Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 13
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 170
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,089,393
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
เที่ยวเทศกาลผีตาโขน โดยสารบินไทย
[13 พฤษภาคม 2552 11:37 น.]จำนวนผู้เข้าชม 10880 คน

 

 
เทศกาลผีตาโขน
โดยสารการบินไทย
วันแรก        กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-ด่านซ้าย
05.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาท์เตอร์การบินไทย
06.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน จ.พิษณุโลก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG160
07.05 น. ถึงท่าอากาศยานพิษณุโลก เจ้าหน้าที่บริษัทรอรับ ณ ประตูผู้โดยสารขาเข้า
            นำท่านเดินทางไป อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยรถปรับอากาศ
09.30 น. เดินทางถึง อ.ด่านซ้าย จ.เลย เข้าสู่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ ร่วมงานพิธ๊เปิดเทศกาลการละเล่นผีตาโขน(PHI TA KHON FESTIVAL) ชมขบวนแห่ที่มีผีตาโขนจากคุ้มต่างๆนับพันตัวทั้งผู้ใหญ่และเด็กวาดลวดลายตลอดเส้นทาง
12.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 น. ชมการประกวดการละเล่นผีตาโขน ณบริเวณวัดโพนชัย หรือใส่ชุดผีตาโขนร่วมสนุกสนาน บันทึกภาพแห่งความประทับใจ
18.00 น. รับประทานอาหาร พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นบนเวทีกลาง กับมหกรรมอาหาร 4 ภาค
20.00 น.  เข้าพัก ณ ภูดารารีสอร์ท (ระดับ 4 ดาว)
วันที่สอง ผีตาโขนอาละวาด-พระธาตุศรีสองรัก-วัดเนรมิตวิปัสสนา - ไวน์ชาโต้เดอเลย
 07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
 09.00 น. นำคณะเข้าสู่บรรยากาศ PHI TA KHON FESTIVAL ที่มีผีตาโขนออกมาวาดลวดลายบนถนนทุกสายเต็มเมืองด่านซ้าย ใส่ชุดร่วมสนุกสนาน พบกับผีตาโขนตัวเล็กตัวน้อยน่ารัก หรือภาพของครอบครัวผีตาโขน
12.00 น. รับประทานอหาร
 13.00 น. สักการะ พระธาตุศรีสองรัก องค์พระธาตุมีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปทรงลักษณะคล้ายพระธาตุพนม และพระธาตุหลวง(กรุงเวียงจันทน์)สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นสักขีพยานแห่งสัจจะและไมตรีระหว่างพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา กับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต(เวียงจันทน์)นมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา พระอุโบสถและเจดีย์สร้างด้วยศิลาแลงตามแบบศิลปะส่วนกลาง ผนังภายในพระอุโบสถประดับด้วยจิตรกรรมที่สวยงาม
               หลังจากนั้น เข้าชมกระบวนการผลิตไวน์ ณ ไร่ภูเรือวโนทยาน ชิมไวน์ชาโต เดอเลย และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก
               ท้องถิ่นนานาชนิดเป็นของฝากกลับบ้าน
 18.00 น. รับประทานอาหาร พักภูดารารีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม              ยอดภูเรือ-พิษณุโลก-วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ-กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารรีสอร์ท
09.00 น. ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติภูเรือ
09.30 น. ถึงยอดภูเรือ ที่ความสูง 1,365 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ชมสวนสนที่ขึ้นตาม ธรรมชาติท่ามกลางทุ่งหญ้าแซมด้วยไม้ดอกเล็กๆเต็มท้องทุ่ง สัมผัสกับอากาศเย็นสบาย สามารถมองเห็นแนวแม่น้ำเหือง เส้นกั้นชายแดน
ไทย-ลาว กับทะเลภูเขาสลับซับซ้อนเป็นฉากหลัง บันทึกภาพแห่งความประทับใจ
12.00 น. รับประทานอาหาร 
13.00 น. เดินทางสู่จังหวัดพิษณุโลก 
16.00 น.  ถึง จ.พิษณุโลก นำคณะเข้านมัสการพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวพิษณุโลก สร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1   ได้รับการขนานนามว่า เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดโลก
18.00 น. รับประทานอาหาร
19.00 น. นำคณะไปยังท่าอากาศยานพิษณุโลก เช็คอินน์ ณ เคาท์เตอร์สายการบินไทย
20.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 165
21.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 หมายเหตุ : รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
อัตราค่าบริการ   ผู้ใหญ่ ท่านละ  9,900  บาท
 เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี  6,900  บาท  (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน )
 พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  3,000  บาท
อัตรานี้รวม           - ตั๋วโดยสารเครื่องบินสายการบินไทย กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
- รถปรับอากาศ VIP
- โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว 2 คืน(พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเสื้อยืดและหมวก สกรีนภาพผีตาโขน
- ค่าเข้าอุทยานและค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่ง
- ค่าประกันภัยในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- ค่ามัคคุเทศก์ บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่มสั่งพิเศษ/มินิบาร์ในห้องพัก
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- ค่าเช่าชุดผีตาโขน(กรณีต้องการร่วมสนุกในขบวนการละเล่นผีตาโขน)
เงื่อนไข สำรองที่นั่ง พร้อมเงินมัดจำ 5,000 บาทก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์
               ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง
 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ทริปเมืองเลย
- เส้นทางใหม่ : เลย - หลวงพระบาง [13 พฤษภาคม 2552 11:37 น.]
- บินไป-กลับ : กรุงเทพฯ - เลย : ภูเรือ : เชีบงคาน [13 พฤษภาคม 2552 11:37 น.]
- เชียงคานโรแมนติก [13 พฤษภาคม 2552 11:37 น.]
- อิสานคลาสสิก...จากศรีเชียงคาน...ถึงศรีเชียงใหม่ [13 พฤษภาคม 2552 11:37 น.]
- โปรแกรมเที่ยว 9 วัด [13 พฤษภาคม 2552 11:37 น.]
- กรุงเทพ - อุดรฯ - เลย - พิษณูโลก โดยเครื่องบิน [13 พฤษภาคม 2552 11:37 น.]
- เที่ยวเทศกาลผีตาโขน โดยสารบินไทย [13 พฤษภาคม 2552 11:37 น.]
- เปิดโลกหัวใจสีเขียว ท่องเที่ยวเลย 3 คืน 4 วัน [13 พฤษภาคม 2552 11:37 น.]
- เปิดโลกหัวใจสีเขียว ท่องเที่ยวเลย 2 วัน 1 คืน [13 พฤษภาคม 2552 11:37 น.]
- เปิดโลกหัวใจสีเขียว เมืองเลย 3 วัน2 คืน [13 พฤษภาคม 2552 11:37 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY