Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 19
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 42
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,093,341
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
26 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Europe...
ฝรั่งเศส–สวิตเซอร์แลนด์–ออสเตรีย–เยอรมัน-8วัน
[1 กรกฎาคม 2553 15:13 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6767 คน
.  ยุ โ ร ป  : E U R O P E .
. ดิ น แ ด น แ ห่ ง ค ว า ม ง า ม ค ล า ส สิ ก .
.  ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์ – ออสเตรีย – เยอรมัน ...8 วัน  .

 ปารีส-พระราชวังแวร์ซายน์-ดีจอง-ลูเซิร์น-
ยอดเขาทิทลิส-อินส์บรูค-ซาลเบิร์ก-สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท-
ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค-มาเรียนพลาส ปราสาทนิมเฟนบรูค-
ตลาดวิคทัวเลียน-เรสซิเดนท์-แฟรงเฟิร์ท
สายการบิน สายการบิน SRI LANKAN AIRLINES ( UL )
 
วันแรก   กรุงเทพฯ - ปารีส(ฝรั่งเศส)
18.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ S สายการบิน SRI LANKAN AIRLINES ( UL ) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง
20.55 น. บินลัดฟ้าสู่ นครปารีส โดยเที่ยวบินที่ UL 423 / UL 567
 
วันที่สอง   มหานครปารีส-ชมเมือง
10.10 น ถึงสนามบิน ชาล์ดเดอโกล์ นครปารีส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ชมความงามของอาคารพิพิธภัณฑ์ลูฟท์, จัตุรัสคองคอร์ด ลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต, ชื่นชมกับถนนชองป์เอลิเซ่, ประตูชัย, ถ่ายภาพกับหอไอเฟล บริเวณจัตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งเป็นจุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด ผ่านชมความงามของ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม ที่เคยใช้เป็นสถานที่ราชาภิเษก นโปเลียนขึ้นครองราชย์และมีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี สร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ โกธิค มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีมากมาย อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ น้ำหอม เป็นต้น
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เชิญท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป พระราชวังแวร์-ซายส์อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางกรุงปารีสไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะทาง 20 ก.ม. นำท่านเข้าชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิ ห้องอพอลโล ห้องฮอลล์ออฟมิลเล่อร์ ให้ท่านชมสวนพฤกษชาติของพระราชวัง ซึ่งจัดตกแต่งได้อย่างงดงามตระการตา อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย นำคณะชมความสวยงามของนครปารีสด้วยการ ล่องเรือ “บาโตมูซ”ท่านจะได้ชมความสวยงามของสองฝากฝั่งและสะพานที่ทอดตัวข้ามลำน้ำแซนด์ กับบรรยากาศสุดโรแมนติค
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร ที่พัก MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม   นครปารีส-ดีจอง-ลูเซิร์น (สวิสเซอร์แลนด์)
เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง เมืองหลวงของแคว้นเบอร์กันดี อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตไวน์และโรงงานทำเนยแข็งที่มีชื่อเสียงอีกด้วย นำท่านนั่งรถผ่านย่านเมืองเก่าที่มีตึกรามบ้านช่องสวยงามคลาสสิค
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร
บ่าย   จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ผ่าน เมืองบาเซิล ซึ่งเป็นพรมแดนกั้นประเทศฝรั่งเศสกับสวิสเซอร์แลนด์ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของสองข้าง ทะเลสาบ ภูเขา ตลอดการเดินทาง
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร ที่พัก ASTRORIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สี่   ลูเซิร์น -  ยอดเขาทิทลิส - ฟุสเซ่น
เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เมืองลูเซิร์น เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยงาม เดินทางถึงลูเซิร์นนำท่านชมสะพานไม้คาเปล ( Kapellbruck หรือ Chapellbridge) สะพานที่มีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดข้ามแม่น้ำรอยส์ ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึง ประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม จากนั้นพาท่านเที่ยวชมนำคณะไปถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิต จากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูก อาทิเช่น รองเท้า มีดพับ สวิส ช็อกโกแล็ต นาฬิกา ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก เพื่อนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาทิทลิส ซึ่งมีความสูง 3,020 เมตร
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร
บ่าย   ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขา จากนั้นนำท่านชม ถ้ำน้ำแข็งพันปี และอิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย จนได้เวลานำท่านลงจากยอดเขา โดยกระเช้าไฟฟ้า เพื่อเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร ที่พัก IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า   ฟุสเซ่น (เยอรมัน)-ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินส์บรูค (ออสเตรีย)-ซาลเบิร์ก-มิวนิค
เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โฮเฮ่นชวานเกา เพื่อเที่ยวชมความสวยงานของปราสาทนอยชวานสไตน์ นำท่านเดินทางขึ้นเขา (โดยรถบัสเล็ก) เพื่อชมความงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ โดยการบัญชาของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 ให้สร้างขึ้นมา นำท่านเดินเที่ยวชม สะพานมาเรียนพลาส ที่สร้างให้เป็นที่ระลึกสำหรับมารดาท่านรุกวิค ซึ่งท่านสามารถมองเห็นปราสาทจากจุดนี้ได้ อิสระท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย ณ จุดชมวิวอันงดงามที่ท่านจะประทับใจมิรู้ลืมนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค และขึ้นสู่ จุดชมวิวของเมืองอินส์บรูค ท่านจะได้พบกับภาพอันสวยงามของตัวเมืองทั้งหมดจากเบื้องบนยอดเขา และก็ยังเป็นสถานที่แข่งขันกีฬาฤดูหนาวอีกด้วย และยังเคยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งข้นกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาว  
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร
บ่าย   เมืองอินสบรูค เดิมเป็นเมืองเล็ก ๆ ริมแม่น้ำอินน์ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ที่โอบล้อมรอบตัวเมือง และเป็นเมืองตากอากาศพักผ่อนของราชวงศ์ฮัปฟ์บวร์ก นำท่านชมความร่มรื่นอันสวยงามของ สวนสาธารณะฮอฟการ์เด้น นำชม วังหลังคาทองคำ ของจักรพรรดิ์มักสิมิเลี่ยน ชม เสาสูงอนาซอล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การป้องการการ รุกรานของแคว้นบาวาเรีย ให้ท่านได้เลือกหาซื้อ คริสตัล ที่สวยหรูถูกใจของ สวารอฟสกี้ ที่ลือชื่อ หรือ แชนเดอเลียร์ ที่สุดสวย และเครื่องใช้ที่เป็นคริสตัลแท้จากออสเตรียในราคา*โรงงาน นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลเบิร์ก เมืองเล็กๆ ที่สวยงาม และซึ่งเป็นบ้านเกิดของกวีชื่อดัง โมสาร์ท นำชม บ้านเกิดของโมสาร์ท ถ่ายรูปกับ สวนมิราเบล ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ เดอะซาวด์ออฟมิวสิค ถ่ายรูปกับสะพานข้ามแม่น้ำ ซาลซาร์ค ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่หก   มิวนิค-แฟรงเฟิร์ท
เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ชม จตุรัสมาเรียนพลาซ โบสถ์ประจำเมือง เฟาเอิ้นเคอเช่ ที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกมีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองอันเก่าแก่ และเป็นย่านศูนย์การค้ามากมายหลากหลายนานาชนิดโดยรอบจัตุรัสแห่งนี้ และอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆเพื่อเป็นของฝากทางบ้านและตัวท่านเอง นำท่านชม ตลาดเก่าวิคทัวเลียน จากนั้นชม เรสซิเดนซ์
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านชม พระราชวังนิมเฟนบูร์ก ถ่ายรูปตัวอาคารด้านหน้าและสวนสวยด้านหลังพระราชวัง ซึ่งเป็นพระราชวังของราชวงศ์วิเทลบาร์ก ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ท ผ่านชมความสวยงามของเส้นทางสายโรแมนติก จนถึงเมืองแฟรงเฟิร์ท นำท่านชม ย่านเมืองเก่า ชมอาคารโรเมอร์เบิร์ก, โบสถ์เซ็นปอล์ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณริม แม่น้ำไมน์
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร ที่พัก HOLIDAY INN หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่เจ็ด   แฟรงเฟิร์ท-รูเดมไฮม์-กรุงเทพฯ
เช้า      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
14.20 น.   คณะออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ UL 567 / UL 422
 
วันที่แปด   กรุงเทพฯ
12.10 น. คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
........ราคา -โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม..........
 
อัตราค่าบริการ 

 
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่เดินทางในกรณีที่คณะไม่ครบ 20 ท่าน และ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ ค่ายื่นวีซ่า **
 
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัด
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
7. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
8. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ 9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 10. ทริปคนขับรถวันละ 2 ยูโร/วัน/คน
 
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 
เงื่อนไข
• กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท
• กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าบริการจำนวนทั้งสิน 4,500 บาท โดยจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน
• ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
• การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 20 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
• กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวน
 
หมายเหตุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี • กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน ดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน
..........................................................................................................
 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Europe...
- เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน-ลักเซมเบิร์ก-ฝรั่งเศส [1 กรกฎาคม 2553 15:13 น.]
- อิตาลี - สวิตซ์แลนด์ - ฝรั่งเศส [1 กรกฎาคม 2553 15:13 น.]
- แกรนด์สวิส...7 วัน [1 กรกฎาคม 2553 15:13 น.]
- ยุโรปตะวันออก.9วัน--เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี [1 กรกฎาคม 2553 15:13 น.]
- ทัวร์อิตาลี–สวิตเซอร์แลนด์– ฝรั่งเศส–อังกฤษ-12วัน [1 กรกฎาคม 2553 15:13 น.]
- ฝรั่งเศส–สวิตเซอร์แลนด์–ออสเตรีย–เยอรมัน-8วัน [1 กรกฎาคม 2553 15:13 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY