Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 330
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,286,537
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
29 พฤศจิกายน 2558
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30           
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
ท่านสามารถซื้อตั๋วเครื่องบิน เส้นทางต่างประเทศ  และในประเทศ 
  ได้ที่เลยทราเวลนะคะ ^ ^  
**** รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  *****
  คาราวาน
คาราวานเวียดนามเหนือ..โปรแกรม-1
[16 มกราคม 2553 10:35 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6103 คน


ตามคำเรียกร้อง

.   คาราวาน  ไทย-ลาว-เวียดนาม   .

   เ ล ย–ห ล ว ง พ ร ะ บ า ง–ทุ่ ง ไ ห หิ น  

.   ซ า ป า - ฮ า น อ ย - ฮ า ล อ ง เ บ ย์   .

.             6 – 16  เมษายน  2555  ( 11 วัน  )             .

เปิดประตูสู่อินโดจีน ดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำ

 

วันแรก 6 เมษายน 2555   ภูมิลำเนา เลย                                                                                             

ฟรีรัน - 18.00  ลงทะเบียนเข้าที่พัก รับเอกสาร วิทยุสื่อสาร ติดสติ๊กเกอร์  ณ โรงแรมเลยพาเลซ  จ.เลย

18.30 น.  รับประทานอาหาร  รับฟังข้อมูลการเดินทาง พัก โรงแรมเลยพาเลซ 


วันที่สอง  7  เมษายน 2555  เลยด่านท่าลี่ แก่นท้าว ไชยะบุลี หลวงพระบาง   420 กม.

เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.00 น.   ขบวนคาราวานเคลื่อนออกจากโรงแรม สู่ชายแดนไทย-ลาว 

08.00 . ผ่านพิธีตรวจลงตราข้าม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว (แม่น้ำเหือง) เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุลี  สู่เส้นทางหมายเลข 4

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารไชยะบุลี

บ่าย   คณะเดินทางมุ่งสู่หลวงพระบาง ข้ามแพขนานยนต์ที่บ้านท่าเดื่อ

*** ถึงหลวงพระบาง เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเป็นปีที่ 14

เย็น   รับประทานอาหาร  อิสระกับตลาดถนนคนเดิน

          พักโรงแรมสันติรีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน


วันที่สาม  8  เมษายน 2555  หลวงพระบาง  – เชียงขวาง (ทุ่งไหหิน)  ... 350 กม.       

07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 . ออกเดินทางสู่เชียงขวางตามเส้นทางหมายเลข 13 ผ่านขุนเขาน้อยใหญ่ชุมชนชาวเขาเผ่าม้งและหมายเลข 7 จุดสูงสุดของเส้นทาง

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ เมืองพูคูน

บ่าย   คณะคาราวานเดินทางถึงเมืองแปก นำคณะชมทุ่งไหหิน มหัสจรรย์ไหหินโดยฝีมือมนุษย์ หรือจากฟากฟ้า ?

เย็น   รับประทานอาหาร

          พักโรงแรมมาลี หรือระดับเดียวกัน


วันที่สี่  9  เมษายน 2555   เชียงขวาง ด่านน้ำแค่น (เวียตนาม) ถั่น ฮวา ... 400 กม.  

07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 . ออกเดินทางสู่ชายแดนเวียตนาม

11.00 . ผ่านพิธีตรวจลงตราที่ด่านตม.NAM CAN ประเทศสาธารณรัฐสังคมเวียตนาม

เที่ยง   รับประทานอาหาร

บ่าย   เดินทางถึงจังหวัด ถั่น ฮวา

เย็น   รับประทานอาหาร

          พักโรงแรม………….. หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า  10  เมษายน 2555   ถั่น  ฮวา – ฮานอย (ซิตี้ทัวร์) ... 220 กม.  –  รถไฟตู้นอนสู่ลาวไค     

เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

**  คณะคาราวานเดินทางสู่ฮานอย 

*** ...ถึงชานเมืองนครฮานอย (กรุงฮานอยมีการจราจรคับคั่ง เต็มไปด้วยจักรยานยนต์) นำคณะคาราวานไปยังที่จอดรถ  

..แบ่งสัมภาระ (สำหรับ 3 วัน) เปลี่ยนนั่งรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่นครฮานอย

เที่ยง   รับประทานอาหาร

บ่าย  *  นำท่านเทียวชมจัสตุรัสบาห์ดิง (Bahding) , พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์(Ho Chi Minh Museum)  ทำเนียบประธานาธิบดี    บ้านพักลุงโฮ  วิหารวรรณกรรม  วัดเสาเดียว

เย็น   รับประทานอาหาร  .....แล้วนำท่านอาบน้ำก่อนขึ้นรถไฟ .......วันนี้พิเศษครับพักผ่อนบนตู้นอนรถไฟ

 

วันที่หก  11  เมษายน 2555   ลาวไค –น้ำตกซิลเวอร์  - ซาปา 

06.00 น.  ถึง สถานีรถไฟจังหวัดลาวไก  เมืองชายแดนเวียตนาม จีน

07.00 . รับประทานอาหาร

***  นำคณะสู่เมืองท่องเที่ยวซาปาดินแดนเมืองในหมอก โดยรถโค้ชปรับอากาศ  ชมน้ำตก ซิลเวอร์(Silver Water fall) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าที่พัก

เที่ยง   รับประทานอาหาร  

บ่าย   อิสระกับบรรยากาศเมืองในหมอก สวิสเซอร์แลนด์แห่งเวียตนาม

เย็น   รับประทานอาหาร  

พักโรงแรมเซิน หลง หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่เจ็ด  12  เมษายน 2555    ซาปา :– ภูเขาฮามรอง ..สวนยุโรป

07.00 . รับประทานอาหาร

***  นำคณะเที่ยวชมทุ่งนาขั้นบันไดที่ ภูเขาฮามหล่ง  (HAM LONG  MOUTAIN) ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับ เมืองหนาว สวนออชาร์ต การ์เดน ( Orchard garden) และ สวนยุโรป (Europe garden) เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นเป็นของฝาก ณ  ตลาดเมืองซาปา ชื่นชมกับบรรยากาศเมืองหญิงสาวผู้หลากอารมณ์

เที่ยง   รับประทานอาหาร 

บ่าย   อิสระกับการช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน

เย็น   รับประทานอาหาร  อิสระกับการช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน

พักโรงแรมเซิน หลง หรือระดับเดียวกัน

วันที่แปด  13  เมษายน 2555    ซาปา :หมู่บ้าน Cat Cat - ลาวไก - ฮานอย (พักบนขบาวนรถไฟ ตู้นอน)

เช้า   รับประทานอาหาร   ณ ห้องอาหารโรงแรม  

***  นำคณะเที่ยวชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า กั๊ด กั๊ก วิลเลจ ( Cat Cat  Village) ชมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นหมู่บ้านชาวเขา สัมผัสวิถีชีวิตพื้นถิ่น ชมทิวทัศน์ซาปาในมุมสูง  เสน่ย์ของซาปาบันทึกภาพแห่งความประทับใจ

เที่ยง  รับประทานอาหาร (12)  ณ  ภัตตาคาร ซาปาวิว (Sapa View Restaurant)

บ่าย   เช็คเอาท์ เดินทางไปจังหวัดลาวไก  ถึงลาวไก อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิดจากประเทศจีนที่ตลาดค็อคหลิว (Coc  Leu  Market)

เย็น  รับประทานอาหาร  ณ  ภัตตาคาร

20.00 น.  ออกเดินทางสู่ฮานอย โดยขบวนรถไฟ VIP ตู้นอน(ลาวไก -  ฮานอย)


วันที่เก้า  14  เมษายน 2555  ฮานอยฮาลองเบย์ ถ้ำพระราชวังสวรรค์ Night Market       180 กม.

06.00 .  ขบวนรถไฟเดินทางถึงกรุงฮานอย นำท่านอาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน ขึ้นรถโค้ช สู่ชานกรุงนครฮานอย 

08.00 . รับประทานอาหาร   กลับไปยังที่จอดรถ ขบวนคาราวานออกเดิทางสู่ ฮาลองเบย์ ตามเส้นทางหมายเลข  5 แวะชมและเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรม  ผลงานสร้างสรรค์โดยเยาวชนผู้พิการทางหู ซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนเหลืองช่วงสงคราม

11.30 .   ถึง อ่าว ฮาลอง (Ha Long)  สถานตากอากาศขึ้นชื่อของเวียตนาม  ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมือง มรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก( UNESCO)   นำคณะลงเรือล่องอ่าว ฮาลอง

เที่ยง   รับประทานอาหาร ซีฟู๊ด บนเรือ (Song  Bien restaurant) ชมทัศนียภาพของทะเลฮาลอง  ชมถ้ำเทียนกุง ที่งดงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์  และชมเกาะไก่จูบกัน รวมถึงเกาะแก่ง รูปร่างแปลกตาตามจินตนาการ 

เย็น   รับประทานอาหาร ….อิสระช้อปปิ้งที่ Night Market ตามอัธยาศัย

พักโรงแรม……………. หรือระดับเดียวกัน


วันที่สิบ 15  เมษายน 2555   2555  ฮาลอง นินห์บิงห์ วินห์         400 กม.

07.00 น.  รับประทานอาหาร   ณ ห้องอาหารโรงแรม                

08.00 น.  ออกเดินทางสู่  วินห์  ตามเส้นทางหมายเลข10 (ไฮฟอง-นิงห์บิงห์)  และเส้นทางหมายเลข  1 A  (นิงห์บิงห์-วินห์)

12.00 น.  รับประทานอาหาร   ณ  ร้านอันส่ง (Anh Dzumg  restaurant) ที่ เมืองนินห์บินห์

ก่อนเลียบชายฝั่งทะเลจีนใต้

17.00 น.  ถึง เมืองวินห์  (VINH)  นำท่านเข้าที่พัก

18.00 น.  รับประทานอาหาร  ….อิสระพักผ่อน


วันที่สิบเอ็ด  16  เมษายน  วินห์ - กาวแจว - หลักซาว-ปากซัน-เวียงจันทน์-หนองคาย              (490  กม.)

07.00 น.  รับประทานอาหาร   ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.  อำลาเมือง วินห์  สู่ชายแดนเวียดนาม-ลาว  ตาม เส้นทางหมายเลข  8 

09.00 น.  ถึง ด่าน ต.ม. กาวแจว- ตม. น้ำพาว ผ่านพิธีตรวจลงตรา  เข้าสู่ประเทศ  สปป.ลาว

12.00 น.  รับประทานอาหาร  ที่ ร้านอาหารบ้านปากกระดิ่ง ก่อนเดินทางผ่าน เมืองปากซัน  แขวงบลิคำไซ 

17.00 น.  เดินทางถึง  นครหลวงเวียงจันทน์   ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY  FREE ผ่านพิธีตรวจลงตรา

               ข้าม สะพานมิตรภาพไทย -  ลาว สู่จังหวัดหนองคาย

18.00 น.  ถึง จ. หนองคาย  ….รับประทานอาหาร    *  ส่งคณะคาราวานโดยสวัสดิภาพ …  ฟรีรัน . . . . .


…….…….โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม………….

 

อัตราค่าบริการ           

-  ท่านละ                                                         33,500  บาท

-  เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)             28,500  บาท

-  พักเดี่ยวเพิ่ม                                                    8,000  บาท

-  ค่าธรรมเนียมรถคันละ                                        12,500  บาท

อัตรานี้รวม
-ค่าโรงแรมที่พัก 3-4 ดาว  10 คืน
-ค่ารถนำขบวนพร้อมทีมงาน :ไทย : ลาว : เวียดนาม อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
-ค่าบัตรโดยสารรถไฟตู้นอน VIP  
-ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
-ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ
-ค่าชมโชว์ และเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 
-ค่าวิทยุสื่อสารประจำรถทุกคัน
-ค่าธรรมเนียมและประกันภัยในการนำรถเข้าลาว-เวียตนาม

-ค่าประกันภัยระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ผู้เดินทางสั่งรับประทานเอง, มินิบาร์ในห้องพัก
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

การสมัคร

* ร่วมเดินทางขบวนคาราวาน เปิดประตูสู่อินโดจีน             

   หลักฐานการลงทะเบียน

-                     หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

   - สำเนาทะเบียนรถ และสำเนาหน้าเสียภาษี กรณีรถติดไฟแนนซ์ใช้หนังสือมอบอำนาจและเอกสารผู้มีอำนาจลงนาม

   - สำเนาใบขับขี่รุ่นสมาทการ์ด  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน ผู้ขับขี่

   -  สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน ผู้ร่วมเดินทาง

-                     รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 แผ่น

มัดจำ - ท่านละ  10,000 บาท

ส่งเอกสา - ล่วงหน้าก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า  35 วัน

สนใจ-สอบถามรายละเอียดได้ที่ :

หอการค้าจังหวัดเลย : Tel.042-832540 , 042-830741 , 081-0213376(อู๋) ,

         081-5445591(บอม), 081-2603307  Fax : 042-832540 / 042-830742

                   www.loeichamber.com , www.loeitravel.com

        e-mail: teerapol007@hotmail.com, kwasan92@hotmail.com

 


[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
คาราวาน
- คาราวาน-ปีใหม่.58-59 [16 มกราคม 2553 10:35 น.]
- แชงกรีล่าคาราวาน [16 มกราคม 2553 10:35 น.]
- คาราวานกัมพูชา...2014-2015 [16 มกราคม 2553 10:35 น.]
- เมียนมาร์คาราวาน [16 มกราคม 2553 10:35 น.]
- คาราวานสิบสองปันนา [16 มกราคม 2553 10:35 น.]
- คาราวาน ไทย-ลาว (หลวงพระบาาง-รถโบราณ) [16 มกราคม 2553 10:35 น.]
- คาราวาน : ไทย–ลาว–เวียดนาม-12-18.ต.ค.2013 [16 มกราคม 2553 10:35 น.]
- คาราวาน ไทย – ลาว – เวียดนาม-ต.ค.2013 [16 มกราคม 2553 10:35 น.]
- คาราวาน-ไชยะบุลี-หลวงพระบาง-วังเวียง.4วัน3คืน [16 มกราคม 2553 10:35 น.]
- คาราวาน-AEC-4มรดกโลก [16 มกราคม 2553 10:35 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
ส่งรายละเอียดให้หน่อยครับ โปรแกรม ต่อวัน และค่าใช้จ่ายด้วยครับ
ชื่อ : badung55   E-mail : badung55@hotmail.com    วันที่ : 17 มกราคม 2553 14:04 น.
IP : 125.26.140.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

ผมเอารถ HondaCRV ไปได้ไหมครับ 2 ถึง4 คน อยู่นครพนมครับ

 

ชื่อ : badung55   E-mail : badung55@hotmail.com    วันที่ : 17 มกราคม 2553 14:08 น.
IP : 125.26.140.XXX

ความคิดเห็นที่ 3
โปรแกรมและราคาจะลงอัพเดทในวันศุกร์ที่ 22 มกราคมนี้นะคะรถ CRV ไปได้แน่นอนค่ะแล้วจะแจ้งโปรแกรมให้ทางอีเมลล์อีกทีนะคะ

 
ชื่อ : เป้    วันที่ : 19 มกราคม 2553 11:10 น.
IP : 118.173.224.XXX

ความคิดเห็นที่ 4

ขอบคุณครับคุณเป้ (ผมเคยไปแต่คาราวานไทย-ลาว-เวียตนามไต้ เข้าทางโบอี้ครับ) ทางเหนือยังไม่เคยไปเลยอยากไปสักครั้งครับ ส่วนลาวผมไปเวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบางช่วงปีใหม่นี้เองครับ ขับรถไปเองเหมือนกัน แล้วจะคอยติดตามโปรเกรมพร้อมรายละเอียดของโปรแกรมคาราวานเวียตนามเหนือครับ จะไปแน่ๆคือโปรแกรม คาราวานเวียตนามเหนือ ส่วนโปรแกรม ไทย-เขมร-ลาว ยังไม่แน่ใจครับ (ผมเคยไปกับ คาราวานเนเจอร์) แต่ปีนี้ส่วนใหญ่เขาจะไปจีนเลยไม่ไปกันครับ ยังดูโปรแกรมระหว่างไทย-เขมร-ลาว ของเลย กับ โปรแกรมไทย-กัมพูชา-เวียตนามไต้ของ คาราวานเนเจอร์ อยู่ว่าตกลงจะไปโปรแกรมไหน

ชื่อ : badung55   E-mail : badung55@hotmail.com    วันที่ : 19 มกราคม 2553 11:55 น.
IP : 125.26.193.XXX

ความคิดเห็นที่ 5
อยากไปมากๆครับ ..โดยเฉพาะ ซาปา ฮานอย ฮาลอง
ชื่อ : ...    วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2553 16:42 น.
IP : 125.26.211.XXX

ความคิดเห็นที่ 6
ชื่อ : narong   E-mail : narong@momchailai.com    วันที่ : 30 มิถุนายน 2554 00:50 น.
IP : 101.108.172.XXX

ความคิดเห็นที่ 7

เรียนสมาชิกและท่านที่สนใจคาราวานเวียตนามเหนือ ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 6-16 เมษายน 2555

ร่วมทริปด้วยกัน ติดต่อขอใบสมัครได้เลยครับ
ชื่อ : loeitravel   E-mail : loeitravel@hotmail.com    วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2555 20:50 น.
IP : 171.5.66.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY