Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 183
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,089,406
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Europe...
อิตาลี - สวิตซ์แลนด์ - ฝรั่งเศส
[29 เมษายน 2557 02:36 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2713 คน
 
  ITALY 

 SWITZERLAND -  FRANCE .
8 D 5 N (EK)
โรม... เมืองหลวงเก่าแก่ในยุคโรมันเรืองอำนาจกว่า 2,000 ปี
นครรัฐวาติกัน... มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
หอเอนปิซ่า... สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เวนิซ... นครลอยน้ำ เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน
สวิสเซอร์แลนด์... นั่งกระเช้าหมุน Rotair Titlis ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส
นครปารีสแฟชั่นชั้นนำของโลก หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมูช
พิชิตยอดเขา Titlis
Special Menu!!! หอยเอสคาร์โก + สเต๊ก + ไวน์
เดินทางโดย สายการบินอิมิเรต (EK)
 
PRICE DETAILS
PERIODS ADT
TWIN
1CHD*
with 1ADT
1CHD*+ 2ADT
with BED
1CHD**+ 2ADT
without BED
Sinlge
23-30 พ.ค. 57 88,900 86,900 84,900 82,900 9,000
13-20มิ.ย.57 / 20 – 27 มิ.ย. 57 88,900 86,900 84,900 82,900 9,000
4–11 / 11–18 / 18–25 ก.ค. 57 88,900 86,900 84,900 82,900 9,000
8 – 15 / 22 – 29 ส.ค. 57 88,900 86,900 84,900 82,900 9,000
5-12/12-19/19-26 ก.ย. 57 88,900 86,900 84,900 82,900 9,000
17-24 ต.ค 57 89,900 87,900 85,900 83,900 9,500
24-31 ต.ค. 57 89,900 87,900 85,900 83,900 9,500
 

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1          กรุงเทพฯ   ( Check-in )
 
22:30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ T ของสายการบิน Emirates (EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
วันที่ 2     กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปี เตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
 
01:35 น. ออกเดินทางสู่ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK385
04:40 น. เดินทางถึง นครดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
09:10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ EK097
13:15 น.           เดินทางถึง Leonardo Da Vinci Airport กรุงโรม (Rome) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ นครรัฐวาติกัน (ระยะทางประมาณ 30 กม.) รัฐอิสระปกครองตนเองซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก ชม เสาโอเบลิสก์ ซึ่งมุสโสลินีนำมาจากซีซาร์ฟอรั่ม เมืองอเล็กซานเดรียในอิยิปต์เมื่อปี 1937 ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ป็นสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชม รูปปั้นแกะสลักปิเอต้า รูปปั้นแกะสลักผลงานของศิลปินเอก มิเคลันเจโล จากนั้นนำท่านสู่ โคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อดีตเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน ชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ โรมันฟอรั่ม จากนั้นนำท่านสู่ น้ำพุเทรวี่ น้ำพุที่โด่งดังที่สุดแห่งกรุงโรม ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อคซึ่งสร้างขึ้นในปี 1732 ผลงานการออกแบบโดย นิโคลา ซัลวี เชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนน้ำพุแห่งนี้แล้วหันหลังโยนเหรียญลงน้ำพุ จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งได้อิทธิพลมาจากภาพยนตร์เรื่อง La Dolce Vita: Three Coins in a Fountain จากนั้นนำท่านสู่ บันไดสเปน แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาเลียน เป็นอีกย่านที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ จัตุรัสแห่งนี้ตั้งชื่อตามสถานทูตสเปนประจำกรุงวาติกัน
เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Palace Inn Fiano Romano หรือเทียบเท่า ที่ กรุงโรม, ประเทศอิตาลี

 
วันที่ 3   กรุงโรม - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิซ เมสเตร
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก                              
***  นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) (ระยะทางประมาณ 375 กม.) ผ่านบริเวณที่ราบระหว่าง เชิงเขา Monte Pisano ในแคว้น Tuscany ระหว่างทางผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่อยู่ของชาว Etruscan 
กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
*****  นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสมิราโกลี (Piazza dei Miracoli) จัตุรัสซึ่งเป็นสนามหญ้าเขียวขจีดั่งพรมผืนใหญ่ปูรองรับอาคารแบบโรมาเนสก์ที่สวยงาม ชม หอพิธีเจิมน้ำมนต์ (Battistero) ลักษณะเป็นหอทรงกลมสถาปัยกรรมแบบโรมาเนสก์ แต่ยอดโดมหังคาเป็นแบบโกธิคชม มหาวิหารดูโอโม (Duomo) สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 11 และชม หอระฆังเปนเดนเต (Torre Pendente) หรือรู้จักกันในนาม หอเอนปิซ่า ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และยังเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์กาลิเลโอ กาลิเลอิ ได้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิซ เมสเตร (Venice Mestre) (ระยะทางประมาณ 325 กม.) ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้น Veneto 
เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ Hotel Albatros หรือเทียบเท่า ที่ เมืองเมสเตร, ประเทศอิตาลี


วันที่ 4    เกาะซานมาร์โค - สะพานถอนหายใจ - ล่องเรือกอนโดล่า - สะพานรีอัลโต - ลูเซิร์น
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก                  
**** นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) เพื่อลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีเกาะเล็กใหญ่ากว่า 118 เกาะ มีสะพานเชื่อมระหว่างเกาะมากกว่า 400 แห่ง นำท่านชม สะพานถอนหายใจ (Ponte dei Sospiri) สะพานที่เชื่อมระหว่าง วังผู้ครองนคร (Palazzo Ducale) หรือ Doge’s Palace กับ คุกที่ใช้คุมขังนักโทษ จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) ซึ่งตั้งชื่อตามนักบุญประจำเมืองในนิกายอิวานเจลิสต์ เป็นจัตุรัสที่รายล้อมด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเวนิซ ชม หอระฆังกัมปานิเล (Torre Campanile) ซึ่งตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่กลางจัตุรัส เป็นหอระฆังของโบสถ์ซานมาร์โค สูงถึง 98.5 เมตร จากนั้นนำท่าน ล่องเรือกอนโดล่า (Gondola) เพื่อชมมนต์เสน่ห์ของนครเวนิซ ล่องเรือสู่ คลองใหญ่ (Canale Grande) คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ ชม สะพานรีอัลโต (Ponte di Realto) สะพานซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของนครเวนิซ เป็นสะพานหินอิสเตรียน ยาว 28 เมตร สูง 8 เมตร สร้างขึ้นในปี 1588 ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของศิลปินเอก มิเคลันเจโล จากนั้นนำท่านลงเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ฝั่ง 
กลางวัน                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร                  
*** นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทางประมาณ 498 กม.) เมืองตากอากาศที่โด่งดัง ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ Vierwaldstättersee อันหมายถึงทะเลสาบ 4 พันธรัฐ ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่งดงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่าน อุโมงค์เซนต์กอตทาร์ด (St. Gottard Tunnel) อุโมงค์ซึ่งมีความยาวกว่า 17 กิโลเมตร นำท่านชม สะพานไม้คาเปล (Kapellbrücke)  สะพานไม้เก่าแก่ที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่เล่าถึงประวัติศาสตร์ของสวิสได้เป็นอย่างดี สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากในปี 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม 
เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ Hotel Astoria หรือเทียบเท่า ที่ เมืองลูเซิร์น, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์


วันที่ 5   ลูเซิร์น - อนุเสาวรีย์สิงโตแกะสลัก - เองเกลแบร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ดิจอง
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
**** นำท่านชม อนุเสาวรีย์สิงโตแกะสลัก (Löwendenkmal)  สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ความซื่อสัตย์และการเสียสละ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกป้อง พระราชวังทุยเลอรี (Pales des Tuilleries) ในประเทศฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเองเกลแบร์ก (Engelberg) (ระยะทางประมาณ 35 กม.) เพื่อนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) โดย กระเช้าหมุน Rotair Titlis ที่หมุนได้ 360 องศา ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ที่มีความสวยงาม ยอดเขาทิตลิสมีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี นำท่านสู่ ถ้ำน้ำแข็ง (Glacier Grotto) ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความถึงถึง 15 เมตร จากนั้นนำท่านสู่บริเวณลานสกี 
กลางวัน                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บนยอดเขาทิตลิส)
****  นำท่านลงจากยอดเขาเดินทางกลับสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern) จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าจากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น Bucherer, Güberlin เป็นต้น เลือกซื้อช็อคโกแลต มีดพับสวิสและของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย จนถึงเวลาสมควรนำท่านผ่าน เมืองบาเซล (Basel) พรมแดนของสวิตเซอร์แลนด์กับฝรั่งเศส ข้ามสู่ เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส (ระยะทางประมาณ 433 กม.) 
เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Le Jura หรือเทียบเท่า ที่ เมืองดิจอง, ประเทศฝรั่งเศส

 
วันที่ 6  ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ - Benlux Duty Free - ล่องเรือบาโตมูช - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ นครปารีส (Paris) (ระยะทางประมาณ 316 กม.) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส นครซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่นชั้นนำของโลก นำท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ (Versailles) (ระยะทางประมาณ 20 กม) สัมผัสกับความยิ่งใหญ่อลังการของ พระราชวังแวร์ซายส์ (Château de Versailles) พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป อยู่ห่างจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ สัมผัสกับความงดงาม หรูหรา วิจิตรบรรจงของห้องต่างๆ ที่เปิดให้เข้าชม
กลางวัน                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
          นำท่านสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร (Place de la Trocadéro) เพื่อชมและบันทึกภาพเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล (La Tour Eiffel) สัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส จากนั้นชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย Arc de Triomphe ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ต ผ่านชม ถนนชองป์เซลิเซ่ (Champs-Élysées) ถนนสายแฟชั่นของปารีส ชม จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) อดีตเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอองทัวแนตนำท่านสู่ Benlux Duty Free เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี อาทิ น้ำหอม เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับ กระเป๋าและเครื่องหนังอื่นๆ จนสมควรแก่เวลานำท่านสู่ ท่าเรือบาโตมูช (Bateaux Mouches) เพื่อล่องเรือแม่น้ำแซน ชมความงมของนครปารีส ผ่านชมอาคารเก่าแก่สไตล์เรอเนสซองส์ ผ่านชม โบสถ์นอเทรอดาม (Notre-Dame Cathédrale) ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างวดงาม ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นสถานทีสำหรับพิธีราชาภืเษกจักรพรรดินโปเลียน (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติ หรือ มีเหตุการณ์สุดวิสัยซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)
เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (Special Menu!!! L’Escargot+Steak+Wine)
พักที่ Hotel La Défense 5 หรือเทียบเท่า ที่ กรุงปารีส, ประเทศฝรั่งเศส

 
วันที่ 7    ปารีส - Galeries Lafayette - กรุงเทพฯ
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก                              
****  นำท่านสู่ ห้างสรรพสินค้า Galeries Lafayette เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลก อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Christian Dior ฯลฯ
16.30น.        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
18.00น.      สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ Chales de Gaulle Airport เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ กรุงเทพฯ
21:50 น.     ออกเดินทางสู่ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK076 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 30 นาที)

 
วันที่ 8    กรุงเทพฯ
 

06:20 น. เดินทางถึง นครดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ใช้เวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที)
08:50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ EK418 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 20 นาที)
18:10 น.           เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 
✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦
 
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.      ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินตามที่ระบุในรายการ
2.      ค่าภาษีสนามบินตามที่ระบุในรายการ
3.      ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.      ค่าห้องพักโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
5.      ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
6.      ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
7.      ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen States ประเภท Short Stay Visit
8.      ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
9.      ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (เท่านั้น) โดยเฉลี่ย 2 Euro / ท่าน ต่อวัน
10. น้ำดื่ม 1 ขวด / วัน / ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.      ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้า-ออก กรณีที่เป็นคนต่างด้าว
2.      ค่ากระเป๋าน้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
3.    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
4.    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
5.    ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
6.    ค่ายกขนกระเป๋าเดินทาง ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
7.    ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 2 Euro / ท่าน ต่อวัน
 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและชำระเงิน
1.    กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ก่อนเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดอย่างน้อย 15 วันก่อนออกเดินทาง ***หากเกินกำหนดชำระส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ***
2.    กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าให้กับทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
 
***กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไข หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาซึ่งเป็นไปตามกฏเกณฑ์และดุลยพินิจของทางสถานทูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น***
***กรณีที่ท่านจองและให้เอกสารในการยื่นขอวีซ่าให้กับทางบริษัทฯ ล่าช้าหรือไม่ครบ เป็นเหตุทำให้ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำทั้งหมด***
 
เงื่อนไขการยกเลิก
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน                     คืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 20 วัน                     ยึดเงินค่ามัดจำทั้งหมด 20,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 วัน                     หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน                               ยึดค่าทัวร์ทั้งหมด 100%
 
***หากท่านยกเลิกการเดินทางตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเพิ่ม ทั้งนี้ ตั๋วเครื่องบินต้องไม่อยู่ในเงื่อนไข Non-Change Name & Non-Refund***
***หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่สถานทูตพิจารณา การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือทั้งคณะพร้อมกัน ถือว่าเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของระยะเวลาการยกเลิกดังกล่าวข้างต้น***
 
หมายเหตุ
1.                  ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
2.                  ตั๋วกรุ๊ปที่ออกแล้วไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอเงินคืนได้
3.                  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การประท้วงหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
4.                  ในกรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ไม่สามารถเข้าชมได้จากเหตุการณ์สุดวิสัย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
5.                  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่าย หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
6.                  รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วงหยุดงาน การจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ) โดยบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
7.                  หากท่านยกเลิกทัวร์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ ทั้งๆ ที่สายการบินหรือในส่วนการบริการในประเทศที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังคงบริการเป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ หรือ คืนให้บางส่วน โดยหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
8.                  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของเอกสารวีซ่า
9.                  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ โดยหักค่าวีซ่าและค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงหรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
10.              ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศ หรือกองตรวจคนเข้าเมืองในต่างประเทศไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ได้ เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฏหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์หรือไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
11.              ในกรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์โดยมีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกปฎิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์และไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่า
 1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์และดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นเพียงตัวกลางและคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น ไม่มีอำนาจใดๆ หรือเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น หากผลวีซ่าถูกปฏิเสธ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าวีซ่าและค่าบริการจากบริษัทตัวแทนยื่นวีซ่า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฎิเสธวีซ่าในทุกกรณี
 2. ในกรณีที่วีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นถูกปฎิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าวีซ่าและค่าบริการจากบริษัทตัวแทนยื่นวีซ่า เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ ทั้งนี้ ท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบิน
 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างตามที่สายการบินกำหนด
 2. การจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้กำหนดโซนที่นั่งบนเครื่อง ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าไปแทรกแซงได้
 3. ในกรณียกเลิกการเดินทางและได้มีการออกตั๋วไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ท่านต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น ทั้งนี้ระยะเวลาขึ้นอยู่กับสายการบินกำหนด และจะไม่มีการคืนค่าตั๋วในกรณีที่เป็น Non-Refund Ticket
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบิน
 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมอาจจะแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Tripple) อาจจะอยู่ไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้นกัน
 2. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและอากาศเย็นสบายเกือบทั้งปี อาจจะมีให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 3. กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ซึ่งเป็นผลทำให้ค่าห้องพักโรงแรมสูงขึ้นมากและอาจทำให้ห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายโรงแรมไปเมืองอื่นเพื่อความเหมาะสม
***กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ***
หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้
 
***กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขต่างๆ อย่างละเอียด***
***เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า Schengen***
(โปรดศึกษาและอ่านทำความเข้าใจโดยละเอียด)
 
NOTE: เพื่อให้การพิจารณาวีซ่าของท่านเป็นไปอย่างสะดวกและง่ายดายโดยไม่ติดขัด กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ เพราะการขาดเอกสารเพียงอย่างเดียวอาจทำให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่านได้
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport)
        -  หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับจากประเทศสมาชิกเชงเก้น (Schengen States Area)  และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 6 หน้า ***สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย***
 
2. รูปถ่ายวีซ่า (Photo)
        - รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2 นิ้ว (3.5 cm × 4.5 cm) ขนาดใบหน้าจากศรีษะถึงคางประมาณ 3 cm. (ตามในรูป) พื้นหลังสีขาวเท่านั้น พื้นหลังต้องขาวเสมอกัน ห้ามมีแสงหรือเงาเด็ดขาด
        -  ต้องเป็นภาพถ่ายหน้าตรงมีความคมชัดสูง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด ลำตัวไม่เอียง และต้องอัดรูปจากกระดาษอัดรูปมาตรฐานเท่านั้น ห้ามใช้ภาพที่อัดด้วยกระดาษสติ๊กเกอร์หรือถ่ายจากกล้องโพลาลอยด์
 
3. หลักฐานการเงิน (Financial Statement)
        -  Bank Statement บัญชีประเภทออมทรัพย์ (Saving Account) (ขอจากธนาคาร) ต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีระบุทุกหน้าและต้องเดินรายการบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนเป็นอย่างน้อย ***ประเภทฝากประจำ (Fixed Deposit Account) หรือ ประเภทกระแสรายวัน (Current Account) ไม่สามารถใช้ได้***
        -  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank Guarantee) (ขอจากธนาคาร ไม่ต้องระบุชื่อสถานทูต)
 
4. หลักฐานการทำงาน ***เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น***
        4.1       ในกรณีที่เป็น พนักงานภาครัฐ / เอกชน / รัฐวิสาหกิจ
           -      หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริงเท่านั้นจากต้นสังกัด ต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล / วันที่เริ่มทำงาน / ตำแหน่งปัจจุบัน / อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ภาษาไทยใช้ไม่ได้ เนื่องจากทางสถานทูตฯ ไม่รับเอกสารการงานฉบับแปล)
           -      สำเนาสลิปเงินเดือน (Pay Slip) ย้อนหลัง 3 เดือน ***เอกสารจำเป็นในการยื่นขอวีซ่า*** หากไม่มีต้องทำหนังสือชี้แจงที่มาของเงินเดือนเป็นภาษาอังกฤษแนบมาด้วย
        4.2 ในกรณีที่เป็น เจ้าของกิจการที่มีการจดทะเบียน
           -      หนังสือรับรองบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่คัดมาไม่เกิน 90 วัน หรือ สำเนาใบจดทะเบียนการค้า พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา
           -      Bank Statement ของบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย้อนหลัง 4-6 เดือน
       
        4.3 ในกรณีที่เป็น เจ้าของกิจการร้านค้าทั่วไปที่ไม่ได้จดทะเบียน (กรณีที่ไม่ใช่บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
           -      ให้ทำหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ชี้แจงว่าค้าขายเกี่ยวกับอะไร ร้านค้าตั้งอยู่ที่ใด เปิดดำเนินการมาแล้วกี่ปี มีรายได้ต่อเดือน / ต่อปีเท่าไหร่ พร้อมแนบสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเสียภาษีมาด้วย
        4.4 ในกรณีที่เป็น นักเรียน / นักศึกษา
           -      หนังสือรับรองจากโรงเรียนฉบับจริงและสำเนาใบรับรองผลการเรียน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
           -      สำเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษา
 
5. เอกสารสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (ก่อนวันที่ยื่นขอวีซ่า)
        5.1 กรณีที่เดินทางกับบิดาหรือมารดา คนใดคนหนึ่ง
-        บิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ณ ที่ว่าการอำเภอหรือที่ทำการเขต
-        สำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย
-        ใบรับรองการงานของบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย
-        Bank Statement ของบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย
        5.2 กรณีที่ไม่ได้เดินทางไปกับบิดาหรือมารดา
- ต้องทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ณ ที่ว่าการอำเภอหรือที่ทำการเขต
- สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
- ใบรับรองการงานของบิดาและมารดา
- Bank Statement ของบิดาและมารดา
5.3     กรณีที่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ อยู่ในอำนาจการปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว หรือผู้ที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดา
-        ต้องแนบหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าที่ระบุว่าผู้ใดเป็นผู้รับผิดของในตัวเด็ก หากเด็กอยู่ในการปกครองผู้อื่นที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดาของตนเอง ให้แนบหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองการรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น
 
6. เอกสารทั่วไปอื่นๆ
        -  สำเนาทะเบียนบ้าน
        -  สำเนาบัตรประชาชน
        -  สำเนาใบสูติบัตร (กรณีที่อายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์)
        -  สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
        -  สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า (ถ้ามี)
        -  สำเนาใบมรณะบัตร (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิตแล้ว)
 
7. การรับรองค่าใช้จ่าย
ให้ทำหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อ / หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางของผู้รับรองและผู้ได้รับการรับรอง / จุดหมายปลายทางที่เดินทางไปท่องเที่ยวและกำหนดเดินทาง พร้อมทั้งระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับรองกับผู้ได้รับการรับรองมาด้วย ระยะเวลาดำเนินการวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ (ไม่นับรวม เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการหรือวันหยุดของศูนย์รับยื่นวีซ่า)
-  เนื่องจากการยื่นวีซ่ากรุ๊ปจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าและยื่นเอกสารพร้อมกันทั้งกรุ๊ป ดังนั้นท่านกรุณาส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาทางอีเมล์หรือแฟ็กซ์ตามที่ระบุไว้ เพื่อทางบริษัทจะได้ทำการนัดหมายวันยื่นวีซ่าล่วงหน้าได้
-  กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปจุดหมายปลายทางอื่น หรือ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันนัดยื่นวีซ่า ซึ่งทางบริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องให้ท่านยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น (ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 10 วันทำการและอาจมีการนัดโชว์ตัวขึ้นอยู่กับทางสถานทูต) โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าดำเนินการวีซ่า เพิ่ม 1,000 บาท และท่านต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนถึงกำหนดวันนัดยื่นวีซ่า เนื่องจากในระหว่างดำเนินการพิจารณาวีซ่า ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มหรือค้างเล่มไว้ได้ หากได้ทำการยื่นวีซ่าไปแล้วหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณะและท่านต้องการดึงเล่ม ทางสถานทูตจะปฎิเสธวีซ่าท่านทันที ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าธรรมเนียมวีซ่า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
-  กรุณาจัดเตรียมเอกสารและส่งให้กับทางบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ก่อนวันเดินทาง หรือ ก่อนกำหนดยื่นวีซ่าประมาณ 10 วันทำการ หากไม่สามารถรวบรวมเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัทฯ ได้ตามกำหนด ท่านจะต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
 
หมายเหตุ:  
1.            ระยะเวลาดำเนินการวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถระบุได้ว่า หนังสือเดินทางจะออกมาเมื่อใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น
2.            หากได้ทำการยื่นวีซ่าไปแล้วหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาวีซ่า จะไม่มีการดึงเล่มไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เนื่องจากทางสถานทูตไม่อนุญาตให้มีการดึงเล่มหรือค้างเล่มไว้ได้ ซึ่งหากท่านมีความประสงค์ที่จะขอดึงเล่มที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาวีซ่า ทางสถานทูตจะปฏิเสธวีซ่าท่านทันที (ในกรณีที่ยื่นกรุ๊ปอาจจะทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่าทั้งกรุ๊ปได้ และอาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดแต่ผู้เดียว) ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือรับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
* * * หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามแผนกวีซ่ายุโรป * * *
กรุณาเตรียมเอกสารตามที่ระบุข้างต้นให้ครบถ้วน
เพราะถ้าขาดเอกสารเพียงอย่างเดียวอาจมีผลต่อการถูกปฏิเสธวีซ่าได้
 
การพิจารณาไม่ออกวีซ่า หรือ ปฏิเสธวีซ่า เป็นสิทธิอันชอบธรรมของสถานทูต
และทางสถานทูตไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลให้ท่านทราบ
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใดๆ ทั้งสิ้น
 
…………………………………...........................…………………………………………..

 
Europe...
- เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน-ลักเซมเบิร์ก-ฝรั่งเศส [29 เมษายน 2557 02:36 น.]
- อิตาลี - สวิตซ์แลนด์ - ฝรั่งเศส [29 เมษายน 2557 02:36 น.]
- แกรนด์สวิส...7 วัน [29 เมษายน 2557 02:36 น.]
- ยุโรปตะวันออก.9วัน--เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี [29 เมษายน 2557 02:36 น.]
- ทัวร์อิตาลี–สวิตเซอร์แลนด์– ฝรั่งเศส–อังกฤษ-12วัน [29 เมษายน 2557 02:36 น.]
- ฝรั่งเศส–สวิตเซอร์แลนด์–ออสเตรีย–เยอรมัน-8วัน [29 เมษายน 2557 02:36 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1

ralph lauren outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


cheap uggs


coach outlet store


pandora charms


canada goose jackets


ray ban sunglasses cheap


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


coach outlet online


red bottom


mulberry outlet uk


coach outlet online


toms


ugg


coach outlet online


harden shoes


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


pandora uk


birkin handbags


michael kors


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


coach outlet online


hermes bags


nfl jerseys


harden vol 1


coach factory outlet


christian louboutin sale


kate spade outlet


birkenstock uk


cheap nfl jerseys wholesale


adidas nmd runner


yeezy boost


pandora jewelry outlet


uggs outlet


coach outlet store online


ugg sale


michael kors outlet online


nmd adidas


retro 11


longchamp sale


pandora charms sale clearance


ugg outlet


nfl jerseys cheap


canada goose clothing


tory burch shoes


toms outlet


kate spade handbags


ray ban sunglasses sale


nike outlet store online


coach factory outlet online


canada goose jackets


christian louboutin shoes


ralph lauren sale clearance uk


hermes bag


yeezy boost 350


ugg boots


coach outlet online


beats wireless headphones


birkenstocks


adidas outlet online


christian louboutin shoes


adidas outlet online


mlb jerseys


ugg boots


coach factory outlet online


longchamp


birkenstock outlet


ralph lauren sale


ralph lauren uk


nike huarache shoes


mulberry handbags


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


air jordan retro


cheap jerseys


coach factory outlet


ugg outlet


coach purses


canada goose coats


coach outlet store


nike outlet store


coach factory outlet online


pandora outlet


coach outlet online


nike outlet store


oakley sunglasses outlet


toms outlet


uggs outlet


pandora jewelry


ugg boots women


air jordan shoes


pandora charms sale clearance


longchamps


hermes outlet


ugg boots


mlb jerseys


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ugg shoes


moncler outlet online


canada goose outlet


adidas yeezy boost 350


birkenstock shoes


burberry handbags


mulberry


north face jackets


coach factory outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


christian louboutin sale


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nike shoes


michael kors outlet online


ugg on sale


ralph lauren sale clearance uk


ugg slippers


kate spade outlet online


canada goose jackets


cheap ugg boots


michael kors


pandora charms outlet


nike outlet online


burberry outlet


moncler outlet online


superdry outlet


adidas nmd runner


valentino


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren


ralph lauren sale


canada goose


ralph lauren


pandora charms outlet


nike sneakers


michael kors bags


polo ralph lauren outlet online


canada goose parka


nike sneakers


ray bans


longchamp handbags


birkenstock shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots outlet


supreme clothing


adidas store


michael kors outlet online


ugg outlet online


ugg outlet


canada goose coats


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy shoes


uggs


burberry outlet online


toms


birkenstock


adidas outlet store


adidas sneakers


uggs outlet


ralph lauren sale


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet online


ugg canada


christian louboutin shoes


pandora charms outlet


cheap ugg boots


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


michael kors uk


birkenstock outlet store


ray bans


birkenstock outlet


ralph lauren


cheap nike shoes


coach factory outlet online


yeezy shoes


red bottoms


uggs outlet


bottes ugg


pandora charms


louboutin outlet


uggs outlet


burberry uk


coach factory outlet online


adidas superstar shoes


canada goose outlet


coach outlet canada


adidas nmd r1


mbt


louboutin shoes


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


caterpillar boots


toms


cheap jordan shoes


superdry sale


kate spade outlet


kate spade handbags


uggs on sale


coach outlet store online clearance


burberry outlet


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350


uggs outlet


canada goose sale


adidas nmd r1


beats headphones


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet store online


yeezy shoes


kate spade outlet online


air max


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


pandora jewelry store


coach factory outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


canada goose jackets uk


pandora jewelry outlet


pandora


michael kors


moncler coats


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


longchamp bags


ugg boots


michael kors outlet store


coach factory outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


ugg outlet online


fitflops sale clearance


pandora charms sale clearance


nike air max 2018


louboutin outlet


ralph lauren outlet


mulberry uk


polo ralph lauren outlet


ugg boots outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


moncler jackets


canada goose jacket


fitflop sandals


canada goose jackets


uggs outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


moncler


michael kors outlet store


canada goose coats


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


michael kors outlet store


nike outlet


michael kors handbags outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


supreme london


canada goose


the north face outlet


yeezy boost 350


cheap ugg sale


pandora jewelry


tory burch outlet online


mlb jerseys whgolesale


michael kors outlet clearance


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


adidas outlet store


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


ray ban glasses


pandora charms sale


canada goose jackets


jordans


michael kors outlet canada


red bottom heels


pandora charms sale


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


cheap air jordans


adidas yeezy boost


valentino outlet


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


michael kors outlet store


cheap jordan shoes


polo ralph lauren


coach outlet online


canada goose jackets


ray bans


michael kors bags


discount oakley sunglasses


timberland outlet store


coach handbags outlet


moncler pas cher


kate spade handbags


discount oakley sunglasses


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach outlet canada


gucci outlet online


adidas nmd r1


adidas nmd runner


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


pandora charms


yeezy shoes


longchamp bags


ray ban glasses


cheap uggs


mlb jerseys


hermes bags


ray ban sunglasses discount


ugg boots


ชื่อ : 20170904yuanyuan   E-mail : john802399@gmail.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 19:25 น.
IP : 27.153.182.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

red bottom heels


moncler uk


canada goose jackets uk


pandora jewelry


michael kors outlet clearance


michael kors outlet online


coach outlet online


longchamp bags


ugg sale


canada goose jackets


moncler


pandora jewelry outlet


christian louboutin shoes


ralph lauren outlet


birkenstock outlet


longchamp bags


pandora uk


canada goose coats


the north face outlet


moncler jacket


michael kors uk


coach factory outlet


coach outlet online


valentino outlet


uggs outlet


moncler jackets


moncler coats


ralph lauren uk


moncler outlet online


coach outlet online


ralph lauren outlet online


ugg outlet store


mlb jerseys


ralph lauren


canada goose coats


canada goose jackets


hermes outlet


nmd adidas


canada goose coats


ray ban sunglasses discount


burberry outlet online


uggs outlet


canada goose


pandora charms


moncler uk


adidas nmd r1


ugg boots


pandora charms sale clearance


coach outlet online


christian louboutin sale


north face jackets


canada goose outlet


jordans


timberland outlet


cheap oakley sunglasses


ray bans


adidas yeezy shoes


ralph lauren outlet online


canada goose jackets


salvatore ferragamo shoes


coach outlet store online


north face jackets


coach outlet store online


nike shoes


nike outlet store


coach outlet online


ralph lauren


uggs outlet


adidas shoes


air jordan shoes


polo ralph lauren


louboutin outlet


coach outlet online


michael kors outlet online


canada goose outlet online


nfl jerseys


michael kors outlet store


ralph lauren outlet online


burberry outlet online


nike outlet online


michael kors outlet online


canada goose jackets


canada goose


pandora charms sale clearance


ralph lauren outlet online


polo ralph lauren outlet online


canada goose jackets


coach outlet online


cheap air jordans


canada goose outlet


michael kors outlet store


kate spade outlet online


ugg outlet


polo ralph lauren outlet


ugg outlet online


red bottom


north face outlet


christian louboutin shoes


canada goose jackets


coach factory outlet online


harden vol 1


louis vuitton factory outlet


adidas sneakers


ugg outlet


ugg australia outlet


cheap jordans for sale


canada goose jackets


michael kors handbags


coach factory outlet online


ugg boots outlet


mulberry handbags


uggs outlet


hermes bags


kate spade handbags


cheap nike shoes


cheap ugg boots


air jordans


ralph lauren outlet online


canada goose coats


supreme clothing


ugg boots


louis vuitton outlet online


hermes handbags


bottes ugg


canada goose sale


burberry outlet online


ralph lauren outlet online


michael kors outlet store


adidas outlet online


louis vuitton factory outlet


louboutin shoes


tory burch shoes


polo ralph lauren outlet


cheap air jordans


coach factory outlet online


coach outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


uggs on sale


canada goose outlet


yeezy boost 350


adidas nmd runner


nike shoes


cheap jordans


coach outlet store


burberry handbags


the north face outlet


canada goose sale


polo ralph lauren outlet


coach factorty outlet online


canada goose jackets


ugg boots outlet


mulberry outlet uk


adidas outlet store


canada goose jackets


adidas outlet online


ferragamo shoes


cheap ray bans


polo ralph lauren outlet


adidas nmd r1


coach factory outlet online


moncler outlet online


canada goose coats


coach purses


kate spade handbags


louis vuitton handbags


mbt


kate spade outlet online


cheap jordans free shipping


moncler coats


uggs clearance


canada goose jackets


ugg canada


adidas yeezy boost


cheap air jordans


uggs outlet


canada goose sale


ugg boots


cheap ray ban sunglasses


adidas superstar shoes


canada goose jackets


coach factory outlet


ugg outlet


michael kors outlet store


coach outlet online


cheap ugg boots


discount oakley sunglasses


valentino


canada goose sale


yeezy boost 350


canada goose jackets


nike outlet


ugg


pandora jewelry outlet


nike outlet store


air max


louis vuitton outlet online


air max


the north face jackets


coach outlet store


kate spade handbags


cheap jordan shoes


pandora charms outlet


north face sale


cheap jordan shoes


polo ralph lauren outlet online


ray bans


nike sneakers


coach outlet online


adidas yeezy boost


canada goose jacket


coach factory outlet online


coach factorty outlet online


ugg outlet online


fitflops sale clearance


cheap oakley sunglasses


coach outlet online


adidas store


ralph lauren uk


ray ban sunglasses outlet


longchamp outlet store


ray ban sunglasses cheap


canada goose


ugg outlet store


hermens


burberry handbags


tory burch outlet online


uggs


ferragamo outlet


michael kors outlet online


columbia sportswear outlet


hermes bags


michael kors outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


canada goose parka


pandora jewelry store


coach outlet online


air jordan retro


retro 11


canada goose jackets


louis vuitton outlet store


ugg outlet store


uggs on sale


ralph lauren outlet online


coach outlet online


ugg outlet


canada goose outlet


mulberry uk


moncler coats


coach factory outlet online


nike outlet store online


air max shoes


ugg outlet online


yeezy boost 350


ralph lauren sale


pandora charms sale


adidas outlet store


yeezy shoes


michael kors


nfl jerseys


coach outlet online


birkin handbags


coach outlet online


ugg boots women


adidas superstars


michael kors


louis vuitton outlet


ugg boots sale


cheap oakley sunglasses


moncler outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


toms shoes


ugg boots


caterpillar boots


canada goose


michael kors outlet clearance


nike sneakers


michael kors outlet store


michael kors outlet online


coach outlet online


michael kors outlet store


michael kors outlet clearance


yeezy shoes


michael kors outlet clearance


ugg boots


ugg canada


coach factory outlet online


coach factory outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet online


cheap ugg boots


coach factory outlet online


longchamp outlet


coach factory outlet online


ugg boots


ugg boots


coach outlet canada


louis vuitton outlet store


moncler sale


supreme shirts


polo outlet online


canada goose outlet


longchamp sale


nike outlet online


ralph lauren


ugg outlet store


coach outlet canada


coach outlet store online


birkenstock shoes


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet store


adidas yeezy boost 350


moncler jackets


supreme uk


adidas nmd runner


coach outlet online


burberry handbags


michael kors outlet canada


ugg boots


mlb jerseys cheap


cheap jordan shoes


moncler jackets


nike air max 2018


fred perry polo shirts


ralph lauren uk


adidas nmd r1


uggs outlet


canada goose jackets


michael kors bags


uggs outlet


mulberry


mlb jerseys


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


coach factory outlet


ugg boots outlet


ugg outlet


coach outlet store online clearance


moncler sale


uggs clearance


uggs outlet


cheap jordan shoes


pandora outlet


michael kors


kate spade outlet


louis vuitton outlet online


oakley sunglasses outlet


fred perry shirts


pandora charms sale clearance


uggs outlet


canada goose jackets


canada goose jackets


ralph lauren sale


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


pandora charms


coach outlet store


polo ralph lauren outlet online


yeezy shoes


michael kors outlet


kate spade outlet online


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


michael kors outlet online


ralph lauren


pandora jewelry


kate spade outlet


ugg boots


salvatore ferragamo outlet


ugg boots


canada goose outlet store


fitflop sandals


pandora charms outlet


michael kors


louboutin outlet


coach outlet online


coach outlet online


cheap nfl jerseys wholesale


moncler outlet online


coach outlet online


canada goose outlet


ray ban glasses


polo ralph lauren outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


gucci outlet online


pandora charms


gucci outlet


canada goose sale


hermes bag


pandora charms outlet


pandora uk


coach handbags outlet


michael kors outlet online


christian louboutin shoes


uggs outlet


polo ralph lauren outlet online


tory burch outlet online


the north face outlet


cheap jordan shoes


timberland outlet store


ugg boots


ray ban sunglasses discount


michael kors outlet canada


north face outlet


pandora charms outlet


moncler pas cher


michael kors


michael kors


coach factory outlet online


burberry outlet


ugg boots


red bottoms


coach factory outlet online


coach outlet online


cheap uggs


171226yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 26 ธันวาคม 2560 20:04 น.
IP : 27.100.18.XXX

ความคิดเห็นที่ 3

coach factory outlet


pandora jewelry


coach outlet online


kevin durant shoes


packers jersey


miu miu shoes


le coq sportif


balenciaga shoes


polo ralph lauren outlet online


pandora charms


hermes bags


celine outlet


red bottoms


coach outlet online


louis vuitton purses


nike shoes


coach outlet


jets jersey


cheap jordans


polo outlet store


coach factory outlet


balenciaga triples


mac makeup


fitflops sale clearance


ed hardy outlet


uggs


moncler outlet online


birkenstocks


minnesota vikings jersey


birkenstock outlet


toms shoes


cheap jordan shoes


the north face jackets


ralph lauren outlet online


jordan shoes


adidas yeezy boost


fitflops outlet


coach outlet canada


ugg boots


rolex replica watches for sale


ed hardy


pandora sale clearance


converse shoes


moncler jackets


cheap jordans


valentino outlet


lacoste outlet


denver broncos jersey


polo ralph lauren outlet online


supra shoes


salvatore ferragamo shoes


coach outlet online


adidas outlet store


canada goose coats


ed hardy


givenchy handbags


coach outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


supreme clothing


nike blazer


pandora charms sale clearance


coach factory outlet online


christian louboutin shoes


pandora charms sale


nike outlet


pandora charms sale


coach outlet online


coach factory outlet


mbt shoes


coach outlet online


adidas sneakers


true religion


coach outlet store


coach outlet store


cheap handbags


michael kors outlet clearance


toms outlet store


pandora jewelry store


michael kors outlet clearance


kappa clothing


pandora jewelry


chaussure louboutin femme


cheap ray ban sunglasses


coach factory outlet


cheap jordans


kate spade bags


pandora charms


adidas superstars


coach outlet online


adidas slides


coach handbags


canada goose outlet


chaussures christian louboutin


nike hyperdunk


true religion outlet store


true religion outlet store


louboutin outlet


air jordan 3


versace clothing


190305yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2562 14:32 น.
IP : 139.162.76.XXX

ความคิดเห็นที่ 4

north face jackets


fitflops outlet


indianapolis colts jerseys


michael kors outlet clearance


gucci outlet online


north face outlet


uggs outlet


birkenstock shoes


coach factorty outlet store


coach factory outlet online


reebok outlet


louboutin outlet


coach outlet online


christian louboutin outlet


air max 2015


jaguars jersey


louboutin outlet


lebron 13


christian louboutin outlet


birkin handbags


pandora outlet


kate spade handbags


birkenstock outlet store


coach outlet online


coach outlet online


ralph lauren outlet


coach factory outlet online


mcm outlet


fitflops outlet


patriots jerseys


polo ralph lauren outlet


soccer shoes


ralph lauren polo


coach outlet clearance


north face outlet online


ralph lauren outlet


nike outlet online


moncler jacken


pandora jewelry outlet


true religion jeans outlet


ferragamo outlet


michael kors outlet online


true religion outlet store


cincinnati bengals jersey


canada goose outlet


curry 5 shoes


instyler ionic styler


ecco outlet


ferragamo outlet store


nike sneakers


prada sunglasses


coach factory outlet online


coach factory outlet


pandora charms


air max 2017


cnaada goose outlet store


ralph lauren pas cher


ugg outlet sale


foamposite shoe


giuseppe zanotti outlet store


coach handbags clearance


uboutin shoes


fila


ralph lauren polo


jordan 4


michael kors outlet


toms shoes


north face outlet


seahawks jerseys


nike factory outlet


asics shoes


cheap nfl jerseys


louboutin outlet


coach outlet clearance


air jordan shoes


cardinals jerseys


devil rays jerseys


clarks


kobe 11


ugg boots outlet


nike free run


christian louboutin outlet


moncler outlet online


nike outlet online


durant shoes


air max


michael kors outlet canada


ugg boots


asics shoes


pandora jewelry outlet


air max 2017


pandora charms outlet


converse shoes


vibram fivefingers outlet


pandora charms


canada goose outlet store


browns jerseys


louboutin outlet


coach outlet online


hermes belt


coach outlet clearance


canada goose outlet store


jordan pas cher


converse shoes


nike air max 2018


gucci outlet online


190305yueqina

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2562 15:09 น.
IP : 172.105.195.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY