Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 184
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,090,467
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
โปรแกรมน่าเที่ยวทุกฤดู Lao-C 1 เลย - หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง- หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน
[13 กุมภาพันธ์ 2551 14:30 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4870 คน รหัส  Lao 1  เลย – หนองคาย - เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง - ทุ่งไหหิน 

วันแรก       เลย หนองคาย เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
04.00 น. คณะพร้อมกัน
04.30 น. ออกเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย ลาว จ.หนองคาย ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ
07.30 น. เดินทางถึง จ .หนองคาย รับประทานอาหาร
08.30 น.      นำคณะข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว มุ่งสู่หลวงพระบาง บนเส้นทางหมายเลข 13 เหนือ
12.00 น. รับประทานอาหารที่เมืองวังเวียง
18.00 น. เดินทางถึงหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก รับประทานอาหาร 
  เข้าพักโรงแรมชนะแก้ว ( หรือระดับเดียวกัน )
19.30 น. เลือกซื้อของฝากพื้นเมือง ที่ถนนคนเดิน หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง  หลวงพระบาง – ภูคูน โพนสวรรค์  แขวงเชียงขวาง
06.00 น.   ทำบุญใส่บาตรตามวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบาง ซึ่งมีพระสงฆ์กว่า 300 รูป
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. นำคณะซิตี้ทัวร์ วัดเชียงทอง วัดเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบางชมพิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต ( National Museum )
10.00 น.  ออกเดินทางสู่ทุ่งไหหิน แขวงเชียงขวาง ตามเส้นทางหมายเลข 13 เหนือและหมายเลข 7
12.00 น. รับประทานอาหาร ที่บ้านกิ่วกะจำ หลังจากนั้นเดินทางผ่านเมืองภูคูน แยกเข้าเส้นทางหมายเลข 7
18.00 น. ถึงเมืองโพนสวรรค์ แขวงเชียงขวาง รับประทานอาหาร 
เข้าพักโรงแรมวันชนะ ( หรือระดับเดียวกัน )
วันที่สาม เชียงขวาง – ทุ่งไหหิน - ภูคูน กาสี วังเวียง
07.00 น.   รับประทานอาหาร
08.00 น.  นำคณะเข้าชมทุ่งไหหิน พบกับความอัศจรรย์ไหหินขนาดใหญ่ จำนวนมาก
12.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง ตามเส้นทางหมายเลข 7 และ 13 เหนือ ผ่านเมืองภูคูน กาสี
18.30 น  ถึงเมืองวังเวียง เมืองท่องเที่ยวหลักเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวจากชาติตะวันตก   รับประทานอาหาร  เข้าพักโรงแรมถาวรสุข รีสอร์ท ริมน้ำซอง  
(
หรือระดับเดียวกัน )
วันที่สี่ วังเวียง – โพนโฮง นครหลวงเวียงจันทน์
07.00 น.  รับประทานอาหาร
08.00 น. นำคณะเข้าชมถ้ำจัง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ หินงอกหินย้อย รูปร่างแปลกตาตามจินตนาการ
09.00 น. ออกเดินทางมุ่งสู่นครหลวงเวียงจันทน์
12.00 น.  ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ รับประทานอาหาร
13.00 น. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท่านไกรสอน พรหมวิหาร อนุสาวรีย์ประตูชัย สักการะ
พระธาตุหลวง  ศาสนสำคัญของชาวเวียงจันทน์ ช้อปปิ้งสินค้าอินโดจีน
15.00 น.  เดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย – ลาว เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ( Duty Free )
16.00 น. ข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว สู่ จ.หนองคาย และเดินทางกลับ
20.00 น. ถึงจังหวัดเลยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการ         ( คณะเดินทาง 9 คน )        ท่านละ     บาท
อัตรานี้รวม
-      ค่ารถปรับอากาศ บริการตลอดเส้นทาง
-            ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ( พักคู่ )
-            ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
-            ค่าธรรมเนียมเข้า ออก สปป.ลาว
-     ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
-       ค่าประกันภัยในการเดินทาง
-     ค่ามัคคุเทศก์ไทย ลาว บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
-          ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย ( ถ้ามี )
เอกสาร
-          ใช้ Passsport ที่มีอายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
-          สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ จำนวน 1 แผ่น
เงื่อนไข
-          สำรองการเดินทางล่วงหน้า พร้อมเงินมัดจำ 50 % ก่อนการเดินทาง 2 สัปดาห์
-          ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 1 สัปดาห์


สนใจติดต่อ เลยทราเวล  ใบอนุญาต 51-00536  

โทร.  042 -830741 , 085 - 0102426 ,Fax. 042 -830742
E - mail :
 
loeitravel@hotmail.com
   
 
 

  
        
                                   
                                                                                                            
        
                                                        

            

                                           
                                                                                                       
                 
                  
                                                    
                 

[ +zoom ]
พระธาตุหลวง

[ +zoom ]
ตักบาตร

[ +zoom ]
วัดเชียงทอง

[ +zoom ]
พระตำหนักเจ้ามหาชีวิต

[ +zoom ]
ทุ่งไหหิน

[ +zoom ]
Trip เมืองลาว
- เส้นทางใหม่ : เลย - หลวงพระบาง [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:30 น.]
- บินไป-กลับ : กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:30 น.]
- สบายดีหลวงพระบางเจ้า [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:30 น.]
- ลาวใต้ 3 วัน [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:30 น.]
- เที่ยวลาวใต้ ปากเซ คอนพะเพ็ง 2 วัน [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:30 น.]
- เลย – ไชยบุลี – หลวงพระบาง – ทุ่งไหหิน – วังเวียง – เวียงจันทน์ 5 วัน 4 คืน [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:30 น.]
- โปรแกรมน่าเที่ยวทุกฤดู Lao-C 2 เลย - หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ - หนองคาย 4 วัน [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:30 น.]
- โปรแกรมน่าเที่ยวทุกฤดู Lao-C 1 เลย - หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง- หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:30 น.]
- ท่องเที่ยวเมืองแห่งวัฒนธรรม อุดร-หลวงพระบาง [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:30 น.]
- หลวงพระบาง มรดกโลก โปรแกรมที่2 4 วัน 3 คืน [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:30 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY