Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 10
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 174
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,090,457
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  คาราวาน
คาราวาน ไทย-ลาว (หลวงพระบาาง-รถโบราณ)
[26 กันยายน 2556 16:29 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3761 คน
CARAVAN  THAI-LAOS
คาราวานรถยนต์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3 แขวง
ม ห ก ร ร ม ร ถ โ บ ร า ณ น า น า ช า ติ @ ห ล ว ง พ ร ะ บ า ง
วันที่ 24-27 คุลาคม 2556 (4 วัน)
เลย – ไชยะบุลี - หลวงพระบาง - วังเวียง – เวียงจันทน์ - หนองคาย

 
วันที่  24   ตุลาคม  2556        เลย – ไชยะบุลี - หลวงพระบาง  400  Kms     (-/L/D)
06.00  คณะพร้อมกัน ณ จังหวัดเลย
07.00  ออกเดินทางสู่ชายแดนไทย-ลาว อ.ท่าลี่ จ.เลย
08.30  ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย ผ่านพิธีตรวจลงตรา และศุลกากร
          ข้ามสะพานลำน้ำเหืองไทย-ลาว
09.00  ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุลี ผ่านพิธีตรวจลงตรา และศุลกากร
           มุ่งหน้าสู่หลวงพระบาง ตามเส้นทางหมายเลข 4
12.30  เดินทางถึง แขวงไชยะบุลี รับประทานอาหาร
15.00  ถึงบ้านท่าเดื่อนำคณะลงแพขนานยนต์ ข้ามแม่น้ำโขง ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตริมฝั่ง
17.00  คณะเดินทางถึง หลวงพระบาง รับประทานอาหาร
           พักโรงแรมพูสี PHU XI HOTEL ย่านถนนคนเดิน (หรือระดับเดียวกัน)
 
วันที่ 25   ตุลาคม 2556  วัดเชียงทอง-พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต-น้ำตกตาดกวงสี- มหกรรมรถโบราณ       (B/L/D)                   
06.00   ใส่บาตรข้าวเหนียวตามวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบาง
07.00   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30   ซิตี้ทัวร์หลวงพระบาง หลวงพระบาง ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้วยเหตุผล ที่มีวัดวาอาราม   
            เก่าแก่จำนวนมาก มีบ้านเรือนแบบโคโลเนียลสไตล์ อันเป็นเอกลักษณ์ ริมน้ำโขง และน้ำคาน ซึ่งไหลมา
            บรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และชาวหลวงพระบางมีบุคลิกที่ยิ้มแย้ม มีความเป็นมิตร และมี               
            ขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม วัดเชียงทอง มีพระอุโบสถที่มีรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง มีความโดดเด่น หลังคาซ้อน 3  ตับซึ่งดัดอ่อนโค้งและ                  ลาดต่ำลง เป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงพระบาง   พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต ภายในจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ อันเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง                          พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1904 เพื่อเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์
12.00    รับประทานอาหาร   
บ่าย       น้ำตกตาดกวงสี เป็นน้ำตกหินปูน มีความสูงราว 70 เมตร มีสองชั้นสภาพป่าร่มรื่น เส้นทางเดินชมรอบๆน้ำตก และสามารถเลาะข้างน้ำตกไปชมน้ำตกชั้นบน              สามมารถเล่นน้ำได้
15.00    นำคณะชมงานมหกรรมรถโบราณนานาชาติ ณ สนามเอนกประสงค์หลวงพระบาง
18.30    รับประทานอาหาร
             พักโรงแรมพูสี PHU SI HOTEL ย่านถนนคนเดิน (หรือระดับเดียวกัน)
                                         
วันที่  26    ตุลาคม 2556    หลวงพระบาง – ภูคูน - วังเวียง            240   Kms
07.00   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00   คาราวานมุงหน้าสู่ วังเวียง ผ่านเส้นทางทะเลภูเขา ที่มีชุมชนชาวลาวสูงสร้างบ้านอยู่อาศัยสองข้างทาง
12.00   ถึงเมืองภูคูน จุดสูงสุดกว่า 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลของเส้นทางหมายเลข 13   
            เหนือ รับประทานอาหารที่ ร้านภูเพียงฟ้า ชมทัศนียภาพแห่งขุนเขาสุดสวย 360 องศา
15.00   เดินทางถึงเมืองวังเวียง เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาติตะวันตกนำคณะชม ถ้ำจัง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของวังเวียง วิถีชีวิตชุมชนริม               แม่น้ำซอง  
18.00   รับประทานอาหาร
            พักโรงแรมสะหวันวังเวียง SAVAN VANGVIANG HOTEL  (หรือระดับเดียวกัน)


 
วันที่  27   ตุลาคม 2556  วังเวียง – เขื่อนน้ำงึม – เวียงจันทน์- หนองคาย     260   Kms (B/L/-)
07.00   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00   ขบวนคาราวานเคลื่อนออกจากโรงแรม สู่เขื่อนน้ำงึม
11.00   ถึงเขื่อนน้ำงึม ชมทัศนียภาพของเกาะแก่งกลางอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
12.00   รับประทานอาหาร เมนูปลาสดๆ
13.00   เดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์
14.30   ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของสปป.ลาว ศูนย์กลางธุรกิจที่กำลังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง นำคณะชม ประตูชัย ที่มีสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสม                   ศิลปกรรมแบบล้านช้าง พระธาตุหลวง ปูชนียสถาน ศักดิ์สิทธิ์ของชาวลาว
 16.00   ออกเดินทางกลับสู่ชายแดนลาว-ไทย
 16.30   ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองท่านาแล้ง อิสระกับการช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE       ผ่านพิธีตรวจลงตรา และศุลกากร ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-                    ลาวสู่ประเทศไทย
 17.30   เดินทางถึงจังหวัดหนองคาย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
     
อัตราค่าบริการ      
       ท่านละ                                                                              8,900         บาท
       เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                            6,500         บาท
       พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                       3,000          บาท
       ค่าธรรมเนียมการนำรถยนต์เข้าลาว-เวียดนามคันละ                 2,000          บาท
 

อัตรานี้รวม   
  -ค่าโรงแรมระดับจำนวน 3 คืน
  -ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
  -ค่าธรรมเนียมผ่านแดนเข้า-ออก
  -ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวลาว
  -ค่าใช้ทางหลวงระหว่างแขวงในลาว (รถยนต์สัญชาติไทย)
  -ค่ารถนำขบวนของลาวติดโมบายสื่อสาร น้ำดื่ม ผ้าเย็น ระหว่างการเดินทาง
  -ค่าวิทยุสื่อสารประจำรถทุกคัน
  -ค่าตำรวจท่องเที่ยวของลาว ติดตามขบวนตลอดการเดินทาง
  -ค่าแพขนานยนต์ข้ามแม่น้ำโขง
  -ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
  -ค่ามัคคุเทสก์ท้องถิ่น ทีมงานนำขบวน
 
  -ค่าประกันภัยในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
  -ค่าประกันภัยรถยนต์(ในลาว)
 
    
เอกสารประกอบการเดินทาง
 
-          หนังสือเดินทาง(passport) ที่มีอายุใช้งานได้ เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
-          หนังสือเดินทางระหว่างประเทศ (passport รถยนต์)
-          สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านคนขับ
-          สำเนาใบขับขี่รถยนต์(รุ่นสมาร์ทการ์ด)
-          สำเนาเล่มคู่มือรถยนต์/ สำเนาหน้าเสียภาษี
-          หนังสือมอบอำนาจ (กรณีรถติดไฟแนนซ์) พร้อมสำเนาบัตร/ทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
เงื่อนไขการชำระเงิน ชำระ 50 % ก่อนการเดินทาง 3 สัปดาห์ ที่เหลือชำระภายใน 1 สัปดาห์
 
 
 
ติดต่อสำรองร่วมขบวนคาราวานได้ที่
 
 
        สำนักงานหอการค้าจังหวัดเลย โทร.แฟกซ์ 042-832 540  มือถือ.081-260 3307, 081-544 5591
 
 
 
 
ายในวันที่ 1 ตุลาคม 2556   ด่วน! รับจำนวนจำกัด                         
***เงื่อนไขการชำระเงิน***    (มัดจำท่านละ 2,000 บาท)
ที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ 

E-mail: loeichamber@hotmail.com www.loeichamber.com

 
คาราวาน
- เอเวอร์เรสต์เบสแคมป์คาราวาน [26 กันยายน 2556 16:29 น.]
- มองโกเลียคาราวาน [26 กันยายน 2556 16:29 น.]
- แชงกรีล่าคาราวาน...พิชิต2ซัมบาลา [26 กันยายน 2556 16:29 น.]
- ซีอาน-มองโกเลีย-เฉินตู-จางเจี่ยเจี้ย [26 กันยายน 2556 16:29 น.]
- ธิเบตเอเวอร์เรสต์คาราวาน [26 กันยายน 2556 16:29 น.]
- อเมซิงเมียนมาคาราวาน [26 กันยายน 2556 16:29 น.]
- คาราวาน3มรดกโลก ไทย-ลาว-เวียดนาม [26 กันยายน 2556 16:29 น.]
- คาราวาน3ปท : ไทย-มาเลย์-สิงคโปร์ [26 กันยายน 2556 16:29 น.]
- เมียนมาคาราวาน [26 กันยายน 2556 16:29 น.]
- คาราวาน : ไทย-ลาว ฮักแพงมั่นยืน [26 กันยายน 2556 16:29 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1

ralph lauren outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


cheap uggs


coach outlet store


pandora charms


canada goose jackets


ray ban sunglasses cheap


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


coach outlet online


red bottom


mulberry outlet uk


coach outlet online


toms


ugg


coach outlet online


harden shoes


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


pandora uk


birkin handbags


michael kors


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


coach outlet online


hermes bags


nfl jerseys


harden vol 1


coach factory outlet


christian louboutin sale


kate spade outlet


birkenstock uk


cheap nfl jerseys wholesale


adidas nmd runner


yeezy boost


pandora jewelry outlet


uggs outlet


coach outlet store online


ugg sale


michael kors outlet online


nmd adidas


retro 11


longchamp sale


pandora charms sale clearance


ugg outlet


nfl jerseys cheap


canada goose clothing


tory burch shoes


toms outlet


kate spade handbags


ray ban sunglasses sale


nike outlet store online


coach factory outlet online


canada goose jackets


christian louboutin shoes


ralph lauren sale clearance uk


hermes bag


yeezy boost 350


ugg boots


coach outlet online


beats wireless headphones


birkenstocks


adidas outlet online


christian louboutin shoes


adidas outlet online


mlb jerseys


ugg boots


coach factory outlet online


longchamp


birkenstock outlet


ralph lauren sale


ralph lauren uk


nike huarache shoes


mulberry handbags


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


air jordan retro


cheap jerseys


coach factory outlet


ugg outlet


coach purses


canada goose coats


coach outlet store


nike outlet store


coach factory outlet online


pandora outlet


coach outlet online


nike outlet store


oakley sunglasses outlet


toms outlet


uggs outlet


pandora jewelry


ugg boots women


air jordan shoes


pandora charms sale clearance


longchamps


hermes outlet


ugg boots


mlb jerseys


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ugg shoes


moncler outlet online


canada goose outlet


adidas yeezy boost 350


birkenstock shoes


burberry handbags


mulberry


north face jackets


coach factory outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


christian louboutin sale


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nike shoes


michael kors outlet online


ugg on sale


ralph lauren sale clearance uk


ugg slippers


kate spade outlet online


canada goose jackets


cheap ugg boots


michael kors


pandora charms outlet


nike outlet online


burberry outlet


moncler outlet online


superdry outlet


adidas nmd runner


valentino


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren


ralph lauren sale


canada goose


ralph lauren


pandora charms outlet


nike sneakers


michael kors bags


polo ralph lauren outlet online


canada goose parka


nike sneakers


ray bans


longchamp handbags


birkenstock shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots outlet


supreme clothing


adidas store


michael kors outlet online


ugg outlet online


ugg outlet


canada goose coats


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy shoes


uggs


burberry outlet online


toms


birkenstock


adidas outlet store


adidas sneakers


uggs outlet


ralph lauren sale


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet online


ugg canada


christian louboutin shoes


pandora charms outlet


cheap ugg boots


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


michael kors uk


birkenstock outlet store


ray bans


birkenstock outlet


ralph lauren


cheap nike shoes


coach factory outlet online


yeezy shoes


red bottoms


uggs outlet


bottes ugg


pandora charms


louboutin outlet


uggs outlet


burberry uk


coach factory outlet online


adidas superstar shoes


canada goose outlet


coach outlet canada


adidas nmd r1


mbt


louboutin shoes


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


caterpillar boots


toms


cheap jordan shoes


superdry sale


kate spade outlet


kate spade handbags


uggs on sale


coach outlet store online clearance


burberry outlet


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350


uggs outlet


canada goose sale


adidas nmd r1


beats headphones


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet store online


yeezy shoes


kate spade outlet online


air max


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


pandora jewelry store


coach factory outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


canada goose jackets uk


pandora jewelry outlet


pandora


michael kors


moncler coats


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


longchamp bags


ugg boots


michael kors outlet store


coach factory outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


ugg outlet online


fitflops sale clearance


pandora charms sale clearance


nike air max 2018


louboutin outlet


ralph lauren outlet


mulberry uk


polo ralph lauren outlet


ugg boots outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


moncler jackets


canada goose jacket


fitflop sandals


canada goose jackets


uggs outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


moncler


michael kors outlet store


canada goose coats


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


michael kors outlet store


nike outlet


michael kors handbags outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


supreme london


canada goose


the north face outlet


yeezy boost 350


cheap ugg sale


pandora jewelry


tory burch outlet online


mlb jerseys whgolesale


michael kors outlet clearance


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


adidas outlet store


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


ray ban glasses


pandora charms sale


canada goose jackets


jordans


michael kors outlet canada


red bottom heels


pandora charms sale


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


cheap air jordans


adidas yeezy boost


valentino outlet


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


michael kors outlet store


cheap jordan shoes


polo ralph lauren


coach outlet online


canada goose jackets


ray bans


michael kors bags


discount oakley sunglasses


timberland outlet store


coach handbags outlet


moncler pas cher


kate spade handbags


discount oakley sunglasses


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach outlet canada


gucci outlet online


adidas nmd r1


adidas nmd runner


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


pandora charms


yeezy shoes


longchamp bags


ray ban glasses


cheap uggs


mlb jerseys


hermes bags


ray ban sunglasses discount


ugg boots


ชื่อ : 20170904yuanyuan   E-mail : john802399@gmail.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 19:20 น.
IP : 27.153.182.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

red bottom heels


moncler uk


canada goose jackets uk


pandora jewelry


michael kors outlet clearance


michael kors outlet online


coach outlet online


longchamp bags


ugg sale


canada goose jackets


moncler


pandora jewelry outlet


christian louboutin shoes


ralph lauren outlet


birkenstock outlet


longchamp bags


pandora uk


canada goose coats


the north face outlet


moncler jacket


michael kors uk


coach factory outlet


coach outlet online


valentino outlet


uggs outlet


moncler jackets


moncler coats


ralph lauren uk


moncler outlet online


coach outlet online


ralph lauren outlet online


ugg outlet store


mlb jerseys


ralph lauren


canada goose coats


canada goose jackets


hermes outlet


nmd adidas


canada goose coats


ray ban sunglasses discount


burberry outlet online


uggs outlet


canada goose


pandora charms


moncler uk


adidas nmd r1


ugg boots


pandora charms sale clearance


coach outlet online


christian louboutin sale


north face jackets


canada goose outlet


jordans


timberland outlet


cheap oakley sunglasses


ray bans


adidas yeezy shoes


ralph lauren outlet online


canada goose jackets


salvatore ferragamo shoes


coach outlet store online


north face jackets


coach outlet store online


nike shoes


nike outlet store


coach outlet online


ralph lauren


uggs outlet


adidas shoes


air jordan shoes


polo ralph lauren


louboutin outlet


coach outlet online


michael kors outlet online


canada goose outlet online


nfl jerseys


michael kors outlet store


ralph lauren outlet online


burberry outlet online


nike outlet online


michael kors outlet online


canada goose jackets


canada goose


pandora charms sale clearance


ralph lauren outlet online


polo ralph lauren outlet online


canada goose jackets


coach outlet online


cheap air jordans


canada goose outlet


michael kors outlet store


kate spade outlet online


ugg outlet


polo ralph lauren outlet


ugg outlet online


red bottom


north face outlet


christian louboutin shoes


canada goose jackets


coach factory outlet online


harden vol 1


louis vuitton factory outlet


adidas sneakers


ugg outlet


ugg australia outlet


cheap jordans for sale


canada goose jackets


michael kors handbags


coach factory outlet online


ugg boots outlet


mulberry handbags


uggs outlet


hermes bags


kate spade handbags


cheap nike shoes


cheap ugg boots


air jordans


ralph lauren outlet online


canada goose coats


supreme clothing


ugg boots


louis vuitton outlet online


hermes handbags


bottes ugg


canada goose sale


burberry outlet online


ralph lauren outlet online


michael kors outlet store


adidas outlet online


louis vuitton factory outlet


louboutin shoes


tory burch shoes


polo ralph lauren outlet


cheap air jordans


coach factory outlet online


coach outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


uggs on sale


canada goose outlet


yeezy boost 350


adidas nmd runner


nike shoes


cheap jordans


coach outlet store


burberry handbags


the north face outlet


canada goose sale


polo ralph lauren outlet


coach factorty outlet online


canada goose jackets


ugg boots outlet


mulberry outlet uk


adidas outlet store


canada goose jackets


adidas outlet online


ferragamo shoes


cheap ray bans


polo ralph lauren outlet


adidas nmd r1


coach factory outlet online


moncler outlet online


canada goose coats


coach purses


kate spade handbags


louis vuitton handbags


mbt


kate spade outlet online


cheap jordans free shipping


moncler coats


uggs clearance


canada goose jackets


ugg canada


adidas yeezy boost


cheap air jordans


uggs outlet


canada goose sale


ugg boots


cheap ray ban sunglasses


adidas superstar shoes


canada goose jackets


coach factory outlet


ugg outlet


michael kors outlet store


coach outlet online


cheap ugg boots


discount oakley sunglasses


valentino


canada goose sale


yeezy boost 350


canada goose jackets


nike outlet


ugg


pandora jewelry outlet


nike outlet store


air max


louis vuitton outlet online


air max


the north face jackets


coach outlet store


kate spade handbags


cheap jordan shoes


pandora charms outlet


north face sale


cheap jordan shoes


polo ralph lauren outlet online


ray bans


nike sneakers


coach outlet online


adidas yeezy boost


canada goose jacket


coach factory outlet online


coach factorty outlet online


ugg outlet online


fitflops sale clearance


cheap oakley sunglasses


coach outlet online


adidas store


ralph lauren uk


ray ban sunglasses outlet


longchamp outlet store


ray ban sunglasses cheap


canada goose


ugg outlet store


hermens


burberry handbags


tory burch outlet online


uggs


ferragamo outlet


michael kors outlet online


columbia sportswear outlet


hermes bags


michael kors outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


canada goose parka


pandora jewelry store


coach outlet online


air jordan retro


retro 11


canada goose jackets


louis vuitton outlet store


ugg outlet store


uggs on sale


ralph lauren outlet online


coach outlet online


ugg outlet


canada goose outlet


mulberry uk


moncler coats


coach factory outlet online


nike outlet store online


air max shoes


ugg outlet online


yeezy boost 350


ralph lauren sale


pandora charms sale


adidas outlet store


yeezy shoes


michael kors


nfl jerseys


coach outlet online


birkin handbags


coach outlet online


ugg boots women


adidas superstars


michael kors


louis vuitton outlet


ugg boots sale


cheap oakley sunglasses


moncler outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


toms shoes


ugg boots


caterpillar boots


canada goose


michael kors outlet clearance


nike sneakers


michael kors outlet store


michael kors outlet online


coach outlet online


michael kors outlet store


michael kors outlet clearance


yeezy shoes


michael kors outlet clearance


ugg boots


ugg canada


coach factory outlet online


coach factory outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet online


cheap ugg boots


coach factory outlet online


longchamp outlet


coach factory outlet online


ugg boots


ugg boots


coach outlet canada


louis vuitton outlet store


moncler sale


supreme shirts


polo outlet online


canada goose outlet


longchamp sale


nike outlet online


ralph lauren


ugg outlet store


coach outlet canada


coach outlet store online


birkenstock shoes


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet store


adidas yeezy boost 350


moncler jackets


supreme uk


adidas nmd runner


coach outlet online


burberry handbags


michael kors outlet canada


ugg boots


mlb jerseys cheap


cheap jordan shoes


moncler jackets


nike air max 2018


fred perry polo shirts


ralph lauren uk


adidas nmd r1


uggs outlet


canada goose jackets


michael kors bags


uggs outlet


mulberry


mlb jerseys


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


coach factory outlet


ugg boots outlet


ugg outlet


coach outlet store online clearance


moncler sale


uggs clearance


uggs outlet


cheap jordan shoes


pandora outlet


michael kors


kate spade outlet


louis vuitton outlet online


oakley sunglasses outlet


fred perry shirts


pandora charms sale clearance


uggs outlet


canada goose jackets


canada goose jackets


ralph lauren sale


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


pandora charms


coach outlet store


polo ralph lauren outlet online


yeezy shoes


michael kors outlet


kate spade outlet online


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


michael kors outlet online


ralph lauren


pandora jewelry


kate spade outlet


ugg boots


salvatore ferragamo outlet


ugg boots


canada goose outlet store


fitflop sandals


pandora charms outlet


michael kors


louboutin outlet


coach outlet online


coach outlet online


cheap nfl jerseys wholesale


moncler outlet online


coach outlet online


canada goose outlet


ray ban glasses


polo ralph lauren outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


gucci outlet online


pandora charms


gucci outlet


canada goose sale


hermes bag


pandora charms outlet


pandora uk


coach handbags outlet


michael kors outlet online


christian louboutin shoes


uggs outlet


polo ralph lauren outlet online


tory burch outlet online


the north face outlet


cheap jordan shoes


timberland outlet store


ugg boots


ray ban sunglasses discount


michael kors outlet canada


north face outlet


pandora charms outlet


moncler pas cher


michael kors


michael kors


coach factory outlet online


burberry outlet


ugg boots


red bottoms


coach factory outlet online


coach outlet online


cheap uggs


171226yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 26 ธันวาคม 2560 20:04 น.
IP : 27.100.18.XXX

ความคิดเห็นที่ 3
As if all the winter kate spade handbags Outlet colors were Coach Factory Outlet Online absorbed by Ralph Lauren Outlet the sunshine,kate spade so most Coach Factory Outlet of the eyes are dark gray camels, most of the girls in the closet is coach outlet store a black coat,nike pas cher thin pants UGG Boots with black pants is a routine routine, but then you have to go down With black shoes,Skechers Shoes black boots,ugg outlet Although all black Ray Ban Outlet is handsome, but it can Nike Outet Store not be an entire winter is the case,Polo Ralph Lauren so the fashion king for you to tommy hilfiger outlet search for 30 shoes,cheap nhl jerseys regardless of Ray Ban Outlet color or style,Michael Kors Handbags Outlet can help you to break coach outlet store online the dull winter.cheap nfl jerseys Rose velvet boots,Coach Outlet velvet fabric michael kors outlet single christian louboutin pas cher product is considered Asics Sneakers a must have Coach Outlet this year.Burberry Bags Sale Tortoiseshell heels,Tory Burch Flats heel design to break the Tory Burch Shoes routine and very beautiful.Adidas Shoes From loose casual wear to Michael Kors Factory Outlet beach tops oakley sunglasses outlet in shorts to Converse Outlet Store Bohemian skirts,cheap ray ban sunglasses these designs have oakley sunglasses canada earned you plenty of eyeballs under armour outlet and overwhelmed you tory burch outlet store with your day out.ugg boots black friday Set in the quiet Oakley Sunglasses heart back to our lives,moncler jackets has become a new Michael Kors Outlet trend of practice.Jordan shoes Do not know if Ralph Lauren Polo you have oakley outlet not noticed,uggs outlet but if you are choosing a cheap nfl jerseys fashionable suit,Christian Louboutin Mens we have narrowed down a nike air max 2018 large range for you to cheap jerseys see if there montblanc is any one that Pandora Jewelry Sale is your dish.canada goose jackets Compared to the bold mix and match shot ugg outlet store on London Street,Timberland Boots the influx of people in Coach Outlet Online the streets of Milan seems to Coach Outlet be more in Coach Outlet Online love between Coach Outlet Store Online the prints nike shoes and colors,true religion jeans and even sportswear Salomon Running Shoes can be put Cheap Jordans on a new cut,michael kors handbags outlet but also really no one! Love the fashion elements air jordan 11 of men who print,coach outlet pay close Coach Outlet Store Online attention to Fitflop Shoes learn!nba jerseys cheap White shirt men should Ugg outlet be a manpower, right,longchamp outlet But add points Ray-Ban Sunglasses Outlet such as wave points,Canada Goose Jackets stripes, printing,true religion outlet hollow and other elements,Stuart Weitzman Boots or to design a ugg australia sense of tailoring,north face jackets many people Prada Outlet Store can not avoid it.Ray-Ban Sunglasses In fact, not so scary,pandora jewelry take a look at Coach factory Outlet Store the influx of people Nike Air Max model is not that hard.Coach Outlet Store Some fashion articles will recommend girls to Ugg Boots Women wear boys clothes Ugg Boots Outlet will be more sexy smaller,Oakley Outlet in fact,Cheap Air Jordans Shoes boys wear montblanc pens do not have a taste,Adidas NMD XR1 especially in the summer,coach outlet online self-cultivation Kate Spade Outlet of the clothes for red bottoms boys who love Oakley Sunglasses Outlet sweating yeezy boost is not the oakley sunglasses cheap natural choice,Michael Kors Bags this time New Balance Outlet A high quality sac longchamps pas cher Oversize is the oakley Outlet best choice,North Face Outlet cool and stylish ventilation Nike Air Max 2018 personality,The North Face Jackets easy to stand Ray Ban Sunglasses out in an ordinary canada goose outlet store T shirt shirt.Longchamp Handbags Khaki pants are not oakley sunglasses as wide-skinned pants,Ugg Outlet Store wear a variety of Coach Handbags Outlet restricted,Fitflops not good with.Michael Kors Outlet It belongs to everyone,Ralph Lauren Outlet but also jordan shoes for men belong to true religion outlet each season,uggs outlet every occasion,coach outlet store US can be different moncler coats with a Moncler Jackets matching and foil,Timberland Boots Outlet wear a different taste,the north face jackets do not believe you Coach Factory Outlet can see the Michael Kors outlet Online influx of people montblanc is how to Kate Spade Outlet interpret it.

Every season,Christian Louboutin Shoes men's T adidas yeezy boost station show the north face field have tooling,Kate Spade Outlet Store the fashion ray ban outlet industry never miss any one industry,new balance when the designer will be Ray Ban Outlet devoted to vans outlet store the tooling magic,Coach Handbags it no longer belongs not only to the workers.swarovski outlet And wearing a cheap Oakley tooling man moncler outlet online in the eyes of coach factory outlet girls is very Men,moncler outlet hormones,nba jerseys shop sense of power Michael Kors Outlet Online minutes burst.swarovski In addition to Ralph Lauren Outlet baseball caps,Adidas Outlet Online fisherman hats in recent years Swarovski Outlet the appearance rate is fitflop sandals also getting longchamp handbags higher and higher,Michael Kors Outlet Online celebrities and Michael Kors Outlet street beat longchamps sac people have Adidas Shoes worn this Ed Hardy Outlet Store low-key but very personality hat. Hot summer,swarovski crystal put on a comfortable ray ban canada T-shirt,Ray-Ban Sunglasses Outlet a pair of cool shorts,red bottoms a sun-shading fisherman's hat,Christian Louboutin Outlet simple and cheap nike air max simple dress,Pandora Jewelry Sale stylish and timberland very seductive it.adidas yeezy T-shirt Michael Kor Store Online Polo shirt + shorts Nike Outlet combination true religion jeans for men is definitely the first choice Ugg Outlet for summer modeling.Michael Kors Outlet Whether it is Coach Factory Outlet Store Online classic T-shirt,The North Face Jackets or wild Polo shirt,Uggs Outlet I believe every ugg australia man's wardrobe,Christian Louboutin Sale with shorts,Polo Ralph Lauren simple and clean burberry handbags and very fresh.Salvatore Ferragamo Take a look at Michael Kors Outlet the men's coach handbags outlet demonstration.uggs outlet London 2018 spring Coach Outlet Online and summer men's Salomon fashion week Coach Factory Outlet street shooting,canada goose outlet compared to the influx of people,ugg boots modeling basically Cheap Ray Bans basic models,under armour casual,Retro Air Jodan Shoes no special Ray-Ban Sunglasses Outlet concave marks,Coach Outlet but the model's Christian Louboutin Outlet Store own superiority,Michael Kors Handbags Outlet even if the white T plus north face outlet jeans Must be another Jordan shoes slender scenery outside.

Hot white shoes nowadays Oakley Sunglasses called the Wild pandora jewelry Artifact,Asics Shoes For Men almost any style of Prada Outlet dress can be with it,Skechers Shoes but how can the white shoes piercing Coach Outlet Stores out the Coach Outlet Stores distinctive effect,michael kors store online Take a look at the cheap jordan men's weekly model men it.Vans For girls,red bottoms Shoes wedding dress Christian Louboutin Shoes is the most coveted moment of this life.Coach Factory Outlet For this moment there are too Tory Burch Outlet Online many reveries,adidas nmd mens there seems to ralph lauren outlet be endless fantasy,polo ralph lauren outlet there will Timberland Outlet always be more ways adidas nmd shoes and forms to let the girls expect.Giuseppe Zanotti We pick out the most Michael Kors Outlet online stunning Pinterest on the 12 Moncler Jackets wedding photos,Coach Outlet hoping to give you a Cheap Jerseys Wholesale little visual enjoyment.Coach Outlet Also hope to be able to Christian Louboutin Outlet shoes give married soon,ralph lauren outlet in preparation nike air max for your canada goose wedding photos,valentino sandals a little new inspiration.
ชื่อ : dongdong   E-mail : newireena@yahoo.com    วันที่ : 29 ธันวาคม 2560 16:32 น.
IP : 69.167.32.XXX

ความคิดเห็นที่ 4

dodgers jerseys


marlins jerseys


yeezy shoes


jordan 31


coach outlet online


guess clothing


moncler outlet online


uggs outlet


city royals jerseys


nike outlet store


christian louboutin sale


pandora charms sale clearance


ed hardy outlet


mbt shoes


true religion outlet


coach outlet store


camisetas futbol baratas


moncler pas cher


blue jays jerseys


pandora outlet


kobe shoes


true religion jeans


true religion outlet store


pandora charms outlet


louis vuitton outlet store


louis vuitton


ralph lauren pas cher


true religion jeans


air huarache


kate spade outlet online


rangers jersey


pandora charms outlet


michael kors outlet clearance


moncler jackets


moncler outlet online


coach outlet online


jimmy choo shoes


nike outlet store


giants jerseys


angels jerseys


mulberry bags sale


nike outlet online


adidas shoes


true religion


ugg boots clearance


christian louboutin shoes


nike shoes


cheap jordans free shipping


yeezy shoes


kate spade outlet


adidas wings shoes


true religion outlet


yeezy shoes


coach outlet store


true religion outlet


kate spade outlet


michael kors handbags outlet


nike outlet store online


cheap jordan shoes


coach outlet store


nike flip-flops


hermes bags


nike outlet store


miu miu handbags


coach handbags


coach outlet online


titans jersey


coach factory outlet online


nike max


air jordan uk


mont blanc


ralph lauren outlet online


moncler jackets


uggs outlet


canada goose coats


tory burch outlet store


seattle seahawks jersey


cheap snapbacks


ralph lauren uk


canada goose


cheap jordan shoes


christian louboutin shoes


ugg boots women


mont blanc pen


nike air force


coach factory outlet


adidas nmd r1


superdry clothing


canada goose coats


fitflops sale clearance


diamondbacks jerseys


coach factory outlet store


christian louboutin shoes


y3 shoes


kate spade outlet


pandora jewelry outlet


michael kors outlet clearance


snapback hats


salomon shoes


nike factory store


true religion jeans sale


fila shoes


true religion jeans


190305yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2562 13:58 น.
IP : 172.105.195.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY