Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 19
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 98
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,090,381
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
เส้นทางใหม่ : เลย - หลวงพระบาง
[4 มกราคม 2557 13:38 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2904 คน
เสันทางใหม่
เยี่ยมยาม หลวงพระบาง

เลย-ไซยะบุลี-หลวงพระบา
3วัน 2คืน
เริ่มที่ 6,900 บาท
    
 เลย  - หลวงพระบาง
07.00  คณะพร้อมกัน ณ สถานีเดินรถบริษัทขนส่งเลย
08.00  ออกเดินทางสู่ด่าน ตม.บ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ โดยบัสปรับอากาศประจำทางระหว่างประเทศ
09.00  ผ่านพิธีตรวจลงตราข้ามสะพานน้ำเหืองไทย-ลาวเข้าสู่ สปป.ลาวที่ด่านตม.เมืองแก่นท้าว
12.30  ถึงบ้านน้ำปุย เมืองเพียง แขวงไชยะบุลี รับประทานอาหาร
17.00  ถึงหลวงพระบาง
หลวงพระบางได้รับขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเป็นปีที่16
18.00  รับประทานอาหาร
           พักโรงแรมที่ หลวงพระบาง

    
 ใส่บาตรข้าวเหนียว-วัดเชียงทอง–พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต-วัดวิชุนราช-ศูนย์หัตถกรรมบ้านผานม–พระธาตุพูสี - ตลาดถนนคนเดิน
06.00  ใส่บาตรข้าวเหนียวตามวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง
07.30  รับประทานอาหาร
          *** หลวงพระบางเป็นเมืองเก่าแก่ของอาณาจักรล้านช้าง ตั้งแต่สมัยสถาปนาอาณาจักรซึ่งแต่เดิมมีว่า เมืองซัว เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้างและได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ว่า เชียงทอง ต่อมาใน

ชม หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง หรือวังเจ้ามหาชีวิต (เจ้าศรีสว่างวงศ์และเจ้าศรีสว่างวัฒนา)
12.00  รับประทานอาหาร
13.00  ชม
วัดวิชุนราช อารามหลวงเก่าแก่สร้างในรัชสมัยพระเจ้าวิชุนราช มีเจดีย์รูปทรงคล้ายแตงโมครึ่งซีก ชาวลาวเรียกชื่อวัดพระธาตุหมากโมออกเดินทางไปบ้านผานม ศูนย์หัตถกรรมผ้าทอมือที่มีลวดลายเฉพาะถิ่น เครื่องเงินแท้ในรูปแบบต่างๆที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว                
16.00  ขึ้น
ยอดพูสี ชมพระอาทิตย์ตกดิน จุดชมวิวสวยสุดของหลวงพระบาง  พระธาตุจอมพูสีสร้างขึ้นใน  ปีค.ศ.1804  สมัยพระเจ้าอนุรุธราช ประชาชนเรียกกันว่า “พระธาตุหลักเมือง” มีบันได 328 ขั้น
18.00  รับประทานอาหาร  
19.30  เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ที่ตลาดถนนคนเดินหรือตลาดมืด ของที่ระลึกจากหลวงพระบาง
           พักโรงแรมที่ หลวงพระบาง

 
 หลวงพระบาง - เลย
06.00  รับประทานอาหาร
07.00  ออกเดินทางกลับจังหวัดเลย ตามเส้นทางหมายเลข 4 ผ่านแขวงไชยะบุลี
12.00  รับประทานอาหารระหว่างทาง
16.00  ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองแก่นท้าว ผ่านพิธีตรวจลงตรา/ ด่านตม.บ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่   
17.30  เดินทางถึงจ.เลยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 
อัตราค่าบริการ   คณะเดินทาง 10 - 20 ท่าน 
                       
     
อัตรานี้รวม
-          ค่าตั๋วโดยสารบัสประจำทางระหว่างประเทศเลย – หลวงพระบาง – เลย 
-          ค่ารถปรับอากาศรับ-ส่งและนำเที่ยวหลวงพระบาง
-          ค่าโรงแรม 2 คืน(พักห้องละ 2 ท่าน)
-          ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
-          ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามรายการ
-          ค่ามัคคุเทสก์ท้องถิ่น
-          ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
อัตรานี้ไม่รวม
-          ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ถ้ามี)
-        ค่าใช้จ่ายนอกเหนือรายการที่แจ้ง
เอกสาร / เงื่อนไข
-          หนังสือเดินทาง ( Passport ) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง
-          มัดจำ 50% และส่งรายชื่อคณะเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง
 
    สปริงฮอลิเดย์ & เลยทราเวล     สนง.  โรงแรมเลยพาเลซ  
        Tel. 042-830741 , Fax   042-830742  Mobile 085-0102426 , 081-260 3307 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 51 / 00536
e-mail : loeitravel@hotmail.com    /   website : www.loeitravel.com
 
ทริปเมืองเลย
- เส้นทางใหม่ : เลย - หลวงพระบาง [4 มกราคม 2557 13:38 น.]
- บินไป-กลับ : กรุงเทพฯ - เลย : ภูเรือ : เชีบงคาน [4 มกราคม 2557 13:38 น.]
- เชียงคานโรแมนติก [4 มกราคม 2557 13:38 น.]
- อิสานคลาสสิก...จากศรีเชียงคาน...ถึงศรีเชียงใหม่ [4 มกราคม 2557 13:38 น.]
- โปรแกรมเที่ยว 9 วัด [4 มกราคม 2557 13:38 น.]
- กรุงเทพ - อุดรฯ - เลย - พิษณูโลก โดยเครื่องบิน [4 มกราคม 2557 13:38 น.]
- เที่ยวเทศกาลผีตาโขน โดยสารบินไทย [4 มกราคม 2557 13:38 น.]
- เปิดโลกหัวใจสีเขียว ท่องเที่ยวเลย 3 คืน 4 วัน [4 มกราคม 2557 13:38 น.]
- เปิดโลกหัวใจสีเขียว ท่องเที่ยวเลย 2 วัน 1 คืน [4 มกราคม 2557 13:38 น.]
- เปิดโลกหัวใจสีเขียว เมืองเลย 3 วัน2 คืน [4 มกราคม 2557 13:38 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1

ralph lauren outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


cheap uggs


coach outlet store


pandora charms


canada goose jackets


ray ban sunglasses cheap


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


coach outlet online


red bottom


mulberry outlet uk


coach outlet online


toms


ugg


coach outlet online


harden shoes


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


pandora uk


birkin handbags


michael kors


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


coach outlet online


hermes bags


nfl jerseys


harden vol 1


coach factory outlet


christian louboutin sale


kate spade outlet


birkenstock uk


cheap nfl jerseys wholesale


adidas nmd runner


yeezy boost


pandora jewelry outlet


uggs outlet


coach outlet store online


ugg sale


michael kors outlet online


nmd adidas


retro 11


longchamp sale


pandora charms sale clearance


ugg outlet


nfl jerseys cheap


canada goose clothing


tory burch shoes


toms outlet


kate spade handbags


ray ban sunglasses sale


nike outlet store online


coach factory outlet online


canada goose jackets


christian louboutin shoes


ralph lauren sale clearance uk


hermes bag


yeezy boost 350


ugg boots


coach outlet online


beats wireless headphones


birkenstocks


adidas outlet online


christian louboutin shoes


adidas outlet online


mlb jerseys


ugg boots


coach factory outlet online


longchamp


birkenstock outlet


ralph lauren sale


ralph lauren uk


nike huarache shoes


mulberry handbags


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


air jordan retro


cheap jerseys


coach factory outlet


ugg outlet


coach purses


canada goose coats


coach outlet store


nike outlet store


coach factory outlet online


pandora outlet


coach outlet online


nike outlet store


oakley sunglasses outlet


toms outlet


uggs outlet


pandora jewelry


ugg boots women


air jordan shoes


pandora charms sale clearance


longchamps


hermes outlet


ugg boots


mlb jerseys


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ugg shoes


moncler outlet online


canada goose outlet


adidas yeezy boost 350


birkenstock shoes


burberry handbags


mulberry


north face jackets


coach factory outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


christian louboutin sale


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nike shoes


michael kors outlet online


ugg on sale


ralph lauren sale clearance uk


ugg slippers


kate spade outlet online


canada goose jackets


cheap ugg boots


michael kors


pandora charms outlet


nike outlet online


burberry outlet


moncler outlet online


superdry outlet


adidas nmd runner


valentino


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren


ralph lauren sale


canada goose


ralph lauren


pandora charms outlet


nike sneakers


michael kors bags


polo ralph lauren outlet online


canada goose parka


nike sneakers


ray bans


longchamp handbags


birkenstock shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots outlet


supreme clothing


adidas store


michael kors outlet online


ugg outlet online


ugg outlet


canada goose coats


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy shoes


uggs


burberry outlet online


toms


birkenstock


adidas outlet store


adidas sneakers


uggs outlet


ralph lauren sale


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet online


ugg canada


christian louboutin shoes


pandora charms outlet


cheap ugg boots


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


michael kors uk


birkenstock outlet store


ray bans


birkenstock outlet


ralph lauren


cheap nike shoes


coach factory outlet online


yeezy shoes


red bottoms


uggs outlet


bottes ugg


pandora charms


louboutin outlet


uggs outlet


burberry uk


coach factory outlet online


adidas superstar shoes


canada goose outlet


coach outlet canada


adidas nmd r1


mbt


louboutin shoes


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


caterpillar boots


toms


cheap jordan shoes


superdry sale


kate spade outlet


kate spade handbags


uggs on sale


coach outlet store online clearance


burberry outlet


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350


uggs outlet


canada goose sale


adidas nmd r1


beats headphones


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet store online


yeezy shoes


kate spade outlet online


air max


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


pandora jewelry store


coach factory outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


canada goose jackets uk


pandora jewelry outlet


pandora


michael kors


moncler coats


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


longchamp bags


ugg boots


michael kors outlet store


coach factory outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


ugg outlet online


fitflops sale clearance


pandora charms sale clearance


nike air max 2018


louboutin outlet


ralph lauren outlet


mulberry uk


polo ralph lauren outlet


ugg boots outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


moncler jackets


canada goose jacket


fitflop sandals


canada goose jackets


uggs outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


moncler


michael kors outlet store


canada goose coats


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


michael kors outlet store


nike outlet


michael kors handbags outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


supreme london


canada goose


the north face outlet


yeezy boost 350


cheap ugg sale


pandora jewelry


tory burch outlet online


mlb jerseys whgolesale


michael kors outlet clearance


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


adidas outlet store


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


ray ban glasses


pandora charms sale


canada goose jackets


jordans


michael kors outlet canada


red bottom heels


pandora charms sale


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


cheap air jordans


adidas yeezy boost


valentino outlet


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


michael kors outlet store


cheap jordan shoes


polo ralph lauren


coach outlet online


canada goose jackets


ray bans


michael kors bags


discount oakley sunglasses


timberland outlet store


coach handbags outlet


moncler pas cher


kate spade handbags


discount oakley sunglasses


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach outlet canada


gucci outlet online


adidas nmd r1


adidas nmd runner


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


pandora charms


yeezy shoes


longchamp bags


ray ban glasses


cheap uggs


mlb jerseys


hermes bags


ray ban sunglasses discount


ugg boots


ชื่อ : 20170904yuanyuan   E-mail : john802399@gmail.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 19:20 น.
IP : 27.153.182.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

red bottom heels


moncler uk


canada goose jackets uk


pandora jewelry


michael kors outlet clearance


michael kors outlet online


coach outlet online


longchamp bags


ugg sale


canada goose jackets


moncler


pandora jewelry outlet


christian louboutin shoes


ralph lauren outlet


birkenstock outlet


longchamp bags


pandora uk


canada goose coats


the north face outlet


moncler jacket


michael kors uk


coach factory outlet


coach outlet online


valentino outlet


uggs outlet


moncler jackets


moncler coats


ralph lauren uk


moncler outlet online


coach outlet online


ralph lauren outlet online


ugg outlet store


mlb jerseys


ralph lauren


canada goose coats


canada goose jackets


hermes outlet


nmd adidas


canada goose coats


ray ban sunglasses discount


burberry outlet online


uggs outlet


canada goose


pandora charms


moncler uk


adidas nmd r1


ugg boots


pandora charms sale clearance


coach outlet online


christian louboutin sale


north face jackets


canada goose outlet


jordans


timberland outlet


cheap oakley sunglasses


ray bans


adidas yeezy shoes


ralph lauren outlet online


canada goose jackets


salvatore ferragamo shoes


coach outlet store online


north face jackets


coach outlet store online


nike shoes


nike outlet store


coach outlet online


ralph lauren


uggs outlet


adidas shoes


air jordan shoes


polo ralph lauren


louboutin outlet


coach outlet online


michael kors outlet online


canada goose outlet online


nfl jerseys


michael kors outlet store


ralph lauren outlet online


burberry outlet online


nike outlet online


michael kors outlet online


canada goose jackets


canada goose


pandora charms sale clearance


ralph lauren outlet online


polo ralph lauren outlet online


canada goose jackets


coach outlet online


cheap air jordans


canada goose outlet


michael kors outlet store


kate spade outlet online


ugg outlet


polo ralph lauren outlet


ugg outlet online


red bottom


north face outlet


christian louboutin shoes


canada goose jackets


coach factory outlet online


harden vol 1


louis vuitton factory outlet


adidas sneakers


ugg outlet


ugg australia outlet


cheap jordans for sale


canada goose jackets


michael kors handbags


coach factory outlet online


ugg boots outlet


mulberry handbags


uggs outlet


hermes bags


kate spade handbags


cheap nike shoes


cheap ugg boots


air jordans


ralph lauren outlet online


canada goose coats


supreme clothing


ugg boots


louis vuitton outlet online


hermes handbags


bottes ugg


canada goose sale


burberry outlet online


ralph lauren outlet online


michael kors outlet store


adidas outlet online


louis vuitton factory outlet


louboutin shoes


tory burch shoes


polo ralph lauren outlet


cheap air jordans


coach factory outlet online


coach outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


uggs on sale


canada goose outlet


yeezy boost 350


adidas nmd runner


nike shoes


cheap jordans


coach outlet store


burberry handbags


the north face outlet


canada goose sale


polo ralph lauren outlet


coach factorty outlet online


canada goose jackets


ugg boots outlet


mulberry outlet uk


adidas outlet store


canada goose jackets


adidas outlet online


ferragamo shoes


cheap ray bans


polo ralph lauren outlet


adidas nmd r1


coach factory outlet online


moncler outlet online


canada goose coats


coach purses


kate spade handbags


louis vuitton handbags


mbt


kate spade outlet online


cheap jordans free shipping


moncler coats


uggs clearance


canada goose jackets


ugg canada


adidas yeezy boost


cheap air jordans


uggs outlet


canada goose sale


ugg boots


cheap ray ban sunglasses


adidas superstar shoes


canada goose jackets


coach factory outlet


ugg outlet


michael kors outlet store


coach outlet online


cheap ugg boots


discount oakley sunglasses


valentino


canada goose sale


yeezy boost 350


canada goose jackets


nike outlet


ugg


pandora jewelry outlet


nike outlet store


air max


louis vuitton outlet online


air max


the north face jackets


coach outlet store


kate spade handbags


cheap jordan shoes


pandora charms outlet


north face sale


cheap jordan shoes


polo ralph lauren outlet online


ray bans


nike sneakers


coach outlet online


adidas yeezy boost


canada goose jacket


coach factory outlet online


coach factorty outlet online


ugg outlet online


fitflops sale clearance


cheap oakley sunglasses


coach outlet online


adidas store


ralph lauren uk


ray ban sunglasses outlet


longchamp outlet store


ray ban sunglasses cheap


canada goose


ugg outlet store


hermens


burberry handbags


tory burch outlet online


uggs


ferragamo outlet


michael kors outlet online


columbia sportswear outlet


hermes bags


michael kors outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


canada goose parka


pandora jewelry store


coach outlet online


air jordan retro


retro 11


canada goose jackets


louis vuitton outlet store


ugg outlet store


uggs on sale


ralph lauren outlet online


coach outlet online


ugg outlet


canada goose outlet


mulberry uk


moncler coats


coach factory outlet online


nike outlet store online


air max shoes


ugg outlet online


yeezy boost 350


ralph lauren sale


pandora charms sale


adidas outlet store


yeezy shoes


michael kors


nfl jerseys


coach outlet online


birkin handbags


coach outlet online


ugg boots women


adidas superstars


michael kors


louis vuitton outlet


ugg boots sale


cheap oakley sunglasses


moncler outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


toms shoes


ugg boots


caterpillar boots


canada goose


michael kors outlet clearance


nike sneakers


michael kors outlet store


michael kors outlet online


coach outlet online


michael kors outlet store


michael kors outlet clearance


yeezy shoes


michael kors outlet clearance


ugg boots


ugg canada


coach factory outlet online


coach factory outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet online


cheap ugg boots


coach factory outlet online


longchamp outlet


coach factory outlet online


ugg boots


ugg boots


coach outlet canada


louis vuitton outlet store


moncler sale


supreme shirts


polo outlet online


canada goose outlet


longchamp sale


nike outlet online


ralph lauren


ugg outlet store


coach outlet canada


coach outlet store online


birkenstock shoes


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet store


adidas yeezy boost 350


moncler jackets


supreme uk


adidas nmd runner


coach outlet online


burberry handbags


michael kors outlet canada


ugg boots


mlb jerseys cheap


cheap jordan shoes


moncler jackets


nike air max 2018


fred perry polo shirts


ralph lauren uk


adidas nmd r1


uggs outlet


canada goose jackets


michael kors bags


uggs outlet


mulberry


mlb jerseys


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


coach factory outlet


ugg boots outlet


ugg outlet


coach outlet store online clearance


moncler sale


uggs clearance


uggs outlet


cheap jordan shoes


pandora outlet


michael kors


kate spade outlet


louis vuitton outlet online


oakley sunglasses outlet


fred perry shirts


pandora charms sale clearance


uggs outlet


canada goose jackets


canada goose jackets


ralph lauren sale


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


pandora charms


coach outlet store


polo ralph lauren outlet online


yeezy shoes


michael kors outlet


kate spade outlet online


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


michael kors outlet online


ralph lauren


pandora jewelry


kate spade outlet


ugg boots


salvatore ferragamo outlet


ugg boots


canada goose outlet store


fitflop sandals


pandora charms outlet


michael kors


louboutin outlet


coach outlet online


coach outlet online


cheap nfl jerseys wholesale


moncler outlet online


coach outlet online


canada goose outlet


ray ban glasses


polo ralph lauren outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


gucci outlet online


pandora charms


gucci outlet


canada goose sale


hermes bag


pandora charms outlet


pandora uk


coach handbags outlet


michael kors outlet online


christian louboutin shoes


uggs outlet


polo ralph lauren outlet online


tory burch outlet online


the north face outlet


cheap jordan shoes


timberland outlet store


ugg boots


ray ban sunglasses discount


michael kors outlet canada


north face outlet


pandora charms outlet


moncler pas cher


michael kors


michael kors


coach factory outlet online


burberry outlet


ugg boots


red bottoms


coach factory outlet online


coach outlet online


cheap uggs


171226yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 26 ธันวาคม 2560 20:04 น.
IP : 27.100.18.XXX

ความคิดเห็นที่ 3

off white clothing


chi flat iron


coach handbags


air max 270


kate spade outlet online


cardinals jerseys


coach factorty outlet store


chelsea jersey


ralph lauren sale clearance uk


curry shoes


air jordan 4


adidas nmd


coach outlet online


coach factory outlet


asics running shoes


hermes


nike sneakers


coach factory outlet


cazal outlet


coach outlet online


air max 97


fitflops sale clearance


raiders jerseys


louboutin outlet


ferragamo belts


coach factory outlet


pandora canada


air jordans


uggs canada


coach factory outlet online


gucci outlet online


lacoste polo shirts


uggs outlet online


ugg boots sale


adidas nmd


coach factory outlet online


coach handbags outlet


pandora charms


pandora jewelry outlet


air jordan shoes


coach outlet online


uggs outlet


nike outlet store


adidas yeezy boost


coach outlet online


coach outlet online


michael kors outlet clearance


coach outlet store online


michael kors outlet online


malone souliers shoes


fitflops


toms outlet online


coach outlet online


kate spade outlet online


coach handbags


coach outlet


curry 4 shoes


adidas nmd runner


ravens jerseys


coach outlet online


giuseppe zanotti shoes


jimmy choo shoes


louis vuitton outlet online


lions jerseys


houston texans jerseys


kobe shoes


nike free flyknit


canada goose


vans shoes


coach factory outlet


pandora charms


adidas outlet store


oakley sunglasses outlet


eagles jersey


birkenstock sandals


ugg italia


polo outlet


coach factory outlet


pandora jewelry


coach outlet online


kevin durant shoes


packers jersey


miu miu shoes


le coq sportif


balenciaga shoes


polo ralph lauren outlet online


pandora charms


hermes bags


celine outlet


red bottoms


coach outlet online


louis vuitton purses


nike shoes


coach outlet


jets jersey


cheap jordans


polo outlet store


coach factory outlet


balenciaga triples


mac makeup


fitflops sale clearance


ed hardy outlet


190305yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2562 14:27 น.
IP : 139.162.76.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY