Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 18
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 123
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,090,406
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  คาราวาน
โปรแกรมคาราวานรถยนต์ 3 ประเทศ ไทย-ลาว-จีน
[13 กุมภาพันธ์ 2551 11:01 น.]จำนวนผู้เข้าชม 25180 คน
 
 
.คาราวานสิบสองปันนา.
. เชียงราย – ลาว ห้วยทราย หลวงน้ำทา - จีน กาหลั่นป้า สิบสองปันนา..
 
ต้อนรับเส้นทางเส้นทางสายใหม่R3A ...เชียงราย-สิบสองปันนา
สัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทลื้อ ที่ เมืองสิบสองปันนา (เชียงรุ่ง)
โดยผ่านเส้นทางที่ชาวไทลื้ออพยพมาสู่ประเทศไทย และสัมผัสเส้นทางสายใหม่ R3A
ผ่านแขวงบ่อแก้ว-แขวงหลวงน้ำทา-บ่อเต็น-บ่อหาน-เมืองล่า-สิบสองปันนา
มณทลยูนนาน ชมวิถีชิวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างเส้นทาง
โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
    
วันแรก :   ภูมิลำเนา – ฟรีรัน - อ.เชียงของ จ.เชียงราย
13.00 น.-18.00 น. ลงทะเบียน ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ อ.เชียงของ รับคู่มือในการเดินทาง ติดสตริกเกอร์   ร่วมฟังข้อมูลในการเดินทาง พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง :  เชียงของ ห้วยทราย (แขวงบ่อแก้ว) หลวงน้ำทา เมืองหล้า เชียงรุ่ง (สิบสอง ปันนา)
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารน้ำโขงริเวอร์ไซด์ (มื้อที่ 1) หลังอาหาร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว  จากนั้นนำรถท่านลงเรือข้ามฟากแม่น้ำโขง– คุนหมิง(เมืองจีน)  เพื่อมา ขึ้นรถเดินทางสู่เส้นทางสายใหม่ กรุงเทพฯ(เมืองไทย)
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารเมืองหลวงน้ำทา (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ด่าน ตม.บ่อเต็น(ด่านตม.จีน) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา)800 ปี ซึ่งมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่  นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม : สวนป่าดงดิบ ศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ (อีก้อ) –สวนบ้านถิ่น- วัดป่าเจ -โชว์พาราณสี
06.30 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ตลาดเช้าเมืองสิบสองปันนา
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)หลังอาหารนำท่านเดินทาง ชมสวนแห่งประวัติศาสตร์ สวนบ้านถิ่น
18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านชม SUPER FASHION SINGING & DANCING (สำหรับโชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสี เป็นโชว์ที่สวยงามมากๆและเป็นไฮไลท์ของเมืองสิบสองปันนา หากใครมาแล้วไม่ได้ดูโชว์ ก็เหมือนกับมาไม่ถึงเมืองสิบสองปันนาครับ)
 
 วันที่สี่ : กาหลั่นป้า หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ ตลาดไทลื้อ
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองกาหลั่นป้า
12.00 น.บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเมืองกาหลั่นป้า (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมวิถีชวิตที่ ตลาดไทลื้อ
18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 9) หลังอาหาร ให้ท่าน....ช็อปปิ้ง
 
 วันที่ห้า : เชียงรุ่ง - หลวงน้ำทา - เชียงของ - ภูมิลำเนา
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่เมืองหลวงน้ำทา นำท่านเที่ยวชมวิถีชิวิตของชาวลาว11) หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ
16.30 น. ถึง เชียงของ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านตม.เชียงของ  
17.30 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ (มื้อที่ 12) หลังอาหารออกเดินทางตามเส้นทางกลับภูมิลำเนา ตามอัศธยาศัย
 
.ราคา และโปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม.
 
หมายเหตุ :   โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียง
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
 
.-
 
 
.-
 
.-
 
3,000.-
 
อัตรานี้รวม          
-ค่ารถขบวน ตลอดการเดินทางตามรายการ                  
-ค่าที่พัก(ไม่รวมที่อ.เชียงของ)...ระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องล่ะ 2 – 3 ท่าน)
- ค่าอาหาร 12 มื้อ ตามรายการ                                                                             -ค่ารถบริการท่องเที่ยวตลอดรายการ
-ค่า VISA เข้าประเทศจีน (ยื่น 4 วัน ทำการ)                                                    -ค่าธรรมเนียมเช้าชมสถาที่ต่าง ๆ                      
-ค่าโชว์พาราณาสี                                                                                                  -ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
-ค่าหัวหน้าทัวร์, ไกด์ท้องถิ่น                                                                                         
                 
อัตรานี้ไม่รวม     
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ                                            
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอบิล) )
-น้ำมันเชื้อ                          
-ค่าทำวีซ่า ด่วน      1200.-
ประเภทรถยนต์ 
    *ใช้รถยนต์เก๋ง/ปิดอัพ / รถแวน /  รถตู้ ทั้งประเภทขับเคลื่อน 2 ล้อ และขับเคลื่อน  4  ล้อได้
เงื่อนไข การสำรองการเดินทาง
* ส่งเอกสาร4,500  บาท / ท่าน   ก่อนการเดินทาง 30 วัน ส่วนที่เหลือชำระภายใน14 วันก่อนการเดินทาง

 
จองและส่งเอกสารก่อนการเดินทาง 1 เดือน ***รับจำนวนจำกัด ยินดีรับบัตรเครดิต ****
 
เอกสาร-คนขับรถยนต์ และเอกสารเกี่ยวกับรถยนต์
 *สำเนาใบขับขี่รถยนต์  ( สมาร์ทการ์ด )
 *สำเนาคู่มือประจำรถ ( ถ่ายเอกสารหน้ารายละเอียดของรถ และรายการเสียภาษี )
*สำเนาบัตรประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
*รูปถ่าย  1 นิ้ว จำนวน 6 แผ่น
*หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่เจ้าของรถไม่ได้เดินทางไปด้วย ( พร้อมเอกสารส่วนตัวของเจ้าของรถ เช่น สำเนาบัตรประชาชน  และ สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีเป็นนิติบุคคลให้ใช้หนังสือรับรอง  พร้อมเอกสารส่วนตัวของผู้มีอำนาจลงนาม ( ประทับตรา )
สิ่งที่ควรนำติดตัว: กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง )
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีฟ้าขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือ รูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ)
4.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันนะครับ
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
• สิบสองปันนา เมืองสิบสองปันนา เป็นเขตปกครองตนเอง อายุกว่า 800 ปี อยู่ในเขตมณฑลยูนหนาน ประเทศจีน ซึ่งมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย
1.ทัวร์สิบสองปันนา  อาจลำบากในการสื่อสารเพราะเขาฟังภาษาไทยไม่ได้  ยกเว้นกับชาวไทลื้อ  พอคุยกันได้บ้างครับ
2.การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย
3.ที่พัก โรงแรมระดับมาตรฐาน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น ครับ
4.อาหารการกิน ก็เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีน รสชาดจืดสักหน่อย เตรียมน้ำพริกนรกจากเมืองไทยไปได้เลยครับ
5.เรื่องห้องน้ำ ระหว่างเส้นทาง จะหาห้องน้ำยากสักหน่อย ห้องน้ำส่วนใหญ่ไม่ดี เหมือนประเทศจีน
6.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง ใช้เงินหยวนนะครับ   เงินบาทและเงินดอลล่าร์ ใช้ไม่ได้ครับ
7.ช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบายที่สุด ไม่หนาวมากครับ
8.สภาพเส้นทาง เส้นทางถนนลาดยาง นั่งรถจากเชียงของถึงสิบสองปันนานานสักหน่อย เส้นทางทิวเขาสวยงาม
 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
คาราวาน

[ +zoom ]
คาราวาน
คาราวาน
- เอเวอร์เรสต์เบสแคมป์คาราวาน [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:01 น.]
- มองโกเลียคาราวาน [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:01 น.]
- แชงกรีล่าคาราวาน...พิชิต2ซัมบาลา [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:01 น.]
- ซีอาน-มองโกเลีย-เฉินตู-จางเจี่ยเจี้ย [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:01 น.]
- ธิเบตเอเวอร์เรสต์คาราวาน [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:01 น.]
- อเมซิงเมียนมาคาราวาน [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:01 น.]
- คาราวาน3มรดกโลก ไทย-ลาว-เวียดนาม [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:01 น.]
- คาราวาน3ปท : ไทย-มาเลย์-สิงคโปร์ [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:01 น.]
- เมียนมาคาราวาน [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:01 น.]
- คาราวาน : ไทย-ลาว ฮักแพงมั่นยืน [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:01 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
อยากสอบว่าผมร่วมไป2คนได้ไหม และมีปั้มแก๊สระหว่างทางไหมครับ ตอนนี้เดินระหว่างวันที่เท่าไรราคาคนละ ขอบคุณครับ
ชื่อ : ขุนทะลวงฟัน   E-mail : tor50923@hotmail.com    วันที่ : 10 สิงหาคม 2553 15:07 น.
IP : 124.122.188.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
ชื่อ : ขุนทะลวงฟัน   E-mail : tor50923@hotmail.com    วันที่ : 10 สิงหาคม 2553 15:09 น.
IP : 124.122.188.XXX

ความคิดเห็นที่ 3
ถ้าไม่มีรถแต่ขอร่วมเดินทางติดรถไปด้วยได้ไหมค่ะ
ชื่อ : แอน   E-mail : atakarai@thaimail.com    วันที่ : 26 สิงหาคม 2553 17:55 น.
IP : 222.123.123.XXX

ความคิดเห็นที่ 4
อยากทราบว่าไปประมาณ5คนไปได้หรือเปล่าไประหว่างออกเดินทางจากกรุงเทพวันที่ 28 ธ.ค.53ไม่ทราบมีไปไหม
ชื่อ : ภัค    วันที่ : 15 ตุลาคม 2553 21:02 น.
IP : 222.123.199.XXX

ความคิดเห็นที่ 5
ขออภัย สำหรับวันเดินทางที่แน่นอนจะลงให้เร็วนี้
ถ้เป็นมีนาคม 2554 มีท่านใดสนใจบ้างครับ
ชื่อ : loeitravel   E-mail : loeitravel@hotmail.com    วันที่ : 13 ธันวาคม 2553 16:00 น.
IP : 223.206.232.XXX

ความคิดเห็นที่ 6
เธˆเธฑเธ”เน€เธกเธทเนˆเธญเน„เธฃเธญเธตเธ เธŠเนˆเธงเธขเธšเธญเธเธ”เน‰เธงเธข เน€เธ”เน‡เธเธญเธฒเธขเธธเน„เธกเนˆเน€เธเธดเธ™10 เธ‚เธงเธš 2 เธ„เธ™ เธœเธนเน‰เนƒเธซเธเนˆ 2 เธ„เธ™
ชื่อ : เธ›เธฃเธตเธ”เธฒ เน€เธ™เธตเธขเธกเธฃเธญเธ”   E-mail : da_niamrod@hotmail.com    วันที่ : 9 กรกฎาคม 2555 12:31 น.
IP : 223.206.34.XXX

ความคิดเห็นที่ 7
อยากทราบเมื่อไรจัดอีก
ชื่อ : ปรีดา เนียมรอด   E-mail : da_niamrod@hotmail.com    วันที่ : 9 กรกฎาคม 2555 12:33 น.
IP : 223.206.34.XXX

ความคิดเห็นที่ 8
อยากไปด้วย ขอถามว่า
1.มีทริปต้นเดือนเม.ย.55หรือไม่หากมีติดต่อด่วน
ชาตรี
ชื่อ : ชาตรี    วันที่ : 31 ตุลาคม 2555 22:25 น.
IP : 180.183.182.XXX

ความคิดเห็นที่ 9
อยากไปด้วย ขอถามว่า
1.มีทริปต้นเดือนเม.ย.55หรือไม่หากมีติดต่อด่วน
ชาตรี
ชื่อ : ชาตรี    วันที่ : 31 ตุลาคม 2555 22:25 น.
IP : 180.183.182.XXX

ความคิดเห็นที่ 10
ปี2556มีคาราวานไปไหนบ้าง สนใจมาก
ชื่อ : เธียรชาญ พัฒนเสรี   E-mail : tieanzarn@gmail.com    วันที่ : 22 มกราคม 2556 15:24 น.
IP : 125.27.95.XXX

ความคิดเห็นที่ 11
เรียนทุกท่าน ... รายละเอียดคาราวานทริป ขอให้ท่านดูที่เวป เป็นหลักก่อนนะครับ เดือน เม..ย. 56 เรามี คาราวานสั้นๆ หลวงพระบาง-วังเวียง เปิดรับสมัครแล้ว โทร.สอบถามรายละเอียดได้ครับ
ชื่อ : สปริงฮอลิเดย์ & เลยทราเวล   E-mail : spring-holiday@hotmail.com    วันที่ : 22 มกราคม 2556 15:42 น.
IP : 1.1.249.XXX

ความคิดเห็นที่ 12
ถ้าไม่มีรถเอง ขอติดรถไปด้วยได้มั้ยค่ะ
ชื่อ : แจ็ดส   E-mail : Honda_jazz_nung@hotmail.com    วันที่ : 25 มกราคม 2556 15:49 น.
IP : 110.171.36.XXX

ความคิดเห็นที่ 13
สนใจ คาราวานรถยนต์ R3A ไทย ลาว จีน ช่วง ตุลาคม 56 - มกราคม 57 ระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 5 วัน
ประสบการณ์ เคยขับออกต่างประเทศมาแล้ว แต่ยังขาดเส้นทาง R3A สิบสองปันนา
รถพร้อม คนพร้อม
ชื่อ : นิคม สมบุตร 081-9980027   E-mail : nikomsom2009@hotmail.com    วันที่ : 27 มกราคม 2556 09:28 น.
IP : 118.174.96.XXX

ความคิดเห็นที่ 14

ท่านที่สนใจร่วมคาราวานรถยนต์ แต่ไม่มีรถก็สามารถร่วมคณะได้ แจ้งความจำนงค์ไว้นะครับ

ส่วนคาราวาน R3A ไทย ลาว จีน ถ้าพร้อมจะแจ้งให้ทราบ

ขอบคุณครับ
ชื่อ : loeitravel   E-mail : loeitravel@hotmail.com    วันที่ : 27 มกราคม 2556 18:51 น.
IP : 49.48.118.XXX

ความคิดเห็นที่ 15
สนใจ คาราวานรถยนต์ R3A ไทย ลาว จีน ถ้าได้ช่วงเดือน ตุลาคม 2556 จะวิเศษมากเลย
ส่งข่าวให้ทราบด้วยนะครับ
ชื่อ : พินิจ พันธ์วิริยะกุล   E-mail : pnit2009@hotmail.com    วันที่ : 28 มีนาคม 2556 22:56 น.
IP : 101.51.93.XXX

ความคิดเห็นที่ 16
ผมไกล้เกษียณแล้วพร้อมกับภรรยา สนใจที่จะร่วมเดินทางด้วยกับคณะคาราวานผมใช้รถตู้ ซีตรองอายุ 2. ปี. ไม่ทราบเข้าร่วมคาราวาน
ได้หรือเปล่า. สนใจท่องเที่ยวแถบอาเซี่ยนมาก. อยากหาประสบการณ์ในการขับรถท่องเที่ยว. หากมีโปรแกรมไหนที่อนุญาตผู้สุงอายุเข้าร่วม
คาราวาน ได้โปรดกรุุณาแจ้งให้ผมทราบด้วยได้ไหมครับ. ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ.

ชื่อ : วิทวัส เพิ่มผล   E-mail : vitavas_hb@hotmail.com    วันที่ : 12 เมษายน 2556 09:41 น.
IP : 127.0.0.XXX

ความคิดเห็นที่ 17
ไม่มีรถ แต่อยากร่วมไปเที่ยวแบบคาราวานด้วยคะ ไม่ทราบว่าต้องทำยังไงบ้างคะ อยากทำฝันให้เป็นจริงคะ
ชื่อ : Morrakrot    วันที่ : 21 เมษายน 2556 17:26 น.
IP : 118.172.144.XXX

ความคิดเห็นที่ 18
ผมสนใจโปรแกรมขับรถท่องเทียว มีโปรแกรมไปที่ไหน ส่งข่าวผมด้วยนะครับ
ชื่อ : ฉัตรชัย   E-mail : chatchai_kas@hotmail.com    วันที่ : 30 พฤษภาคม 2556 20:45 น.
IP : 27.55.131.XXX

ความคิดเห็นที่ 19
สนใจคาราวานรถยนต์เส้นทางใหม่ R3A ไทย ลาว จีน ประมาณ 3 ถึง 5 วัน พอจะลางานได้ จัดเมื่อไรกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยเป็นไปได้ประมาณเดือนตุลาคม 2556 อากาศกำลังดี สบาย เป็นรถเก๋งสามารถไปเส้นทางนี้ได้หรือไม่ ส่งข่าวผมด้วยนะครับ
ชื่อ : อ็อด บางกรวย   E-mail : amnajtour@hotmail.com    วันที่ : 22 มิถุนายน 2556 09:26 น.
IP : 49.231.114.XXX

ความคิดเห็นที่ 20
สนใจเส้นทางคาราวาน R3A ไทย ลาว จีน รถพร้อม 4 w เดินทางช่วง ตค ช่วยเมล์ แจ้งรายละเอียดด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ/เพียงจันทร์
ชื่อ : เพียงจันทร์    วันที่ : 18 กรกฎาคม 2556 17:25 น.
IP : 115.67.226.XXX

ความคิดเห็นที่ 21
สนใจเส้นทางคารวานรถยนต์สายR3A ไทย ลาว จีน รถพร้อม 4x4 W เดินทางระหว่างช่วง5-12ธ.ค.58 หรือ 27 ธ.ค.58-2มกราคม 59 หากมีรายการจัดคาราวานเมล์ บอกรายละเอียดด้วย ผมเดินทาง2คน ขอบคุณมากครับ /พยงค์









ชื่อ พยงค์ วันที่: 14 พ.ย. 58 เวลา 16.00 น.
ชื่อ : พยงค์ พรหมชาติ    วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2558 16:07 น.
IP : 27.55.47.XXX

ความคิดเห็นที่ 22
As far as first impressions go, the celine outlet seems like a good successor to the By the Way,goyard outlet but offers a taller body and leaner width.Giuseppe Zanotti The leather is valentino replica and holds its shape well, which means the gucci replica is not not light, but it’s also not overly heavy.valentino outlet online Aesthetically, this valentino outlet store is one of my new favorites;valentino outlet it’s another Fendi stunner.There are a few special valentino online to this design,true religion outlet including a leather pouch that true religion outlet online attaches to the main compart of the true religion outlet store by by a conical stud. (See the stud on the front center of the true religion jeans That is actually the pouch attaching to the interior) true religion jeans outlet The pouch easily removes and cheap true religion secures and while removed can true religion replica be used on its own or in addition to other true religion outlet online store. The center of the true religion replica jeans features a stiff partition that will hold shape chanel replica but still allows you easily access to both sides. In a Moncler CLEARANCE market where canvas linings reign, the Moncler doudoune offers a great grey microfiber. The moncler outlet online storealso has a detachable shoulder strap along with a single top handle.I was sent a sample of the light blue moncler outlet, and this hue of blue is perfect moncler factory outlet on calf leather. The moncler outlet online color mixes blue with toned-down grey undertones, but there are currently four other moncler replica colorways available. Fendi also launched its moncler outlet store site not long.www.truereligionoutlets.net/
ชื่อ : gucci   E-mail : WQM@163.COM    วันที่ : 22 ธันวาคม 2558 10:13 น.
IP : 199.195.193.XXX

ความคิดเห็นที่ 23
replica christian louboutin heels a plum is off the forehead, dyed color,tory burch flip flops outlet brush the do not. Ladies see the strange, is following suitreplica louboutin shoesin addition tochristian louboutin knockoffsflowers painted tin,giuseppe zanotti shoes there are thosefake christian louboutin the metal to build. As for the christian louboutin glitter pumpsbecause there is a lady, cheeks on the block mark,tory burch flats unique to this as a disguise,tory burch heels people feel the Decleor, christian louboutin heelscompetition and the effect of it,Giuseppe Zanotti Sneakers then into one o'clock Christian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps face particular attention to the decoration,Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black the general aristocratic girls to the house christian louboutin replica such as silkworm silk is called),Christian Louboutin middle of the forehead with a tory burch bootsvariety of paste made of feathers, sequins and animal flower tin. Some will even white teeth Giuseppe Zanotti Sneakersthen people might think this is beautiful performance, full lips are not painted, only the middle part of the painting, because it seems small but clever mouth,Christian Louboutin Asteroid face paste tin films, flowers Huang and other christian louboutin spiked heelssupplies are frequently used heroin (also known as ornament, itimmolation) Giuseppe Zanotti Wedge Sneakersis a lead and wheatreplica christian louboutin ground into powder,Giuseppe Zanotti Boots white powder extracted confusion, seemed to be painted on the face and neck, the skin appears white christian louboutin studded pumps, but the lead could easily cut giuseppe zanotti it is alsochristian louboutin narcissus pumps useful to make rice Giuseppe Zanotti Sneakers outletthe mask of this kindtory burch reva flats. Red powder known as Dan, is aGiuseppe Zanotti Sneakers applied to the cheeks and lips, you can also dye clothes made sauce, the modern equivalent of Christian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platformhair female hair change is the most ancient, style, the most abundantchristian louboutin daffodil pumpsregardless of the marriage of the girlgiuseppe zanotti outlet around as usual, are generally all hair comb to the head, made of various shapesreplica christian louboutin pumpscan be decorated with a Tory Burch shoesNicholas Kirkwood shoes is pleasant name.giuseppe zanotti Such as the Wei andGiuseppe Zanotti sale in the late Tang Dynasty is the bunstory burch ballet flats, refer toreplica louboutin pumps women in christian louboutin storessteps ontory burch outlet the basis of development to shake, Saotou, chai (chai for two shares) to fix thechristian louboutin glitter heels and many tory burch flats sale move.tory burch flats discount AfteGiuseppe Zanotti online popular costume, unknown,valentino outlet but her peculiar charm of oriental art of the world is profound. Tang suit the tory burch wallets to be called the world, and no oneGiuseppe Zanotti Boots which is full of feudal societyGiuseppe Zanotti Sneakers onlineculture to show to the peak tory burch handbags, the performance of http://www.toryburchs.net.
ชื่อ : http://www.toryburchs.net   E-mail : zxsdfsdfsfs@outlook.com    วันที่ : 1 เมษายน 2559 09:09 น.
IP : 161.202.102.XXX

ความคิดเห็นที่ 24

ralph lauren outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


cheap uggs


coach outlet store


pandora charms


canada goose jackets


ray ban sunglasses cheap


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


coach outlet online


red bottom


mulberry outlet uk


coach outlet online


toms


ugg


coach outlet online


harden shoes


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


pandora uk


birkin handbags


michael kors


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


coach outlet online


hermes bags


nfl jerseys


harden vol 1


coach factory outlet


christian louboutin sale


kate spade outlet


birkenstock uk


cheap nfl jerseys wholesale


adidas nmd runner


yeezy boost


pandora jewelry outlet


uggs outlet


coach outlet store online


ugg sale


michael kors outlet online


nmd adidas


retro 11


longchamp sale


pandora charms sale clearance


ugg outlet


nfl jerseys cheap


canada goose clothing


tory burch shoes


toms outlet


kate spade handbags


ray ban sunglasses sale


nike outlet store online


coach factory outlet online


canada goose jackets


christian louboutin shoes


ralph lauren sale clearance uk


hermes bag


yeezy boost 350


ugg boots


coach outlet online


beats wireless headphones


birkenstocks


adidas outlet online


christian louboutin shoes


adidas outlet online


mlb jerseys


ugg boots


coach factory outlet online


longchamp


birkenstock outlet


ralph lauren sale


ralph lauren uk


nike huarache shoes


mulberry handbags


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


air jordan retro


cheap jerseys


coach factory outlet


ugg outlet


coach purses


canada goose coats


coach outlet store


nike outlet store


coach factory outlet online


pandora outlet


coach outlet online


nike outlet store


oakley sunglasses outlet


toms outlet


uggs outlet


pandora jewelry


ugg boots women


air jordan shoes


pandora charms sale clearance


longchamps


hermes outlet


ugg boots


mlb jerseys


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ugg shoes


moncler outlet online


canada goose outlet


adidas yeezy boost 350


birkenstock shoes


burberry handbags


mulberry


north face jackets


coach factory outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


christian louboutin sale


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nike shoes


michael kors outlet online


ugg on sale


ralph lauren sale clearance uk


ugg slippers


kate spade outlet online


canada goose jackets


cheap ugg boots


michael kors


pandora charms outlet


nike outlet online


burberry outlet


moncler outlet online


superdry outlet


adidas nmd runner


valentino


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren


ralph lauren sale


canada goose


ralph lauren


pandora charms outlet


nike sneakers


michael kors bags


polo ralph lauren outlet online


canada goose parka


nike sneakers


ray bans


longchamp handbags


birkenstock shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots outlet


supreme clothing


adidas store


michael kors outlet online


ugg outlet online


ugg outlet


canada goose coats


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy shoes


uggs


burberry outlet online


toms


birkenstock


adidas outlet store


adidas sneakers


uggs outlet


ralph lauren sale


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet online


ugg canada


christian louboutin shoes


pandora charms outlet


cheap ugg boots


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


michael kors uk


birkenstock outlet store


ray bans


birkenstock outlet


ralph lauren


cheap nike shoes


coach factory outlet online


yeezy shoes


red bottoms


uggs outlet


bottes ugg


pandora charms


louboutin outlet


uggs outlet


burberry uk


coach factory outlet online


adidas superstar shoes


canada goose outlet


coach outlet canada


adidas nmd r1


mbt


louboutin shoes


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


caterpillar boots


toms


cheap jordan shoes


superdry sale


kate spade outlet


kate spade handbags


uggs on sale


coach outlet store online clearance


burberry outlet


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350


uggs outlet


canada goose sale


adidas nmd r1


beats headphones


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet store online


yeezy shoes


kate spade outlet online


air max


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


pandora jewelry store


coach factory outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


canada goose jackets uk


pandora jewelry outlet


pandora


michael kors


moncler coats


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


longchamp bags


ugg boots


michael kors outlet store


coach factory outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


ugg outlet online


fitflops sale clearance


pandora charms sale clearance


nike air max 2018


louboutin outlet


ralph lauren outlet


mulberry uk


polo ralph lauren outlet


ugg boots outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


moncler jackets


canada goose jacket


fitflop sandals


canada goose jackets


uggs outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


moncler


michael kors outlet store


canada goose coats


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


michael kors outlet store


nike outlet


michael kors handbags outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


supreme london


canada goose


the north face outlet


yeezy boost 350


cheap ugg sale


pandora jewelry


tory burch outlet online


mlb jerseys whgolesale


michael kors outlet clearance


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


adidas outlet store


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


ray ban glasses


pandora charms sale


canada goose jackets


jordans


michael kors outlet canada


red bottom heels


pandora charms sale


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


cheap air jordans


adidas yeezy boost


valentino outlet


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


michael kors outlet store


cheap jordan shoes


polo ralph lauren


coach outlet online


canada goose jackets


ray bans


michael kors bags


discount oakley sunglasses


timberland outlet store


coach handbags outlet


moncler pas cher


kate spade handbags


discount oakley sunglasses


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach outlet canada


gucci outlet online


adidas nmd r1


adidas nmd runner


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


pandora charms


yeezy shoes


longchamp bags


ray ban glasses


cheap uggs


mlb jerseys


hermes bags


ray ban sunglasses discount


ugg boots


ชื่อ : 20170904yuanyuan   E-mail : john802399@gmail.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 19:21 น.
IP : 27.153.182.XXX

ความคิดเห็นที่ 25

ralph lauren outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


cheap uggs


coach outlet store


pandora charms


canada goose jackets


ray ban sunglasses cheap


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


coach outlet online


red bottom


mulberry outlet uk


coach outlet online


toms


ugg


coach outlet online


harden shoes


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


pandora uk


birkin handbags


michael kors


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


coach outlet online


hermes bags


nfl jerseys


harden vol 1


coach factory outlet


christian louboutin sale


kate spade outlet


birkenstock uk


cheap nfl jerseys wholesale


adidas nmd runner


yeezy boost


pandora jewelry outlet


uggs outlet


coach outlet store online


ugg sale


michael kors outlet online


nmd adidas


retro 11


longchamp sale


pandora charms sale clearance


ugg outlet


nfl jerseys cheap


canada goose clothing


tory burch shoes


toms outlet


kate spade handbags


ray ban sunglasses sale


nike outlet store online


coach factory outlet online


canada goose jackets


christian louboutin shoes


ralph lauren sale clearance uk


hermes bag


yeezy boost 350


ugg boots


coach outlet online


beats wireless headphones


birkenstocks


adidas outlet online


christian louboutin shoes


adidas outlet online


mlb jerseys


ugg boots


coach factory outlet online


longchamp


birkenstock outlet


ralph lauren sale


ralph lauren uk


nike huarache shoes


mulberry handbags


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


air jordan retro


cheap jerseys


coach factory outlet


ugg outlet


coach purses


canada goose coats


coach outlet store


nike outlet store


coach factory outlet online


pandora outlet


coach outlet online


nike outlet store


oakley sunglasses outlet


toms outlet


uggs outlet


pandora jewelry


ugg boots women


air jordan shoes


pandora charms sale clearance


longchamps


hermes outlet


ugg boots


mlb jerseys


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ugg shoes


moncler outlet online


canada goose outlet


adidas yeezy boost 350


birkenstock shoes


burberry handbags


mulberry


north face jackets


coach factory outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


christian louboutin sale


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nike shoes


michael kors outlet online


ugg on sale


ralph lauren sale clearance uk


ugg slippers


kate spade outlet online


canada goose jackets


cheap ugg boots


michael kors


pandora charms outlet


nike outlet online


burberry outlet


moncler outlet online


superdry outlet


adidas nmd runner


valentino


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren


ralph lauren sale


canada goose


ralph lauren


pandora charms outlet


nike sneakers


michael kors bags


polo ralph lauren outlet online


canada goose parka


nike sneakers


ray bans


longchamp handbags


birkenstock shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots outlet


supreme clothing


adidas store


michael kors outlet online


ugg outlet online


ugg outlet


canada goose coats


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy shoes


uggs


burberry outlet online


toms


birkenstock


adidas outlet store


adidas sneakers


uggs outlet


ralph lauren sale


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet online


ugg canada


christian louboutin shoes


pandora charms outlet


cheap ugg boots


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


michael kors uk


birkenstock outlet store


ray bans


birkenstock outlet


ralph lauren


cheap nike shoes


coach factory outlet online


yeezy shoes


red bottoms


uggs outlet


bottes ugg


pandora charms


louboutin outlet


uggs outlet


burberry uk


coach factory outlet online


adidas superstar shoes


canada goose outlet


coach outlet canada


adidas nmd r1


mbt


louboutin shoes


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


caterpillar boots


toms


cheap jordan shoes


superdry sale


kate spade outlet


kate spade handbags


uggs on sale


coach outlet store online clearance


burberry outlet


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350


uggs outlet


canada goose sale


adidas nmd r1


beats headphones


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet store online


yeezy shoes


kate spade outlet online


air max


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


pandora jewelry store


coach factory outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


canada goose jackets uk


pandora jewelry outlet


pandora


michael kors


moncler coats


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


longchamp bags


ugg boots


michael kors outlet store


coach factory outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


ugg outlet online


fitflops sale clearance


pandora charms sale clearance


nike air max 2018


louboutin outlet


ralph lauren outlet


mulberry uk


polo ralph lauren outlet


ugg boots outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


moncler jackets


canada goose jacket


fitflop sandals


canada goose jackets


uggs outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


moncler


michael kors outlet store


canada goose coats


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


michael kors outlet store


nike outlet


michael kors handbags outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


supreme london


canada goose


the north face outlet


yeezy boost 350


cheap ugg sale


pandora jewelry


tory burch outlet online


mlb jerseys whgolesale


michael kors outlet clearance


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


adidas outlet store


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


ray ban glasses


pandora charms sale


canada goose jackets


jordans


michael kors outlet canada


red bottom heels


pandora charms sale


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


cheap air jordans


adidas yeezy boost


valentino outlet


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


michael kors outlet store


cheap jordan shoes


polo ralph lauren


coach outlet online


canada goose jackets


ray bans


michael kors bags


discount oakley sunglasses


timberland outlet store


coach handbags outlet


moncler pas cher


kate spade handbags


discount oakley sunglasses


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach outlet canada


gucci outlet online


adidas nmd r1


adidas nmd runner


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


pandora charms


yeezy shoes


longchamp bags


ray ban glasses


cheap uggs


mlb jerseys


hermes bags


ray ban sunglasses discount


ugg boots


ชื่อ : 20170904yuanyuan   E-mail : john802399@gmail.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 19:22 น.
IP : 27.153.182.XXX

ความคิดเห็นที่ 26

red bottom heels


moncler uk


canada goose jackets uk


pandora jewelry


michael kors outlet clearance


michael kors outlet online


coach outlet online


longchamp bags


ugg sale


canada goose jackets


moncler


pandora jewelry outlet


christian louboutin shoes


ralph lauren outlet


birkenstock outlet


longchamp bags


pandora uk


canada goose coats


the north face outlet


moncler jacket


michael kors uk


coach factory outlet


coach outlet online


valentino outlet


uggs outlet


moncler jackets


moncler coats


ralph lauren uk


moncler outlet online


coach outlet online


ralph lauren outlet online


ugg outlet store


mlb jerseys


ralph lauren


canada goose coats


canada goose jackets


hermes outlet


nmd adidas


canada goose coats


ray ban sunglasses discount


burberry outlet online


uggs outlet


canada goose


pandora charms


moncler uk


adidas nmd r1


ugg boots


pandora charms sale clearance


coach outlet online


christian louboutin sale


north face jackets


canada goose outlet


jordans


timberland outlet


cheap oakley sunglasses


ray bans


adidas yeezy shoes


ralph lauren outlet online


canada goose jackets


salvatore ferragamo shoes


coach outlet store online


north face jackets


coach outlet store online


nike shoes


nike outlet store


coach outlet online


ralph lauren


uggs outlet


adidas shoes


air jordan shoes


polo ralph lauren


louboutin outlet


coach outlet online


michael kors outlet online


canada goose outlet online


nfl jerseys


michael kors outlet store


ralph lauren outlet online


burberry outlet online


nike outlet online


michael kors outlet online


canada goose jackets


canada goose


pandora charms sale clearance


ralph lauren outlet online


polo ralph lauren outlet online


canada goose jackets


coach outlet online


cheap air jordans


canada goose outlet


michael kors outlet store


kate spade outlet online


ugg outlet


polo ralph lauren outlet


ugg outlet online


red bottom


north face outlet


christian louboutin shoes


canada goose jackets


coach factory outlet online


harden vol 1


louis vuitton factory outlet


adidas sneakers


ugg outlet


ugg australia outlet


cheap jordans for sale


canada goose jackets


michael kors handbags


coach factory outlet online


ugg boots outlet


mulberry handbags


uggs outlet


hermes bags


kate spade handbags


cheap nike shoes


cheap ugg boots


air jordans


ralph lauren outlet online


canada goose coats


supreme clothing


ugg boots


louis vuitton outlet online


hermes handbags


bottes ugg


canada goose sale


burberry outlet online


ralph lauren outlet online


michael kors outlet store


adidas outlet online


louis vuitton factory outlet


louboutin shoes


tory burch shoes


polo ralph lauren outlet


cheap air jordans


coach factory outlet online


coach outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


uggs on sale


canada goose outlet


yeezy boost 350


adidas nmd runner


nike shoes


cheap jordans


coach outlet store


burberry handbags


the north face outlet


canada goose sale


polo ralph lauren outlet


coach factorty outlet online


canada goose jackets


ugg boots outlet


mulberry outlet uk


adidas outlet store


canada goose jackets


adidas outlet online


ferragamo shoes


cheap ray bans


polo ralph lauren outlet


adidas nmd r1


coach factory outlet online


moncler outlet online


canada goose coats


coach purses


kate spade handbags


louis vuitton handbags


mbt


kate spade outlet online


cheap jordans free shipping


moncler coats


uggs clearance


canada goose jackets


ugg canada


adidas yeezy boost


cheap air jordans


uggs outlet


canada goose sale


ugg boots


cheap ray ban sunglasses


adidas superstar shoes


canada goose jackets


coach factory outlet


ugg outlet


michael kors outlet store


coach outlet online


cheap ugg boots


discount oakley sunglasses


valentino


canada goose sale


yeezy boost 350


canada goose jackets


nike outlet


ugg


pandora jewelry outlet


nike outlet store


air max


louis vuitton outlet online


air max


the north face jackets


coach outlet store


kate spade handbags


cheap jordan shoes


pandora charms outlet


north face sale


cheap jordan shoes


polo ralph lauren outlet online


ray bans


nike sneakers


coach outlet online


adidas yeezy boost


canada goose jacket


coach factory outlet online


coach factorty outlet online


ugg outlet online


fitflops sale clearance


cheap oakley sunglasses


coach outlet online


adidas store


ralph lauren uk


ray ban sunglasses outlet


longchamp outlet store


ray ban sunglasses cheap


canada goose


ugg outlet store


hermens


burberry handbags


tory burch outlet online


uggs


ferragamo outlet


michael kors outlet online


columbia sportswear outlet


hermes bags


michael kors outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


canada goose parka


pandora jewelry store


coach outlet online


air jordan retro


retro 11


canada goose jackets


louis vuitton outlet store


ugg outlet store


uggs on sale


ralph lauren outlet online


coach outlet online


ugg outlet


canada goose outlet


mulberry uk


moncler coats


coach factory outlet online


nike outlet store online


air max shoes


ugg outlet online


yeezy boost 350


ralph lauren sale


pandora charms sale


adidas outlet store


yeezy shoes


michael kors


nfl jerseys


coach outlet online


birkin handbags


coach outlet online


ugg boots women


adidas superstars


michael kors


louis vuitton outlet


ugg boots sale


cheap oakley sunglasses


moncler outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


toms shoes


ugg boots


caterpillar boots


canada goose


michael kors outlet clearance


nike sneakers


michael kors outlet store


michael kors outlet online


coach outlet online


michael kors outlet store


michael kors outlet clearance


yeezy shoes


michael kors outlet clearance


ugg boots


ugg canada


coach factory outlet online


coach factory outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet online


cheap ugg boots


coach factory outlet online


longchamp outlet


coach factory outlet online


ugg boots


ugg boots


coach outlet canada


louis vuitton outlet store


moncler sale


supreme shirts


polo outlet online


canada goose outlet


longchamp sale


nike outlet online


ralph lauren


ugg outlet store


coach outlet canada


coach outlet store online


birkenstock shoes


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet store


adidas yeezy boost 350


moncler jackets


supreme uk


adidas nmd runner


coach outlet online


burberry handbags


michael kors outlet canada


ugg boots


mlb jerseys cheap


cheap jordan shoes


moncler jackets


nike air max 2018


fred perry polo shirts


ralph lauren uk


adidas nmd r1


uggs outlet


canada goose jackets


michael kors bags


uggs outlet


mulberry


mlb jerseys


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


coach factory outlet


ugg boots outlet


ugg outlet


coach outlet store online clearance


moncler sale


uggs clearance


uggs outlet


cheap jordan shoes


pandora outlet


michael kors


kate spade outlet


louis vuitton outlet online


oakley sunglasses outlet


fred perry shirts


pandora charms sale clearance


uggs outlet


canada goose jackets


canada goose jackets


ralph lauren sale


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


pandora charms


coach outlet store


polo ralph lauren outlet online


yeezy shoes


michael kors outlet


kate spade outlet online


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


michael kors outlet online


ralph lauren


pandora jewelry


kate spade outlet


ugg boots


salvatore ferragamo outlet


ugg boots


canada goose outlet store


fitflop sandals


pandora charms outlet


michael kors


louboutin outlet


coach outlet online


coach outlet online


cheap nfl jerseys wholesale


moncler outlet online


coach outlet online


canada goose outlet


ray ban glasses


polo ralph lauren outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


gucci outlet online


pandora charms


gucci outlet


canada goose sale


hermes bag


pandora charms outlet


pandora uk


coach handbags outlet


michael kors outlet online


christian louboutin shoes


uggs outlet


polo ralph lauren outlet online


tory burch outlet online


the north face outlet


cheap jordan shoes


timberland outlet store


ugg boots


ray ban sunglasses discount


michael kors outlet canada


north face outlet


pandora charms outlet


moncler pas cher


michael kors


michael kors


coach factory outlet online


burberry outlet


ugg boots


red bottoms


coach factory outlet online


coach outlet online


cheap uggs


171226yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 26 ธันวาคม 2560 19:50 น.
IP : 27.100.18.XXX

ความคิดเห็นที่ 27
The basic models of solid color T-shirt,longchamp bags can be said that one red bottom heels of the most single Coach outlet product in Ugg Boots. Among them, black and white appearance rate is the highest.longchamp And the basic Timberland Outlet models of solid color ugg boots T-shirt out of the Coach Factory Outlet secret of high-level children,ugg outlet is to north face outlet be as simple and neat as possible. Christian Louboutin In recent years,Michael Kors Outlet Store Online the shoulder Polo Outlet bag as a fashion swarovski jewelry item won the fashion Mont blanc Pens glamorous,Ugg Outlet Online especially ralph lauren because of the prevalence of sporty wind,adidas yeezy boost is basically a must-have item,Coach Outlet look at men's Weekly tide people Coach Outlet Online wonderful interpretation ugg boots for women dress absolutely Salomon Shoes Outlet cool blue pandora jewelry charms sense of full line. Adidas Outlet In addition to Ray Ban Sunglasses Outlet visually cooling,Kate Spade Outlet Store people have the illusion of cool,Skechers but also to Coach Handbags Outlet stabilize under armour shoes the mood of vans shoes the people.Ugg boots Whether clothing Pandora Charms or accessories,Coach Outlet with a blue Coach Outlet Stores line single product,Oakley Sunglasses is definitely Jordan Shoes the best choice.The North Face Outlet Summer dress Salvatore Ferragamo Shoes absolutely cool blue coach outlet store online sense of full line.Christian Louboutin Shoes In addition to visually cooling,north face outlet people have the illusion of cool,Timberland Outlet but also to coach outlet online stabilize Christian Louboutin Outlet the mood of the people.Fitflop Sandals Whether clothing ray ban sunglasses or accessories,north face with a blue Ed Hardy Outlet line single product,Valentino Outlet is definitely the best choice.Asics Shoes If the most Ray Ban outlet essential items for each man's closet,moncler jackets absolutely none Michael Kors Outlet other than white shirt. As with the necessities,Canada Goose white shirt can be said to Adidas Shoes Outlet meet your Prada Handbags various look Look,Michael Kors Handbags if the weather is hot,Michael Kors Handbags Outlet you can also ray ban outlet choose shorts and match. Coach Outlet Online is a season in which people Ray-Ban Sunglasses Outlet love and hate each other,canada goose outlet online struggling to tangle between burberry sale decent and Tory Burch Outlet comfortable. For example,longchamp boys obviously want to oakley sunglasses wear slippers adidas yeezy boost 750 out of the street but Kate spade outlet online also feel Michael Kors Handbags elegant enough,kate spade outlet store in fact,New Balance Outlet many trend bloggers swarovski jewelry have confirmed that Polo Ralph Lauren the man wearing sandals Michael Kors US can pull cool cool bully!Ugg Boots Clearance Do not say what European and American men Michael Kors Handbags wear is not Pandora Bracelet suitable for Asian men,Ugg Australia that the suit is not coach outlet store a single product true religion from Europe and the ray ban eyeglasses United States adidas nmd over it The North Face Outlet Like singing Coach Handbags Outlet in the lyrics,Michael Kors Outlet Online since do not want to Air Max 90 stop rotation Cheap Jordans 11 into a cocoon,Michael Kors Handbags then we should be more open fight oakley sunglasses more dare thing,cheap oakley outlet white single product to Converse Outlet wear in the summer,Ray Ban Outlet Store very fresh and Timberland Boots comfortable,canada goose outlet very wild.Cheap Jordans More than white shirt,Prada Outlet white pants are also Coach Outlet very popular people like.Cheap UGGS Unfortunately,swarovski jewelry the disadvantage Kate Spade Handbags Outlet is not significant thin,moncler jackets outlet thick thighs guy can oakley outlet upper body cheap jerseys baseball try the effect uggs outlet and then decide Coach Factory Outlet whether to cheap oakley sunglasses start or not to Cheap nba jerseys wear oh. Stuart Weitzman Pumps and more Nike Outlet popular street Coach Outlet Store mix and match trend,nike air max the combination of under armour shoes trousers Coach Bags Outlet small white shoes Moncler Jacket Outlet has become the influx of people's authentic nfl jerseys essential wear.Coach Cyber Monday Want to create handsome and comfortable fashion Look,coach purses outlet online you can try to wear it Burberry Outlet More and more popular chaussures louboutin street mix and Nike Outlet match trend,canada goose jackets the combination of trousers Coach Factory Outlet small white shoes has become Cheap Jordans the influx of ugg boots people's essential wear.nike air max Want to create Cheap Oakley handsome and comfortable fashion Look,Swarovski Jewelry you can try to wear it Tory Burch Camel clothing cheap nike shoes not only showed Coach Outlet pale skin, but also enhance the temperament,canada goose and camel uggs outlet white such refreshing Coach Outlet online colors in winter cheap true religion outlet wear jumping, is just Ralph Lauren Outlet right in the spring.ugg boots factory No matter Ray Ban Sunglasses what kind of ride you like,moncler jackets outlet fast wear The North Face Outlet good camel it Moncler Outlet Compared to polo ralph lauren heavy coat oakley sunglasses and cotton suits cuffs,Moncler sale denim jacket adidas yeezy boost 350 v2 can be said to be true religion jeans very good Coach Outlet Store wear and wild must-have coat.nhl jerseys sale The weather is getting Michael Kor Outlet Online warmer recently,michael kors bags the most suitable Kate Spade for wearing denim jackets.red bottom heels How can we wear mont blanc handsome ability,Coach Factory Outlet Store May wish to learn tory burch outlet stores from the type of men Ray Ban Sunglasses wear models.Coach Outlet Online Store Relative to Christian Louboutin Outlet a style go in the end,timberland shoes there are already Michael Kors Outlet Store Online more and more people fall in Coach Outlet Store love with mashup style,michael kors outlet sports shoes Cheap NBA Jerseys can be jordan shoes 11 equipped with suits,skechers suits and music shoes can be blessed,Cheap Oakley Sunglasses with a variety of sac longchamp pliage different ways to oakley sunglasses look at their own mood,Cheap Uggs how do you take Christian Louboutin Outlet A good pair of Polo Ralph Lauren Shirts running shoes not Coach Outlet only have the New Balance effect of shock longchamp absorption can Cheap Asics Shoes also help to true religion outlet store adjust your poor cheap air Jordan running Giuseppe Zanotti Shoes posture while running,montblanc pen and even with the north face Jackets peacetime can be cheap jerseys sale a good sport Oakley Sunglasses Fan children shape.ray ban sunglasses sale After reading Coach Factory Outlet Online these fitness uggs outlet fashion people Salomon Outlet who want to Adidas NMD Mens start what pair,nike air max pas cher but also point to a wild pandora rings black pants to coach outlet store deal with all the styling it,nba jerseys You are tired of Michael Kors Handbags wearing people adidas nmd runner also see it tired Polo Ralph Lauren Well dressed to polo outlet feel good when you michael kors outlet online choose a good tommy hilfiger match with the Adidas Yeezy Shoes right pants to do,fitflops sale clearance there will be Vans Shoes a good state to meet Cheap Ugg a new day Yeah,Michael Kors Black Friday sports style in the fashion cheap jordan shoes circle more popular,red bottom heels much sought after by everyone.Michael Kors Factory Outlet The combination Ray Ban Sunglasses of stylish sweater tory burch shoes and classic shirt,coach outlet online not only works well,air jordan shoes but also very suitable for the lukewarm season, how to wear will not go wrong.Red Bottom Shoes In addition to the classic white shirt,Ray Ban Outlet Store wild denim shirt Cheap Christian Louboutin popularity also has a high popularity.nike outlet store As an essential manpower a single product,Coach Outlet Online in this hot and cold season,Polo Ralph Lauren denim shirt will definitely Fitflops Sale Clearance allow you to easily deal with.Nike Outlet Store With a jacket or a single wear, can make your look great.
ชื่อ : dongbei   E-mail : newireena@yahoo.com    วันที่ : 29 ธันวาคม 2560 15:06 น.
IP : 69.167.32.XXX

ความคิดเห็นที่ 28

off white clothing


chi flat iron


coach handbags


air max 270


kate spade outlet online


cardinals jerseys


coach factorty outlet store


chelsea jersey


ralph lauren sale clearance uk


curry shoes


air jordan 4


adidas nmd


coach outlet online


coach factory outlet


asics running shoes


hermes


nike sneakers


coach factory outlet


cazal outlet


coach outlet online


air max 97


fitflops sale clearance


raiders jerseys


louboutin outlet


ferragamo belts


coach factory outlet


pandora canada


air jordans


uggs canada


coach factory outlet online


gucci outlet online


lacoste polo shirts


uggs outlet online


ugg boots sale


adidas nmd


coach factory outlet online


coach handbags outlet


pandora charms


pandora jewelry outlet


air jordan shoes


coach outlet online


uggs outlet


nike outlet store


adidas yeezy boost


coach outlet online


coach outlet online


michael kors outlet clearance


coach outlet store online


michael kors outlet online


malone souliers shoes


fitflops


toms outlet online


coach outlet online


kate spade outlet online


coach handbags


coach outlet


curry 4 shoes


adidas nmd runner


ravens jerseys


coach outlet online


giuseppe zanotti shoes


jimmy choo shoes


louis vuitton outlet online


lions jerseys


houston texans jerseys


kobe shoes


nike free flyknit


canada goose


vans shoes


coach factory outlet


pandora charms


adidas outlet store


oakley sunglasses outlet


eagles jersey


birkenstock sandals


ugg italia


polo outlet


coach factory outlet


pandora jewelry


coach outlet online


kevin durant shoes


packers jersey


miu miu shoes


le coq sportif


balenciaga shoes


polo ralph lauren outlet online


pandora charms


hermes bags


celine outlet


red bottoms


coach outlet online


louis vuitton purses


nike shoes


coach outlet


jets jersey


cheap jordans


polo outlet store


coach factory outlet


balenciaga triples


mac makeup


fitflops sale clearance


ed hardy outlet


190305yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2562 14:27 น.
IP : 139.162.76.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY