้นคำร้องของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา
  • รูปถ่าย 2 ใบ (ขนาด 5 x 3 เซ็นติเมตร หรือ 2 นิ้ว ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว)
  • หนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง (travel document) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น และจะต้องมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า
  • หลักฐานการเงิน ในกรณีที่เดินทางเพื่อเยี่ยมเยียน ต้องแสดงหนังสือจากเจ้าบ้านที่รับรองค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันอย่างเป็นทางการตามมาตรา 66 วรรค 2 ต่อเนื่องของกฎหมายว่าด้วยการพำนัก หรือแสดงหลักฐานว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง (เช่น สมุดบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร หรือเอกสารอื่นในทำนองเดียวกัน)
  • หลักฐานแสดงเส้นทางการเดินทาง เช่น ใบจองเที่ยวบินโดยสารทั้งขาไป-ขากลับ หรือที่แสดงเที่ยวบินขาเข้าและบินต่อ ไปยังประเทศอื่นนอกกลุ่มประเทศเชงเก็น ในการยื่นคำร้องไม่ต้องแสดงตั๋วโดยสารเครื่องบินแต่อย่างใด
  • หลักฐานที่พำนัก (หลักฐานการจองโรงแรม หรือหนังสือเชิญพำนักจากเจ้าบ้าน)
  • หลักฐานการประกันสุขภาพ ที่มีวงเงินประกันไม่ต่ำกว่า 30,000 เหรียญยูโร หรือ 1,500,000 บาท และมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่ผู้ร้องพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศสัญญาเชงเก็น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก)
  • สำเนาภาพถ่ายของเอกสารทั้งหมดที่ยื่นแสดงต่อสถานทูตฯอย่างละ 1 ฉบับ (หนังสือเดินทาง: ขอสำเนาหน้าคู่ที่ มีรูปถ่ายของท่าน)
  • สำหรับผู้เดินทางที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องแสดงหนังสือยินยอมให้เดินทางได้จากบิดา-มารดาหรือบุคคลผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย กรณีบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียวทำหนังสือยินยอม ผู้ร้องต้องแสดงหลักฐานด้วยว่าบิดาหรือมารดาผู้นั้นเป็นผู้มีอำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวจริง
  • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
   ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศเยอรมนีนี ได้ที่นี่
    
 • อัตราค่าบริการ
  ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานทูต ค่ารับส่งเอกสารยื่นวีซ่า รวมค่าใช้จ่าย
  วีซ่าเชงเก้น
  แบบพำนักไม่เกิน 90วัน
  รับภายใน 3วันทำการ
  3,000 บาท
  (60 เหรียญยูโร)
  ผู้ยื่นวีซ่าท่องเที่ยว
  ต้องทำการยื่นวีซ่าเองเท่านั้น
  3,000 บาท

  ***สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี และ คู่สมรสของบุคคลที่ถือสัญชาติในสังกัดสหภาพ ยุโรปได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • ในบางกรณี สถานทูตฯ มีสิทธิที่จะเรียกเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมจากท่านอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าบริษัทคู่ค้าในเยอรมนีหรือบริษัทของท่านไม่เป็นที่รู้จัก เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา เช่น หลักฐานการจดทะเบียนบริษัท หรือหลักฐานการเงินของบริษัท ฯลฯ
  • ต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการยื่นขอวีซ่าเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ต้องโทรศัพท์ นัดหมายวัน-เวลาที่จะมายื่นคำร้องผ่านศูนย์บริการข้อมูล หมายเลข 1900 222 343 เท่านั้น (จันทร์ — ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.)
  • บุคคลสัญชาติไทยที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการและนักการทูต (official and diplomatic passports) ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า
  • กรณีเดินทางเข้าออกหลายประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น ท่านจะยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก็นกับสถานทูตเยอรมนีได้ ก็ต่อเมื่อประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่ท่านพำนักอยู่นานที่สุดเท่านั้น
  • เวลาทำการสถานทูต จันทร์ —ศุกร์ ระหว่าง 8.30 —11.30 น. (สามารถนัดหมายนอกเหนือจากเวลานี้ได้ตามการตกลงล่วงหน้า)
  • เว็บไซต์สถานทูต http://www.bangkok.diplo.de
 • หมายเหตุ
  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
  • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
  • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
  • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
    
วีซ่า
- วีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา [14 มกราคม 2553 13:57 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา [14 มกราคม 2553 13:57 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ [14 มกราคม 2553 13:57 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรีย [14 มกราคม 2553 13:57 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน [14 มกราคม 2553 13:57 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวไต้หวัน [14 มกราคม 2553 13:57 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวพม่า [14 มกราคม 2553 13:57 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวกัมพูชา [14 มกราคม 2553 13:57 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ [14 มกราคม 2553 13:57 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่น [14 มกราคม 2553 13:57 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY