Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 129
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,093,428
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
26 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  คาราวาน
คาราวานรถยนต์ Off Road 2 แผ่นดินไทย-ลาว
[21 เมษายน 2552 21:41 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8108 คน
วันแรก จ.เลย ลงทะเบียน (อาหารเย็น)
  ลงทะเบียน ติดสติ๊กเกอร์ ตรวจสภาพรถ รับวิทยุสื่อสาร ฟังข้อมูลการร่วมขบวนคาราวานรถยนต์ พักโรงแรมเลยพาเลซ
วันที่สอง เลย - ปากลาย - ไชยะบุลี (อาหารเช้า /เที่ยง/เย็น)
  ผ่านพิธีตรวจลงตราที่ด่าน ตม.บ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ ข้ามสะพานไทย - ลาว เมืองแก่นท้าว (สปป.ลาว) เส้นทางหมายเลข 4 (Off Road ) ท่าเรือเมืองปากลาย 1 ใน 4 เมืองธุรกิจตอนใต้ของแขวงไชยะบุลี พักโรงแรมนกอินทรีย์ แขวงไชยะบุลี 
วันที่สาม ไชยะบุลี - ท่าเดื่อ ( แพขนานยนต์) - เชียงเงิน - หลวงพระบาง ( อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)
  มุ่งสู่ท่าเรือบั๊ก  (แพขนานยนต์) ข้ามแม่น้ำโขง ชมวิถีชีวิตชาวลาวเทิง ลาวลุ่ม สู่เส้นทางหมาเลยที่ 13  หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ เป็นปีที่ 13 ชมวัดเชียงทอง ศิลปกรรมล้านช้าง ขึ้นยอดภูสี ดูพระอาทิตย์ตก ร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญ
พักโรงแรมมโนลักษณ์ (หรือระดับเดียวกัน)
วันที่สี่ วัดวิชุนราช - หอพิพิธภัณฑ์ - น้ำตกตาดกวางสี - หมู่บ้านผานม (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)
  ทำบุญใส่บาตร ตามวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมวัดวิชุนราชหรือวัดพระธาตุหมากโม สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ชมหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง เดิมเป็นวังที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ น้ำตกตาดกวางสี สถานที่ท่องเที่ยวตสมธรรมชาติสวยที่สุดในหลวงพระบาง เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือท้องถิ่นที่บ้านผานม  พักโรงแรมมโนลักษณ์ (หรือระดับเดียวกัน)
วันที่ห้า  หลวงพระบาง -วังเวียง -เวียงจันทน์ - หนองคาย ( อาหารเช้า / เที่ยง / เย็น)
  เส้นทางหมายเลข 13 ผ่านภูคูน จุดสูงสุดของยอดเขา ทิวทัศน์สองข้างทาง และวิถีชีวิตของชาวเขา บันทึกภาพแห่งความประทับใจ
เมืองวัง  เวียง สถานที่ท่องเที่ยวชื่นชอบของชาวตะวันตก แวะชมถ้ำจังแหล่งท่องเที่ยวหลักของวังเวียง นครหลวงเวียงจันทน์ อนุสาวรีย์
ประตูชัย ดิวตี้ฟรี ข้ามสะพานมิตรภาพไทย - ลาว โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

     
.........................................โปรแกรมสามารถปรัเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม.........................................
 อัตราค่าบริการ  ท่านละ   9,900  บาท ( พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท )
   เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ท่านละ 6,500  บาท
 ค่านำรถเข้าลาว  ค่าธรรมเนียมนำรถเข้าลาว คันละ 2,000  บาท
 อัตรานี้รวม  ค่าที่พักโรงแรม 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน )
   ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการค่าธรรมเนียมผ่านแดน
   ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวลาว
   ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่ง
   ค่าแพขนานยนต์ข้ามแม่น้ำโขง
   ค่ารถนำขบวนและมัคคุเทศน์ตลอดเส้นทาง
   ค่าวิทยุสื่อสารประจำรถค่าประกันภัยในการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 บาท
   ค่าประกันภัยรถยนต์ในสปป.ลาว
 อัตรานี้ไม่รวม  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น มินิบาร์ในห้องพักและอาหารหรือเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง  หนังสือเดินทาง (Passport )ที่มีอายุคงเหลือในวันเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
   รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว 1 แผ่น
   สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
   สำเนาทะเบียนรถ พร้อมหน้าเสียภาษี
   สำเนาใบขับขี่รถยนต์ (รุ่นสมาร์ท การ์ด)
 เงื่อนไข  มัดจำท่านละ 2,900 บาท พร้อมเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 1 สัปดาห์
   โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
   แฟกซ์สลิปมาที่เบอร์แฟกซ์ 042-830742
   ติดต่อเบอร์โทร 042-830741 ,081-2603307 ,085-0102426
  ยินดีรับบัตรเครดิต

[ +zoom ]
วัดเชียงทอง

[ +zoom ]
ตักบาตรข้าวเหนียว

[ +zoom ]
แพขนานยนต์

[ +zoom ]
คาราวาน
- เอเวอร์เรสต์เบสแคมป์คาราวาน [21 เมษายน 2552 21:41 น.]
- มองโกเลียคาราวาน [21 เมษายน 2552 21:41 น.]
- แชงกรีล่าคาราวาน...พิชิต2ซัมบาลา [21 เมษายน 2552 21:41 น.]
- ซีอาน-มองโกเลีย-เฉินตู-จางเจี่ยเจี้ย [21 เมษายน 2552 21:41 น.]
- ธิเบตเอเวอร์เรสต์คาราวาน [21 เมษายน 2552 21:41 น.]
- อเมซิงเมียนมาคาราวาน [21 เมษายน 2552 21:41 น.]
- คาราวาน3มรดกโลก ไทย-ลาว-เวียดนาม [21 เมษายน 2552 21:41 น.]
- คาราวาน3ปท : ไทย-มาเลย์-สิงคโปร์ [21 เมษายน 2552 21:41 น.]
- เมียนมาคาราวาน [21 เมษายน 2552 21:41 น.]
- คาราวาน : ไทย-ลาว ฮักแพงมั่นยืน [21 เมษายน 2552 21:41 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY