Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 106
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,093,405
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
26 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
ท่องเที่ยวเมืองแห่งวัฒนธรรม อุดร-หลวงพระบาง
[13 กุมภาพันธ์ 2551 11:03 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8634 คน

เลยทราเวลนำท่านเปิดประตูสู่อินโดจีน  เยือนหลวงพระบางเมืองมรดกโลก  สัมผัสความงามแห่งธรรมชาติ
ที่ผสมผสานความเจริญรุ่งเรืองในอดีตกาล  ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัว


วันที่ 1 อุดรธานี – สะพานมิตรภาพไทย/ลาว – เวียงจันทน์ (ซิตี้ทัวร์)
14.00 น. รับคณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี  ออกเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  
โดยรู้ตู้ปรับอากาศ VIP. (พร้อมมัคคุเทศก์)
15.00 น. ถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง  ผ่านกระบวนการตรวจลงตราไทย – ลาว  นำคณะข้ามสะพานมิตรภาพ  สู่
นครหลวงเวียงจันทน์
16.00 น. นำท่านเข้านมัสการพระธาตุหลวงซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวลาว
เยี่ยมชมอนุสาวรีย์ประตูชัย  เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของนครหลวงเวียงจันทน์  สถาปัตยกรรม
ผสมผสานระหว่างลาว – ฝรั่งเศส
17.30 น. เข้าที่พัก
18.30 น. รับประทานอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2   เวียงจันทน์ – วังเวียง – หลวงพระบาง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ออกเดินทางมุ่งสู่หลวงพระบางตามเส้นทางหมายเลข 13 เหนือ  ผ่านเวียงจันทน์  และเดินทาง
สู่เวียงจันทน์  ผ่านเวียงจันทน์-ตลาดสีไค-นาทรายทอง-โพนโฮง-เชิงเขาภูพระเทิบถึงวังเวียง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ออกเดินทางต่อสู่เมืองหลวงพระบาง  ตามเส้นทางหมายเลข 13 เหนือ  ผ่านกาสี-เขานมสาว-ยอดภูคูน
 (ยอดเขาที่สูงที่สุดในเส้นทางนี้)
15.00 น. ถึงกิ่วกระจำ  พักเข้าห้องน้ำและให้ท่านเปลี่ยนอิริยบท (ชิมกาแฟลาว)
17.00 น. เดินทางถึงหลวงพระบาง  เช็คอิน ณ โรงแรมมโนลัก (หรือระดับเดียวกัน)
18.00 น. รับประทานอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3 วัดเชียงทอง – วัดวิชุนนะราช – ล่องเรือชมถ้ำติ่ง – ผ้าทอบ้านผานม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำคณะชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นที่มีลวดลายศิลปะลาวที่สวยงามที่สุดของเมืองหลวงพระบางมีอายุเก่าแก่กว่า
400 ปี  ตั้งอยู่บริเวณหัวแหลมที่ลำน้ำคานไหลมาบรรจบแม่น้ำโขง  โดยสร้างในสมัยพระไชยเชษฐาธิราช 
ภายในตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายลงรักปิดทอง  ผนังโบสถ์โดดเด่นด้วยลวดลายปิดทองลงรักพื้นสีดำ
นำท่านชม วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม)  ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบาง  มีอายุเก่าแก่ถึง 500 ปี
นำท่านเดินทางสู่บ้าน ช่างไห ชุมชนริมแม่น้ำโขงมีอาชีพผลิตเหล้าขาวพื้นเมืองรสชาติดี  ชมวิธีการต้ม
เหล้าขาวและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก  นำท่านนั่งเรือล่องไปตามลำน้ำโขง  เที่ยวชม  ถ้ำติ่ง  
ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของหลวงพระบาง  ในอดีตเจ้ามหาชีวิตทุกพระองค์ต้องเสด็จทำ
พิธีหดสรง (สรงน้ำพระ)  และฟังธรรมที่ถ้ำติ่งนี้ในวันสังขารหรือวันสงกรานต์เป็นประจำทุกปี  ถือเป็น
โบราชประเพณีของลาว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ปากอู (ริมน้ำโขง)
14.00 น. นำท่านชม  บ้านผานม  ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด  สินค้าหัตถกรรม  รวมทั้งผ้า
พื้นเมืองต่างๆ  ซึ่งมีให้ท่านเลือกชมและซื้ออย่างจุใจ
16.00 น. นำท่านกลับที่พัก
18.00 น. รับประทานอาหาร
19.00 น. นำคณะเลือกซื้อของฝากที่ตลาดมืด (ถนนคนเดินหลวงพระบาง) ตลาดช้อปปิ้งของหลวงพระบาง
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4 น้ำตกตาดกวงสี – พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต – ภูสี
06.00 น. ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียวตามวิถีชีวิตชาวเมืองหลวงพระบาง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางไปยังน้ำตกตาดกวงสี  ซึ่งงดงามและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของหลวงพระบาง
09.00 น. ชุ่มฉ่ำกับสายน้ำที่น้ำตกตาดกวงสี
10.30 น. เดินทางกลับที่พัก
12.00 น. รับประทานอาหารมื้อเที่ยงยอดนิยมของชาวเมืองหลวงพระบาง (เฝอร้านนางน้อย)
13.00 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์วังเก่าเจ้ามหาชีวิต  ภายในจัดแสดงประวัติศาสตร์และเรื่องราวของเจ้ามหาชีวิตของลาวในสมัยก่อน  ตั้งอยู่เชิงพระธาตุภูสีเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงเป็นสถาปัตยกรรมแบบลาวผสมฝรั่งเศส  และยังเป็นที่ประดิษฐานพระบาง  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของลาว  หล่อด้วยทองคำบริสุทธิ์เกือบทั้งองค์
16.00 น. กลับที่พัก
18.00 น. รับประทานอาหาร
19.00 น. เลือกซื้อของฝากที่ตลาดมืด (ถนนคนเดินหลวงพระบาง)  พร้อมสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของหลวงพระบาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 5 หลวงพระบาง - วังเวียง
 06.00 น. ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียวตามวิถีชีวิตชาวเมืองหลวงพระบาง
 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 08.00 น.  นำท่านเดินทางสู่เมืองวังเวียง
 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองกาสี
 13.00 น.  ออกเดินทางต่อ
 14.30 น.  ถึงเมืองวังเวียง  เมืองที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติขุนเขาและป่าไม้  เข้าที่พัก
 18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำริมแม่น้ำซอง  พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติสวยที่สุดในวังเวียง
วันที่ 6 วังเวียง – เวียงจันทน์ – หนองคาย – อุดรธานี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. มุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์
12.00 น. ถึงนครหลวงเวียงจันทน์รับประทานอาหารยอดนิยมของเวียงจันทน์ที่ร้านเวียงสวรรค์แหนมเนือง
13.00 น. นำคณะเลือกซื้อของฝาก ณ ตลาดจีนใหม่ (ตลาดสั่งเสียง) หรือตลาดเช้า (Morning Market)
15.00 น. เดินทางกลับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
15.30 น. ถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาวให้คณะได้ช้องปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ร้านค้าปลอดภาษี(Duty Free)
16.30 น. ผ่านกระบวนการตรวจลงตราข้ามแม่น้ำโขง  มุ่งสู่อุดรธานี
ถึงสนามบินนานาชาติอุดรธานีโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการ   (สำหรับผู้ใหญ่ 8 ท่าน )
  ผู้ใหญ่ท่านละ                                                                              บาท
  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                                       บาท

อัตรานี้รวม
  ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งสนามบินอุดรธานี และ รถนำเที่ยวตลอดเส้นทาง
  ค่าโรงแรมตามที่ระบุในโปรแกรม ( 5 คืน)
  ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
  ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย-ลาว
  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
  ค่าประกันภัยในการเดินทาง  วงเงินท่านละ 500,000 บาท
  ค่ามัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง
  ค่าล่องเรือที่หลวงพระบาง

อัตรานี้ไม่รวม 
  ค่าธรรมเนียมในการทำพาสปอร์ต
  ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
  ค่ามินิบาร์  ค่าซักรีด  และค่าโทรศัพท์ในห้องพัก

เอกสารที่ใช้ 
  พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
  สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก  พร้อมรูปถ่าย 1นิ้ว  จำนวน 2 แผ่น

หมายเหตุ 
  1. กรุณายืนยันการใช้บริการทัวร์ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 15 วัน
  2. กรุณาโอนเงินมัดจำครึ่งหนึ่งของราคาทัวร์ก่อนการเดินทาง 10 วัน
  3.  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 7 วัน  พร้อมส่งเอกสาร (สำเนาหน้าพาสปอร์ต)
  4. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเลย  ชื่อบัญชี  นางสาวสิริฉัตร แก้วศิริบัณฑิต
  เลขที่บัญชี 648-236097-5  บัญชีออมทรัพย์
 
  ติดต่อบริษัทเลยทราเวล  โทร.042-830741,085-0102426  แฟกซ์ 042-830742  
  อีเมลล์ 
loeitravel@hotmail.com

 


[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Trip เมืองลาว
- เส้นทางใหม่ : เลย - หลวงพระบาง [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:03 น.]
- บินไป-กลับ : กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:03 น.]
- สบายดีหลวงพระบางเจ้า [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:03 น.]
- ลาวใต้ 3 วัน [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:03 น.]
- เที่ยวลาวใต้ ปากเซ คอนพะเพ็ง 2 วัน [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:03 น.]
- เลย – ไชยบุลี – หลวงพระบาง – ทุ่งไหหิน – วังเวียง – เวียงจันทน์ 5 วัน 4 คืน [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:03 น.]
- โปรแกรมน่าเที่ยวทุกฤดู Lao-C 2 เลย - หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ - หนองคาย 4 วัน [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:03 น.]
- โปรแกรมน่าเที่ยวทุกฤดู Lao-C 1 เลย - หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง- หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:03 น.]
- ท่องเที่ยวเมืองแห่งวัฒนธรรม อุดร-หลวงพระบาง [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:03 น.]
- หลวงพระบาง มรดกโลก โปรแกรมที่2 4 วัน 3 คืน [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:03 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY